Weergave Blokken Lijsten

Kantoorsluiting 14 en 15 augustus 2023

Op maandag 14 en dinsdag 15 augustus zal Salar gesloten zijn. Graag helpen wij u verder vanaf woensdag 16 augustus.

Behoud vakantiedagen bij ziekte tijdens vakantie vanaf 2024

De wet omtrent het behoud van vakantiedagen die samenvallen met dagen arbeidsongeschiktheid tijdens een vakantieperiode is gepubliceerd op 31.07.2023. Wanneer de werknemer arbeidsongeschikt wordt tijdens de vakantie kan deze vanaf vakantiejaar 2024 de vakantiedagen alsnog behouden. Die vakantiedagen komen terug vrij om later in het vakantiejaar op te kunnen nemen. De werknemer die zich hierop wil beroepen, zal de arbeidsongeschiktheid moeten aantonen a.d.h.v. een medisch attest binnen de twee werkdagen vanaf aanvang van de arbeidsongeschiktheid.

Lees meer

Solidariteitsbijdrage bedrijfswagens

Werkgevers die een bedrijfswagen ter beschikking stellen die privé gebruikt mag worden, betalen hierop een solidariteitsbijdrage. Voor bedrijfswagens die na 01.07.2023 werden aangekocht, geleased of gehuurd wordt deze solidariteitsbijdrage vermenigvuldigd met factor 2,25. Hierbij wordt gekeken naar de besteldatum van het voertuig. Bij aankoop van de wagen is dit letterlijk de besteldatum/datum op de bestelbon. Bij leasing van de wagen is dat de datum van ondertekening van het leasecontract.  Bij aankoop van een tweedehands-voertuig is dat de datum van aankoop/leasing/huurovereenkomst.

Lees meer

Ondernemings-cao mogelijk over de werkkledij

Vanaf 01.08.2023 wijzigen een aantal bepalingen betreffende de werkkledij. Zo wordt de definitie van werkkledij uitgebreider omschreven en is het voortaan ook mogelijk om op ondernemingsniveau een cao te sluiten m.b.t. de aankoop, vervanging, reiniging, herstelling en onderhoud van werkkledij door de werknemers. 

Lees meer

Werkhervattingspremie bij progressieve werkhervatting

Werkgevers kunnen, mits bepaalde voorwaarden vervuld worden, een werkhervattingspremie van € 1.000,00 aanvragen indien een langdurig zieke werknemer (> 1 jaar arbeidsongeschikt) het werk met toestemming van het ziekenfonds hervat tijdens de periode 01.04.2023 – 31.03.2025. Deze premie dient door de werkgever aangevraagd te worden bij het ziekenfonds. De voorwaarden, alsook de te volgen aanvraagprocedure, staan uiteengezet op de website van de RIZIV.

Lees meer

Wijzigingen Vlaamse jobbonus

In 2022 werd de Vlaamse jobbonus ingevoerd. Recent werd de loongrens die in aanmerking wordt genomen voor de berekening van de Vlaamse jobbonus aangepast. Voor prestaties in de periode 01.01.2022 tot en met 30.06.2022 ligt deze grens op € 2.700,00/maand. Voor de prestaties geleverd vanaf 01.07.2022 bedraagt de grens € 2.900,00/maand. De Vlaamse jobbonus bedraagt maximum € 600,00/jaar. Deze premie wordt integraal door de Vlaamse overheid beheerd, waarbij deze rechtstreeks een brief verzendt aan diegene die in aanmerking komt. Voor meer informatie: https://www.vlaanderen.be/jobbonus

Lees meer

Beoordeling aard arbeidsrelatie

Beroepsactiviteiten kunnen worden verricht als werknemer met een arbeidsovereenkomst of als zelfstandige. Wanneer er onduidelijkheid is over het sociaal statuut kunnen partijen die willen samenwerken de situatie voorleggen aan de administratieve commissie ter regeling van de arbeidsrelatie, opgericht binnen de FOD Sociale Zekerheid. U vindt meer informatie over deze commissie op hun website Commissie Arbeidsrelaties (belgium.be) (https://www.commissionrelationstravail.belgium.be/nl/index.htm). 

Lees meer

Flexi-jobs onderwijzend personeel

Sinds 01.01.2018 wordt de zomervakantie voor onderwijzend personeel gelijkgesteld om i.k.v. flexi-jobs te voldoen aan de tewerkstellingsvoorwaarde in kwartaal T-3. Aanvankelijk bestond deze gelijkstelling enkel voor vastbenoemd onderwijzend personeel, doch ondertussen is dit ook voor tijdelijke leerkrachten die in de zomermaanden een tijdelijke bezoldiging of werkloosheidsuitkering ontvangen die wordt gelijkgesteld met gewerkte dagen.

Aanwerving / ontslag in afwezigheid van de werkgever

De bevoegdheid om aan te werven of te ontslaan ligt doorgaans (enkel) bij de werkgever. In geval van afwezigheid van de werkgever zijn er in principe geen ontslagen of aanwervingen mogelijk. Wel heeft de werkgever de mogelijkheid om een andere persoon het mandaat te geven om in zijn naam en voor zijn rekening over te gaan tot het aanwerven en of ontslagen van werknemers.

Lees meer

Controlerecht tijdens vakantie

Een werknemer die arbeidsongeschikt is, kan te allen tijde door de werkgever onderworpen worden aan een medische controle. De arbeidsongeschikte werknemer moet dit controlerecht van de werkgever respecteren, ook wanneer hij met vakantie vertrekt. Om controleerbaar te zijn, moet het verblijfsadres (al dan niet in het buitenland) worden opgegeven aan de werkgever. De werkgever kan dan een controlearts sturen (hoewel dit in de praktijk in het buitenland vaak niet haalbaar is).

Lees meer