Weergave Blokken Lijsten

Opname inhaalrustdagen

Indien de wekelijkse arbeidsduur in de onderneming op jaarbasis wordt bereikt door de toekenning van inhaalrustdagen, moeten deze voor het einde van het jaar worden opgenomen. Indien de inhaalrustdagen niet binnen het kalenderjaar worden opgenomen, wordt de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur overschreden.

PC 314.00 - Werkmateriaal kappers

In PC 314.00 bestaat voor de kappers de verplichting om het nodige werkmateriaal ter beschikking te stellen aan de werknemers. Dit materiaal blijft eigendom van de werkgever en dient ook in het kapsalon te blijven. Indien de werkgever dit materiaal niet ter beschikking stelt, hebben de werknemers recht op een forfaitaire vergoeding die € 432,97 netto op jaarbasis bedraagt.     

Lees meer

Vakantierechten: gelijkstelling halve dagen werkhervatting

Vanaf 01.01.2018 worden zowel volledige als halve dagen arbeidsongeschiktheid in het kader van gedeeltelijke (progressieve) werkhervatting gelijkgesteld voor de berekening van de vakantiedagen en het vakantiegeld van de bedienden. Voor de arbeiders werden deze dagen al langer gelijkgesteld, maar voor bedienden voordien niet.

Lees meer

Eindejaarspremie

Doorgaans heeft de werkgever de verplichting om een eindejaarspremie toe te kennen aan zijn werknemers. De algemene wetgeving voorziet echter geen verplichting tot toekenning van een eindejaarspremie, maar dit vloeit meestal voort uit een sector-cao. Ook door een ondernemings-cao, een individuele overeenkomst, het arbeidsreglement of een bestaand gebruik, kan het recht op een eindejaarspremie ontstaan. Desgevallend zal het nodige door onze diensten verwerkt worden.

PC 145.00 – Ecocheques/premie

Eind 2018 dienen wederom ecocheques te worden toegekend aan de arbeiders uit PC 145.00. Wanneer het totale bedrag aan ecocheques lager dan € 10,00 is, wordt een bruto premie berekend. De procedure van de ecocheques verloopt identiek als vorig jaar. Net zoals vorig jaar verloopt de volledige verwerking, levering en betaling via het Fonds. Gelieve de lijsten vanuit het Fonds betreffende deze ecocheques en bruto premie aan onze diensten te bezorgen zodat wij deze bedragen kunnen opnemen op de loonstrook/individuele rekening.

PC 144.00 – Ecocheques/premie

Eind 2018 dienen wederom ecocheques te worden toegekend aan de arbeiders uit PC 144.00. Wanneer het totale bedrag aan ecocheques lager dan € 10,00 is, wordt een bruto premie berekend. De procedure van de ecocheques verloopt identiek als vorig jaar. Net zoals vorig jaar verloopt de volledige verwerking, levering en betaling via het Fonds. Gelieve de lijsten vanuit het Fonds betreffende deze ecocheques en bruto premie aan onze diensten te bezorgen zodat wij deze bedragen kunnen opnemen op de loonstrook/individuele rekening.

Niet-opgenomen vakantiedagen

Een werknemer dient zijn wettelijke vakantiedagen op te nemen binnen de 12 maanden volgend op het einde van het vakantiedienstjaar. Alle wettelijke vakantiedagen dienen aldus te worden opgenomen tussen 1 januari en 31 december van het vakantiejaar. Hieruit volgt dat de wettelijke vakantiedagen waarop een werknemer recht heeft, niet mogen worden overgedragen naar het volgende kalenderjaar. Voor vakantiedagen die het bedrijf zelf toekent, zijn andere bepalingen van toepassing.

Lees meer

Bouwvakantie 2019

In bijlage vindt u een overzicht van de bouwvakantie 2019. Deze nota wordt bijgewerkt a.d.h.v. actuele gegevens.

Zondagsarbeid toeristische centra

Met ingang van 10.11.2018 wordt de regeling voor zondagsarbeid in kapsalons en kleinhandelszaken in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra versoepeld. Elke individuele werknemer mag voortaan maximum 39 zondagen per kalenderjaar tewerkgesteld worden.

Lees meer

PC 302.00 – Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand december 2018 zullen opnieuw ecocheques worden verwerkt voor de werknemers uit PC 302.00. Alle werknemers (vaste of tijdelijke werknemers, oproepkrachten, …) m.u.v. studenten hebben recht op ecocheques. Voor een voltijdse werknemer met een volledige referteperiode bedraagt het totaalbedrag € 250,00. Behoudens tegenbericht voor 30.11.2018 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor de ecocheques mogen verder zetten zoals de geldende afspraken in het verleden. 

Lees meer