Weergave Blokken Lijsten

Sociale verkiezingen 2020

Heeft u in 2020 verkiezingen georganiseerd? Vergeet ons niet op de hoogte te brengen van de resultaten. Gelieve ons de namen van de niet-verkozen kandidaten, effectief verkozen leden en plaatsvervangers te bezorgen (o.a. voor ontslagbescherming).

Openstaande vakantiedagen en tijdelijke werkloosheid

Een werknemer dient zijn wettelijke vakantiedagen op te nemen uiterlijk 31 december van het vakantiedienstjaar. Hou er rekening mee dat alle wettelijke vakantiedagen van 2020 opgenomen moeten zijn uiterlijk 31.12.2020 en dat deze niet overdraagbaar zijn naar het volgende kalenderjaar. Dit telt ook voor werknemers die geruime tijd tijdelijk werkloos zijn (geweest). Ook zij dienen in hun planning voor 2020 hun vakantiedagen op te nemen en zullen in december geen recht op uitkeringen tijdelijke werkloosheid hebben voor de dagen waarop nog recht is op vakantiegeld. 

Lees meer

Weigeren mondmasker te dragen

Indien er onvoldoende afstand is tussen de werknemers om veilig te kunnen werken in deze Corona-tijden, is een mondmasker verplicht op de werkvloer. De werkgever moet de veiligheid en gezondheid van werknemers verzekeren en het risico op besmetting beperken. De werkgever moet in dit geval instaan voor het verstrekken van de mondmaskers. Een werknemer die dit weigert, brengt de gezondheid van zichzelf en diens collega’s in het gevaar en negeert het instructierecht van de werkgever. Weigering hiervan kan leiden tot een ingebrekestelling of als motief gelden voor ontslag.

Lees meer

Consumptiecheques tijdig bestellen

Nog tot en met 31.12.2020 hebben werkgevers de mogelijkheid om consumptiecheques t.b.v. maximum € 300,00 per werknemer toe te kennen. De bestelling hiervan dient te gebeuren uiterlijk 31.12.2020. Indien u wenst dat wij deze vanuit onze diensten voor u bestellen, dient u ons ten laatste op 13.12.2020 hiervan op de hoogte te brengen. Na deze datum dient u de bestelling zelf te plaatsen om deze nog tijdig afgerond te krijgen. De vermelding op de loonbrief zullen wij uiteraard wel doen indien u opteert voor de toekenning van consumptiecheques.

Lees meer

Collectieve sluiting en vervanging feestdagen

Indien er een collectieve sluiting (vakantie, ADV, …) binnen de onderneming van toepassing is, dient deze tijdig kenbaar gemaakt te worden cfr. de richtlijnen in het arbeidsreglement. Voor de vervanging van de feestdagen die op inactiviteitsdagen vallen en die collectief verplaatst worden, dienen de data uiterlijk 15.12.2020 uitgehangen te worden. Doorgaans worden beide samen kenbaar gemaakt zodat dit bericht kan geregistreerd worden bij FOD WASO als bijlage aan het arbeidsreglement.

Lees meer

Compensatiepremie RSZ-bijdragen 3de kwartaal 2020

De RSZ-compensatiepremie is een steunmaatregel voor ondernemingen die verplicht gesloten of zwaar getroffen zijn o.w.v. Corona. Dit wordt beheerd door RSZ en stemt overeen met de netto patronale basisbijdragen en solidariteitsbijdrage voor studenten voor Q3 2020. Via ‘www.checkrszcompensatie.be/compensation’ kan u consulteren of u in aanmerking komt. RSZ deelt het bedrag mee via de e-Box. Indien de onderneming niet in aanmerking komt o.b.v. de gegevens van RSZ, maar u meent van wel, kan u hiervoor een aanvraag indienen via ‘www.onss.be/nl/checkform’. 

Eindejaarsgeschenk

Bij specifieke aangelegenheden (bv. Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar) kan de werkgever geschenken in natura, via overschrijving op de rekening of in de vorm van geschenkcheques aanbieden aan de werknemers. Onder bepaalde voorwaarden zijn deze vrij van RSZ en BV. Dit voordeel moet gelden voor alle werknemers van de onderneming en mag maximum € 40,00 per werknemer bedragen (eventueel te vermeerderen met € 40,00 per kind ten laste). Meestal is dit een gift van de werkgever, doch in sommige sectoren is er zelfs een verplichting om geschenkcheques toe te kennen.

Lees meer

PC 124.00 – Dimona geen C3.2A-kaartnummers

Vanaf 01.10.2020 t.e.m. 31.03.2021 is de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid Corona-overmacht weer opengesteld voor alle ondernemingen die hiervan gebruik dienen te maken. Tijdens deze periode moet de werkgever geen formulier C3.2A afleveren en hierdoor zijn ook de C3.2A-kaartnummers opnieuw niet meer verplicht om te vermelden bij een Dimona-aangifte (RSZ) tijdens de eerste twee maanden van tewerkstelling.

Eindejaarspremie

Doorgaans heeft de werkgever de verplichting om een eindejaarspremie toe te kennen aan zijn werknemers. De algemene wetgeving voorziet echter geen verplichting tot toekenning van een eindejaarspremie, maar dit vloeit meestal voort uit een sector-cao. Ook door een ondernemings-cao, een individuele overeenkomst, het arbeidsreglement of een bestaand gebruik, kan het recht op een eindejaarspremie ontstaan. Desgevallend zal het nodige door onze diensten verwerkt worden

Tijdelijke werkloosheid Corona-overmacht opnieuw mogelijk

De federale regering heeft vrijdag 06.11.2020 beslist om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens Corona-overmacht opnieuw in te voeren voor alle ondernemingen voor de periode van 01.10.2020 t.e.m. 31.03.2021. Hierbij wordt geen onderscheid meer gemaakt naargelang de onderneming of sector hard getroffen is of niet. Er moet geen voorafgaande mededeling aan de RVA gebeuren voor Corona-overmacht en ook de controlekaart C3.2A verdwijnt opnieuw voor iedereen tijdens deze periode.

Lees meer