Weergave Blokken Lijsten

Is 11 juli een feestdag?

Er zijn in België 10 wettelijke feestdagen. Het feest van de Vlaamse Gemeenschap op 11 juli behoort niet tot deze 10 feestdagen en is dus geen wettelijke feestdag. Dezelfde regel geldt voor het Feest van de Franse Gemeenschap en dat van de Duitstalige Gemeenschap. In enkele paritaire comités werd hiervoor door middel van een sectorale cao een bijkomende (regionale) feestdag ingevoerd.

Verblijfsvergoeding buitenlandse dienstreizen vanaf 06.07.2018

De bedragen voor de verblijfsvergoeding voor buitenlandse dienstreizen worden regelmatig aangepast. Het Ministerieel Besluit van 02.07.2018 (B.S. 06.07.2018) bevat de nieuwe bedragen die met ingang van 06.07.2018 van toepassing zijn. De forfaitaire dagvergoeding dekt de maaltijdkosten en kleine uitgaven ter plaatse. De reiskosten naar de bestemming en terug worden hierdoor niet gedekt, evenmin als de overnachtingskosten. Deze regeling geldt voor werknemers en bedrijfsleiders voor wie verplaatsingen van en naar het buitenland eenmalig, occasioneel of regelmatig voorkomen.

Lees meer

Aanwerving/ontslag in afwezigheid van de werkgever

De bevoegdheid om aan te werven of te ontslaan ligt doorgaans (enkel) bij de werkgever. In geval van afwezigheid van de werkgever zijn er in principe geen ontslagen of aanwervingen mogelijk. Wel heeft de werkgever de mogelijkheid om een andere persoon het mandaat te geven om in zijn naam en voor zijn rekening over te gaan tot het aanwerven en of ontslagen van werknemers.

Lees meer

Flexi-jobs voor gepensioneerden

Sedert begin 2018 zijn de flexi-jobs uitgebreid naar meerdere sectoren en kunnen ook gepensioneerden een flexi-job uitoefenen binnen die sectoren. De voorwaarde van een 4/5e tewerkstelling in referentiekwartaal T-3 geldt sedert 2018 niet meer voor personen die op het einde van het kwartaal T-2 beschouwd worden als gepensioneerde. Het gaat dan om alle personen die een wettelijk, bestuursrechtelijk of statutair ouderdoms-, rust-, anciënniteits- of overlevingspensioen of een ander als zodanig geldend voordeel hebben. Voor gepensioneerden die nu reeds in dienst zijn, kan het interessant zijn om te schakelen naar een tewerkstelling via flexi-job.

Lees meer

Green@work voor gelegenheidsarbeiders tuinbouwsector

In de tuinbouwsector kunnen gelegenheidsarbeiders onder bepaalde voorwaarden voordelig worden tewerkgesteld. Green@work is een beveiligde onlinedienst (via website sociale zekerheid) waarop de werkgever kan zien hoeveel dagen van de 65 er voor de gelegenheidsarbeider al gereserveerd zijn, en hoeveel dagen aldus nog over zijn. De werknemer dient zijn uitdrukkelijke toestemming te geven om zijn rijksregisternummer of bis-nummer in te voeren en zo zijn individuele teller te consulteren.

Lees meer

PC 201.00 - Bruto premie of maaltijdcheques

Sedert 2016 hebben voltijdse bedienden met een volledige referteperiode tezamen met het loon van augustus recht op een jaarlijkse bruto premie van € 188,00. Voor deeltijdse bedienden geldt een pro rata berekening. Er kon geopteerd worden voor een alternatieve invulling, m.n. een verhoging van het werkgeversgedeelte van de maaltijdcheques met € 1,00 per dag vanaf 01.01.2016. Behoudens tegenbericht voor 31.07.2018 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor de bruto premie mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

Lees meer

Telefonische bereikbaarheid juli 2018

Naar analogie met voorgaande jaren, is Salar in de maand JULI enkel in de voormiddag telefonisch bereikbaar. Uiteraard blijven we bereikbaar voor dringende of algemene zaken op info@salar.be.

Wijziging kilometervergoeding dienstverplaatsingen eigen wagen

Met ingang van 01.07.2018 mag voor het gebruik van de eigen wagen voor rekening van de onderneming aan de werknemer maximaal € 0,3573/km betaald worden. Tot en met 30.06.2018 mocht maximaal € 0,3460/km betaald worden voor dergelijke verplaatsingen.

PC 140.00 en PC 140.02 – Afschaffing ecocheques

De voorbije jaren ontvingen de arbeiders uit PC 140.00 en PC 140.02 met de loonverwerking van juli ecocheques. De cao die deze verplichting oplegde, werd opgezegd waardoor de arbeiders van deze PC’s vanaf dit jaar geen ecocheques meer zullen ontvangen.

Raming VAA woning: fiscus volgt de rechtspraak

Via een circulaire van 15.05.2018 zijn de richtlijnen gewijzigd voor de forfaitaire raming van het voordeel alle aard voor de kosteloze terbeschikkingstelling van een woning. De fiscale administratie volgt de rechtspraak en aanvaardt dat het voordeel alle aard voor de woning mag berekend worden op basis van de formule “100/60 van het geïndexeerde KI” en dit ongeacht door wie het onroerend goed ter beschikking wordt gesteld.

Lees meer