Weergave Blokken Lijsten

Mailadres communicatie tijdelijke werkloosheid

Vanaf heden kunnen aanvragen inzake tijdelijke werkloosheid (economische redenen, slecht weer, …), meldingen van de eerste werkloosheidsdag, … eveneens aan onze diensten worden doorgegeven via werkloosheid@salar.be.

PC 124.00 - Winteropleiding

In de periode van 1 december tot en met 31 maart hebben ondernemingen uit de bouwsector de mogelijkheid om gebruik te maken van het opleidingsstelsel van de winteropleidingen. Om van dit opleidingssysteem gebruik te kunnen maken, moeten een aantal voorwaarden voldaan zijn. Voor deze dagen dient de gewone procedure voor invoering van tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer te worden gevolgd. Om hiervan gebruik te kunnen maken, is het aangewezen contact op te nemen met het regionaal FVB-kantoor dat tevens in een tussenkomst en premie voorziet.

PC 140.03 – Eenmalig geschenk in speciën

Op sectorniveau werd de verplichting opgelegd om met de loonverwerking van december 2019 alle arbeiders die 6 maanden ononderbroken in dienst zijn van de onderneming een eenmalig geschenk in speciën (via overschrijving) of geschenkcheque toe te kennen ten belope van € 25,00 netto. Aangezien geschenkcheques administratieve formaliteiten met zich meebrengen, verwerken wij dit bedrag mee op de loonbrief (aldus geschenk in speciën i.p.v. geschenkcheques) van december.

PC 119.00 – éénmalige bruto premie

Aan iedere voltijdse arbeider die op 30.11.2019 verbonden is door een arbeidsovereenkomst zal een éénmalige premie toegekend worden tezamen met de eindejaarspremie. Voor voltijdse arbeiders zal deze € 234,00 bedragen. Voor deeltijdse werknemers wordt dit bedrag pro rata aangepast. Deze premie kan via een ondernemingscao worden omgezet in een alternatief (combinatie ecocheques en bruto premie / combinatie geschenkcheques en bruto premie). Behoudens tegenbericht voor 15.12.2019 gaan wij ervan uit dat er geen ondernemingscao wordt gesloten.

PC 145.00 – Ecocheques/premie

Eind 2019 dienen wederom ecocheques te worden toegekend aan de arbeiders uit PC 145.00. Wanneer het totale bedrag aan ecocheques lager dan € 10,00 is, wordt een bruto premie berekend. De procedure van de ecocheques verloopt identiek als vorig jaar. Net zoals vorig jaar verloopt de volledige verwerking, levering en betaling via het Fonds. Gelieve de lijsten vanuit het Fonds betreffende deze ecocheques en bruto premie aan onze diensten te bezorgen zodat wij deze bedragen kunnen opnemen op de loonstrook/individuele rekening.

PC 144.00 - Ecocheques/premie

Eind 2019 dienen wederom ecocheques te worden toegekend aan de arbeiders uit PC 144.00. Wanneer het totale bedrag aan ecocheques lager dan € 10,00 is, wordt een bruto premie berekend. De procedure van de ecocheques verloopt identiek als vorig jaar. Net zoals vorig jaar verloopt de volledige verwerking, levering en betaling via het Fonds. Gelieve de lijsten vanuit het Fonds betreffende deze ecocheques en bruto premie aan onze diensten te bezorgen zodat wij deze bedragen kunnen opnemen op de loonstrook/individuele rekening.      

Opname inhaalrustdagen

Indien de wekelijkse arbeidsduur in de onderneming op jaarbasis wordt bereikt door de toekenning van inhaalrustdagen, moeten deze voor het einde van het jaar worden opgenomen. Indien de inhaalrustdagen niet binnen het kalenderjaar worden opgenomen, wordt de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur overschreden.

PC 100.00 – Jaarlijkse premie december

Met de loonverwerking van december 2019 zal er wederom de jaarlijkse premie verwerkt worden. De jaarlijkse premie bedraagt voor een voltijdse werknemer met een volledige referteperiode 31 x het basisuurloon van 1 december van het betrokken jaar. Ingeval andere afspraken gelden binnen de onderneming, houden wij hier rekening mee.

Collectieve sluiting en vervanging feestdagen

Indien er een collectieve sluiting (vakantie, ADV, …) binnen de onderneming van toepassing is, dient deze tijdig kenbaar gemaakt te worden cfr. de richtlijnen in het arbeidsreglement. Voor de vervanging van de feestdagen die op inactiviteitsdagen vallen en die collectief verplaatst worden, dienen de data uiterlijk 15.12.2019 uitgehangen te worden. Doorgaans worden beide samen kenbaar gemaakt zodat dit bericht kan geregistreerd worden bij FOD WASO als bijlage aan het arbeidsreglement.

Lees meer

PC 124.00 - Kosten vakbekwaamheid (code 95)

De opleidingskosten, verplaatsingskosten, examenkosten en administratieve kosten van de opleidingen van vakbekwaamheid chauffeurs (code 95), moeten voortaan gedragen worden door de werkgever. Dit werd opgenomen in het sectorakkoord 2019-2020 in PC 124.00. Vergeet daarbij niet om via Constructiv een adviseur te contacteren (http://www.constructiv.be/nl-BE/Regios.aspx), enerzijds voor het opleidingsaanbod, anderzijds voor de tussenkomsten waarop u mogelijk recht heeft.