Weergave Blokken Lijsten

Eindejaarsgeschenk: fiscus en RSZ opnieuw op 1 lijn

Bij specifieke aangelegenheden (bv. Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar) kan de werkgever geschenken in natura, via overschrijving op de rekening of in de vorm van geschenkcheques aanbieden aan de werknemers. Onder bepaalde voorwaarden zijn deze vrij van RSZ en BV. Dit voordeel moet gelden voor alle werknemers van de onderneming. Enige tijd bestond er een onduidelijkheid betreffende het te hanteren maximumbedrag wegens een ongelijkheid in de sociale en fiscale regels maar dit is nu van de baan. RSZ en fiscus hanteren voortaan een maximumbedrag van € 40,00 i.p.v. € 35,00 voor geschenkcheques.  

Lees meer

Opname inhaalrustdagen

Indien de wekelijkse arbeidsduur in de onderneming op jaarbasis wordt bereikt door de toekenning van inhaalrustdagen, moeten deze voor het einde van het jaar worden opgenomen. Indien de inhaalrustdagen niet binnen het kalenderjaar worden opgenomen, wordt de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur overschreden.

PC 314.00 - Werkmateriaal kappers

In PC 314.00 bestaat voor de kappers de verplichting om het nodige werkmateriaal ter beschikking te stellen aan de werknemers. Dit materiaal blijft eigendom van de werkgever en dient ook in het kapsalon te blijven. Indien de werkgever dit materiaal niet ter beschikking stelt, hebben de werknemers recht op een forfaitaire vergoeding die € 432,97 netto op jaarbasis bedraagt.     

Lees meer

Vakantierechten: gelijkstelling halve dagen werkhervatting

Vanaf 01.01.2018 worden zowel volledige als halve dagen arbeidsongeschiktheid in het kader van gedeeltelijke (progressieve) werkhervatting gelijkgesteld voor de berekening van de vakantiedagen en het vakantiegeld van de bedienden. Voor de arbeiders werden deze dagen al langer gelijkgesteld, maar voor bedienden voordien niet.

Lees meer

Eindejaarsperiode – kantoorsluiting 24 december

In de eindejaarsperiode zal Salar, naast de feestdagen, ook maandag 24 december 2018 gesloten zijn. Maandag 31 december 2018 zal Salar geopend zijn tot 16u00. De overige dagen zijn onze openingsuren ongewijzigd en staan wij graag tot uw beschikking.

Eindejaarspremie

Doorgaans heeft de werkgever de verplichting om een eindejaarspremie toe te kennen aan zijn werknemers. De algemene wetgeving voorziet echter geen verplichting tot toekenning van een eindejaarspremie, maar dit vloeit meestal voort uit een sector-cao. Ook door een ondernemings-cao, een individuele overeenkomst, het arbeidsreglement of een bestaand gebruik, kan het recht op een eindejaarspremie ontstaan. Desgevallend zal het nodige door onze diensten verwerkt worden.

PC 145.00 – Ecocheques/premie

Eind 2018 dienen wederom ecocheques te worden toegekend aan de arbeiders uit PC 145.00. Wanneer het totale bedrag aan ecocheques lager dan € 10,00 is, wordt een bruto premie berekend. De procedure van de ecocheques verloopt identiek als vorig jaar. Net zoals vorig jaar verloopt de volledige verwerking, levering en betaling via het Fonds. Gelieve de lijsten vanuit het Fonds betreffende deze ecocheques en bruto premie aan onze diensten te bezorgen zodat wij deze bedragen kunnen opnemen op de loonstrook/individuele rekening.

PC 144.00 – Ecocheques/premie

Eind 2018 dienen wederom ecocheques te worden toegekend aan de arbeiders uit PC 144.00. Wanneer het totale bedrag aan ecocheques lager dan € 10,00 is, wordt een bruto premie berekend. De procedure van de ecocheques verloopt identiek als vorig jaar. Net zoals vorig jaar verloopt de volledige verwerking, levering en betaling via het Fonds. Gelieve de lijsten vanuit het Fonds betreffende deze ecocheques en bruto premie aan onze diensten te bezorgen zodat wij deze bedragen kunnen opnemen op de loonstrook/individuele rekening.

Niet-opgenomen vakantiedagen

Een werknemer dient zijn wettelijke vakantiedagen op te nemen binnen de 12 maanden volgend op het einde van het vakantiedienstjaar. Alle wettelijke vakantiedagen dienen aldus te worden opgenomen tussen 1 januari en 31 december van het vakantiejaar. Hieruit volgt dat de wettelijke vakantiedagen waarop een werknemer recht heeft, niet mogen worden overgedragen naar het volgende kalenderjaar. Voor vakantiedagen die het bedrijf zelf toekent, zijn andere bepalingen van toepassing.

Lees meer

Doorgeven gegevens studenten 2019

Onder bepaalde voorwaarden kunnen studenten gedurende 475 uren per jaar op een voordelige wijze worden tewerkgesteld. Eén van deze voorwaarden is dat zij verbonden dienen te zijn door een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur, vaak loopt deze tot het einde van het kalenderjaar. Gelieve ons tijdig door te geven indien wij voor uw studenten een nieuwe studentenovereenkomst dienen op te maken voor 2019 zodat ook de DIMONA-melding tijdig gedaan kan worden.