Weergave Blokken Lijsten

Impact Brexit op Britse werknemers in België

Het Verenigd Koninkrijk heeft op 31.01.2020 de Europese Unie verlaten. Tot en met 31.12.2020 geldt een overgangsperiode waardoor Britse werknemers zonder bijkomende verblijfstitel of arbeidskaart in België kunnen werken. Om de rechten van uw Britse werknemers te vrijwaren moet voor 31.12.2021 actie ondernomen worden en dient een nieuw type verblijfsdocument aangevraagd te worden. Normaal gezien ontvangen de werknemers via de Belgische overheid communicatie hieromtrent. Indien niet, dienen deze zelf contact op te nemen met het plaatselijke gemeentebestuur.

Lees meer

PC 145.00 - Ecocheques/premie

Eind 2020 dienen wederom ecocheques te worden toegekend aan de arbeiders uit PC 145.00. Wanneer het totale bedrag aan ecocheques lager dan € 10,00 is, wordt een bruto premie berekend. De procedure van de ecocheques verloopt identiek als vorig jaar. Net zoals vorig jaar verloopt de volledige verwerking, levering en betaling via het Fonds. Gelieve de lijsten vanuit het Fonds betreffende deze ecocheques en bruto premie aan onze diensten te bezorgen zodat wij deze bedragen kunnen opnemen op de loonstrook/individuele rekening.    

PC 144.00 - Ecocheques/premie

Eind 2020 dienen wederom ecocheques te worden toegekend aan de arbeiders uit PC 144.00. Wanneer het totale bedrag aan ecocheques lager dan € 10,00 is, wordt een bruto premie berekend. De procedure van de ecocheques verloopt identiek als vorig jaar. Net zoals vorig jaar verloopt de volledige verwerking, levering en betaling via het Fonds. Gelieve de lijsten vanuit het Fonds betreffende deze ecocheques en bruto premie aan onze diensten te bezorgen zodat wij deze bedragen kunnen opnemen op de loonstrook/individuele rekening.  

PC 100.00 - Jaarlijkse premie december

Met de loonverwerking van december 2020 zal er wederom de jaarlijkse premie verwerkt worden. De jaarlijkse premie bedraagt voor een voltijdse werknemer met een volledige referteperiode 31 x het basisuurloon van 1 december van het betrokken jaar. Ingeval andere afspraken gelden binnen de onderneming, houden wij hier rekening mee.

PC 302.00 – subsidie Fonds voor eindejaarspremie

In het B.S. van 30.11.2020 werden diverse eerder aangekondigde steunmaatregelen gepubliceerd, o.a. deze voor de Corona-provisies voor de eindejaarspremie in de horecasector. Deze eenmalige subsidie aan het Fonds is bestemd voor de financiering van het gedeelte van de eindejaarspremie van 2020 dat betrekking heeft op de dagen van tijdelijke werkloosheid die hiervoor gelijkgesteld zijn. Voor die dagen ontbreekt immers initieel de betaling van de bijdrage. De betaling hiervan wordt hierdoor overgedragen aan het Fonds waardoor de werkgever geen actie dient te ondernemen.

Opname inhaalrustdagen

Indien de wekelijkse arbeidsduur in de onderneming op jaarbasis wordt bereikt door de toekenning van inhaalrustdagen, moeten deze voor het einde van het jaar worden opgenomen. Indien de inhaalrustdagen niet binnen het kalenderjaar worden opgenomen, wordt de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur overschreden.

Doorgeven gegevens studenten 2021

Onder bepaalde voorwaarden kunnen studenten gedurende 475 uren per jaar op een voordelige wijze worden tewerkgesteld. Eén van deze voorwaarden is dat zij verbonden dienen te zijn door een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur, vaak loopt deze tot het einde van het kalenderjaar. Gelieve ons tijdig door te geven indien wij voor uw studenten een nieuwe studentenovereenkomst dienen op te maken voor 2021 zodat ook de DIMONA-melding tijdig gedaan kan worden.

PC 200.00 – tijdelijke bruto jaarpremie

Het sectorakkoord 2019-2020 van PC 200.00 voorzag in een gelijkschakeling in het aanvullend pensioen van de arbeiders en bedienden. Om die reden kregen diverse bedienden van PC 200.00 in december 2019 een tijdelijke bruto jaarpremie. Hierover werd vorig jaar gecommuniceerd. Eind 2020 wordt deze tijdelijke bruto jaarpremie t.b.v. 15,31% op het bruto loon van november opnieuw verwerkt voor deze bedienden (in dienst 31.08.2019). In het sectorakkoord 2021-2022 wordt de situatie qua aanvullend pensioen opnieuw geëvalueerd.

Lees meer

Sociale verkiezingen 2020

Heeft u in 2020 verkiezingen georganiseerd? Vergeet ons niet op de hoogte te brengen van de resultaten. Gelieve ons de namen van de niet-verkozen kandidaten, effectief verkozen leden en plaatsvervangers te bezorgen (o.a. voor ontslagbescherming).

Openstaande vakantiedagen en tijdelijke werkloosheid

Een werknemer dient zijn wettelijke vakantiedagen op te nemen uiterlijk 31 december van het vakantiedienstjaar. Hou er rekening mee dat alle wettelijke vakantiedagen van 2020 opgenomen moeten zijn uiterlijk 31.12.2020 en dat deze niet overdraagbaar zijn naar het volgende kalenderjaar. Dit telt ook voor werknemers die geruime tijd tijdelijk werkloos zijn (geweest). Ook zij dienen in hun planning voor 2020 hun vakantiedagen op te nemen en zullen in december geen recht op uitkeringen tijdelijke werkloosheid hebben voor de dagen waarop nog recht is op vakantiegeld. 

Lees meer