Weergave Blokken Lijsten

Te laat op het werk wegens sneeuw of vrieskou

Indien een werknemer laattijdig op het werk toekomt, krijgt deze geen loon voor de uren (laattijdige) afwezigheid tenzij hij overmacht op de weg naar het werk kan inroepen. Onverwachte hevige sneeuwval kan in bepaalde situaties als overmacht worden aanschouwd waardoor de werknemer toch gewaarborgd dagloon kan bekomen ten laste van de werkgever. Indien de sneeuwval vooraf werd aangekondigd, kan dit niet worden ingeroepen.

Lees meer

Voordelen alle aard en fiscale fiches

In de loop van februari zullen wij de jaarlijkse fiscale fiches voorbereiden. Indien u nog zaken wenst te corrigeren of aan te vullen, in het bijzonder wat voordelen alle aard betreft, verzoeken wij u met aandrang om deze uiterlijk 9 februari te bevestigen. Aangiften die we na deze datum nog dienen te wijzigen, zullen aangerekend worden.

Ontslagbescherming kandidaten sociale verkiezingen

De ontslagbescherming van de kandidaten van de sociale verkiezingen vangt aan alvorens de werkgever weet heeft van de kandidatuur. Wij adviseren aldus extra voorzichtigheid aan de dag te leggen bij ontslagen (afhankelijk van de verkiezingsdatum) vanaf 14.01.2024 en dit tot de kandidaten definitief gekend zijn. 

Lees meer

Werkhervattingspremie bij progressieve werkhervatting

Werkgevers kunnen onder bepaalde voorwaarden een werkhervattingspremie aanvragen indien een langdurig zieke werknemer (> 1 jaar arbeidsongeschikt) het werk met toestemming van het ziekenfonds hervat tijdens de periode 01.04.2023 – 31.03.2025. Het bedrag stijgt van € 1.000,00 naar € 1.725,00 voor progressieve werkhervattingen die ten vroegste vanaf 01.01.2024 erkend zijn en ten vroegste vanaf die datum aanvangen. De premie dient door de werkgever (online) aangevraagd te worden bij het ziekenfonds. 

Lees meer

Gebruik e-Box

De e-Box is een persoonlijke elektronische mailbox die elke burger en onderneming ontvangt en waar de overheid officiële documenten digitaal naartoe kan sturen. De e-Box werd aanvankelijk gebruikt door de instellingen van de sociale zekerheid, doch dit werd de laatste jaren uitgebreid. Heel wat burgers en ondernemingen gebruiken e-Box al als de manier om overheidscommunicatie digitaal te ontvangen. Momenteel is het gebruik hiervan nog niet verplicht, maar de overheid probeert het gebruik van e-Box meer en meer te stimuleren. Op termijn wil de overheid e-Box verplichten aan ondernemingen zodat men enkel digitale post zou bezorgen. De verplichting zal ten vroegste in werking worden gesteld op 01.01.2025, deze deadline is nog niet finaal. 

Lees meer

Is het te koud om te werken?

Extreme koude buiten kan een invloed hebben op de uitoefening van het werk. Wanneer de temperaturen op het werk onder bepaalde grenswaarden dalen, dient de werkgever bepaalde maatregelen te nemen (o.a. beschermingskledij, extra rustpauzes). Voor bepaalde werkzaamheden kan tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer worden aangevraagd.

Lees meer

Kilometervergoeding dienstverplaatsingen eigen wagen Q1/2024

Met ingang van 01.01.2024 mag voor het gebruik van de eigen wagen voor rekening van de onderneming aan de werknemer maximaal € 0,4269/km betaald worden (bedrag Q1/2024). Voor Q4/2024 mocht maximaal € 0,4259/km betaald worden voor dergelijke verplaatsingen.

Bonusplan 2024

Een werkgever kan aan zijn werknemers een niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel toekennen, beter bekend als een bonusplan. Hij kan hiermee zijn personeel belonen voor het behalen van een onzekere doelstelling. Een goedgekeurd bonusplan is zowel sociaal als fiscaal voordelig, maar is aan strikte voorwaarden gebonden. Een bonusplan met als referteperiode kalenderjaar 2024 dient uiterlijk 30.04.2024 volledig afgerond te zijn.

Lees meer

Uitgiftetermijn koopkrachtpremie verlengd tot 31.03.2024

De uitgiftetermijn van de koopkrachtpremie werd verlengd tot 31.03.2024. De beslissing om de koopkrachtpremie toe te kennen moet echter nog steeds ten laatste 31.12.2023 genomen zijn. Noch de werkgever, noch de sectoren kunnen aldus in 2024 nog beslissen om een koopkrachtpremie toe te kennen. Voor de praktische afhandeling (bestelling, aflevering, …) is er wel tijd tot 31.03.2024.

Lees meer

Ziekte tijdens vakantie – wijziging

Sedert 01.01.2024 kunnen werknemers die ziek worden tijdens hun vakantie de vakantiedagen die samenvallen met de ziektedagen behouden. De geplande vakantiedagen kunnen worden omgezet naar ziektedagen en kunnen op een later tijdstip opgenomen worden. Werknemers die hiervan gebruik willen maken, moeten de ziekte aantonen d.m.v. een attest. Deze vrijgekomen vakantiedagen moeten binnen de 24 maanden na het einde van het vakantiejaar opgenomen worden.

Lees meer