Weergave Blokken Lijsten

Telefonische bereikbaarheid juli 2018

Naar analogie met voorgaande jaren, is Salar in de maand JULI enkel in de voormiddag telefonisch bereikbaar. Uiteraard blijven we bereikbaar voor dringende of algemene zaken op info@salar.be.

Wijziging kilometervergoeding dienstverplaatsingen eigen wagen

Met ingang van 01.07.2018 mag voor het gebruik van de eigen wagen voor rekening van de onderneming aan de werknemer maximaal € 0,3573/km betaald worden. Tot en met 30.06.2018 mocht maximaal € 0,3460/km betaald worden voor dergelijke verplaatsingen.

PC 140.00 en PC 140.02 – Afschaffing ecocheques

De voorbije jaren ontvingen de arbeiders uit PC 140.00 en PC 140.02 met de loonverwerking van juli ecocheques. De cao die deze verplichting oplegde, werd opgezegd waardoor de arbeiders van deze PC’s vanaf dit jaar geen ecocheques meer zullen ontvangen.

Raming VAA woning: fiscus volgt de rechtspraak

Via een circulaire van 15.05.2018 zijn de richtlijnen gewijzigd voor de forfaitaire raming van het voordeel alle aard voor de kosteloze terbeschikkingstelling van een woning. De fiscale administratie volgt de rechtspraak en aanvaardt dat het voordeel alle aard voor de woning mag berekend worden op basis van de formule “100/60 van het geïndexeerde KI” en dit ongeacht door wie het onroerend goed ter beschikking wordt gesteld.

Lees meer

GDPR

De GDPR-wetgeving die handelt over het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens brengt heel wat verplichtingen met zich mee voor ondernemingen. Onze diensten helpen u waar mogelijk bij de verplichtingen ten aanzien van uw personeel. Hiervoor werd een bijlage aan het arbeidsreglement opgemaakt en werden onze modellen van arbeidsovereenkomsten geüpdatet d.m.v. de toevoeging van een artikel omtrent GDPR. Hierin worden de principes uit de GDPR hernomen en afdwingbaar gemaakt in de relatie werkgever-werknemer. Voorts werd ook een document voor sollicitanten opgemaakt.

Lees meer

Document sollicitanten i.k.v. GDPR

Naar sollicitanten toe zal de werkgever bepaalde garanties moeten kunnen bieden om in regel met GDPR te handelen. Gezien zij op het moment van hun sollicitatie nog geen deel uitmaken van de onderneming, zijn de verplichtingen ten aanzien van sollicitanten nog niet vervuld door het opstellen van de andere documenten in het kader van GDPR. Dit document kan ondertekend worden op moment van de sollicitatie of per mail bezorgd worden bij ontvangst van de kandidatuur.

Bijlage arbeidsreglement i.k.v. GDPR

De bijlage aan het arbeidsreglement in het kader van GDPR geeft duidelijkheid aan uw eigen werknemers omtrent de verwerking van hun persoonsgegevens en beoogt de werknemers te sensibiliseren in de omgang met persoonsgegevens van derden. Om de bijlage aan het arbeidsreglement toe te voegen moet de normale procedure voor wijziging van het arbeidsreglement gevolgd worden. Dit houdt in dat de bijlage minstens 2 weken dient uit te hangen opdat werknemers de kans krijgen eventuele opmerkingen te formuleren. Deze termijn dient u verder aan te vullen op het document in bijlage. Aansluitend dient een afschrift overgemaakt te worden aan Toezicht op de Sociale Wetten (waarvan u het adres in het arbeidsreglement kan terugvinden).

Arbeidsduur jeugdige werknemers

Normaal gezien wordt de arbeidsduur per werkgever bekeken. Voor jeugdige werknemers (- 18 jaar) wordt afgeweken van deze regel en worden de arbeidsperiodes bij verschillende werkgevers samengeteld om na te gaan of de arbeidsduurgrenzen gerespecteerd worden.

Wijziging camerawet - meldingsplicht

Door een wijziging van de camerawet zullen bewakingscamera’s vanaf 25.05.2018 aangegeven moeten worden bij de politiediensten en niet langer bij de Privacycommissie. Dit dient te gebeuren via www.aangiftecamera.be. Deze wijziging is ook van belang voor werkgevers die in het verleden bewakingscamera’s aangegeven hebben bij de Privacycommissie. Zij krijgen tot 25.05.2020 om een nieuwe melding te doen bij de politiediensten en worden hierover later nog geïnformeerd via de Privacycommissie.

Zondagsarbeid Kasterlee

Recent werd het ganse grondgebied van de gemeente Kasterlee erkend als toeristisch centrum. Dit heeft een invloed op tewerkstelling op zondag in bepaalde sectoren. Door deze erkenning mogen kleinhandelszaken en kapperszaken van Kasterlee op zondag gedurende de hele dag personeel laten werken in bepaalde periodes van het jaar. Deze uitzondering telt vanaf 1 mei tot 30 september, gedurende de paas- en kerstvakantie en daarenboven voor maximum 13 extra zondagen per kalenderjaar (bij manifestaties of dagen met extra toevloed van toeristen).

Lees meer