Weergave Blokken Lijsten

Nieuwe opnamevorm ouderschapsverlof

In het B.S. van 26.09.2018 verscheen de wetgeving die, mits akkoord van de werkgever, 1/10e ouderschapsverlof mogelijk maakt. Deze bepaling treedt in werking op 06.10.2018, maar kan voorlopig nog niet toegepast worden. Alvorens hier effectief gebruik van te kunnen maken, moeten er nog enkele koninklijke besluiten aangepast worden. Die besluiten zullen de toepassingsmodaliteiten moeten voorzien van deze nieuwe vorm van ouderschapsverlof (o.a. duur, toekenningsvoorwaarden).

Jaarlijks actieplan welzijn

Jaarlijks dient de werkgever werk te maken van zijn wettelijke verplichtingen rond veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk en dient een jaarlijks actieplan opgemaakt te worden dat actiepunten op korte termijn bevat. Dit actieplan dient uiterlijk voor 01.11 ter advies voorgelegd te worden aan het CPBW. Deze verplichting geldt ook voor bedrijven die geen CPBW hebben. De preventieadviseur wordt betrokken bij de opmaak van dit actieplan. Het is aangewezen hiervoor contact op te nemen met uw externe preventiedienst.

Lees meer

Ontslagmotivering

Sedert 01.04.2014 bestaat er regelgeving betreffende de ontslagmotivering. Behoudens enkele specifieke uitzonderingen, heeft iedere werknemer het recht om de redenen van zijn ontslag te kennen. De werkgever kan de ontslagredenen op eigen initiatief schriftelijk meedelen of afwachten tot de werknemer hierachter informeert. De werknemer dient deze vraag via een aangetekende brief aan zijn werkgever te stellen en dit binnen 2 maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst of binnen 6 maanden na betekening van de opzegging door de werkgever indien de arbeidsovereenkomst werd beëindigd met inachtneming van een opzeggingstermijn.

Lees meer

Sollicitatieverlof

Tijdens de laatste 26 weken van de opzeggingstermijn heeft de werknemer recht op afwezigheid om een nieuwe betrekking te zoeken gedurende 2 halve dagen of 1 volledige dag per week. Tijdens de periode voor de laatste 26 weken van de opzeggingstermijn heeft de werknemer recht op 1 halve dag sollicitatieverlof per week. Deze dagen zijn te betalen door de werkgever en voor deeltijdsen gelden deze pro rata hun tewerkstellingsbreuk.

Lees meer

Personeel tewerkstellen op Open Bedrijvendag

Zondag 07.10.2018 is het Open Bedrijvendag. Bedrijven die hieraan meedoen, dienen zich in regel te stellen voor de tewerkstelling van hun werknemers op die dag. Standaard bestaat er immers een verbod op zondagarbeid. Voor uitzonderlijke situaties zoals een Open Bedrijvendag is er echter wel een uitzondering op dit verbod voorzien. De uurroosters van de werknemers voor de voorgaande week dienen nagekeken te worden en er is mogelijk een zondagtoeslag of overurentoeslag verschuldigd. Indien u hieraan deelneemt, neem dan contact op met onze diensten.

Doorgeven gegevens nieuwe werknemer

Wij verzoeken u minimaal 2 werkdagen op voorhand alle noodzakelijke gegevens van een nieuwe werknemer aan onze diensten door te geven. Dit om alle administratieve formaliteiten tijdig te kunnen vervullen (o.a. dimona-melding en opmaak arbeidsovereenkomst). Hiervoor dient het inlichtingenblad volledig te worden ingevuld. Het inlichtingenblad kan u terugvinden via http://info.salar.be onder de rubriek ‘Sjablonen’. Een laattijdige dimona-melding of ontbrekende arbeidsovereenkomst kan immers aanzienlijke sancties met zich meebrengen.

Vrijstelling BV jonge werknemers

Voor een jongere werknemer/schoolverlater die niet meer leerplichtig is en iedere studie heeft beëindigd, is onder bepaalde voorwaarden geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd op de bezoldigingen tijdens de maanden oktober, november en december 2018. De arbeidsovereenkomst moet in dat geval aanvangen tijdens het 4e kwartaal en de bezoldiging mag € 3.225,00 bruto belastbaar per maand niet overschrijden, waardoor de belastingvrije som niet overschreden wordt. Deze vrijstelling wordt niet automatisch toegepast aangezien wij niet kunnen nagaan of deze voorwaarden vervuld zijn. Gelieve Salar te contacteren indien dit van toepassing is, zodat wij hier rekening mee kunnen houden.

Lees meer

Werken op de dag van de verkiezingen

Zondag 14 oktober vinden gemeenteraadsverkiezingen plaats. Werknemers die werken op die zondag dienen ook de mogelijkheid te krijgen om te gaan stemmen. Zij kunnen aan de kiesplicht voldoen door vakantie te nemen en zelf te gaan stemmen of door te stemmen bij volmacht. Daarnaast is het mogelijk dat bepaalde werknemers moeten zetelen in een stembureau. Hiervoor hebben zij recht afwezig te zijn op het werk. Voor sommige bijzitters wordt deze dag beschouwd als klein verlet waardoor ze recht hebben op loon.

Lees meer

Spitsuur HR 09.10.2018

Op dinsdag 9 oktober 2018 organiseert Salar, in samenwerking met Mploy advocaten, een ontbijtseminarie. Tijdens dit Spitsuur HR wordt gesproken over de valkuilen bij een ontslag, over werken met buitenlandse aannemers en gedetacheerde werknemers en over de RSZ-doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen. Het ontbijtseminarie gaat door in 4Wings te Westerlo. Inschrijven is mogelijk via http://www.spitsuurhr.be/.

PC 302.00 – Meldingsplicht afwijking minimum arbeidsduur

Wanneer u als onderneming gebruik maakt of wenst te maken van de afwijking op de arbeidsduur, moet u hiervan melding maken aan de voorzitter van het paritair comité a.h.v. het formulier in bijlage. Dit formulier moet u invullen en (bij voorkeur aangetekend) per post verzenden. Als de melding werd gedaan, bedraagt de minimum wekelijkse arbeidsduur bij deeltijdse arbeid 10 u/week in een 5 dagen/week bedraagt (of 12 u/week in een 6 dagen/week). Bovendien geldt dan een minimum tewerkstelling van 2 u/dag (i.p.v. 3 u/dag).

Lees meer