Weergave Blokken Lijsten

Toekomstige arbeidsovereenkomsten en tijdelijke werkloosheid

Eerder werd gemeld dat een werknemer waarvan de arbeidsovereenkomst aanvangt tijdens de coronacrisis geen recht zou hebben op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen vanaf aanvang van de overeenkomst. De RVA heeft een uitzondering voorzien: “In geval van een verandering van dienstbetrekking en indien de nieuwe arbeidsovereenkomst werd afgesloten voor de coronacrisis maar toen niet onmiddellijk kon ingaan omdat de werknemer nog zijn ontslag diende te geven en een opzeg moest presteren, kan in de nieuwe tewerkstelling tijdelijke werkloosheid worden aangevraagd.”

Studentenarbeid tijdens Coronamaatregelen

Jeugdige studenten (- 18 jaar) mogen tijdens de Coronamaatregelen enkel als student werken wanneer ze normaal geen les volgen. De uren waarop ze normaal les moeten volgen, mogen ze bijgevolg niet werken en zijn bedoeld om te studeren. Meerderjarige studenten die niet meer aan de deeltijdse leerplicht onderworpen zijn, mogen wel werken als student en dit ook tijdens de gewoonlijke schooluren. Uit de feiten moet wel blijken dat zij daarbij nog steeds hun hoofdstatuut van student behouden (d.w.z. dat zij tijdens deze periode ook nog voldoende tijd moeten overhouden om zich aan hun studie te kunnen wijden).

Combinatie arbeidsongeval en tijdelijke werkloosheid

Een werknemer die reeds arbeidsongeschikt is wegens een arbeidsongeval, kan geen uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid bekomen omdat hij sowieso niet had kunnen werken wegens arbeidsongeval. De werknemer ontvangt een uitkering via de arbeidsongevallenverzekering. De werkgever dient de arbeidsongevallenverzekering hiervan meteen op de hoogte te brengen. 

Ziek tijdens tijdelijke werkloosheid – aangifte mutualiteit

Een werknemer die ziek is, kan geen uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid bekomen omdat hij sowieso niet had kunnen werken wegens ziekte. Het is daarbij zonder belang of de werknemer al ziek was alvorens de tijdelijke werkloosheid werd ingevoerd of pas tijdens de tijdelijke werkloosheid ziek is geworden. Dit impliceert niet dat de werkgever verplicht is gewaarborgd loon te betalen indien hij anders tijdelijk werkloos was geweest. De mutualiteit zal onmiddellijk tussenkomen voor deze ziektedagen tijdens tijdelijke werkloosheid. De werknemer dient meteen contact op te nemen met diens mutualiteit om een ziekte-uitkering te kunnen bekomen voor deze dagen.

Lees meer

Samenloop vakantie en tijdelijke werkloosheid

Er kan geen tijdelijke werkloosheid aangevraagd worden voor geplande vakantiedagen. Nu de geplande vakantie vaak niet kan doorgaan of de planning is gewijzigd als gevolg van de Corona-situatie, willen vele werknemers hun vakantie herzien. De regel is echter dat vakantie steeds bepaald worden in samenspraak tussen de werkgever en de werknemer. Reeds goedgekeurde vakantiedagen mogen aldus niet eenzijdig worden geannuleerd of verplaatst. Het verplaatsen of annuleren van vakantiedagen mag wel, maar moet steeds in onderling overleg gebeuren.

Lees meer

Omschakeling winteruur naar zomeruur

In de nacht van 28 op 29 maart zetten we om 2 uur de klok 1 uur vooruit en wordt het 3 uur. De werknemers die in ploegen werken en bij de omschakeling van zowel het winter- als het zomeruur in de nacht werken, krijgen telkens loon voor 8 uren. Voor de werknemers die niet in ploegen werken, geldt een andere regeling.

Opschorting procedure Sociale Verkiezingen

Omwille van de Corona-crisis bereikten de sociale partners een akkoord omtrent de opschorting van de procedure van de Sociale Verkiezingen. Hoewel de details van dit akkoord nog niet zijn bekrachtigd of omgezet in regelgeving communiceert FOD WASO reeds dat de procedure vanaf dag X+36 wordt ‘bevroren’, dit is het moment na het indienen van de kandidatenlijsten (X+35). Wanneer de procedure verdergezet zal worden, is nog niet gekend maar er zullen aldus geen verkiezingsdagen zijn in mei 2020.

Coronavirus (Covid-19) – nuttige links

De coronavirusepidemie (Covid-19) zorgt voor heel wat vragen op diverse gebieden, ook voor uw onderneming en werknemers. U kan bijkomende informatie vinden via diverse kanalen en nieuwsberichten. Volgende websites kunnen voor u bijzonder nuttig zijn: RVA (www.rva.be), FOD Economie (https://economie.fgov.be/nl), Corona-website (https://www.info-coronavirus.be) en de algemene diensten van de overheid (https://www.belgium.be/). Gezien de situatie voortdurend wijzigt en standpunten worden bijgesteld, is het aangewezen deze meermaals te consulteren voor de laatste stand van zaken.

Mag mijn werknemer thuis blijven voor opvang van zijn kinderen?

De overheid nam de beslissing om alle lessen op te schorten en opvang van kinderen bij voorkeur niet te laten voorzien door grootouders. Dit maakt dat vele werknemers wellicht de vraag stellen om thuis te kunnen blijven van het werk. De wetgeving voorziet hierop niet meteen een oplossing en stelt dat de werknemers om die reden niet zijn vrijgesteld van het werk. Het is aangewezen om, in samenspraak met de werknemers, tot een oplossing te komen. De opties zijn o.a. dwingend familiaal verlof, opnemen van vakantiedagen of recuperatiedagen, toegestane afwezigheid, telewerk en/of deeltijdse arbeid.

Werkgelegenheidsplan oudere werknemers

Sedert 2013 moeten werkgevers met meer dan 20 werknemers jaarlijks een werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers opmaken. In dit plan worden de specifieke maatregelen toegelicht die de werkgever genomen of gepland heeft om het aantal werknemers van 45 jaar en ouder te behouden en/of te vermeerderen. De werkgever zal dit plan moeten voorleggen aan het personeel en hen na afloop van het plan informeren over de resultaten.