Weergave Blokken Lijsten

Loopbaanonderbreking en arbeidsduur

Voor werknemers met een deeltijds tijdskrediet of deeltijds thematisch verlof gelden de regels van deeltijdse arbeid. Het is belangrijk dat de exacte tewerkstellingsbreuk (50 % of 80 %) strikt wordt gevolgd. RVA heeft recent zijn standpunt verstrengd m.b.t. bijkomende uren en overuren. Overuren zijn sowieso niet toegelaten. RVA beperkt tevens mogelijkheden voor werknemers met loopbaanonderbreking om bijkomende uren te presteren. Slechts onder bepaalde voorwaarden zijn bijkomende uren toegestaan (o.a. niet-systematisch, mits recuperatie binnen de referentieperiode en zonder betaling van overloon).

Lees meer

PC 201.00 - Ecocheques of bruto premie

Met de loonverwerking van de maand april 2019 zullen wederom ecocheques of een bruto premie worden verwerkt voor de bedienden uit PC 201.00, naargelang de eerder gemaakte afspraken. De procedure verloopt identiek als in het verleden. Net zoals voordien verzorgen onze diensten de bestelling van uw ecocheques of verwerking van de bruto premie, tenzij andere afspraken werden gemaakt.

Elektronische aangiftes sociale risico’s

Sinds 2016 is het verplicht om bepaalde aangiftes van sociale risico’s (tijdelijke werkloosheid, ziekte, ongeval) op digitale wijze in te dienen. Vanaf 01.07.2019 wordt de lijst met sociale risico’s die elektronisch aangegeven moeten worden uitgebreid. Indien de aangiftes via onze diensten verlopen, zal hiermee rekening worden gehouden en zullen de aangiftes elektronisch ingediend worden.

PC 201.00 - Ecocheques of bruto premie

Met de loonverwerking van de maand april 2019 zullen wederom ecocheques of een bruto premie worden verwerkt voor de bedienden uit PC 201.00, naargelang de eerder gemaakte afspraken. De procedure verloopt identiek als in het verleden. Net zoals voordien verzorgen onze diensten de bestelling van uw ecocheques of verwerking van de bruto premie, tenzij andere afspraken werden gemaakt.

Omschakeling winteruur naar zomeruur

In de nacht van 30 op 31 maart zetten we om 2 uur de klok 1 uur vooruit en wordt het 3 uur. De werknemers die in ploegen werken en bij de omschakeling van zowel het winter- als het zomeruur in de nacht werken, krijgen telkens loon voor 8 uren. Voor de werknemers die niet in ploegen werken, geldt een andere regeling.

Een bonusplan voor 2019? De deadline nadert

Een werkgever kan aan zijn werknemers een niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel toekennen, beter bekend als een bonusplan. De werkgever kan hiermee zijn personeel belonen voor het behalen van een onzekere doelstelling. Een goedgekeurd bonusplan is zowel sociaal als fiscaal voordelig, maar is aan strikte voorwaarden gebonden. Een bonusplan met als referteperiode kalenderjaar 2019 dient uiterlijk 30.04.2019 volledig afgerond te zijn.

Lees meer

PC 320.00 - Gelegenheidsarbeid vanaf 01.04.2019

Met ingang van 01.04.2019 is gelegenheidsarbeid mogelijk in PC 320.00 voor de uitvoering van verschillende taken. De werknemer kan gelegenheidsarbeid verrichten bij eenzelfde werkgever t.b.v. maximum 200 dagen en 800 uren per jaar. Voorafgaandelijk dient er een raamovereenkomst gesloten te worden tussen beide partijen en dient de werkgever per prestatie een Dimona-aangifte te doen met opgave van het begin- en einduur.

Kent u Talenticap?

Salar wil in samenwerking met het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen het project ‘Talenticap’ ondersteunen en onder de aandacht brengen. Talenticap doet al het mogelijke om personen met een beperking (handicap of chronische ziekte) te stimuleren om zelfstandig ondernemer te worden. Meer informatie hieromtrent kan u vinden op www.talenticap.be.  

Lees meer

Vlaamse ondersteuningspremie (VOP)

Een werkgever die een werknemer met een arbeidshandicap of –beperking aanwerft of in dienst heeft, kan een Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) aanvragen. Dit ter compensatie van de eventuele extra kosten en lagere productiviteit van deze werknemer. Sedert 01.01.2019 bestaat er naast de VOP voor onbepaalde duur (stabiele en permanente arbeidshandicap) ook een VOP voor bepaalde duur (arbeidshandicap waar progressie mogelijk is).

Lees meer

Jaarverslag interne dienst preventie en bescherming op het werk

Uiterlijk op 31.03.2019 moeten alle werkgevers het verslag over de werking van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPBW) opmaken. Tot voor kort diende dit aan de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk bezorgd te worden, maar deze verplichting werd vanaf vorig jaar geschrapt. Het opgestelde plan dient in de onderneming beschikbaar te liggen. Dit jaarverslag moet worden opgemaakt door de preventieadviseur en bevat een samenvatting van de preventiemaatregelen die in 2018 door de onderneming werden toegepast. De nodige formulieren hiertoe zijn beschikbaar op www.werk.belgie.be.