Weergave Blokken Lijsten

PC 124.00 – Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand april 2019 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de arbeiders uit PC 124.00 ten belope van € 100,00 per voltijdse arbeider, tenzij werd geopteerd voor een alternatieve invulling. Behoudens tegenbericht voor 31.03.2019 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor ecocheques mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

Tweejaarlijks analyseverslag loonkloofwetgeving

In ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld ten minste 50 werknemers tewerkstellen, moet de werkgever iedere 2 jaar een analyseverslag van de bezoldigingsstructuur van de werknemers opmaken en overmaken aan de ondernemingsraad, of bij ontstentenis ervan aan de vakbondsafvaardiging. Het vorige analyseverslag ging over de boekjaren afgesloten in 2015 en 2016, het huidige dient aldus te gaan over de boekjaren afgesloten in 2017 en 2018. Indien het boekjaar is afgesloten op 31.12.2018 moet voor eind maart 2019 het nodige worden ondernomen

Lees meer

Loon voor stakende / werkwillige werknemers

ABVV, ACV en ACVLB dienden een stakingsaanzegging in voor 13.02.2019. Een werknemer is nooit verplicht om mee te staken. Indien deze beslist te staken, wordt zijn arbeidsovereenkomst die dag geschorst zonder recht op loon. De stakende werknemer kan eventueel een stakingsvergoeding bekomen via vakbond. Er zijn echter ook werknemers die niet staken maar die dag verhinderd worden om te werken. Ook deze werkwillige werknemers moet geen loon toegekend worden indien dit te wijten is aan een stakingsactie waaraan ze niet deelnemen (en geen vervangend werk krijgen), een stakingspost aan de ingang van de onderneming of door staking in een andere onderneming (bv. leverancier, klant).

Lees meer

Forfaitaire waardering energiekosten

Indien de onderneming de energiekosten van een werknemer, bedrijfsleider of leidinggevend personeelslid ten laste neemt, ontstaat er een voordeel. Met ingang van 01.01.2019 bedraagt voor het leidinggevend personeel en de bedrijfsleiders het forfait op jaarbasis € 2.030,00 voor de verwarming en € 1.010,00 voor elektriciteit. Voor de andere begunstigden bedraagt het forfait op jaarbasis € 910,00 voor verwarming en € 460,00 voor elektriciteit.

Privégebruik firmawagens 2019

Bij de berekeningswijze van het voordeel alle aard van een firmawagen houdt men onder meer rekening met de CO2-uitstoot. Voor alle nieuwe wagens vanaf 01.09.2018 geldt een omgerekende NEDC 2.0-waarde waardoor de CO2-waarde stijgt. Bovendien wordt de referentie CO2-uitstoot ieder jaar aangepast. Voor 2019 is deze waarde voor dieselvoertuigen verhoogd tot 88 gr/km en voor voertuigen met benzine-, LPG- of gasmotor tot 107 gr/km. Hierdoor is er ook een lichte aanpassing van het voordeel alle aard. Het bekomen forfaitaire voordeel alle aard mag voor inkomstenjaar 2019 niet minder bedragen dan € 1.340,00 per jaar.

Spitsuur HR 12.03.2019

Op dinsdag 12 maart 2019 organiseert Salar, in samenwerking met Mploy advocaten, een ontbijtseminarie. Tijdens dit Spitsuur HR wordt gesproken over alternatieve verloningsvormen en bewijsmogelijkheden van discriminatie (o.a. opnames gesprekken). Tevens komen actualia aan bod. Het ontbijtseminarie gaat door in 4Wings te Westerlo. Inschrijven is mogelijk via http://www.spitsuurhr.be/.

Werknemer in assisenjury

De volksjury van een assisenjury bestaat uit burgers die aan bepaalde voorwaarden voldoen. De kandidaten worden opgeroepen en mogen dit niet zomaar weigeren. Indien een werknemer deel van uitmaakt van dergelijke jury, heeft deze recht om afwezig te blijven van het werk met een maximum van 5 dagen. Deze 5 dagen worden gelijkgesteld met een periode van klein verlet. Indien het proces langer duurt dan 5 dagen, wordt dit vanaf de 6e dag beschouwd als een periode van overmacht.

Lees meer

Te laat op het werk wegens sneeuw of vrieskou

Indien een werknemer laattijdig op het werk arriveert, krijgt deze geen loon voor de periode van afwezigheid, tenzij hij overmacht op de weg naar het werk kan inroepen. Onverwachte hevige sneeuwval kan in bepaalde situaties als overmacht worden aanschouwd waardoor de werknemer toch gewaarborgd dagloon kan bekomen. Indien de sneeuwval vooraf wordt aangekondigd, kan geen overmacht worden ingeroepen.

Lees meer

Voordelen alle aard en fiscale fiches

In de loop van februari zullen wij de jaarlijkse fiscale fiches voorbereiden. Indien u nog zaken wenst te corrigeren of aan te vullen, in het bijzonder wat voordelen alle aard betreft, verzoeken wij u met aandrang om deze uiterlijk 12 februari te bevestigen. Aangiften die we na deze datum nog dienen te wijzigen, zullen aangerekend worden.

Fiscale vrijstelling woon-werkverkeer

Elke werkgeverstussenkomst voor het woon-werkverkeer met een ander vervoermiddel dan het openbaar vervoer of het georganiseerd gemeenschappelijk vervoer, wordt voor € 410,00 vrijgesteld van belastingen voor inkomstenjaar 2019 (vorig jaar € 400,00), tenzij de werknemer zijn werkelijke beroepskosten bewijst in de aangifte in de personenbelasting. In de bedrijfsvoorheffing komt dit neer op een maandelijkse vrijstelling van € 34,20 (vorig jaar € 33,30).