Weergave Blokken Lijsten

Consumptiecheques

In het B.S. van 17.07.2020 is het KB gepubliceerd inzake de consumptiecheques. Werkgevers hebben de mogelijkheid om consumptiecheques t.b.v. maximum € 300,00 per werknemer toe te kennen. Deze cheques zijn te besteden in de horecasector, culturele sector en sportverenigingen (bij uitbreiding wellicht ook voor bepaalde kleinhandelszaken). Onder bepaalde voorwaarden zijn deze voordelig: niet onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen, vrijgesteld van BV voor de werknemer en volledig aftrekbaar als beroepskost voor de werkgever.

Lees meer

Impact vakantie werknemers op het werk

Werknemers die terugkeren uit vakantie zouden een extra risico inzake Corona-bestemming met zich mee kunnen brengen. Daarenboven legt de overheid verplichtingen op aan burgers die terugkeren uit bepaalde landen al naargelang de kleurcode. Hoewel de vakantiebestemming van de werknemer een impact kan hebben op het werk, mag de werkgever de werknemers niet verbieden om naar bepaalde bestemmingen te reizen. De werkgever kan ook niet eisen dat de werknemer diens reisbestemming meedeelt.

Lees meer

Kantoorsluiting 20 en 21 juli

Op maandag 20 en dinsdag 21 juli zal Salar gesloten zijn. Graag helpen wij u verder vanaf woensdag 22 juli.

PC 302.00 - Eindejaarspremie en tijdelijke werkloosheid

Voor de financiering van de eindejaarspremie in PC 302.00 betalen werkgevers maandelijks een voorschot aan het horecafonds. Dit voorschot bedraagt 12% van het bruto loon (bij arbeiders aan 108%). De dagen van tijdelijke werkloosheid (ook ten gevolge van Corona-overmacht) worden gelijkgesteld voor de berekening van de eindejaarspremie, maar hiervoor zal geen voorschot berekend worden aangezien daar geen bruto loon tegenover staat. Het verschil tussen de voorschotten en de effectieve eindejaarspremie zal de werkgever alsnog dienen te betalen en zal door het fonds aan de werkgever gefactureerd worden.

Lees meer

PC 200.00 – Fietsvergoeding verplicht vanaf 01.07.2020

Vanaf 01.07.2020 is de werkgever in PC 200.00 verplicht een fietsvergoeding van 0,10 €/km met een maximum van 4,00 €/dag toe te kennen aan werknemers die zich met de fiets naar het werk verplaatsen. Dit komt neer op een maximum van 40 werkelijk afgelegde km/dag. Voordeligere regelingen die reeds op ondernemingsniveau worden toegepast, blijven bestaan. Indien er werknemers zijn die zich met de fiets naar het werk verplaatsen en waarvoor nu nog geen of een minder voordelige vergoeding wordt toegekend, dient u dit aan onze diensten te melden.

Lees meer

PC 100.00 - Fietsvergoeding verplicht vanaf 01.07.2020

Vanaf 01.07.2020 is de werkgever in PC 100.00 verplicht een fietsvergoeding van 0,10 €/km met een maximum van 4,00 €/dag toe te kennen aan werknemers die zich met de fiets naar het werk verplaatsen. Dit komt neer op een maximum van 40 werkelijk afgelegde km/dag. Voordeligere regelingen die reeds op ondernemingsniveau worden toegepast, blijven bestaan. Indien er werknemers zijn die zich met de fiets naar het werk verplaatsen en waarvoor nu nog geen of een minder voordelige vergoeding wordt toegekend, dient u dit aan onze diensten te melden.

Lees meer

Is 11 juli een feestdag?

Er zijn in België 10 wettelijke feestdagen. Het feest van de Vlaamse Gemeenschap op 11 juli behoort niet tot deze 10 feestdagen en is dus geen wettelijke feestdag. Dezelfde regel geldt voor het Feest van de Franse Gemeenschap en dat van de Duitstalige Gemeenschap. In enkele paritaire comités werd hiervoor door middel van een sectorale cao een bijkomende (regionale) feestdag ingevoerd.

Onderneming in moeilijkheden – Arbeidsduurvermindering

Voor een onderneming die formeel erkend is als onderneming in moeilijkheden of herstructurering kan vanaf 01.07.2020 een tijdelijke collectieve arbeidsduurvermindering ingevoerd worden, met daaraan gekoppeld een doelgroepvermindering. Het gaat om een 1/4e of 1/5e vermindering van de wekelijkse arbeidsduur (al dan niet gecombineerd met een vierdagenweek) gedurende maximum 1 jaar. Dit moet aanvangen en eindigen tijdens de erkenningsperiode als onderneming in moeilijkheden/herstructurering. De doelgroepvermindering die de werkgever geniet moet vervolgens aangewend worden als looncompensatie voor de werknemers.

Lees meer

Verlenging en uitbreiding Corona-ouderschapsverlof

Aanvankelijk werd het Corona-ouderschapsverlof (1/2e of 1/5e onderbreking) ingevoerd voor de maanden mei en juni. Deze regelgeving is verlengd tot en met 30.09.2020. Mits toestemming van de werkgever kan de werknemer met minstens 1 maand anciënniteit opteren voor een 1/2e of 1/5e onderbreking. Nieuw vanaf 01.07.2020 is dat alleenwonende ouders of ouders van een gehandicapt kind ook een voltijdse onderbreking kunnen nemen. Op de website van RVA (www.rva.be) kan u de procedure voor de aanvraag en formulieren terugvinden.

Lees meer

Gepensioneerde 65-plussers – tijdelijke werkloosheid Corona

Tot voor kort kon een 65-plusser dewelke een rustpensioen ontvangt geen uitkeringen tijdelijke werkloosheid genieten. Deze voorwaarden zijn versoepeld (B.S. 12.06.2020). Met terugwerkende kracht vanaf 01.02.2020 kan een 65-plusser met rustpensioen wel tijdelijke werkloosheidsuitkeringen ontvangen (m.u.v. bij tijdelijke werkloosheid o.w.v. medische redenen). Deze versoepeling telt zolang de versoepelde Corona-werkloosheid van toepassing is, m.a.w. voorlopig tot en met 31.08.2020.