Weergave Blokken Lijsten

RVA richtlijnen loopbaanonderbreking en arbeidsduur

RVA heeft begin 2019 nieuwe richtlijnen verspreid over de toepasselijke regels bij bijkomende uren of overuren tijdens een periode van loopbaanonderbreking. Voortaan beschouwen zij loopbaanonderbreking onverenigbaar met het presteren van overuren. Het presteren van bijkomende uren is enkel nog toegestaan indien dit niet systematisch voorkomt, mits instemming van de werknemer en mits inhalen van de bijkomende uren tijdens de referteperiode (en uiterlijk voor het einde van de loopbaanonderbreking). Het respecteren van de tewerkstellingsbreuk is aldus zeer belangrijk.

Lees meer

Wijziging kilometervergoeding dienstverplaatsingen eigen wagen

Met ingang van 01.07.2019 mag voor het gebruik van de eigen wagen voor rekening van de onderneming aan de werknemer maximaal € 0,3653/km betaald worden. Tot en met 30.06.2019 mocht maximaal € 0,3573/km betaald worden voor dergelijke verplaatsingen.

Tewerkstelling bij hoge temperaturen

Vanaf de temperatuur een bepaald maximum overschrijdt, dient de werkgever een aantal maatregelen te treffen (o.a. aangepaste frisdrank en beschermingsmiddelen tegen de zon voorzien). Het gaat om de temperatuur op de effectieve werkplaats en niet de buitentemperatuur, tenzij voor werknemers die buiten werken. De temperatuur moet worden gemeten met een vochtige globethermometer (dewelke doorgaans 5°C lager aangeeft dan een gewone thermometer). Afhankelijk van de aard van het werk wordt de temperatuur als overmatig beschouwd vanaf 30°C (licht werk), 26,7°C (halfzwaar werk) of 25°C (zwaar werk).

Bewijs van onkostenvergoedingen

Indien een werknemer kosten maakt voor de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst, kan u als werkgever deze kosten terugbetalen. De werkgever dient de echtheid en het beroepsmatige karakter van de onkosten aan te tonen, dit bij voorkeur aan de hand van bewijsstukken zoals afschriften, BTW-bonnen of een onkostenstaat. Bij een RSZ-controle worden de onkostenvergoedingen immers steeds overlopen. Voor bepaalde onkosten hanteert RSZ een forfaitair bedrag, maar ook daarbij rust de bewijslast bij de werkgever. Bij gebrek aan bewijs bestaat het risico dat de onkostenvergoeding verworpen wordt en aldus geherwaardeerd wordt als loon.

Break@Work – attest tijdskrediet

Wanneer een werknemer gemotiveerd tijdskrediet aanvraagt, dient deze aan zijn werkgever te bewijzen dat er voldoende rechten zijn. Hiervoor kan voortaan door de werknemer een attest worden aangevraagd via www.breakatwork.be. Dit attest komt terecht in de eBox van de werknemer.

Aanwerving/ontslag in afwezigheid van de werkgever

De bevoegdheid om aan te werven of te ontslaan ligt doorgaans (enkel) bij de werkgever. In geval van afwezigheid van de werkgever zijn er in principe geen ontslagen of aanwervingen mogelijk. Wel heeft de werkgever de mogelijkheid om een andere persoon het mandaat te geven om in zijn naam en voor zijn rekening over te gaan tot het aanwerven en of ontslagen van werknemers.

Lees meer

PC 201.00 - Bruto premie of maaltijdcheques

Sedert 2016 hebben voltijdse bedienden met een volledige referteperiode tezamen met het loon van augustus recht op een jaarlijkse bruto premie van € 188,00. Voor deeltijdse bedienden geldt een pro rata berekening. Er kon geopteerd worden voor een alternatieve invulling, m.n. een verhoging van het werkgeversgedeelte van de maaltijdcheques met € 1,00 per dag vanaf 01.01.2016. Behoudens tegenbericht voor 31.07.2019 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor de bruto premie mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

Lees meer

Contingent studenten in uren

Onder bepaalde voorwaarden kunnen studenten voordelig worden aangeworven en dit voor 475 uren per kalenderjaar. Hierbij wordt enkel rekening gehouden met de werkelijk door de student gepresteerde uren. De uren die de student niet werkt maar waarvoor wel loon betaald moet worden (bv. feestdagen, klein verlet) tellen niet mee. Het studentencontingent werkt met volledige uren. Elk begonnen uur telt als 1 uur.

PC 124.00 - Vervoerskosten en mobiliteit 02/2019

Voor de verplaatsingen in de bouwsector zijn er 2 tussenkomsten voorzien, m.n. een verplaatsingsvergoeding en een mobiliteitsvergoeding. De bedragen voor de tussenkomst in de verplaatsingsvergoeding (sociaal abonnement) zijn gewijzigd sedert 01.02.2019. Afhankelijk van de situatie en het gebruikte vervoermiddel zijn er verschillende mogelijkheden die in de nota uiteengezet worden. 

Tool ‘Mijn vakantierekening’ arbeiders

Arbeiders hebben recht op vakantiegeld ten laste van een vakantiefonds. Op de beveiligde toepassing’ Mijn vakantierekening’ van de sociale zekerheid kunnen arbeiders inloggen om gegevens over hun vakantie te bekomen. Deze toepassing vermeldt onder andere het aantal vakantiedagen waarop de arbeider recht heeft en het bedrag van het vakantiegeld dat de arbeider kan ontvangen. De arbeiders kunnen hier ook bepaalde documenten downloaden m.b.t. hun vakantierechten (bv. attest vakantieduur). Aangezien deze toepassing persoonlijke gegevens behandelt, is de toepassing beveiligd. Om in te loggen heeft de arbeider zijn elektronische identiteitskaart en kaartlezer nodig.

Lees meer