Weergave Blokken Lijsten

Mobiliteitsvergoeding / 'Cash-for-car'

De ‘cash for car’-regeling die al geruime tijd werd aangekondigd, is met terugwerkende kracht vanaf 01.01.2018 in voege (B.S. 07.05.2018). Het principe is dat de werknemer die al enige tijd een bedrijfswagen heeft deze kan inruilen voor een som geld, de mobiliteitsvergoeding, die op fiscaal en sociaal vlak op een gelijkaardige manier als de bedrijfswagen behandeld wordt. De keuze om de mobiliteitsvergoeding in te voeren ligt bij de werkgever.

Lees meer

Renteloze en goedkope leningen aan werknemers

Werkgevers verstrekken soms voordelig leningen aan hun werknemers. Dit zijn leningen zonder interest of met een interestpercentage dat ver onder de normaal geldende rente ligt. Het voordeel van alle aard dat bestaat uit deze renteloze lening of lening tegen een lage rentevoet is belastbaar en onderworpen aan RSZ. Het bedrag van het voordeel schommelt naargelang van de aard van de lening en is in principe gelijk aan het verschil tussen de normale rentevoet en de toegepaste rentevoet voor werknemers. De referterente wordt jaarlijks bij KB vastgesteld.

Gewaarborgd loon studenten

Voor werknemers verbonden door een arbeidsovereenkomst voor studenten gelden bij ziekte dezelfde regels voor gewaarborgd loon als bij gewone werknemers. Omwille van de anciënniteitsvoorwaarde van 1 maand die in bepaalde situaties van toepassing is, is er vaak geen gewaarborgd loon van toepassing bij studenten-arbeiders en studenten-bedienden met een arbeidsovereenkomst van minder dan 3 maanden. Voor studenten-bedienden met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur langer dan 3 maanden is onmiddellijk gewaarborgd loon verschuldigd.

Lees meer

Ziekte tijdens vakantie

Als een werknemer tijdens zijn vakantie ziek wordt, blijft de vakantieperiode doorlopen. De ‘verloren’ vakantiedagen kunnen nadien niet gerecupereerd worden. De reden is dat een arbeidsovereenkomst maar om één reden tegelijk geschorst kan worden en de eerste schorsing die aanvangt (i.c. vakantie) primeert. Ondanks een arrest van het Europees Hof van Justitie enkele jaren geleden aangaf dat deze regel diende te wijzigen, werd in de Belgische wetgeving nog geen wijziging doorgevoerd en blijft deze regel voorlopig ongewijzigd.

Is 11 juli een feestdag?

Er zijn in België 10 wettelijke feestdagen. Het feest van de Vlaamse Gemeenschap op 11 juli behoort niet tot deze 10 feestdagen en is dus geen wettelijke feestdag. Dezelfde regel geldt voor het Feest van de Franse Gemeenschap en dat van de Duitstalige Gemeenschap. In enkele paritaire comités werd hiervoor door middel van een sectorale cao een bijkomende (regionale) feestdag ingevoerd.

Verblijfsvergoeding buitenlandse dienstreizen vanaf 06.07.2018

De bedragen voor de verblijfsvergoeding voor buitenlandse dienstreizen worden regelmatig aangepast. Het Ministerieel Besluit van 02.07.2018 (B.S. 06.07.2018) bevat de nieuwe bedragen die met ingang van 06.07.2018 van toepassing zijn. De forfaitaire dagvergoeding dekt de maaltijdkosten en kleine uitgaven ter plaatse. De reiskosten naar de bestemming en terug worden hierdoor niet gedekt, evenmin als de overnachtingskosten. Deze regeling geldt voor werknemers en bedrijfsleiders voor wie verplaatsingen van en naar het buitenland eenmalig, occasioneel of regelmatig voorkomen.

Lees meer

Aanwerving/ontslag in afwezigheid van de werkgever

De bevoegdheid om aan te werven of te ontslaan ligt doorgaans (enkel) bij de werkgever. In geval van afwezigheid van de werkgever zijn er in principe geen ontslagen of aanwervingen mogelijk. Wel heeft de werkgever de mogelijkheid om een andere persoon het mandaat te geven om in zijn naam en voor zijn rekening over te gaan tot het aanwerven en of ontslagen van werknemers.

Lees meer

Flexi-jobs voor gepensioneerden

Sedert begin 2018 zijn de flexi-jobs uitgebreid naar meerdere sectoren en kunnen ook gepensioneerden een flexi-job uitoefenen binnen die sectoren. De voorwaarde van een 4/5e tewerkstelling in referentiekwartaal T-3 geldt sedert 2018 niet meer voor personen die op het einde van het kwartaal T-2 beschouwd worden als gepensioneerde. Het gaat dan om alle personen die een wettelijk, bestuursrechtelijk of statutair ouderdoms-, rust-, anciënniteits- of overlevingspensioen of een ander als zodanig geldend voordeel hebben. Voor gepensioneerden die nu reeds in dienst zijn, kan het interessant zijn om te schakelen naar een tewerkstelling via flexi-job.

Lees meer

Green@work voor gelegenheidsarbeiders tuinbouwsector

In de tuinbouwsector kunnen gelegenheidsarbeiders onder bepaalde voorwaarden voordelig worden tewerkgesteld. Green@work is een beveiligde onlinedienst (via website sociale zekerheid) waarop de werkgever kan zien hoeveel dagen van de 65 er voor de gelegenheidsarbeider al gereserveerd zijn, en hoeveel dagen aldus nog over zijn. De werknemer dient zijn uitdrukkelijke toestemming te geven om zijn rijksregisternummer of bis-nummer in te voeren en zo zijn individuele teller te consulteren.

Lees meer

PC 201.00 - Bruto premie of maaltijdcheques

Sedert 2016 hebben voltijdse bedienden met een volledige referteperiode tezamen met het loon van augustus recht op een jaarlijkse bruto premie van € 188,00. Voor deeltijdse bedienden geldt een pro rata berekening. Er kon geopteerd worden voor een alternatieve invulling, m.n. een verhoging van het werkgeversgedeelte van de maaltijdcheques met € 1,00 per dag vanaf 01.01.2016. Behoudens tegenbericht voor 31.07.2018 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor de bruto premie mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

Lees meer