Weergave Blokken Lijsten

Verblijfsvergoeding buitenlandse dienstreizen 2020 ongewijzigd

De bedragen voor de verblijfsvergoeding voor buitenlandse dienstreizen wijzigen in 2020 niet. FOD Financiën heeft bevestigd dat de bedragen van de verblijfsvergoedingen die sedert 06.07.2018 gelden, ongewijzigd blijven.

Publicatie lijst hard getroffen sectoren tijdelijke werkloosheid

In het B.S. van 17.09.2020 werd de lijst gepubliceerd met hard getroffen sectoren i.k.v. Corona. Er zijn sectoren die in het geheel in aanmerking komen (bv. PC 227.00 en PC 302.00) of sectoren waar een bijkomende beperking is opgelegd. Ondernemingen uit deze sectoren kunnen nog tot 31.12.2020 gebruik maken van de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid i.k.v. Corona-overmacht. Voor sectoren die geheel in aanmerking komen moeten er geen voorafgaande stappen genomen worden. Voor de sectoren waar een bijkomende beperking is opgelegd, dient er voorafgaand een aanvraag C106HGO ingediend te worden.

Werknemers tewerkstellen op Open Bedrijvendag

Zondag 04.10.2020 is het Open Bedrijvendag, een virtuele editie. Bedrijven die hieraan deelnemen, dienen zich in regel te stellen voor de tewerkstelling van hun werknemers op die dag. Standaard bestaat er een verbod op zondagarbeid. Voor uitzonderlijke situaties zoals een Open Bedrijvendag is er een uitzondering op dit verbod voorzien, maar dit moet gemeld worden aan inspectiediensten. Afhankelijk van de arbeidsprestaties in de betrokken week (maandag tot zondag), is mogelijk een zondag- of overurentoeslag verschuldigd. Indien u hieraan deelneemt en die dag werknemers tewerkstelt, neem dan contact op met onze diensten.

Vrijstelling BV jonge werknemers

Voor een jongere werknemer/schoolverlater die niet meer leerplichtig is en iedere studie heeft beëindigd, is onder bepaalde voorwaarden geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd op de bezoldigingen tijdens de maanden oktober, november en december 2020. De arbeidsovereenkomst moet in dat geval aanvangen tijdens het 4e kwartaal en de bezoldiging mag € 3.400,00 bruto belastbaar per maand niet overschrijden, waardoor de belastingvrije som niet overschreden wordt. Deze vrijstelling wordt niet automatisch toegepast aangezien wij niet kunnen nagaan of deze voorwaarden vervuld zijn. Gelieve Salar te contacteren indien dit van toepassing is, zodat wij hier rekening mee kunnen houden.

Lees meer

Spitsuur HR 13.10.2020

Op dinsdag 13.10.2020 organiseert Salar, in samenwerking met Mploy advocaten, een seminarie. Deze editie zal online gebeuren, waarbij u eveneens de mogelijkheid heeft om al uw vragen te stellen aan de experten van Mploy en Salar. Tijdens dit Spitsuur HR wordt gesproken over arbeidstijd in Coronatijden en hoe flexibel uw bedrijf te organiseren, wat (niet) te doen bij sociale inspectie en tot slot de noodzaak van het bewijs van overuren (n.a.v. een recent arrest van het arbeidshof te Brussel). Inschrijven is mogelijk via http://www.spitsuurhr.be/.

Passenger Locator Form – buitenlandse werknemers

Indien de werknemer of de zelfstandige die in het buitenland woont het zogenaamde ‘Passenger Locator Form’ (PLF) moet invullen als deze België binnen komt, is de werkgever verplicht om na te gaan of dat formulier is ingevuld door betrokkene. Deze controle moet gebeuren alvorens zij de werkzaamheden in België aanvatten.

Register voor buitenlandse werknemers in België

Iedere werkgever of gebruiker die tijdelijk een beroep doet op een in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige voor de uitvoering van werken in de sectoren bouw, schoonmaak, vleesverwerking, land- en tuinbouw in België, moet een register bijhouden. Dit vanaf aanvang van de werkzaamheden tot en met 14 dagen na de beëindiging van de samenwerking. Deze registratieplicht telt niet voor grensarbeiders of buitenlandse werknemers met een verblijf in België van minder dan 48 uren. Deze verplichting is van belang voor de contact-tracing en is in voege sedert 24.08.2020.

Lees meer

Noodprocedure RSZ bij technische Dimona-problemen

Indien er zich technische problemen voordoen waardoor u een werknemer niet kan aangeven in de onlinedienst Dimona, dient u hiervan melding te maken. RSZ heeft hiervoor een noodprocedure uitgewerkt om in orde te zijn. De noodprocedure kan u raadplegen op de website van RSZ (https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/dimona/introduction/urgence.htm).

PC 124.00 – C3.2A-kaartnummers bouw

Vanaf 01.09.2020 zijn de C3.2A-kaartnummers terug verplicht in te geven bij een Dimona-aangifte (RSZ) voor de eerste twee maanden van tewerkstelling. Voor de aangifte van de dagen tijdelijke werkloosheid-Corona voor een onderneming die bijzonder hard getroffen is (HGO) en die bijgevolg nog gebruik kan maken van de versoepelde procedure voor tijdelijke werkloosheid Corona-overmacht tot 31.12.2020, dienen deze controlekaarten (voor RVA) niet ingevuld te worden. Voor een onderneming die niet onder HGO valt, dienen de controlekaarten wel terug ingevuld te worden vanaf 01.09.2020.

Mantelzorgverlof vanaf 01.09.2020

Met ingang van 01.09.2020 kan het thematisch verlof ‘mantelzorg’ aangevraagd worden door werknemers die een erkenning hebben als mantelzorger (via mutualiteit). Per zorgbehoevende persoon kan een voltijdse werknemer zijn arbeidsduur gedurende 1 maand volledig of 2 maanden gedeeltelijk (1/2e of 1/5e) verminderen. Een deeltijdse werknemer kan enkel opteren voor de volledige onderbreking. Het mantelzorgverlof is een thematisch verlof en kan via RVA aangevraagd worden. De uitkering die de werknemer kan ontvangen is gelijk aan deze van de andere thematische verloven.

Lees meer