Weergave Blokken Lijsten

Is 11 juli een feestdag?

Er zijn in België 10 wettelijke feestdagen. Het feest van de Vlaamse Gemeenschap op 11 juli behoort niet tot deze 10 feestdagen en is dus geen wettelijke feestdag. Dezelfde regel geldt voor het Feest van de Franse Gemeenschap en dat van de Duitstalige Gemeenschap. In enkele paritaire comités werd hiervoor door middel van een sectorale cao een bijkomende (regionale) feestdag ingevoerd.

PC 201.00 - Bruto premie of maaltijdcheques

Sedert 2016 hebben voltijdse bedienden met een volledige referteperiode tezamen met het loon van augustus recht op een jaarlijkse bruto premie van € 188,00. Voor deeltijdse bedienden geldt een pro rata berekening. Er kon geopteerd worden voor een alternatieve invulling, m.n. een verhoging van het werkgeversgedeelte van de maaltijdcheques met € 1,00 per dag vanaf 01.01.2016. Behoudens tegenbericht voor 31.07.2023 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor de bruto premie mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

Lees meer

PC 140.00 en PC 140.02 - Terugvordering ecocheques

Sinds 2022 hebben arbeiders uit PC 140.00 en PC 140.02 met de loonverwerking van januari jaarlijks recht op ecocheques t.b.v. maximaal € 100,00. De berekening en bestelling voor dit jaar gebeurde begin 2023. De formulieren om de nominale waarde van de ecocheques terug te vorderen bij het Sociaal Fonds zijn ondertussen beschikbaar op https://www.taxi-info.be. 

PC 124.00 – Verhoging minimumloon student

Het sectoraal akkoord dat recent in de bouwsector werd afgesloten, bepaalt dat het minimumloon voor studenten vanaf 01.07.2023 opgetrokken wordt naar het loon van categorie I. Onze diensten zullen dit minimumloon automatisch toepassen. Daarnaast wordt het onderscheid tussen studenten met en studenten zonder bouwopleiding afgeschaft. 

Lees meer

Dimona ALT voor alternerend leren vanaf schooljaar 2023-2024

Vanaf het schooljaar 2023-2024 moet de Dimona voor (opleidings)overeenkomsten alternerend leren worden uitgevoerd met het type 'ALT'. Dit type werd ingevoerd om deze opleidingen gemakkelijk te kunnen identificeren en er de juiste sociale behandeling aan te koppelen.

Lees meer

Opnieuw lagere kilometervergoeding dienstverplaatsingen Q3/2023

Met ingang van 01.07.2023 mag voor het gebruik van de eigen wagen voor rekening van de onderneming aan de werknemer maximaal € 0,4237/km betaald worden (bedrag Q3/2023). Voor Q2/2023 mocht maximaal € 0,4246/km betaald worden voor dergelijke dienstverplaatsingen. Het bedrag van Q3/2023 kent bijgevolg opnieuw een lichte daling.

Opnieuw 120 relance-uren vanaf 01.07.2023

Voor de periode 01.07.2023 t.e.m. 30.06.2025 kunnen opnieuw 120 bruto/netto overuren per kalenderjaar worden toegepast voor alle sectoren (de zgn. relance-uren). Voor deze overuren is geen toeslag en inhaalrust verschuldigd en deze zijn vrij van RSZ en BV. De werknemer dient voorafgaandelijk zijn schriftelijk akkoord te geven inzake de relance-uren. Dit schriftelijk akkoord kan maximum voor 6 maanden en dient, indien noodzakelijk, nadien verlengd te worden.

Lees meer

Welzijnswet voor dienstboden en huispersoneel

Sinds 15.05.2023 zijn ook dienstboden en huispersoneel onderworpen aan de welzijnswetgeving. Hierdoor geldt er vanaf nu ook een verplichte aansluiting bij een externe preventiedienst. Bovendien moet de werkgever een risicoanalyse uitvoeren en passende maatregelen treffen, informatie verstrekken over de risico’s en preventiemaatregelen, zorgen voor een gezondheidstoezicht bij de externe preventiedienst, …. De externe preventiedienst kan de werkgever hierbij begeleiden.

Lees meer

Functiecategorie werknemer

Om de lonen correct op te volgen, is het van uiterst belang aan onze diensten voor iedere werknemer de exacte functiecategorie door te geven. In vele sectoren worden de baremalonen immers mede bepaald door de functie die de werknemer uitoefent. Uiteraard kan u bij onze diensten de functieclassificatie voor uw sector(en) opvragen.

Rustpauze minderjarige werknemers

Voor minderjarige werknemers is de arbeidsduur strikt geregeld. Zo dienen zij langere rusttijden en pauzes te nemen. Jeugdige werknemers mogen niet meer dan 4,5 uur zonder onderbreking werken, aansluitend hebben zij recht op een rustpauze van minstens 30 minuten. Indien zij langer dan 6 uur werken, is er recht op een rustpauze van een uur. Tussen twee opeenvolgende prestaties in dienen jeugdige werknemers minstens 12 ononderbroken uren rust te hebben.