Weergave Blokken Lijsten

Maatregelen werkgever omwille van hitte

Afhankelijk van de gemeten temperatuur en de aard van het verrichte werk dient de werkgever bij hitte bepaalde maatregelen te nemen.  De gemeten warmte wordt uitgedrukt in de WBGT-index, dewelke rekening houdt met de temperatuur en vochtigheid. De arbeidsgeneesheer stelt vast hoeveel fysieke inspanning een bepaald soort werk vraagt. Zodra bepaalde waarden zijn overschreden, moet de werkgever beschermingsmiddelen ter beschikking stellen van werknemers die aan rechtstreekse zonnestraling worden blootgesteld (bv. hoofddeksel), aangepaste verfrissende dranken verstrekken en/of een verluchtingsysteem in werklokalen instaleren. Indien dit niet volstaat, dient de werkgever extra rusttijden toe te staan.

PC 124.00 – C3.2a-kaart bouw

Bij een dimona-melding voor een werknemer uit de bouwsector moeten de nummers van de C3.2a-kaarten voor de huidige en de volgende maand mee opgegeven worden. Zonder deze nummers is het niet mogelijk om een dimona-melding uit te voeren. Bovendien moet de werknemer de kaart van de huidige maand steeds bij zich hebben op de werf. Deze verplichting geldt ook voor studenten en gepensioneerde werknemers. Blanco kaarten kunnen aangevraagd worden bij het Fonds voor Bestaanszekerheid door te mailen naar C32A@constructiv.be.

Verblijfsvergoeding buitenlandse dienstreizen 2019 ongewijzigd

De bedragen voor de verblijfsvergoeding voor buitenlandse dienstreizen wijzigen in 2019 niet. FOD Financiën heeft bevestigd dat de bedragen van de verblijfsvergoedingen die sedert 06.07.2018 gelden, ongewijzigd blijven.

Verlenging innovatiepremie

Recent werd de innovatiepremie verlengd voor 2019 en 2020, dit retroactief vanaf 01.01.2019. Een innovatiepremie is een premie voor werknemers die een innoverend idee hebben gelanceerd binnen een onderneming, wat een meerwaarde biedt aan de onderneming voor wat betreft de werking, productie of activiteiten. De innovatiepremie is een voordelige beloning die onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld is van RSZ en belastingen.

Lees meer

Is 11 juli een feestdag?

Er zijn in België 10 wettelijke feestdagen. Het feest van de Vlaamse Gemeenschap op 11 juli behoort niet tot deze 10 feestdagen en is dus geen wettelijke feestdag. Dezelfde regel geldt voor het Feest van de Franse Gemeenschap en dat van de Duitstalige Gemeenschap. In enkele paritaire comités werd hiervoor door middel van een sectorale cao een bijkomende (regionale) feestdag ingevoerd.

Flexi-jobs onderwijzend personeel

Sinds 01.01.2018 wordt de zomervakantie voor onderwijzend personeel gelijkgesteld om i.k.v. flexi-jobs te voldoen aan de tewerkstellingsvoorwaarde in kwartaal T-3. Voordien bestond deze gelijkstelling enkel voor vastbenoemd onderwijzend personeel, doch sedert vorig jaar aldus ook voor tijdelijke leerkrachten die in de zomermaanden een tijdelijke bezoldiging of werkloosheidsuitkering ontvangen die wordt gelijkgesteld met gewerkte dagen.

Lees meer

Vrijstelling BV werken in onroerende staat

Indien er werken in onroerende staat worden uitgevoerd op locatie waarbij de werknemers steeds in ploeg (minstens 2 personen) werken en waarbij het uurloon van alle werknemers in dezelfde ploeg aan een minimum voldoet, kan er een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing worden toegepast. Dit geldt voor iedere werknemer die in de betrokken maand voor minstens 1/3e van zijn arbeidstijd aan voorgaande voorwaarden voldoet. Gelieve aan ons op te geven wie aan de voorwaarden voldoet en voor wie dit bijgevolg van toepassing is, zodat wij hiermee rekening kunnen houden.

Lees meer

RVA richtlijnen loopbaanonderbreking en arbeidsduur

RVA heeft begin 2019 nieuwe richtlijnen verspreid over de toepasselijke regels bij bijkomende uren of overuren tijdens een periode van loopbaanonderbreking. Voortaan beschouwen zij loopbaanonderbreking onverenigbaar met het presteren van overuren. Het presteren van bijkomende uren is enkel nog toegestaan indien dit niet systematisch voorkomt, mits instemming van de werknemer en mits inhalen van de bijkomende uren tijdens de referteperiode (en uiterlijk voor het einde van de loopbaanonderbreking). Het respecteren van de tewerkstellingsbreuk is aldus zeer belangrijk.

Lees meer

Wijziging kilometervergoeding dienstverplaatsingen eigen wagen

Met ingang van 01.07.2019 mag voor het gebruik van de eigen wagen voor rekening van de onderneming aan de werknemer maximaal € 0,3653/km betaald worden. Tot en met 30.06.2019 mocht maximaal € 0,3573/km betaald worden voor dergelijke verplaatsingen.

Tewerkstelling bij hoge temperaturen

Vanaf de temperatuur een bepaald maximum overschrijdt, dient de werkgever een aantal maatregelen te treffen (o.a. aangepaste frisdrank en beschermingsmiddelen tegen de zon voorzien). Het gaat om de temperatuur op de effectieve werkplaats en niet de buitentemperatuur, tenzij voor werknemers die buiten werken. De temperatuur moet worden gemeten met een vochtige globethermometer (dewelke doorgaans 5°C lager aangeeft dan een gewone thermometer). Afhankelijk van de aard van het werk wordt de temperatuur als overmatig beschouwd vanaf 30°C (licht werk), 26,7°C (halfzwaar werk) of 25°C (zwaar werk).