Weergave Blokken Lijsten

Contingent studenten in uren

Onder bepaalde voorwaarden kunnen studenten voordelig worden aangeworven en dit voor 475 uren per kalenderjaar. Hierbij wordt enkel rekening gehouden met de werkelijk door de student gepresteerde uren. De uren die de student niet werkt maar waarvoor wel loon betaald moet worden (bv. feestdagen, klein verlet) tellen niet mee. Het studentencontingent werkt met volledige uren. Elk begonnen uur telt als 1 uur.

PC 124.00 - Vervoerskosten en mobiliteit 02/2019

Voor de verplaatsingen in de bouwsector zijn er 2 tussenkomsten voorzien, m.n. een verplaatsingsvergoeding en een mobiliteitsvergoeding. De bedragen voor de tussenkomst in de verplaatsingsvergoeding (sociaal abonnement) zijn gewijzigd sedert 01.02.2019. Afhankelijk van de situatie en het gebruikte vervoermiddel zijn er verschillende mogelijkheden die in de nota uiteengezet worden. 

Tool ‘Mijn vakantierekening’ arbeiders

Arbeiders hebben recht op vakantiegeld ten laste van een vakantiefonds. Op de beveiligde toepassing’ Mijn vakantierekening’ van de sociale zekerheid kunnen arbeiders inloggen om gegevens over hun vakantie te bekomen. Deze toepassing vermeldt onder andere het aantal vakantiedagen waarop de arbeider recht heeft en het bedrag van het vakantiegeld dat de arbeider kan ontvangen. De arbeiders kunnen hier ook bepaalde documenten downloaden m.b.t. hun vakantierechten (bv. attest vakantieduur). Aangezien deze toepassing persoonlijke gegevens behandelt, is de toepassing beveiligd. Om in te loggen heeft de arbeider zijn elektronische identiteitskaart en kaartlezer nodig.

Lees meer

Flexibele opname voltijds verlof voor medische bijstand

In het B.S. van 22.05.2019 werd het KB gepubliceerd dat vanaf 01.06.2019 de mogelijkheid biedt om voltijds medische bijstand op te nemen per week (i.p.v. minimum 1 maand). Voor de opname per week, 2 weken of 3 weken is akkoord van de werkgever nodig. Bij weigering deelt de werkgever deze beslissing schriftelijk mee aan de betrokkene binnen de 2 werkdagen na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving van de werknemer. Bij de opname in weken is geen mogelijkheid tot uitstel voorzien.

Lees meer

Flexibele opname ouderschapsverlof vanaf 01.06.2019

In het B.S. van 22.05.2019 werd het KB gepubliceerd dat vanaf 01.06.2019 de mogelijkheid biedt om voltijds en halftijds ouderschapsverlof in kortere periodes op te nemen. Deze flexibiliteit is enkel mogelijk mits akkoord van de werkgever. Voltijds ouderschapsverlof kan dan worden opgesplitst per week of een veelvoud ervan (in de algemene regel is dit per maand). Voor halftijds ouderschapsverlof is dit per maand of een veelvoud ervan (in de algemene regel is dit per 2 maanden).

Lees meer

1/10e ouderschapsverlof vanaf 01.06.2019

In het B.S. van 22.05.2019 werd het KB gepubliceerd dat vanaf 01.06.2019 de mogelijkheid biedt aan voltijdse werknemers om 1/10e ouderschapsverlof aan te vragen. Deze nieuwe opnamevorm is enkel mogelijk mits akkoord van de werkgever. Dit in tegenstelling tot de andere opnamevormen. Bij weigering moet de werkgever deze beslissing schriftelijk meedelen aan de werknemer binnen de maand na de schriftelijke kennisgeving van het ouderschapsverlof.

Lees meer

Inlichtingenblad voertuig

Om het privégebruik van een firmawagen correct te kunnen verwerken, dienen diverse gegevens bezorgd te worden aan onze diensten. Daarom verzoeken wij u het inlichtingenblad van de firmawagen volledig ingevuld aan ons over te maken uiterlijk 2 werkdagen op voorhand.  

Scholingsbeding – 2e afwijking voor knelpuntberoepen

Indien een werknemer een opleiding geniet in het kader van zijn arbeidsovereenkomst vallen de kosten van deze opleiding ten laste van de werkgever. Door het afsluiten van een scholingsbeding kan de werkgever zich (gedeeltelijk) indekken voor de kosten van deze opleiding wanneer de werknemer vroegtijdig de onderneming zou verlaten. Aan het scholingsbeding en aan de opleiding zijn diverse voorwaarden verbonden waardoor niet iedere opleiding hiervoor in aanmerking komt. Wanneer de opleiding betrekking heeft op een knelpuntberoep zijn de voorwaarden met ingang van 29.04.2019 nog soepeler geworden.

Lees meer

Berekening vakantiedagen

Het recht op vakantie wordt opgebouwd tijdens het vakantiedienstjaar. Dit is het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarin de vakantie wordt opgenomen. Het aantal vakantiedagen dat een werknemer in 2019 mag opnemen, is aldus gebaseerd op de prestaties van 2018. Wie het volledig vakantiedienstjaar 2018 heeft gewerkt (of via gelijkgestelde periodes), heeft in 2019 aldus recht op 4 weken vakantie. Deze vakantiedagen moeten worden opgenomen tijdens het lopende vakantiejaar. Het is niet toegelaten vakantiedagen over te dragen.

Lees meer

Eenzijdig vakantie vastleggen

Als algemene richtlijn geldt dat vakantie in onderling overleg moet worden vastgelegd. Noch de werkgever, noch de werknemer mag eenzijdig vakantie vastleggen. Vakantiedagen kunnen echter wel collectief vastgelegd worden en dit op sector- of ondernemingsniveau. Indien een jaarlijkse collectieve vakantie wordt ingevoerd op ondernemingsniveau, moet deze worden opgenomen in het arbeidsreglement. Indien er geen collectieve vakantie is vastgelegd, dient vakantie genomen te worden in gemeenschappelijk overleg tussen werknemer en werkgever.