Weergave Blokken Lijsten

Gewaarborgd loon bij ski-ongeval?

Indien een werknemer arbeidsongeschikt is naar aanleiding van een ski-ongeval dient de werkgever in de meeste gevallen gewaarborgd loon te betalen. Uiteraard moeten de algemene voorwaarden om recht te hebben op gewaarborgd loon voldaan zijn. Indien het gaat om een zware fout van de werknemer of een ongeval dat zich heeft voorgedaan tijdens een sportcompetitie of –exhibitie waarvoor er toegangsgeld betaald moest worden en waarvoor de sporter zelf een vergoeding heeft ontvangen, is geen gewaarborgd loon verschuldigd.

Jaarverslag interne dienst preventie en bescherming op het werk

Uiterlijk op 31.03.2024 moeten alle werkgevers het jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPBW) opmaken. Het opgestelde plan dient in de onderneming beschikbaar te liggen voor de FOD WASO. Dit jaarverslag moet worden opgemaakt door de interne preventieadviseur en bevat een samenvatting van de preventiemaatregelen die in 2023 door de onderneming werden toegepast, alsook enkele statistische gegevens. De nodige formulieren voor het jaarverslag van dienstjaar 2023 zijn beschikbaar via de website van FOD WASO. Het ter beschikking stellen van het jaarverslag aan de FOD WASO is een verplichting, indien men deze niet nakomt kunnen er sancties worden opgelegd.

Privégebruik firmawagens 2024

Werkgevers hebben de mogelijkheid om een firmawagen ter beschikking te stellen aan hun werknemers die deze naast het gebruik voor beroepsdoeleinden ook kunnen aanwenden voor privégebruik. Enerzijds is er sprake van een CO2-bijdrage en anderzijds van een voordeel alle aard. De richtlijnen worden in de nota in bijlage uiteengezet.

Trillium – jaaroverzicht tewerkstellingsmaatregelen

In februari stuurt RSZ aan alle werkgevers een overzicht van de toegepaste tewerkstellingsmaatrelen, Trillium genaamd. Deze gegevensoverdracht gebeurt via de e-Box (beveiligde elektronische brievenbus via de portaalsite van de sociale zekerheid) of via de gewone post (indien de e-Box niet actief is). Dit jaarlijks overzicht moet binnen de maand volgend op de ontvangst schriftelijk worden meegedeeld aan de werknemers (eventueel via de vakbondsafvaardiging of ondernemingsraad).

Toegelaten arbeid gepensioneerden 2024

Gepensioneerden die een rust- of overlevingspensioen genieten, mogen onder bepaalde voorwaarden hun pensioen cumuleren met arbeid. Gepensioneerden mogen onbeperkt bijverdienen vanaf het jaar waarin ze 65 jaar worden. Voor gepensioneerden die jonger zijn dan 65 daarentegen mogen de beroepsinkomsten, behoudens enkele uitzonderingen, bepaalde jaarlijkse bedragen niet overschrijden. Deze grensbedragen worden jaarlijks per 01.01 geïndexeerd.  

Inlevering firmawagen tijdens langdurige ziekte

Tijdens de periode van gewaarborgd loon behoudt de werknemer het recht op het privégebruik van de firmawagen aangezien deze deel uitmaakt van het verloningspakket. Na afloop van de periode van het gewaarborgd loon mag de werkgever aan de werknemer verzoeken om de firmawagen in te leveren tijdens de verdere duurtijd van de arbeidsongeschiktheid. Bij werkhervatting dient de firmawagen opnieuw ter beschikking gesteld worden aan de werknemer. Dergelijke afspraken worden doorgaans opgenomen in de carpolicy. 

Vrijstelling BV werken in onroerende staat – wijziging

Indien er werken in onroerende staat worden uitgevoerd op locatie waarbij de werknemers voor minstens 1/3e van hun arbeidstijd steeds in ploeg (minstens 2 personen) werken en waarbij het uurloon van alle werknemers in dezelfde ploeg aan een minimum voldoet, kan er een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing worden toegepast. Het minimum bruto-uurloon voor 2024 is gestegen naar € 16,67. 

Lees meer

PC 110.00 – wijziging anciënniteitsverlof

In het sectorakkoord 2023-2024 is voorzien in een wijziging inzake anciënniteitsverlof. Vanaf 2024 hebben werknemers reeds recht op 1 dag anciënniteitsverlof vanaf 12 jaar in de sector (i.p.v. vanaf 15 jaar). Aan het anciënniteitsverlof vanaf 25 jaar in de sector (2 dagen) en 30 jaar in de sector (3 dagen) wijzigt voorlopig niets. 

Lees meer

Uitbreiding sectoren flexi-jobs

Op 29.12.2023 is er een nieuwe regelgeving omtrent flexijobs gepubliceerd in het B.S. Deze herziene regelgeving resulteert o.a. in een verruiming van de sectoren waarin vanaf 01.01.2024 flexi-jobs kunnen worden ingezet. Voor de meest actuele lijst van sectoren verwijzen we naar de website van FOD WASO (http://werk.belgie.be) onder het thema ‘Arbeidsovereenkomsten – Flexi-jobarbeidsovereenkomst’. 

Lees meer

Extra aanvullingen tijdelijke werkloosheid vanaf 2024

Met ingang van 01.01.2024 dalen de werkloosheidsuitkeringen van RVA bij tijdelijke werkloosheid van 65% naar 60% van het (begrensde) loon. Ter compensatie zal de werkgever (of het fonds indien voorzien in een cao) een aanvullende vergoeding van € 5,00/dag gedekt door een werkloosheidsuitkering moeten betalen aan de werknemers bovenop de uitkering bij tijdelijke werkloosheid. De aanvullende vergoeding is verschuldigd voor alle vormen van tijdelijke werkloosheid m.u.v. tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht en medische overmacht. 

Lees meer