Weergave Blokken Lijsten

Tijdelijke werkloosheid – Elektronische controlekaart eC3.2

Sedert 01.09.2023 is het gebruik van de elektronische controlekaart ‘eC3.2’ mogelijk. Deze elektronische versie vervangt de papieren controlekaart die iedere werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld maandelijks ontvangt van de werkgever. De eC3.2 is nog niet verplicht, maar wordt wel aangemoedigd. Een werkgever die gebruik wenst te maken van de eC3.2 moet dit vooreerst invoeren via ondernemings-cao, het arbeidsreglement of individuele akkoorden met werknemers. Een onderneming die gebruik maakt van de eC3.2 is bovendien vrijgesteld van de inschrijving in het validatieboek.

Lees meer

Aanvraag loopbaanonderbreking RVA meer digitaal

Met ingang van 01.06.2024 is het niet meer mogelijk om een gemengde aanvraag voor loopbaanonderbreking in te dienen bij RVA waarbij werkgever zijn deel online indient en werknemer zijn deel op papier. Een aanvraag moet voortaan volledig digitaal of volledig op papier gebeuren. Later dit jaar wordt de aanvraagprocedure volledig digitaal en zal het niet meer mogelijk zijn om een aanvraag op papier in te dienen. Vanuit Salar kunnen wij u hierin bijstaan.

Sociale verkiezingen 2024

Heeft u in 2024 verkiezingen georganiseerd? Vergeet ons niet op de hoogte te brengen van de resultaten. Gelieve ons de namen van de niet-verkozen kandidaten, effectief verkozen leden en plaatsvervangers te bezorgen (o.a. voor ontslagbescherming).

Pensioenbonus 2024

Vanaf 01.07.2024 bouwen werknemers, zelfstandigen en ambtenaren een pensioenbonus op als ze beslissen om hun (vervroegd) pensioen nog niet op te nemen en aan het werk te blijven. Deze bonus wordt opgebouwd ten vroegste vanaf de datum van het vervroegd of wettelijk pensioen. De pensioenbonus verloopt via de pensioendienst en is vrij van bijdrage (i.c. een netto vergoeding). De opbouw van deze bonus stopt zodra het rustpensioen wordt opgenomen. Hoe langer iemand blijft werken (maximum 3 jaren), hoe hoger de bonus. Het bedrag varieert al naargelang het aantal gewerkte dagen en de arbeidsduur. 

Lees meer

600 uren studentenarbeid in 2024

In 2022 werd het jaarplafond voor studenten opgetrokken tot 600 uren/jaar voor 2023-2024 (B.S. 27.12.2022). De overheid wou hiermee het personeelstekort aanpakken en zo ook de tewerkstelling van studenten stimuleren. Op fiscaal vlak is er geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd op de eerste 600 uren studentenarbeid/jaar die onder de verminderde solidariteitsbijdragen vallen. Momenteel is de uitbreiding tot 600 uur studentenarbeid nog niet verankerd in de wet, hierdoor valt men vanaf 2025 terug op het lagere plafond van 475 uur.

Betaling dubbel vakantiegeld bedienden

Het vakantiegeld voor bedienden bestaat uit twee delen: het enkel en het dubbel vakantiegeld. Het enkel vakantiegeld is het loon dat tijdens de periode van vakantie doorbetaald wordt. Het dubbel vakantiegeld bedraagt 92% van het bruto maandloon en is in principe verschuldigd op het moment dat de bediende zijn hoofdvakantie opneemt. In de praktijk vindt de betaling van het dubbel vakantiegeld plaats in mei of juni van het vakantiejaar, ongeacht wanneer de bediende zijn hoofdvakantie opneemt.

Werken op de dag van de verkiezingen

Zondag 9 juni vinden de federale, regionale en Europese verkiezingen plaats. Werknemers die werken op die zondag dienen ook de mogelijkheid te krijgen om te gaan stemmen. Zij kunnen aan de kiesplicht voldoen door vakantie te nemen en zelf te gaan stemmen of door te stemmen bij volmacht. Daarnaast is het mogelijk dat bepaalde werknemers moeten zetelen in een stembureau. Hiervoor hebben zij recht afwezig te zijn op het werk. Voor sommige bijzitters wordt deze dag beschouwd als klein verlet waardoor ze recht hebben op loon.

Lees meer

Gsm-nummer behouden na einde arbeidsovereenkomst

Wanneer de werkgever tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst het abonnement van de werknemer overneemt, neemt de werkgever ook het gebruiksrecht over. Het nieuwe artikel 21/1 van de Arbeidsovereenkomstenwet voorziet voortaan dat in deze situatie de werknemer binnen de maand na het einde van de arbeidsovereenkomst het gebruiksrecht kan terugvragen. De werknemer die een gsm-toestel met mobiel nummer ter beschikking gesteld krijgt van zijn werkgever, heeft daarentegen geen gebruiksrecht en verliest het mobiele nummer na het einde van de arbeidsovereenkomst.

Lees meer

Berekening vakantiedagen

Het recht op vakantie wordt opgebouwd tijdens het vakantiedienstjaar. Dit is het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarin de vakantie wordt opgenomen. Het aantal vakantiedagen dat een werknemer in 2024 mag opnemen, is aldus gebaseerd op de prestaties van 2023. Wie het volledig vakantiedienstjaar 2023 heeft gewerkt (of via gelijkgestelde periodes), heeft in 2024 aldus recht op 4 weken vakantie. Deze vakantiedagen moeten in principe worden opgenomen tijdens het lopende vakantiejaar. In bepaalde omstandigheden is het sinds dit jaar mogelijk deze dagen toch over te dragen naar de komende 2 jaar (tot 31.12.2026), doch kan dit enkel in uitzonderlijke gevallen en als men in de onmogelijkheid is de wettelijke vakantiedagen nog doorheen 2024 op te nemen.

Lees meer

Uitbreiding ontslagbescherming bij fertiliteitsbehandelingen

Met ingang van 28.04.2024 geniet een werknemer die een fertiliteitsbehandeling of een programma voor medisch begeleide voortplanting ondergaat gedurende 2 maanden een ontslagbescherming. Bovendien is er een bijkomende discriminatiebescherming waarbij er geen nadelige gevolgen mogen zijn voor de werknemers na afloop van de behandeling. Zowel voor de ontslagbescherming, als de bijkomende discriminatiebescherming kan de sanctie oplopen tot 6 maanden loon en zijn de sancties cumuleerbaar. 

Lees meer