Weergave Blokken Lijsten

Vrijstelling BV werken in onroerende staat

Indien er werken in onroerende staat worden uitgevoerd op locatie waarbij de werknemers steeds in ploeg (minstens 2 personen) werken en waarbij het uurloon van alle werknemers in dezelfde ploeg aan een minimum voldoet, kan er een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing worden toegepast. Dit geldt voor iedere werknemer die in de betrokken maand voor minstens 1/3e van zijn arbeidstijd aan voorgaande voorwaarden voldoet. Gelieve aan ons eerstdaags (doch uiterlijk 09.08.2019) op te geven wie aan de voorwaarden voldoet indien wij 2018 nog dienen te corrigeren.

Lees meer

Gewaarborgd loon studenten

Voor werknemers verbonden door een arbeidsovereenkomst voor studenten gelden bij ziekte dezelfde regels voor gewaarborgd loon als bij gewone werknemers. Omwille van de anciënniteitsvoorwaarde van 1 maand die in bepaalde situaties van toepassing is, is er vaak geen gewaarborgd loon van toepassing bij studenten-arbeiders en studenten-bedienden met een arbeidsovereenkomst van minder dan 3 maanden. Voor studenten-bedienden met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur langer dan 3 maanden is onmiddellijk gewaarborgd loon verschuldigd.

Lees meer

PC 200.00 – sectorakkoord 2019-2020 aanvullend pensioen

Begin juli werd in PC 200.00 het sectorakkoord gesloten voor 2019-2020. De nadruk in dit akkoord ligt op de gelijkschakeling voor het aanvullend pensioen/groepsverzekering van de arbeiders en bedienden. De actuele situatie binnen de onderneming is bepalend voor eventuele verhogingen (reële lonen, bruto premie, …) in de nabije toekomst. Gelieve aan onze diensten door te geven wat momenteel is voorzien voor het aanvullend pensioen voor de bedienden van PC 200.00.

Lees meer

Studentenarbeid: ook in 2019 475 uren aan verminderde bijdragen

Sedert 01.01.2017 bestaat het studentencontingent aan verminderde bijdragen uit 475 uren op jaarbasis i.p.v. 50 dagen zoals voordien. De prestaties van studenten dienen dan ook gereserveerd te worden in uren in Dimona. Een tijdige Dimona-aangifte is noodzakelijk en wordt streng opgevolgd. Wanneer de Dimona-aangifte laattijdig gedaan wordt, worden alle uren beschouwd als zijnde niet gereserveerd en vallen deze aldus buiten het contingent, ook deze die betrekking hebben op een periode na de laattijdige Dimona-aangifte.

Lees meer

Maatregelen werkgever omwille van hitte

Afhankelijk van de gemeten temperatuur en de aard van het verrichte werk dient de werkgever bij hitte bepaalde maatregelen te nemen.  De gemeten warmte wordt uitgedrukt in de WBGT-index, dewelke rekening houdt met de temperatuur en vochtigheid. De arbeidsgeneesheer stelt vast hoeveel fysieke inspanning een bepaald soort werk vraagt. Zodra bepaalde waarden zijn overschreden, moet de werkgever beschermingsmiddelen ter beschikking stellen van werknemers die aan rechtstreekse zonnestraling worden blootgesteld (bv. hoofddeksel), aangepaste verfrissende dranken verstrekken en/of een verluchtingsysteem in werklokalen instaleren. Indien dit niet volstaat, dient de werkgever extra rusttijden toe te staan.

PC 124.00 – C3.2a-kaart bouw

Bij een dimona-melding voor een werknemer uit de bouwsector moeten de nummers van de C3.2a-kaarten voor de huidige en de volgende maand mee opgegeven worden. Zonder deze nummers is het niet mogelijk om een dimona-melding uit te voeren. Bovendien moet de werknemer de kaart van de huidige maand steeds bij zich hebben op de werf. Deze verplichting geldt ook voor studenten en gepensioneerde werknemers. Blanco kaarten kunnen aangevraagd worden bij het Fonds voor Bestaanszekerheid door te mailen naar C32A@constructiv.be.

Verblijfsvergoeding buitenlandse dienstreizen 2019 ongewijzigd

De bedragen voor de verblijfsvergoeding voor buitenlandse dienstreizen wijzigen in 2019 niet. FOD Financiën heeft bevestigd dat de bedragen van de verblijfsvergoedingen die sedert 06.07.2018 gelden, ongewijzigd blijven.

Verlenging innovatiepremie

Recent werd de innovatiepremie verlengd voor 2019 en 2020, dit retroactief vanaf 01.01.2019. Een innovatiepremie is een premie voor werknemers die een innoverend idee hebben gelanceerd binnen een onderneming, wat een meerwaarde biedt aan de onderneming voor wat betreft de werking, productie of activiteiten. De innovatiepremie is een voordelige beloning die onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld is van RSZ en belastingen.

Lees meer

Is 11 juli een feestdag?

Er zijn in België 10 wettelijke feestdagen. Het feest van de Vlaamse Gemeenschap op 11 juli behoort niet tot deze 10 feestdagen en is dus geen wettelijke feestdag. Dezelfde regel geldt voor het Feest van de Franse Gemeenschap en dat van de Duitstalige Gemeenschap. In enkele paritaire comités werd hiervoor door middel van een sectorale cao een bijkomende (regionale) feestdag ingevoerd.

Flexi-jobs onderwijzend personeel

Sinds 01.01.2018 wordt de zomervakantie voor onderwijzend personeel gelijkgesteld om i.k.v. flexi-jobs te voldoen aan de tewerkstellingsvoorwaarde in kwartaal T-3. Voordien bestond deze gelijkstelling enkel voor vastbenoemd onderwijzend personeel, doch sedert vorig jaar aldus ook voor tijdelijke leerkrachten die in de zomermaanden een tijdelijke bezoldiging of werkloosheidsuitkering ontvangen die wordt gelijkgesteld met gewerkte dagen.

Lees meer