Weergave Blokken Lijsten

Ontslagmotivering

Sedert 01.04.2014 bestaat er een regelgeving betreffende de motivering van het ontslag. Iedere werknemer heeft het recht om de redenen van zijn ontslag te kennen. De werkgever kan de ontslagredenen op eigen initiatief schriftelijk meedelen of afwachten tot de werknemer hierachter informeert. De werknemer dient deze vraag via een aangetekende brief aan zijn werkgever te stellen en dit binnen een bepaalde termijn. Wanneer blijkt dat het ontslag kennelijk onredelijk is of de werkgever het ontslag niet gemotiveerd heeft, kan de werknemer hiervoor een schadevergoeding eisen.

Eenzijdig vakantie vastleggen

Als algemene richtlijn geldt dat vakantie in onderling overleg moet worden vastgelegd. Noch de werkgever, noch de werknemer mag eenzijdig vakantie vastleggen. Vakantiedagen kunnen echter wel collectief vastgelegd worden en dit op sector- of ondernemingsniveau. Indien een jaarlijkse collectieve vakantie wordt ingevoerd op ondernemingsniveau, moet deze worden opgenomen in het arbeidsreglement. Indien er geen collectieve vakantie is vastgelegd, dient vakantie genomen te worden in gemeenschappelijk overleg tussen werknemer en werkgever.

PC 341.00 - Ecocheques

Tenzij werd geopteerd voor een gelijkwaardige alternatieve besteding worden er tezamen met de loonverwerking van de maand juni 2021 wederom ecocheques verwerkt voor de werknemers uit PC 341.00 t.b.v. € 250,00 per voltijdse werknemer. Behoudens tegenbericht voor 31.05.2021 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor ecocheques mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

PC 124.00 – Terugbetaling gewaarborgd loon

Werkgevers in PC 124.00 met gemiddeld minder dan 20 werknemers kunnen een terugbetaling van het gewaarborgd loon bekomen dat aan de arbeiders werd uitbetaald bij een arbeidsongeschiktheid. Hiervoor is een gratis aansluiting bij een patronale vereveningsdienst vereist. In het verleden kon de terugbetaling enkel gebeuren aan de hand van een origineel medisch attest, doch sedert geruime tijd is terugbetaling tevens mogelijk indien het attest per mail wordt bezorgd . Enkel duidelijk leesbare en correcte attesten zullen worden aanvaard. Deze moeten binnen 5 werkdagen worden ingediend. Originele attesten dienen zelf bewaard te worden.

Bezorgen vakantieattest en vakantiecheque

De vakantierechten van een werknemer worden opgebouwd in het vakantiedienstjaar (bv. in 2020 voor vakantiejaar 2021). Om de vakantiedagen correct te kunnen opvolgen, vragen wij om het vakantieattest (bedienden) en de vakantiecheque (arbeiders) aan onze diensten te bezorgen voor de werknemers die sinds 01.01.2020 in dienst zijn getreden.

PC 126.00 - Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand juni 2021 zullen wederom ecocheques verwerkt worden voor de werknemers uit PC 126.00. Tenzij geopteerd werd voor een alternatieve invulling zal dit € 100,00 per voltijdse arbeider en € 250,00 per voltijdse bediende zijn. Behoudens tegenbericht voor 31.05.2021 gaan we ervan uit dat wij de regeling voor ecocheques mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

PC 200.00 - Jaarlijkse premie

Met de loonverwerking van de maand juni 2021 zal wederom de verplichte sectorpremie worden verwerkt voor de bedienden uit PC 200.00 t.b.v. € 267,64 per voltijdse werknemer, tenzij andere afspraken werden gemaakt. Behoudens tegenbericht voor 31.05.2021 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor deze bruto premie mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

PC 200.00 - Ecocheques

Tenzij werd geopteerd voor een gelijkwaardige alternatieve besteding, worden er tezamen met de loonverwerking van de maand juni 2021 wederom ecocheques verwerkt voor de bedienden uit PC 200.00 t.b.v. € 250,00 per voltijdse bediende. Behoudens tegenbericht voor 31.05.2021 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor ecocheques mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

Verhoging BV seizoenarbeiders land- en tuinbouw niet-inwoners

Het KB van 21.03.2021 wijzigde het BV-percentage voor niet-inwoners van België die seizoenarbeid doen in de land- en tuinbouw (m.u.v. PC 145.04). Op bepaalde inkomsten van niet-inwonende seizoenarbeiders wordt voortaan 18,725% BV ingehouden i.p.v. 11,11%. Deze regelgeving is van toepassing op de seizoenarbeiders en arbeiders in de land- en tuinbouw die een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van maximum 6 weken afsluiten aansluitend op de seizoenarbeid bij dezelfde werkgever.

Lees meer

PC 126.00 ook bevoegd voor bedienden vanaf 01.04.2021

PC 126.00 is vanaf 01.04.2021 ook bevoegd voor de bedienden die binnen de betrokken onderneming voordien onder PC 200.00 ressorteerden. Bedienden gelinkt aan PC 126.00 maar die onder een andere sector vallen, wijzigen niet. De gevolgen voor de werkgever en de werknemer zijn (voorlopig) zeer beperkt omdat binnen PC 126.00 diverse cao’s werden afgesloten waarbij de bepalingen van PC 200.00 integraal werden overgenomen. Dat betekent dat de loon- en arbeidsvoorwaarden van de bedienden momenteel niet wijzigen.