Weergave Blokken Lijsten

PC 124.00 - Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand april 2020 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de arbeiders uit PC 124.00 ten belope van € 100,00 per voltijdse arbeider, tenzij werd geopteerd voor een alternatieve invulling. Behoudens tegenbericht voor 31.03.2020 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor ecocheques mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

Wijzigingen postverdeling vanaf 01.03.2020

Vanaf 01.03.2020 maakt bpost een onderscheid maakt tussen dringende en niet-dringende zendingen. Dringende zendingen (prior, aangetekend, …) blijft bpost dagelijks uitreiken. Niet dringende zendingen (non-prior, reclame, …) zullen voortaan slechts twee keer week worden uitgereikt (een eerste keer op maandag of dinsdag, een tweede keer op woensdag of donderdag). Om vertraging te vermijden, raden wij aan alle loondocumenten en correspondentie digitaal te verzenden. Indien u dit nog niet heeft en u wenst over te schakelen naar een digitale verzending, gelieve met onze diensten contact op te nemen.

Toegelaten arbeid gepensioneerden 2020

Gepensioneerden die een rust- of overlevingspensioen genieten, mogen onder bepaalde voorwaarden hun pensioen cumuleren met arbeid. Gepensioneerden mogen onbeperkt bijverdienen vanaf het jaar waarin ze 65 jaar worden. Voor gepensioneerden die jonger zijn dan 65 daarentegen mogen de beroepsinkomsten, behoudens enkele uitzonderingen, bepaalde jaarlijkse bedragen niet overschrijden. Deze grensbedragen worden jaarlijks per 01.01 geïndexeerd.  

Trillium – jaaroverzicht tewerkstellingsmaatregelen

In februari stuurt RSZ aan alle werkgevers een overzicht van de toegepaste tewerkstellingsmaatrelen, Trillium genaamd. Deze gegevensoverdracht gebeurt via de e-Box (beveiligde elektronische brievenbus via de portaalsite van de sociale zekerheid) of via de gewone post (indien de e-Box niet actief is). Dit jaarlijks overzicht moet binnen de maand volgend op de ontvangst schriftelijk worden meegedeeld aan de werknemers (eventueel via de vakbondsafvaardiging of ondernemingsraad).

Jaarverslag interne dienst preventie en bescherming op het werk

Uiterlijk op 31.03.2020 moeten alle werkgevers het verslag over de werking van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPBW) opmaken. Tot voor kort diende dit aan de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk bezorgd te worden, maar deze verplichting werd enkele jaren gelden geschrapt. Het opgestelde plan dient in de onderneming beschikbaar te liggen. Dit jaarverslag moet worden opgemaakt door de preventieadviseur en bevat een samenvatting van de preventiemaatregelen die in 2019 door de onderneming werden toegepast. De nodige formulieren hiertoe zijn beschikbaar op www.werk.belgie.be.

Mobiliteitsvergoeding / Cash-for-car vernietigd

Bij de invoering van de mobiliteitsvergoeding (de zgn. cash-for-car) werd hier door diverse partijen al wat kritiek op geleverd. In een arrest van 23.01.2020 van het Grondwettelijk Hof werd deze wet tot invoering van een mobiliteitsvergoeding bijgevolg vernietigd. Het is bijgevolg niet meer aangewezen om werknemers nog in een cash-for-carregeling te laten instappen. Voor wie al een mobiliteitsvergoeding ontvangt, kan dit nog tot 31.12.2020 toegepast worden. Vanaf 01.01.2021 komt het systeem hoe dan ook volledig te vervallen tenzij de wetgever nog een initiatief neemt om tegemoet te komen (wat onduidelijk is, zeker gezien de huidige politieke situatie). Voorlopig is het aldus afwachten wat dit gaat brengen.

Lees meer

Rustpauze werknemer

Zodra er meer dan 6 uur wordt gewerkt, is een werknemer wettelijk verplicht pauze te nemen. De duur van deze pauze wordt vastgelegd bij cao. Bij gebrek aan enige cao hieromtrent duurt de pauze minimum 15 minuten. Voor jeugdige werknemers bedraagt de pauze minimum 30 minuten en moet deze al na 4,5 uur werken worden toegekend. Indien een jeugdige werknemer meer dan 6 uur werkt, is deze verplicht om 1 uur pauze te nemen, waarvan 30 minuten aaneensluitend moeten opgenomen worden. Het tijdstip en de duur van de pauze moeten verplicht worden opgenomen in het arbeidsreglement.

Lees meer

Is het te koud om te werken?

De extreme koude buiten kan een invloed hebben op de uitoefening van het werk. Wanneer de temperaturen op het werk onder bepaalde grenswaarden dalen, dient de werkgever bepaalde maatregelen te nemen (o.a. beschermingskledij, extra rustpauzes). Voor bepaalde werkzaamheden kan tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer worden aangevraagd.

Lees meer

Forfaitaire waardering energiekosten

Indien de onderneming de energiekosten van een werknemer, bedrijfsleider of leidinggevend personeelslid ten laste neemt, ontstaat er een voordeel. Met ingang van 01.01.2020 bedraagt voor het leidinggevend personeel en de bedrijfsleiders het forfait op jaarbasis € 2.060,00 voor de verwarming en € 1.030,00 voor elektriciteit. Voor de andere begunstigden bedraagt het forfait op jaarbasis € 930,00 voor verwarming en € 460,00 voor elektriciteit.

Verhoging vrijstelling BV werken in onroerende staat

Indien er werken in onroerende staat worden uitgevoerd op locatie waarbij de werknemers voor minstens 1/3e van hun arbeidstijd steeds in ploeg (minstens 2 personen) werken en waarbij het uurloon van alle werknemers in dezelfde ploeg aan een minimum voldoet, kan er een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing worden toegepast. Vanaf 01.01.2020 stijgt het percentage van de vrijstelling van 6% naar 18%.

Lees meer