Weergave Blokken Lijsten

PC 126.00 – Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand juni 2024 zullen wederom ecocheques verwerkt worden voor de werknemers uit PC 126.00. Tenzij geopteerd werd voor een alternatieve invulling zal dit € 250,00 per voltijdse bediende zijn en € 100,00 per voltijdse arbeider. Behoudens tegenbericht voor 31.05.2024 gaan we ervan uit dat wij de regeling voor ecocheques mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

PC 112.00 - Ecocheques

Tenzij werd geopteerd voor een gelijkwaardige alternatieve besteding worden er tezamen met de loonverwerking van de maanden juni en december 2024 wederom ecocheques verwerkt voor de arbeiders uit PC 112.00 t.b.v. € 125,00 per voltijdse arbeider. Behoudens tegenbericht voor 31.05.2024 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor ecocheques mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

Kilometervergoeding dienstverplaatsingen eigen wagen Q2/2024

Voor de periode van 01.04.2024 t.e.m. 30.06.2024 mag voor het gebruik van de eigen wagen voor rekening van de onderneming aan de werknemer maximaal € 0,4265/km betaald worden (bedrag Q2/2024). Voor Q1/2024 mocht maximaal € 0,4269/km betaald worden voor dergelijke verplaatsingen.

Een bonusplan voor 2024? De deadline nadert

Een werkgever kan aan zijn werknemers een niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel toekennen, beter bekend als een bonusplan. Via een bonusplan kan een fiscaal voordelige bonus toegekend worden aan een groep van werknemers die een vooropgestelde doelstelling behalen in een bepaalde referteperiode. Er moeten wel heel wat voorwaarden vervuld zijn en er moet een uitgebreide procedure gevolgd worden om dit in te voeren. Een bonusplan met als referteperiode kalenderjaar 2024 dient uiterlijk 30.04.2024 volledig afgerond te zijn.

Lees meer

Wijzigingen sectoren flexi-jobs vanaf 01.04.2024?

De sociale partners hadden sinds 01.01.2024 de mogelijkheid om in of uit het systeem van flexi-jobs te stappen. Bepaalde sectoren hebben ervoor gekozen vanaf 01.04.2024 het gebruik van flexi-jobs uit te sluiten (o.a. PC 144, PC 145 – m.u.v. PC 145.04, PC 320 – beperken tot functies waarvoor ook gelegenheidswerk mogelijk is en PC 323 worden de dienstboden uitgesloten). Daarnaast heeft de Vlaamse regering ervoor gekozen het systeem van flexi-jobs vanaf 01.04.2024 uit te breiden naar bepaalde sectoren (Vlaamse kinderopvang, onderwijs in Vlaanderen en Vlaams publieke sport- en cultuursector). Deze opt-ins en opt-outs melden wij aldus nog onder voorbehoud. Er dient eerst nog een bekrachtiging via Koninklijk Besluit te gebeuren.

Ontslagmotivering

Sedert 01.04.2014 bestaat er een regelgeving betreffende de motivering van het ontslag. Iedere werknemer heeft het recht om de redenen van zijn ontslag te kennen. De werkgever kan de ontslagredenen op eigen initiatief schriftelijk meedelen of afwachten tot de werknemer hierachter informeert. De werknemer dient deze vraag via een aangetekende brief aan zijn werkgever te stellen en dit binnen een bepaalde termijn. Wanneer blijkt dat het ontslag kennelijk onredelijk is of de werkgever het ontslag niet gemotiveerd heeft, kan de werknemer hiervoor een schadevergoeding eisen.

Fonds voor bestaanszekerheid

De meeste sectoren hebben een fonds voor bestaanszekerheid (sectorfonds) met als doel het algemeen belang van de bedrijfstak te behartigen. Sommige fondsen zijn zeer goed uitgewerkt en kennen diverse voordelen toe voor werkgevers en werknemers (bv. tussenkomst voor opleidingen, financiering bij uitwerking van het opleidingsplan, het aanbieden van of tussenkomen in de outplacementbegeleiding, tussenkomst in bijkomende toeslag tijdelijke werkloosheid…). Andere fondsen hebben een beperktere werking. Met het oog op tussenkomsten en voordelen die u kan bekomen via het fonds, is het raadzaam na te gaan wat uw sectorfonds te bieden heeft. Een overzicht van uw Fonds voor Bestaanszekerheid met bijhorende contactgegevens kan u vinden op de website van FOD WASO onder het item Sociaal overleg. 

Werkgelegenheidsplan oudere werknemers

Sedert 2013 moeten werkgevers met meer dan 20 werknemers jaarlijks een werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers opmaken. In dit plan worden de specifieke maatregelen toegelicht die de werkgever genomen of gepland heeft om het aantal werknemers van 45 jaar en ouder te behouden en/of te vermeerderen. De werkgever zal dit plan moeten voorleggen aan het personeel en hen na afloop van het plan informeren over de resultaten.

Sluitingsdagen bankinstellingen

Gelieve er rekening mee te houden dat de bankinstellingen gesloten zijn op vrijdag 29 maart en maandag 1 april. Neem uw voorzorgen opdat de betalingen tijdig uitgevoerd kunnen worden.

Deadline uitreiking koopkrachtpremie 31.03.2024

Indien u er nog niet toe gekomen bent de koopkrachtpremie uit te reiken aan uw werknemers, dient u dringend actie te ondernemen. De deadline is in principe 31.03.2024, maar sommige uitgiftemaatschappijen sluiten de bestellingen al enkele dagen vroeger af. De (para)fiscaal voordelige koopkrachtpremie zal uitgereikt worden in de vorm van consumptiecheques en kunnen door uw werknemers besteed worden tot 31.12.2024.