Weergave Blokken Lijsten

Sociale verkiezingen 2024: Einde referteperiode

Hoewel de sociale verkiezingen pas in mei 2024 worden georganiseerd, start de procedure reeds in december 2023. De referteperiode voor de berekening van het gemiddeld aantal werknemers loopt van 01.10.2022 tot en met 30.09.2023 en is aldus ten einde. Daarenboven tellen ook de uitzendkrachten van het 2e kwartaal 2023 mee om te bepalen of de grens van 50 (comité voor preventie en bescherming op het werk) of 100 (ondernemingsraad) werknemers bereikt is. Indien u de telling van het gemiddeld aantal vaste werknemers wenst te bekomen, kan u deze bij onze diensten opvragen. 

Bouwvakantie 2024

In bijlage vindt u een overzicht van de bouwvakantie 2024. Deze nota wordt bijgewerkt a.d.h.v. actuele gegevens.

Voorschot loon arbeiders

Het tijdstip en de frequentie van betaling van het loon zijn afhankelijk van het statuut van de werknemer. Voor arbeiders moet het loon op gezette tijdstippen, m.n. minstens 2 keer in de maand met een tussenpoos van maximum 16 dagen, worden uitbetaald. Voor arbeiders moet er aldus steeds een voorschot worden betaald. Het bedrag moet bij benadering overeenstemmen met het verschuldigde nettoloon voor de reeds gewerkte periode. De tweede betaling moet een definitieve betaling uitmaken van het loon van die maand. Voor bedienden moet het loon maandelijks worden betaald en is er aldus geen verplicht voorschot.

Privégebruik firmawagens 2023

Werkgevers hebben de mogelijkheid om een firmawagen ter beschikking te stellen aan hun werknemers die deze naast het gebruik voor beroepsdoeleinden ook kunnen aanwenden voor privégebruik. Enerzijds is er sprake van een CO2-bijdrage en anderzijds van een voordeel alle aard. De richtlijnen worden in de nota in bijlage uiteengezet.

Werknemers tewerkstellen op Open Bedrijvendag

Zondag 01.10.2023 is het Open Bedrijvendag. Bedrijven die hieraan deelnemen, dienen zich in regel te stellen voor de tewerkstelling van hun werknemers op die dag. Standaard bestaat er een verbod op zondagarbeid. Voor uitzonderlijke situaties zoals een Open Bedrijvendag is er een uitzondering op dit verbod voorzien, maar dit moet gemeld worden aan inspectiediensten. Afhankelijk van de arbeidsprestaties in de betrokken week (maandag tot zondag), is mogelijk een zondag- of overurentoeslag verschuldigd. Indien u hieraan deelneemt en die dag werknemers tewerkstelt, neem dan contact op met onze diensten.

Vrijstelling BV jonge werknemers

Voor een jongere werknemer/schoolverlater die niet meer leerplichtig is en iedere studie heeft beëindigd, is onder bepaalde voorwaarden geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd op de bezoldigingen tijdens de maanden oktober, november en december 2023. De arbeidsovereenkomst moet in dat geval aanvangen tijdens het 4e kwartaal (oktober tot en met december) en de bezoldiging mag € 4.250,00 bruto belastbaar per maand niet overschrijden, waardoor de belastingvrije som niet overschreden wordt. Deze vrijstelling wordt niet automatisch toegepast aangezien wij niet kunnen nagaan of deze voorwaarden vervuld zijn. Gelieve Salar te contacteren indien dit van toepassing is, zodat wij hier rekening mee kunnen houden.

Lees meer

PC 149.01 – Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand oktober 2023 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de arbeiders uit PC 149.01 ten belope van € 250,00 per voltijdse arbeider, tenzij werd geopteerd voor een alternatieve invulling. De procedure verloopt identiek als vorig jaar. Net zoals de voorgaande jaren verzorgt SALAR de bestelling van uw ecocheques, tenzij andere afspraken werden gemaakt.

120 relance-uren vanaf 01.07.2023

Eerder werd reeds gecommuniceerd over de verlenging van de 120 bruto/netto (relance) overuren per kalenderjaar voor de periode 01.07.2023 t.e.m. 30.06.2025. De wet die deze verlenging voorziet, werd ondertussen gepubliceerd in het B.S. op 30.08.2023. Voor deze overuren is geen toeslag en inhaalrust verschuldigd en zijn vrij van RSZ en BV. De werknemer dient hiervoor voorafgaandelijk zijn schriftelijk akkoord te geven (voor max. 6 maanden, weliswaar verlengbaar).

180 fiscaal voordelige overuren

De wet tot uitvoering van het IPA 2023-2024 werd gepubliceerd in het B.S. d.d. 30.08.2023. Dit betekent dat het fiscaal voordeel voor 180 overuren/jaar verlengd is voor de periode vanaf 01.07.2023 t.e.m. 30.06.2025. Deze verlenging treedt retroactief in werking.

PC 111.00 – Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand oktober 2023 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de arbeiders uit PC 111 ten belope van € 250,00 per voltijdse arbeider, tenzij werd geopteerd voor een alternatieve invulling. De procedure verloopt identiek als vorig jaar. Net zoals de voorgaande jaren verzorgt SALAR de bestelling van uw ecocheques tenzij andere afspraken werden gemaakt.