Weergave Blokken Lijsten

Groeipakket vanaf 01.01.2019

Vanaf 01.01.2019 vervangt het Groeipakket van de Vlaamse Overheid het federale kinderbijslagsysteem. Ouders (werknemers) maken voortaan zelf de keuze bij welke uitbetaler ze zich aansluiten voor het Groeipakket. Dit is aldus niet meer het kinderbijslagfonds waarbij de werkgever is aangesloten. Tenzij uitdrukkelijk wordt doorgegeven bij welke instantie de werknemer hiervoor is aangesloten, is het aangewezen het formulier model E en geboorteattest rechtstreeks te versturen (en niet meer via onze diensten te laten passeren).

Lees meer

Eindejaarsperiode – kantoorsluiting 24 december

In de eindejaarsperiode zal Salar, naast de feestdagen, ook maandag 24 december 2018 gesloten zijn. Maandag 31 december 2018 zal Salar geopend zijn tot 16u00. De overige dagen zijn onze openingsuren ongewijzigd en staan wij graag tot uw beschikking.

PC 124.00 – Winteropleidingen

In de periode van 1 december tot en met 31 maart hebben ondernemingen uit de bouwsector de mogelijkheid om gebruik te maken van het opleidingsstelsel van de winteropleidingen. Om van dit opleidingssysteem gebruik te kunnen maken, moeten een aantal voorwaarden voldaan zijn. Voor deze dagen dient de gewone procedure voor invoering van tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer te worden gevolgd. Om hiervan gebruik te kunnen maken, is het aangewezen contact op te nemen met het regionaal FVB-kantoor dat tevens in een tussenkomst en premie voorziet.

Doorgeven gegevens studenten 2019

Onder bepaalde voorwaarden kunnen studenten gedurende 475 uren per jaar op een voordelige wijze worden tewerkgesteld. Eén van deze voorwaarden is dat zij verbonden dienen te zijn door een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur, vaak loopt deze tot het einde van het kalenderjaar. Gelieve ons tijdig door te geven indien wij voor uw studenten een nieuwe studentenovereenkomst dienen op te maken voor 2019 zodat ook de DIMONA-melding tijdig gedaan kan worden.

Aanwezigheidsattesten educatief verlof

Wij raden u aan de trimestriële aanwezigheidsattesten voor educatief verlof op te vragen bij uw werknemers, zodat we tijdig kunnen vaststellen of hun rechten behouden blijven. Graag originele attesten aan onze diensten overmaken.

Overgang van SWT naar vervroegd pensioen

Met ingang vanaf 01.01.2019 kan een (ex-)werknemer die in SWT zit vrijwillig uit dat stelsel stappen en met vervroegd pensioen gaan als hij voldoet aan de voorwaarden om met vervroegd pensioen te gaan. Tot 31.12.2018 was dit niet mogelijk en moest hij verplicht in het SWT blijven tot de wettelijke pensioenleeftijd. Uitstappen op een jongere leeftijd was voordien niet mogelijk.

Lees meer

Scholingsbeding – afwijking voor knelpuntberoepen

Indien een werknemer een opleiding geniet in het kader van zijn arbeidsovereenkomst vallen de kosten van deze opleiding ten laste van de werkgever. Door het afsluiten van een scholingsbeding verbindt de werknemer zich ertoe om een gedeelte van de opleidingskosten terug te betalen aan de werkgever indien hij de onderneming verlaat voor het einde van de overeengekomen periode (maximum 3 jaar). Aan het scholingsbeding en aan de opleiding zijn diverse voorwaarden verbonden waardoor niet iedere opleiding hiervoor in aanmerking komt. Wanneer de opleiding betrekking heeft op een knelpuntberoep vervalt sinds 10.11.2018 de loonvoorwaarde.

Lees meer

Eindejaarsgeschenk: fiscus en RSZ opnieuw op 1 lijn

Bij specifieke aangelegenheden (bv. Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar) kan de werkgever geschenken in natura, via overschrijving op de rekening of in de vorm van geschenkcheques aanbieden aan de werknemers. Onder bepaalde voorwaarden zijn deze vrij van RSZ en BV. Dit voordeel moet gelden voor alle werknemers van de onderneming. Enige tijd bestond er een onduidelijkheid betreffende het te hanteren maximumbedrag wegens een ongelijkheid in de sociale en fiscale regels maar dit is nu van de baan. RSZ en fiscus hanteren voortaan een maximumbedrag van € 40,00 i.p.v. € 35,00 voor geschenkcheques.  

Lees meer

Opname inhaalrustdagen

Indien de wekelijkse arbeidsduur in de onderneming op jaarbasis wordt bereikt door de toekenning van inhaalrustdagen, moeten deze voor het einde van het jaar worden opgenomen. Indien de inhaalrustdagen niet binnen het kalenderjaar worden opgenomen, wordt de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur overschreden.

PC 314.00 - Werkmateriaal kappers

In PC 314.00 bestaat voor de kappers de verplichting om het nodige werkmateriaal ter beschikking te stellen aan de werknemers. Dit materiaal blijft eigendom van de werkgever en dient ook in het kapsalon te blijven. Indien de werkgever dit materiaal niet ter beschikking stelt, hebben de werknemers recht op een forfaitaire vergoeding die € 432,97 netto op jaarbasis bedraagt.     

Lees meer