Weergave Blokken Lijsten

PC 149.02 - Ecocheques

Tenzij werd geopteerd voor een gelijkwaardige alternatieve besteding, worden er tezamen met de loonverwerking van de maanden juni en december 2020 wederom ecocheques verwerkt voor de arbeiders uit PC 149.02 t.b.v. € 125,00 per voltijdse arbeider. Behoudens tegenbericht voor 31.05.2020 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor ecocheques mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

PC 142.01 – Ecocheques

Tenzij werd geopteerd voor een gelijkwaardige alternatieve besteding, worden er tezamen met de loonverwerking van de maanden juni en december 2020 wederom ecocheques verwerkt voor de arbeiders uit PC 142.01 t.b.v. € 125,00 per voltijdse arbeider. Behoudens tegenbericht voor 31.05.2020 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor ecocheques mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

PC 126.00 - Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand juni 2020 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de arbeiders uit PC 126.00 ten belope van € 100,00 per voltijdse arbeider, tenzij werd geopteerd voor een alternatieve invulling. Behoudens tegenbericht voor 31.05.2020 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor ecocheques mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

Tweede plukkaart seizoenarbeiders land- en tuinbouwsector

I.k.v. de Corona-maatregelen werd in de land- en tuinbouwsector beslist om in 2020 de mogelijkheid te voorzien om een tweede plukkaart aan een seizoenarbeider toe te kennen. Voor de bestelling van deze kaart dient dezelfde procedure bij het Fonds gevolgd te worden als voor de eerste plukkaart. Voor deze tweede plukkaart blijven bovendien dezelfde modaliteiten van toepassing (loon, dimona-aangifte, wijze van invullen,…).

PC 112.00 - Ecocheques

Tenzij werd geopteerd voor een gelijkwaardige alternatieve besteding, worden er tezamen met de loonverwerking van de maanden juni en december 2020 wederom ecocheques verwerkt voor de arbeiders uit PC 112.00 t.b.v. € 125,00 per voltijdse arbeider. Behoudens tegenbericht voor 31.05.2020 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor ecocheques mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

PC 124.00 – Wijzigingen mobiliteit chauffeur 01.05.2020

Vanaf 01.05.2020 verhoogt de mobiliteitsvergoeding in PC 124.00 voor de chauffeurs met passagiers van € 0,1316 per km naar € 0,1579 per km. Dit bedrag werd eerder in het sectorakkoord al opgetrokken, maar kon nog niet toegepast worden omdat hiervoor eerst een KB diende te verschijnen dat dit verhoogde bedrag toestaat. Het KB van 26.03.2020 dat voorziet in deze verhoging werd op 06.04.2020 gepubliceerd en treedt in werking vanaf 01.05.2020.  Afhankelijk van de situatie zijn er verschillende mogelijkheden die in de nota uiteengezet worden. 

Sluitingsdagen bankinstellingen

Gelieve er rekening mee te houden dat de bankinstellingen gesloten zijn op vrijdag 10 april en maandag 13 april. Neem uw voorzorgen opdat de betalingen tijdig uitgevoerd kunnen worden.

Samenloop tijdelijke werkloosheid en feestdagen

Binnenkort komen er enkele feestdagen aan, o.a. Paasmaandag 13.04.2020 en de ‘Dag van de Arbeid’ 01.05.2020. Deze zijn in de regel te betalen door de werkgever. Wanneer de feestdag valt tijdens de eerste 14 ononderbroken kalenderdagen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, betaalt de werkgever deze feestdag. De werknemer ontvangt voor die feestdag dan geen werkloosheidsuitkering. Als de ononderbroken schorsing van tijdelijke werkloosheid meer dan 14 dagen voor de feestdag gestart is, is de feestdag niet langer te betalen door de werkgever en zal de werknemer voor die dag een werkloosheidsuitkering ontvangen.

Toekomstige arbeidsovereenkomsten en tijdelijke werkloosheid

Eerder werd gemeld dat een werknemer waarvan de arbeidsovereenkomst aanvangt tijdens de coronacrisis geen recht zou hebben op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen vanaf aanvang van de overeenkomst. De RVA heeft een uitzondering voorzien: “In geval van een verandering van dienstbetrekking en indien de nieuwe arbeidsovereenkomst werd afgesloten voor de coronacrisis maar toen niet onmiddellijk kon ingaan omdat de werknemer nog zijn ontslag diende te geven en een opzeg moest presteren, kan in de nieuwe tewerkstelling tijdelijke werkloosheid worden aangevraagd.”

Studentenarbeid tijdens Coronamaatregelen

Jeugdige studenten (- 18 jaar) mogen tijdens de Coronamaatregelen enkel als student werken wanneer ze normaal geen les volgen. De uren waarop ze normaal les moeten volgen, mogen ze bijgevolg niet werken en zijn bedoeld om te studeren. Meerderjarige studenten die niet meer aan de deeltijdse leerplicht onderworpen zijn, mogen wel werken als student en dit ook tijdens de gewoonlijke schooluren. Uit de feiten moet wel blijken dat zij daarbij nog steeds hun hoofdstatuut van student behouden (d.w.z. dat zij tijdens deze periode ook nog voldoende tijd moeten overhouden om zich aan hun studie te kunnen wijden).