Weergave Blokken Lijsten

Trillium – jaaroverzicht tewerkstellingsmaatregelen

In februari stuurt RSZ aan alle werkgevers een overzicht van de toegepaste tewerkstellingsmaatrelen, Trillium genaamd. Deze gegevensoverdracht gebeurt via de e-Box (beveiligde elektronische brievenbus via de portaalsite van de sociale zekerheid) of via de gewone post (indien de e-Box niet actief is). Dit jaarlijks overzicht moet binnen de maand volgend op de ontvangst schriftelijk worden meegedeeld aan de werknemers (eventueel via de vakbondsafvaardiging of ondernemingsraad).

Verenigingswerk sportsector 2021

Per 01.01.2021 kan de vroegere regeling omtrent bijklussen niet langer toegepast worden. Vanaf 2021 (en voorlopig enkel voor 2021) bestaat er, voor wat de sportsector betreft, een nieuwe regelgeving rond verenigingswerk. Er is een limitatieve opsomming met taken die hiertoe behoren (bv. sporttrainer of animator). Een vereniging die verenigingswerkers in dienst neemt, is een solidariteitsbijdrage van 10% van de vergoeding verschuldigd aan RSZ. Er is eveneens een belastingheffing van 10%. De aangifte verloopt integraal via www.verenigingswerk.be.

Lees meer

Tweejaarlijks analyseverslag loonkloofwetgeving

In ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld ten minste 50 werknemers tewerkstellen, moet de werkgever iedere 2 jaar een analyseverslag van de bezoldigingsstructuur van de werknemers opmaken en overmaken aan de ondernemingsraad, of bij ontstentenis ervan aan de vakbondsafvaardiging. Het vorige analyseverslag ging over de boekjaren afgesloten in 2017 en 2018, het huidige dient aldus te gaan over de boekjaren afgesloten in 2019 en 2020. Indien het boekjaar is afgesloten op 31.12.2020 moet voor eind maart 2021 het nodige worden ondernomen

Lees meer

Te laat op het werk wegens sneeuw of vrieskou

Indien een werknemer laattijdig op het werk toekomt, krijgt deze geen loon voor de uren (laattijdige) afwezigheid tenzij hij overmacht op de weg naar het werk kan inroepen. Onverwachte hevige sneeuwval kan in bepaalde situaties als overmacht worden aanschouwd waardoor de werknemer toch gewaarborgd dagloon kan bekomen ten laste van de werkgever. Indien de sneeuwval vooraf werd aangekondigd, kan dit niet worden ingeroepen.

Lees meer

Is het te koud om te werken?

De extreme koude buiten kan een invloed hebben op de uitoefening van het werk. Wanneer de temperaturen op het werk onder bepaalde grenswaarden dalen, dient de werkgever bepaalde maatregelen te nemen (o.a. beschermingskledij, extra rustpauzes). Voor bepaalde werkzaamheden kan tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer worden aangevraagd.

Lees meer

Tijdelijke werkloosheid afkoelingsweek middelbaar

De beslissing om de middelbare scholen een week afstandsonderwijs te laten volgen in de week van 8 februari, heeft mogelijk een impact op de werknemers op vlak van tijdelijke werkloosheid. Een werknemer die om die reden thuis moet blijven voor de opvang van zijn kind, kan voor deze afkoelingsweek tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aanvragen (niet voor de vakantie zelf). De werknemer die hiervan gebruik wenst te maken, dient de werkgever hiervan onmiddellijk in te lichten. De werkgever kan dit niet weigeren. Deze regelgeving is soortgelijk als deze bij de verlengde herfstvakantie.

Lees meer

PC 314.00 - Werkmateriaal kappers

In PC 314.00 bestaat voor de kappers de verplichting om het nodige werkmateriaal ter beschikking te stellen aan de werknemers. Dit materiaal blijft eigendom van de werkgever en dient ook in het kapsalon te blijven. Indien de werkgever dit materiaal niet ter beschikking stelt, hebben de werknemers recht op een forfaitaire vergoeding die € 441,63 netto op jaarbasis bedraagt.     

Lees meer

Corona – Bijkomende taken arbeidsarts en werkgever

Om de pandemie op de werkvloer te bestrijden, krijgen de arbeidsarts en de werkgever tijdelijk bijkomende taken. De arbeidsarts zal o.m. hoogrisicocontacten opsporen op de werkvloer, quarantaineattesten uitschrijven, alsook testen (laten) uitvoeren. De werkgever moet hiervoor voortaan ook iedere vorm van besmetting op de werkvloer of bij een van de klanten/(onder)aannemers waarmee iemand van de werknemers in contact is geweest, melden aan de arbeidsarts.

Lees meer

Verklaring op eer voor essentiële reizen naar het buitenland

Van 27.01.2021 tot 01.03.2021 zijn reizen/verplaatsingen naar het buitenland enkel toegestaan om een essentiële reden. Beroepsmatige verplaatsingen vallen hieronder, maar de werknemer moet hiervoor in het bezit van een verklaring op eer. De verklaring op eer kan u terugvinden via https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/.  

Scholingsbeding 2021

Indien een werknemer een opleiding geniet in het kader van zijn arbeidsovereenkomst vallen de kosten van deze opleiding volledig of grotendeels ten laste van de werkgever. Door het afsluiten van een scholingsbeding verbindt de werknemer zich ertoe om een gedeelte van de opleidingskosten terug te betalen aan de werkgever indien hij de onderneming verlaat voor het einde van de overeengekomen periode, die maximaal 3 jaar bedraagt. Aan het scholingsbeding en aan de opleiding zijn diverse voorwaarden verbonden (o.a. minimum brutoloon werknemer € 36.201,00/jaar, tenzij het een opleiding voor een knelpuntberoep betreft) waardoor niet iedere opleiding hiervoor in aanmerking komt.