Weergave Blokken Lijsten

Forfaitaire waardering energiekosten

Indien de onderneming de energiekosten van een werknemer, bedrijfsleider of leidinggevend personeelslid ten laste neemt, ontstaat er een voordeel. Met ingang van 01.01.2018 bedraagt voor het leidinggevend personeel en de bedrijfsleiders het forfait op jaarbasis € 1.990,00 voor de verwarming en € 990,00 voor elektriciteit. Voor de andere begunstigden bedraagt het forfait op jaarbasis € 900,00 voor verwarming en € 450,00 voor elektriciteit.

SIOD - Sociale flitscontroles

In 2018 zullen de sociale inspectiediensten opnieuw aangekondigde controles uitvoeren. Diverse sectoren staan in 2018 op de planning. Om welke sectoren dit gaat, alsook diverse checklists staat opgenomen op de website van SIOD http://www.siod.belgie.be/nl). Deze controles hebben voornamelijk een informatief en preventief karakter.

Studentenarbeid: ook in 2018 475 uren aan verminderde bijdragen

Sedert 01.01.2017 bestaat het studentencontingent aan verminderde bijdragen uit 475 uren op jaarbasis i.p.v. 50 dagen zoals voordien. De prestaties van studenten dienen dan ook gereserveerd te worden in uren in Dimona. Een tijdige Dimona-aangifte is noodzakelijk en wordt streng opgevolgd. Wanneer de Dimona-aangifte laattijdig gedaan wordt, worden alle uren beschouwd als zijnde niet gereserveerd en vallen deze aldus buiten het contingent, ook deze die betrekking hebben op een periode na de laattijdige Dimona-aangifte.

Lees meer

Sluitingsdagen bankinstellingen

Gelieve er rekening mee te houden dat de bankinstellingen gesloten zijn op vrijdag 30 maart en maandag 2 april. Neem uw voorzorgen opdat de betalingen tijdig uitgevoerd kunnen worden.

Rustpauze werknemer

Zodra er meer dan 6 uur wordt gewerkt, is een werknemer wettelijk verplicht pauze te nemen. De duur van deze pauze wordt vastgelegd bij cao. Bij gebrek aan enige cao hieromtrent duurt de pauze minimum 15 minuten. Voor jeugdige werknemers bedraagt de pauze minimum 30 minuten en moet deze al na 4,5 uur werken worden toegekend. Indien een jeugdige werknemer meer dan 6 uur werkt, is deze verplicht om 1 uur pauze te nemen, waarvan 30 minuten aaneensluitend moeten opgenomen worden. Het tijdstip en de duur van de pauze moeten verplicht worden opgenomen in het arbeidsreglement.

Lees meer

Omschakeling winteruur naar zomeruur

In de nacht van 24 op 25 maart zetten we om 2 uur de klok 1 uur vooruit en wordt het 3 uur. De werknemers die in ploegen werken en bij de omschakeling van zowel het winter- als het zomeruur in de nacht werken, krijgen telkens loon voor 8 uren. Voor de werknemers die niet in ploegen werken, geldt een andere regeling.

Werkgelegenheidsplan oudere werknemers

Sedert 2013 moeten werkgevers met meer dan 20 werknemers jaarlijks een werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers opmaken. In dit plan worden de specifieke maatregelen toegelicht die de werkgever genomen of gepland heeft om het aantal werknemers van 45 jaar en ouder te behouden en/of te vermeerderen. De werkgever zal dit plan moeten voorleggen aan het personeel en hen na afloop van het plan informeren over de resultaten.

Jaarverslag interne dienst preventie en bescherming op het werk

Uiterlijk op 31.03.2018 moeten alle werkgevers het verslag over de werking van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPBW) opmaken. Tot voor kort diende dit aan de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk bezorgd te worden, maar deze verplichting werd recent geschrapt. Het opgestelde plan dient in de onderneming beschikbaar te liggen. Dit jaarverslag moet worden opgemaakt door de preventieadviseur en bevat een samenvatting van de preventiemaatregelen die in 2017 door de onderneming werden toegepast. De nodige formulieren hiertoe zijn beschikbaar op www.werk.belgie.be.

Bedrijfsfiets en fietsvergoeding: inhaalmanoeuvre RSZ

Met ingang van 01.01.2017 (B.S. 27.02.2018) volgt RSZ eindelijk de richtlijnen van de fiscus op vlak van de fiets. Hierdoor is de bedrijfsfiets volledig vrijgesteld op fiscaal en nu ook sociaal vlak (voor alle verplaatsingen), op voorwaarde dat de bedrijfsfiets gebruikt wordt voor de woon- werkverplaatsingen. Tevens wordt bevestigd dat de vrijgestelde fietsvergoeding tot max. 0,23 €/km uitgebreid wordt voor de speed pedelec, waardoor de vrijgestelde fietsvergoeding geldt voor alle types (stadsfiets, mountainbike, racefiets, gewone elektrische fiets tot 25 km/u, de speed pedelec tot 45 km/u), ongeacht wie eigenaar is van de fiets.

PC 201.00 - Ecocheques of bruto premie

Met de loonverwerking van de maand april 2018 zullen wederom ecocheques of een bruto premie worden verwerkt voor de bedienden uit PC 201.00, naargelang de eerder gemaakte afspraken. De procedure verloopt identiek als in het verleden. Net zoals voordien verzorgen onze diensten de bestelling van uw ecocheques of verwerking van de bruto premie, tenzij andere afspraken werden gemaakt.