Weergave Blokken Lijsten

Privégebruik firmawagens 2024

Werkgevers hebben de mogelijkheid om een firmawagen ter beschikking te stellen aan hun werknemers die deze naast het gebruik voor beroepsdoeleinden ook kunnen aanwenden voor privégebruik. Enerzijds is er sprake van een CO2-bijdrage en anderzijds van een voordeel alle aard. De richtlijnen worden in de nota in bijlage uiteengezet.

Privégebruik firmawagens 2023

Werkgevers hebben de mogelijkheid om een firmawagen ter beschikking te stellen aan hun werknemers die deze naast het gebruik voor beroepsdoeleinden ook kunnen aanwenden voor privégebruik. Enerzijds is er sprake van een CO2-bijdrage en anderzijds van een voordeel alle aard. De richtlijnen worden in de nota in bijlage uiteengezet.

Privégebruik firmawagens 2021

Bij de berekeningswijze van het voordeel alle aard van een firmawagen houdt men onder meer rekening met de CO2-uitstoot. De referentie CO2-uitstoot wordt ieder jaar aangepast. Voor 2021 is deze waarde voor dieselvoertuigen aangepast naar 84 gr/km en voor voertuigen met benzine-, LPG- of gasmotor naar 102 gr/km. Hierdoor is er een lichte aanpassing van het voordeel alle aard. Het bekomen forfaitaire voordeel alle aard mag voor inkomstenjaar 2021 niet minder bedragen dan € 1.370,00 per jaar.  

Outplacement

Er zijn 2 stelsels inzake outplacement. Het algemene stelsel is van toepassing voor iedere werknemer die wordt ontslagen door de werkgever mits een opzegging of verbreking van ten minste 30 weken. Het bijzondere outplacementstelsel conform cao 82bis is ondergeschikt aan het algemene stelsel en is voor ontslagen werknemers (met minder dan 30 weken opzeg) die ouder zijn dan 45 en minstens 1 jaar anciënniteit in de onderneming hebben.

Lees meer

Toegelaten arbeid gepensioneerden 2018

Gepensioneerden die een rust- of overlevingspensioen genieten, mogen onder bepaalde voorwaarden hun pensioen cumuleren met arbeid. Gepensioneerden mogen onbeperkt bijverdienen vanaf het jaar waarin ze 65 jaar worden. Voor gepensioneerden die jonger zijn dan 65 daarentegen mogen de beroepsinkomsten, behoudens enkele uitzonderingen, bepaalde jaarlijkse bedragen niet overschrijden. Deze grensbedragen worden jaarlijks per 01.01 geïndexeerd.  

Privégebruik firmawagens 2018

Bij de berekeningswijze van het voordeel alle aard van een firmawagen houdt men onder meer rekening met de CO2-uitstoot. De referentie CO2-uitstoot wordt ieder jaar aangepast. Voor 2018 is deze waarde voor dieselvoertuigen verlaagd tot 86 gr/km en voor voertuigen met benzine-, LPG- of gasmotor blijft dit 105 gr/km. Hierdoor is er een lichte aanpassing van het voordeel alle aard. Het bekomen forfaitaire voordeel alle aard mag voor inkomstenjaar 2018 niet minder bedragen dan € 1.310,00 per jaar.  

Privégebruik firmawagens 2017

Bij de berekeningswijze van het voordeel alle aard van een firmawagen houdt men onder meer rekening met de CO2-uitstoot. De referentie CO2-uitstoot wordt ieder jaar aangepast. Voor 2017 is deze waarde voor dieselvoertuigen verlaagd tot 87 gr/km en voor voertuigen met benzine-, LPG- of gasmotor tot 105 gr/km. Hierdoor is er een lichte aanpassing van het voordeel alle aard. Het bekomen forfaitaire voordeel alle aard mag voor inkomstenjaar 2017 niet minder bedragen dan € 1.280,00 per jaar.

Studenten voortaan 475 uren aan verminderde bijdragen

Vanaf 01.01.2017 bestaat het studentencontingent aan verminderde bijdragen uit 475 uren op jaarbasis i.p.v. 50 dagen zoals voordien. Voortaan dienen de prestaties van studenten dan ook gereserveerd te worden in uren in plaats van in dagen in Dimona. Een tijdige Dimona-aangifte is noodzakelijk en wordt strenger opgevolgd dan voordien. Wanneer de Dimona-aangifte laattijdig gedaan wordt, worden alle uren beschouwd als zijnde niet gereserveerd en vallen deze aldus buiten het contingent, ook deze die betrekking hebben op een periode na de laattijdige Dimona-aangifte.

Lees meer

Re-integratie langdurig zieke werknemers in de onderneming

Op 01.12.2016 is een nieuwe regeling in voege getreden om langdurig zieke werknemers te integreren in de onderneming. Een belangrijk verschil met voordien is dat nu ook de werkgever het initiatief kan nemen om de werknemer te onderwerpen aan een gezondheidsbeoordeling. Dit zowel i.k.v. een definitieve ongeschiktheid, alsook om wedertewerkstellingsmogelijkheden te beoordelen. Het nieuwe re-integratietraject vervangt de vroegere procedure die gevolgd kon worden met het oog op medische overmacht.

Lees meer

Feestdagen 2017

Voor de feestdagen in 2017 die vallen op een inactiviteitsdag van de onderneming en die collectief verplaatst worden, bent u verplicht voor 15.12.2016 de vervangingsdatum kenbaar te maken in de lokalen van de onderneming. Dit dient te gebeuren door een ondertekend en gedagtekend bericht aan te plakken in de onderneming. Een kopie van dit bericht moet aan het arbeidsreglement worden gehecht en aan de inspectie worden overgemaakt.

Lees meer