Weergave Blokken Lijsten

Aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid vanaf 2024

De uitkeringen bij tijdelijke werkloosheid zullen vanaf 01.01.2024 berekend worden op basis van 60% van het (begrensde) loon i.p.v. 65%. Ter compensatie zal de werkgever (of het fonds) een aanvullende vergoeding betalen aan de werknemers t.b.v. € 5,00/werkloosheidsdag. De aanvullende vergoeding is verschuldigd voor alle vormen van tijdelijke werkloosheid, m.u.v. tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht. Indien het loon van de werknemer meer bedraagt dan € 4.000,00 bruto/maand is de vergoeding pas verschuldigd na 26 dagen tijdelijke werkloosheid.

PC 100.00 - Jaarlijkse premie december

Met de loonverwerking van december 2023 zal er wederom de jaarlijkse premie verwerkt worden. De jaarlijkse premie bedraagt voor een voltijdse werknemer met een volledige referteperiode 31 x het basisuurloon van 1 december van het betrokken jaar. Ingeval andere afspraken gelden binnen de onderneming, houden wij hier rekening mee.

Vlaams opleidingsverlof (VOV) - schooljaar 2023-2024

Het Vlaams opleidingsverlof (VOV) stelt werknemers in staat om bepaalde opleidingen te volgen met behoud van hun loon (weliswaar begrensd). Voor het schooljaar 2023-2024 werd het begrensd bruto maandloon opgetrokken tot € 3.500,00. Dit nieuwe bedrag geldt voor de periode van 01.09.2023 t.e.m. 31.08.2024. De werkgevers kunnen, indien aan alle voorwaarden wordt voldaan, een forfaitaire terugbetaling krijgen van de uren VOV. Vanuit onze diensten kunnen wij u begeleiden bij de administratieve formaliteiten.

Vertrouwenspersoon voor ondernemingen vanaf 50 werknemers

Ondernemingen vanaf 50 werknemers moeten sedert 01.12.2023 verplicht één of meerdere vertrouwenspersonen aanstellen. Minstens één van de vertrouwenspersonen moet tot het personeel van de onderneming behoren. De aanstelling gebeurt na het voorafgaande akkoord van alle vertegenwoordigers van de personeelsleden binnen het CPBW, of bij gebrek daaraan door de vakbondsafgevaardigden of bij gebrek daaraan door de werkgever door de naam aanhangig te maken waarbij de werknemers de mogelijkheid hebben om opmerkingen te geven.

Lees meer

PC 149.01 - Nieuwigheden mobiliteit

De mobiliteitsvergoeding staat maandelijks vermeld op de loonbrief. Met ingang van 01.01.2024 is het bovendien verplicht om maandelijks bij de loonfiche een detail te bezorgen aan de werknemers waarop het aantal per dag afgelegde kilometers staat dat in aanmerking komt voor de betaling van de mobiliteitsvergoeding. Vanaf 01.01.2024 zal er bijkomend al sprake zijn van een dag mobiliteitsverlof voor arbeiders die jaarlijks ten minste 27.000 km afleggen, op te nemen in het jaar volgend op het kalenderjaar waarin het aantal km bereikt werd (voordien was dit vastgesteld op 40.000 km).

Individuele overeenkomst koopkrachtpremies

Op 31.12.2023 verstrijkt de datum waarop u een overeenkomst kan sluiten voor de toekenning van de koopkrachtpremie. In verschillende sectoren werd ondertussen een cao gesloten inzake de koopkrachtpremie met daarin de modaliteiten die gevolgd moeten worden. Een aantal sectoren zijn nog in onderhandeling. Indien van de sectorale modaliteiten wordt afgeweken of vrijwillig een koopkrachtpremie wordt toegekend, dient hiervoor een schriftelijke individuele overeenkomst (of een ondernemings-cao) opgemaakt te worden waarin de gehanteerde modaliteiten vastgelegd worden. 

Lees meer

PC 200.00 – Tijdelijke bruto jaarpremie

Het sectorakkoord 2019-2020 van PC 200.00 voorzag in een gelijkschakeling in het aanvullend pensioen van de arbeiders en bedienden. Om die reden kregen diverse bedienden van PC 200.00 in december 2019, 2020, 2021 en 2022 een tijdelijke bruto jaarpremie. Hierover werd in 2019 gecommuniceerd. Eind 2023 wordt, net zoals de voorbije jaren, deze tijdelijke bruto jaarpremie t.b.v. 15,31% op het bruto loon van november opnieuw verwerkt voor deze bedienden (in dienst op 01.09.2019). 

Lees meer

Vlaams opleidingsverlof – terugbetalingsaanvraag

Indien een werknemer een opleiding volgt waarvoor deze gebruik maakt van het Vlaams opleidingsverlof (voorheen betaald educatief verlof) kan de werkgever ter compensatie een deel van de loonkost recupereren. Hiervoor moet de werkgever een terugbetalingsaanvraag indienen binnen de 3 maanden na de start van de opleiding. Indien de opleiding 01.09.2023 is gestart, dient de terugbetalingsaanvraag uiterlijk 30.11.2023 ingediend te worden. Bij een laattijdige aanvraag is er geen recht op terugbetaling. 

PC 145.00 – Ecocheques/premie

Eind 2023 dienen wederom ecocheques te worden toegekend aan de arbeiders uit PC 145.00. Vanaf dit jaar is dit ook zo voor de bedienden. Wanneer het totale bedrag aan ecocheques lager dan € 10,00 is, wordt een bruto premie berekend. Net zoals vorig jaar verloopt de volledige verwerking, levering en betaling via het Fonds. Gelieve de lijsten vanuit het Fonds betreffende deze ecocheques en bruto premie aan onze diensten te bezorgen zodat wij deze bedragen kunnen opnemen op de loonstrook/individuele rekening van de werknemers.

PC 144.00 – Ecocheques/premie

Eind 2023 dienen wederom ecocheques te worden toegekend aan de arbeiders uit PC 144.00. Vanaf dit jaar is dit ook zo voor de bedienden. Wanneer het totale bedrag aan ecocheques lager dan € 10,00 is, wordt een bruto premie berekend. Net zoals vorig jaar verloopt de volledige verwerking, levering en betaling via het Fonds. Gelieve de lijsten vanuit het Fonds betreffende deze ecocheques en bruto premie aan onze diensten te bezorgen zodat wij deze bedragen kunnen opnemen op de loonstrook/individuele rekening van de werknemers.