Weergave Blokken Lijsten

Opname inhaalrustdagen

Indien de wekelijkse arbeidsduur in de onderneming op jaarbasis wordt bereikt door de toekenning van inhaalrustdagen, moeten deze voor het einde van het jaar worden opgenomen. Indien de inhaalrustdagen niet binnen het kalenderjaar worden opgenomen, wordt de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur overschreden.

PC 200.00 – tijdelijke bruto jaarpremie

Het sectorakkoord 2019-2020 van PC 200.00 voorzag in een gelijkschakeling in het aanvullend pensioen van de arbeiders en bedienden. Om die reden kregen diverse bedienden van PC 200.00 in december 2019 en 2020 een tijdelijke bruto jaarpremie. Hierover werd in 2019 gecommuniceerd. Eind 2021 wordt, net zoals de voorbije 2 jaren, deze tijdelijke bruto jaarpremie t.b.v. 15,31% op het bruto loon van november opnieuw verwerkt voor deze bedienden (in dienst op 01.09.2019). 

Lees meer

Betaalde afwezigheid t.g.v. de self assessment testing tool

Cao 160 (NAR) bepaalt dat een werknemer afwezig mag zijn met behoud van loon in afwachting van het resultaat van een covid-test o.b.v. de self assesment testing tool (SATT). Voor een werknemer die kan telewerken, geldt dit enkel gedurende de tijd die nodig is om een test te laten afnemen. De werknemer verwittigt hiervoor onmiddellijk de werkgever en levert hiervoor het afwezigheidsattest af aan de werkgever. Een werknemer kan hier maximum 3 keer gebruik van maken tijdens de periode van 19.11.2021 tot en met 28.02.2022.

Lees meer

PC 144.00 – Coronapremie

Op sectorniveau werd de verplichting opgelegd om een Coronapremie toe te kennen aan de arbeiders. Het Fonds heeft hierover de nodige informatie verspreid. Net zoals bij de ecocheques verloopt de volledige verwerking, levering en betaling via het Fonds. Gelieve de lijsten vanuit het Fonds aan onze diensten te bezorgen zodat wij deze bedragen kunnen opnemen op de loonstrook/individuele rekening en het nodige kunnen doen voor de inhouding van 16,5% solidariteitsbijdrage (RSZ). 

PC 145.00 – Coronapremie

Op sectorniveau werd de verplichting opgelegd om een Coronapremie toe te kennen aan de arbeiders. Het Fonds heeft hierover de nodige informatie verspreid. Net zoals bij de ecocheques verloopt de volledige verwerking, levering en betaling via het Fonds. Gelieve de lijsten vanuit het Fonds aan onze diensten te bezorgen zodat wij deze bedragen kunnen opnemen op de loonstrook/individuele rekening en het nodige kunnen doen voor de inhouding van 16,5% solidariteitsbijdrage (RSZ). 

Eindejaarsgeschenk

Bij specifieke aangelegenheden (bv. Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar) kan de werkgever geschenken in natura, via overschrijving op de rekening of in de vorm van geschenkcheques aanbieden aan de werknemers. Onder bepaalde voorwaarden zijn deze vrij van RSZ en BV. Dit voordeel moet gelden voor alle werknemers van de onderneming en mag maximum € 40,00 per werknemer bedragen (eventueel te vermeerderen met € 40,00 per kind ten laste). Meestal is dit een gift van de werkgever, doch in sommige sectoren is er zelfs een verplichting om geschenkcheques toe te kennen.

Lees meer

Verplichting telewerk vanaf 20.11.2021

Na het overlegcomité van 16.11.2021 werd beslist om telewerk opnieuw te verplichten vanaf 20.11.2021 en dat gedurende 4 dagen per week. Iedere werknemer mag 1 dag per week terugkeren naar het werk. Vanaf 13.12.2021 zouden dit 2 dagen per week worden. Deze verplichting telt niet indien telewerk onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering. Er zal ook opnieuw een verplichte telewerkregistratie gedaan moeten worden via de RSZ-site.

Collectieve sluiting en vervanging feestdagen

Indien er een collectieve sluiting (vakantie, ADV, …) binnen de onderneming van toepassing is, dient deze tijdig kenbaar gemaakt te worden cfr. de richtlijnen in het arbeidsreglement. Voor de vervanging van de feestdagen die op inactiviteitsdagen vallen en die collectief verplaatst worden, dienen de data uiterlijk 15.12.2021 uitgehangen te worden. Doorgaans worden beide samen kenbaar gemaakt zodat dit bericht kan geregistreerd worden bij FOD WASO als bijlage aan het arbeidsreglement.

Lees meer

Compensatie jaarlijkse vakantie gelijkstelling overmacht

De regering besliste om de dagen corona-overmacht in 2021 ook gelijk te stellen voor het vakantiegeld en de vakantieduur in 2022. Dit geldt ook voor de dagen tijdelijke werkloosheid t.g.v. de zware overstromingen van afgelopen zomer. Hiervoor wordt een gedeeltelijke compensatie voorzien voor de kost voortvloeiend uit deze gelijkstelling, voor wat het vakantiegeld voor de bedienden betreft. De berekening van deze compensatie wordt opnieuw uitgevoerd door de RSZ, waarbij de compensatie in principe in mindering gebracht wordt van de bijdragen verschuldigd voor Q2/2022.

Lees meer

Eindejaarspremie

Doorgaans heeft de werkgever de verplichting om een eindejaarspremie toe te kennen aan zijn werknemers. De algemene wetgeving voorziet echter geen verplichting tot toekenning van een eindejaarspremie, maar dit vloeit meestal voort uit een sector-cao. Ook door een ondernemings-cao, een individuele overeenkomst, het arbeidsreglement of een bestaand gebruik, kan het recht op een eindejaarspremie ontstaan. Desgevallend zal het nodige door onze diensten verwerkt worden.