Weergave Blokken Lijsten

Sociale verkiezingen 2020: Einde referteperiode

Tussen 11 en 24 mei 2020 worden sociale verkiezingen georganiseerd, de procedure start reeds in december. De referteperiode voor de berekening van het gemiddeld aantal werknemers loopt van 1 oktober 2018 tot en met 30 september 2019 en is aldus ten einde. Voor een comité voor preventie en bescherming op het werk is de grens van 50 werknemers bepalend, voor een ondernemingsraad 100.

Lees meer

Feestdagen 2020

Voor de feestdagen in 2020 die vallen op een zondag of een inactiviteitsdag van de onderneming en die collectief verplaatst worden, bent u verplicht voor 15.12.2019 de vervangingsdatum kenbaar te maken in de lokalen van de onderneming. Dit dient te gebeuren door een ondertekend en gedagtekend bericht aan te plakken in de onderneming. Een kopie van dit bericht moet aan het arbeidsreglement worden gehecht en aan de inspectie worden overgemaakt.

Lees meer

Personeel tewerkstellen op Open Bedrijvendag

Zondag 06.10.2019 is het Open Bedrijvendag. Bedrijven die hieraan meedoen, dienen zich in regel te stellen voor de tewerkstelling van hun werknemers op die dag. Standaard bestaat er immers een verbod op zondagarbeid. Voor uitzonderlijke situaties zoals een Open Bedrijvendag is er echter wel een uitzondering op dit verbod voorzien. De uurroosters van de werknemers voor de voorgaande week dienen nagekeken te worden en er is mogelijk een zondagtoeslag of overurentoeslag verschuldigd. Indien u hieraan deelneemt, neem dan contact op met onze diensten.

PC 124.00 – 180 fiscaal voordelige overuren

Het aantal fiscaal voordelige overuren dat een werknemer jaarlijks kan presteren werd recent verhoogd van 130 naar 180 voor 2019 en 2020. In PC 124.00 bestond tot voor kort onduidelijkheid of de elektronische aanwezigheidsregistratie al dan niet verplicht was voor deze extra fiscaal voordelige overuren. Confederatie Bouw bevestigde dat voor 2019 en 2020 deze elektronische aanwezigheidsregistratie niet verplicht is voor het verhoogd aantal waardoor elke onderneming gebruik kan maken van 180 fiscaal voordelige overuren per werknemer per jaar.

Vrijstelling BV jonge werknemers

Voor een jongere werknemer/schoolverlater die niet meer leerplichtig is en iedere studie heeft beëindigd, is onder bepaalde voorwaarden geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd op de bezoldigingen tijdens de maanden oktober, november en december 2019. De arbeidsovereenkomst moet in dat geval aanvangen tijdens het 4e kwartaal en de bezoldiging mag € 3.350,00 bruto belastbaar per maand niet overschrijden, waardoor de belastingvrije som niet overschreden wordt. Deze vrijstelling wordt niet automatisch toegepast aangezien wij niet kunnen nagaan of deze voorwaarden vervuld zijn. Gelieve Salar te contacteren indien dit van toepassing is, zodat wij hier rekening mee kunnen houden.

Lees meer

Wijzigingen Vlaams doelgroepenbeleid

Met ingang van 01.01.2019 voerde Vlaanderen enkele wijzigingen door in zijn doelgroepenbeleid. De wijzigingen hebben betrekking op de doelgroepvermindering voor oudere werknemers, de doelgroepvermindering laaggeschoolde jongeren en de Vlaamse ondersteuningspremie (VOP).

Lees meer

Sollicitatieverlof

Tijdens de laatste 26 weken van de opzeggingstermijn heeft de werknemer recht op afwezigheid om een nieuwe betrekking te zoeken gedurende 2 halve dagen of 1 volledige dag per week. Tijdens de periode voor de laatste 26 weken van de opzeggingstermijn heeft de werknemer recht op 1 halve dag sollicitatieverlof per week. Deze dagen zijn te betalen door de werkgever en voor deeltijdsen gelden deze pro rata hun tewerkstellingsbreuk.

Lees meer

Elektronische neerlegging arbeidsreglement

Sinds kort kan een arbeidsreglement (nieuw of bijlage) enkel nog elektronisch worden neergelegd bij de Inspectie Sociale Wetten via www.arbeidsreglement.belgie.be. Dit dient te gebeuren binnen 8 dagen na inwerkingtreding van het arbeidsreglement of de wijziging ervan. Enkel in zeer uitzonderlijke situaties wordt een schriftelijke neerlegging nog toegestaan.

Spitsuur HR 08.10.2019

Op dinsdag 8 oktober 2019 organiseert Salar, in samenwerking met Mploy advocaten, een ontbijtseminarie in 4Wings te Westerlo. Tijdens dit Spitsuur HR wordt gesproken over de eventuele discriminatie op grond van leeftijd bij ervaringsbarema’s, de gelijke behandeling van arbeiders en bedienden voor het aanvullend pensioen en de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de werkgever voor een sociaal misdrijf. Inschrijven is mogelijk via http://www.spitsuurhr.be/.

Procedure Vlaams opleidingsverlof

Voor opleidingen vanaf 01.09.2019 dient voor de terugvordering de procedure van het Vlaams opleidingsverlof gevolgd te worden. Deze wijkt af van de procedure van het betaald educatief verlof. Het volledige dossier (aanvraag, attest van inschrijving en bankrekeningnummer werkgever) dient uiterlijk 3 maanden na de start van de opleiding ingediend te worden (vaak aldus 30.11). Vanuit onze diensten kunnen wij u begeleiden bij de administratieve formaliteiten.