Weergave Blokken Lijsten

PC 124.00 – Wijzigingen mobiliteitsvergoeding

Er werden diverse wijzigingen doorgevoerd aan de mobiliteitsvergoeding. Met ingang van 01.12.2019 werd het bedrag van de mobiliteitsvergoeding voor ‘passagiers’ en ‘chauffeurs met passagiers’ verhoogd met 20%. Daarenboven werd er een nieuwe categorie ingevoerd voor chauffeurs die rijden met een vervoermiddel van de werkgever, doch geen passagiers vervoeren (‘alleenrijdende chauffeurs’). Arbeiders die 43.000 km of meer afleggen per jaar kunnen een mobiliteitsdag opnemen. Afhankelijk van de situatie zijn er verschillende mogelijkheden die in de nota uiteengezet worden. 

Lees meer

Fietsvergoeding

Het maximaal vrijgestelde bedrag in het kader van de fietsvergoeding bedraagt, net zoals in 2019, zowel voor RSZ als fiscus € 0,24 per afgelegde kilometer.

Voordelen alle aard en fiscale fiches

In de loop van februari zullen wij de jaarlijkse fiscale fiches voorbereiden. Indien u nog zaken wenst te corrigeren of aan te vullen, in het bijzonder wat voordelen alle aard betreft, verzoeken wij u met aandrang om deze uiterlijk 10 februari te bevestigen. Aangiften die we na deze datum nog dienen te wijzigen, zullen aangerekend worden.

PC 226.00 - Aanvullende vergoeding jeugdvakantie vanaf 2020

Met ingang van 01.01.2020 is in PC 226.00 een aanvullende vergoeding verschuldigd voor de dagen jeugdvakantie. De aanvullende vergoeding bedraagt € 30,00/dag jeugdvakantie (€ 15,00 voor een halve dag) en moet in eerste instantie door de werkgever worden betaald. Deze aanvullende vergoeding kan nadien teruggevorderd worden via het fonds.

Lees meer

PC 314.00 - Werkmateriaal kappers

In PC 314.00 bestaat voor de kappers de verplichting om het nodige werkmateriaal ter beschikking te stellen aan de werknemers. Dit materiaal blijft eigendom van de werkgever en dient ook in het kapsalon te blijven. Indien de werkgever dit materiaal niet ter beschikking stelt, hebben de werknemers recht op een forfaitaire vergoeding die € 432,97 netto op jaarbasis bedraagt.     

Lees meer

Fiscale vrijstelling woon-werkverkeer

Elke werkgeverstussenkomst voor het woon-werkverkeer met een ander vervoermiddel dan het openbaar vervoer of het georganiseerd gemeenschappelijk vervoer, wordt voor € 410,00 vrijgesteld van belastingen voor inkomstenjaar 2020 (zelfde bedrag als 2019), tenzij de werknemer zijn werkelijke beroepskosten bewijst in de aangifte in de personenbelasting. In de bedrijfsvoorheffing komt dit neer op een maandelijkse vrijstelling van € 34,20.

Wijzigingen Vlaamse doelgroepverminderingen vanaf 01.01.2020

Vanaf 01.01.2020 is er een aanpassing van de Vlaamse doelgroepverminderingen voor oudere en jonge werknemers. Voor de oudere werknemers wordt de leeftijdsgrens om de RSZ-vermindering te kunnen toepassen opgetrokken van 55 naar 58 jaar. Voor de jonge werknemers wordt de RSZ-vermindering voor middengeschoolde werknemers (met hoogstens een diploma secundair onderwijs of getuigschrift 2de jaar van de 3de graad secundair onderwijs) afgeschaft. De reeds lopende RSZ-verminderingen voor middengeschoolde werknemers die uiterlijk op 31.12.2019 in dienst getreden waren, blijven wel behouden.

Lees meer

Ontslagbescherming kandidaten sociale verkiezingen

De ontslagbescherming van de kandidaten van de sociale verkiezingen vangt aan alvorens de werkgever weet heeft van de kandidatuur. Wij adviseren aldus extra voorzichtigheid aan de dag te leggen bij ontslagen (afhankelijk van de verkiezingsdatum) vanaf 12.01.2020 en dit tot de kandidaten definitief gekend zijn. Aangezien tot dag X + 76 vervangers kunnen ingediend worden, is er aldus een onzekere periode (occulte periode) waarin de werkgever niet weet wie al dan niet beschermd is tegen ontslag.

Lees meer

Bonusplan 2020

Een werkgever kan aan zijn werknemers een niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel toekennen, beter bekend als een bonusplan. Hij kan hiermee zijn personeel belonen voor het behalen van een onzekere doelstelling. Een goedgekeurd bonusplan is zowel sociaal als fiscaal voordelig, maar is aan strikte voorwaarden gebonden. Een bonusplan met als referteperiode kalenderjaar 2020 dient uiterlijk 30.04.2020 volledig afgerond te zijn.

Lees meer

Loongrenzen 2020

De loongrenzen in de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd. Deze grensbedragen zijn o.m. bepalend voor de geldigheid van een scholingsbeding en concurrentiebeding. De grensbedragen van 2013 blijven nog wel van toepassing bij het vastklikken van de opzeggingstermijnen van de bedienden die voor 01.01.2014 in dienst waren.