Weergave Blokken Lijsten

PC 201.00 - Ecocheques of bruto premie

Met de loonverwerking van de maand april 2019 zullen wederom ecocheques of een bruto premie worden verwerkt voor de bedienden uit PC 201.00, naargelang de eerder gemaakte afspraken. De procedure verloopt identiek als in het verleden. Net zoals voordien verzorgen onze diensten de bestelling van uw ecocheques of verwerking van de bruto premie, tenzij andere afspraken werden gemaakt.

Omschakeling winteruur naar zomeruur

In de nacht van 30 op 31 maart zetten we om 2 uur de klok 1 uur vooruit en wordt het 3 uur. De werknemers die in ploegen werken en bij de omschakeling van zowel het winter- als het zomeruur in de nacht werken, krijgen telkens loon voor 8 uren. Voor de werknemers die niet in ploegen werken, geldt een andere regeling.

Een bonusplan voor 2019? De deadline nadert

Een werkgever kan aan zijn werknemers een niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel toekennen, beter bekend als een bonusplan. De werkgever kan hiermee zijn personeel belonen voor het behalen van een onzekere doelstelling. Een goedgekeurd bonusplan is zowel sociaal als fiscaal voordelig, maar is aan strikte voorwaarden gebonden. Een bonusplan met als referteperiode kalenderjaar 2019 dient uiterlijk 30.04.2019 volledig afgerond te zijn.

Lees meer

PC 320.00 - Gelegenheidsarbeid vanaf 01.04.2019

Met ingang van 01.04.2019 is gelegenheidsarbeid mogelijk in PC 320.00 voor de uitvoering van verschillende taken. De werknemer kan gelegenheidsarbeid verrichten bij eenzelfde werkgever t.b.v. maximum 200 dagen en 800 uren per jaar. Voorafgaandelijk dient er een raamovereenkomst gesloten te worden tussen beide partijen en dient de werkgever per prestatie een Dimona-aangifte te doen met opgave van het begin- en einduur.

Kent u Talenticap?

Salar wil in samenwerking met het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen het project ‘Talenticap’ ondersteunen en onder de aandacht brengen. Talenticap doet al het mogelijke om personen met een beperking (handicap of chronische ziekte) te stimuleren om zelfstandig ondernemer te worden. Meer informatie hieromtrent kan u vinden op www.talenticap.be.  

Lees meer

Vlaamse ondersteuningspremie (VOP)

Een werkgever die een werknemer met een arbeidshandicap of –beperking aanwerft of in dienst heeft, kan een Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) aanvragen. Dit ter compensatie van de eventuele extra kosten en lagere productiviteit van deze werknemer. Sedert 01.01.2019 bestaat er naast de VOP voor onbepaalde duur (stabiele en permanente arbeidshandicap) ook een VOP voor bepaalde duur (arbeidshandicap waar progressie mogelijk is).

Lees meer

Jaarverslag interne dienst preventie en bescherming op het werk

Uiterlijk op 31.03.2019 moeten alle werkgevers het verslag over de werking van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPBW) opmaken. Tot voor kort diende dit aan de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk bezorgd te worden, maar deze verplichting werd vanaf vorig jaar geschrapt. Het opgestelde plan dient in de onderneming beschikbaar te liggen. Dit jaarverslag moet worden opgemaakt door de preventieadviseur en bevat een samenvatting van de preventiemaatregelen die in 2018 door de onderneming werden toegepast. De nodige formulieren hiertoe zijn beschikbaar op www.werk.belgie.be.

Werkgelegenheidsplan oudere werknemers

Sedert 2013 moeten werkgevers met meer dan 20 werknemers jaarlijks een werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers opmaken. In dit plan worden de specifieke maatregelen toegelicht die de werkgever genomen of gepland heeft om het aantal werknemers van 45 jaar en ouder te behouden en/of te vermeerderen. De werkgever zal dit plan moeten voorleggen aan het personeel en hen na afloop van het plan informeren over de resultaten.

SIOD - Sociale flitscontroles

In 2019 zullen de sociale inspectiediensten opnieuw aangekondigde controles uitvoeren. Diverse sectoren staan in 2019 op de planning. Om welke sectoren dit gaat, alsook diverse checklists staat opgenomen op de website van SIOD http://www.siod.belgie.be/nl). Deze controles hebben voornamelijk een informatief en preventief karakter.

Trillium – jaaroverzicht tewerkstellingsmaatregelen

In februari stuurt RSZ aan alle werkgevers een overzicht van de toegepaste tewerkstellingsmaatrelen, Trillium genaamd. Deze gegevensoverdracht gebeurt via de e-Box (beveiligde elektronische brievenbus via de portaalsite van de sociale zekerheid) of via de gewone post (indien de e-Box niet actief is). Dit jaarlijks overzicht moet binnen de maand volgend op de ontvangst schriftelijk worden meegedeeld aan de werknemers (eventueel via de vakbondsafvaardiging of ondernemingsraad).