Weergave Blokken Lijsten

Verlenging geldigheidsduur bepaalde cheques

In het B.S. van 29.12.2020, 30.12.2020 en 31.12.2020 werd de wetgevende basis gepubliceerd die de geldigheidsduur van bepaalde cheques verlengt. De maaltijdcheques, ecocheques en bepaalde geschenkcheques waarvan de geldigheidsduur afloopt tussen 01.11.2020 en 31.03.2021 blijven 6 manden langer geldig. Sport- en cultuurcheques met vervaldatum 30.09.2020 blijven geldig tot 30.09.2021. De geldigheidsduur van de consumptiecheques is verlengd tot 31.12.2021.

Gewijzigde openingsuren eindejaarsperiode

In de eindejaarsperiode zal Salar donderdag 24 december en 31 december 2020 geopend zijn tot 16u00. De feestdagen zijn onze kantoren gesloten. De overige dagen zijn onze openingsuren ongewijzigd en staan wij graag tot uw beschikking.

120 voordelige overuren in de essentiële sectoren

Tijdens Q4 2020 en Q1 2021 worden voor de cruciale sectoren en de essentiële diensten de 120 vrijwillige/voordelige overuren opnieuw mogelijk (alsook voor de leveranciers, producenten of onderaannemers die goederen of diensten leveren aan de cruciale sectoren) - BS 30.12.2020. Er is geen toeslag verschuldigd voor deze 120 voordelige vrijwillige overuren. Ze zijn bovendien vrijgesteld van RSZ en BV (bruto/netto) en er moet geen inhaalrust worden toegekend. Deze 120 voordelige overuren kunnen bovendien bij voorrang worden toegepast.

Lees meer

Uitbreiding geboorteverlof vanaf 01.01.2021

Naar aanleiding van de geboorte van een kind heeft de vader of meeouder recht op geboorteverlof / vaderschapsverlof. Voor geboortes tot en met 31.12.2020 zijn dit 10 dagen. Dit wordt in verschillende fases opgetrokken. Voor geboortes tussen 01.01.2021 en 31.12.2022 zijn dit 15 dagen en voor geboortes vanaf 01.01.2023 zijn dit 20 dagen. Voor de eerste 3 dagen geniet de werknemer het behoud van zijn normaal loon ten laste van de werkgever. Voor de volgende dagen (7, 12 of 17) krijgt de werknemer een vergoeding van diens mutualiteit t.b.v. 82% van het begrensd dagloon.

Lees meer

Opnieuw 130 fiscaal voordelig overuren

In 2019 en 2020 werd d.m.v. de wet fiscale bepalingen van de jobsdeal voor de privésector het maximaal aantal fiscaal voordelige overuren opgetrokken tot 180 (i.p.v. 130) per jaar en per werkemer. Deze maatregel was toepasselijk voor 2 jaar en wordt (voorlopig) niet verlengd. Vanaf 2021 ligt het maximum aldus terug op 130 overuren per jaar en per werknemer.

Lees meer

Bonusplan 2021

Een werkgever kan aan zijn werknemers een niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel toekennen, beter bekend als een bonusplan. Hij kan hiermee zijn personeel belonen voor het behalen van een onzekere doelstelling. Een goedgekeurd bonusplan is zowel sociaal als fiscaal voordelig, maar is aan strikte voorwaarden gebonden. Een bonusplan met als referteperiode kalenderjaar 2021 dient uiterlijk 30.04.2021 volledig afgerond te zijn.

Lees meer

PC 124.00 – Mobiliteitsdag

Sedert  2020 werd een mobiliteitsdag ingevoerd in PC 124.00 voor werknemers die op jaarbasis (januari – december) een mobiliteitsvergoeding ontvangen voor minstens 43.000 kilometer. Deze mobiliteitsdag is te betalen door de werkgever en dient in onderling akkoord opgenomen te worden voor 31.03 van het jaar volgend op het referentiekalenderjaar (i.c. 31.03.2021).

Voorschot loon arbeiders

Het tijdstip en de frequentie van betaling van het loon zijn afhankelijk van het statuut van de werknemer. Voor arbeiders moet het loon op gezette tijdstippen, m.n. minstens 2 keer in de maand met een tussenpoos van maximum 16 dagen, worden uitbetaald. Voor arbeiders moet er aldus steeds een voorschot worden betaald. Het bedrag moet bij benadering overeenstemmen met het verschuldigde nettoloon voor de reeds gewerkte periode. De tweede betaling moet een definitieve betaling uitmaken van het loon van die maand. Voor bedienden moet het loon maandelijks worden betaald en is er aldus geen verplicht voorschot.

PC 140.00 en 140.02 - Geschenkcheques

In PC 140.00 en PC 140.02 hebben werknemers die aan een aantal voorwaarden voldoen recht op geschenkcheques van € 35,00 of € 17,50. Samen met de loonverwerking van december 2020 zal hiervoor het nodige gedaan worden voor kalenderjaar 2020. De nominale waarde van de toegekende geschenkcheques kan u vervolgens terugvorderen bij het Sociaal Fonds a.h.v. het voorbestemde formulier.

PC 124.00 - Winteropleiding

In de periode van 1 december tot en met 31 maart hebben ondernemingen uit de bouwsector de mogelijkheid om gebruik te maken van het opleidingsstelsel van de winteropleidingen. Om van dit opleidingssysteem gebruik te kunnen maken, moeten een aantal voorwaarden voldaan zijn. Voor deze dagen dient de gewone procedure voor invoering van tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer te worden gevolgd. Om hiervan gebruik te kunnen maken, is het aangewezen contact op te nemen met het regionaal FVB-kantoor dat tevens in een tussenkomst en premie voorziet.