Weergave Blokken Lijsten

PC 226.00 – impact Corona op sectorale verlofdagen

Recent werd in PC 226.00 een cao gesloten waardoor de (halve) verlofdagen en regionale verlofdag die vallen tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid Corona-overmacht (tussen 13.03.2020 en 30.06.2020) worden overgedragen naar een later te bepalen datum. Dit geldt enkel wanneer er effectief tijdelijke werkloosheid van toepassing was op deze dagen. Dit betreft de halve sectorale verlofdag van Goede Vrijdag (10.04.2020) en de regionale verlofdag van 11.07.2020 (zaterdag die verplaatst diende te worden). De nieuwe datum wordt bepaald volgens het gebruik in de onderneming of in onderling akkoord tussen werkgever en werknemer.

Tool ‘Mijn vakantierekening’ arbeiders

Arbeiders hebben recht op vakantiegeld ten laste van een vakantiefonds. Op de beveiligde toepassing’ Mijn vakantierekening’ van de sociale zekerheid kunnen arbeiders inloggen om gegevens over hun vakantie te bekomen. Deze toepassing vermeldt onder andere het aantal vakantiedagen waarop de arbeider recht heeft en het bedrag van het vakantiegeld dat de arbeider kan ontvangen. De arbeiders kunnen hier ook bepaalde documenten downloaden m.b.t. hun vakantierechten (bv. attest vakantieduur).  

PC 145.04 – Toeslag zaterdagarbeid

In PC 145.04 werd een toeslag van 50% ingevoerd voor werken op zaterdag. Zaterdagarbeid is enkel toestaan in uitzonderlijke omstandigheden, nl. om de veiligheid van de werknemers te garanderen, om werken uit te voeren die enkel op zaterdag mogelijk zijn, of omwille van richtlijnen opgelegd door een publieke overheid. Bovendien moet hiervoor eerst een gemotiveerd dossier ingediend en goedgekeurd worden door de voorzitter van het paritair comité alvorens dit te kunnen invoeren.   

Kantoorsluiting 21 en 22 mei 2020

Op donderdag 21 en vrijdag 22 mei zal Salar gesloten zijn. Graag helpen wij u verder vanaf maandag 25 mei.

PC 149.01 – Wijzigingen mobiliteitsvergoeding

Voor de arbeiders die zich verplaatsen vanuit de woonplaats/zetel van de onderneming/ophaalplaats naar een werf is een mobiliteitsvergoeding van toepassing (vanaf 5 km). De mobiliteitsvergoeding is afhankelijk van het vervoermiddel en de concrete situatie. Met ingang van 01.05.2020 verhogen enerzijds diverse bedragen en anderzijds werd een nieuwe categorie ingevoerd, nl. de alleenrijdend chauffeur. Arbeiders die 43.000 km of meer afleggen per jaar kunnen voortaan een dag mobiliteitsverlof opnemen. Deze dag mobiliteitsverlof is te betalen door de werkgever en wordt opgenomen in het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin het aantal kilometer bereikt werd.

PC 111 – Verhoging mobiliteitsvergoeding

Sedert 01.04.2012 is in PC 111 een mobiliteitsvergoeding van toepassing. Deze mobiliteitsvergoeding is vanaf 01.05.2020 opgetrokken van € 0,1316/kilometer naar € 0,1429/km. Deze mobiliteitsvergoeding is toepasselijk op werknemers die die geen vaste werkplaats hebben, maar waarbij de werf wijzigt van opdracht tot opdracht. De uren onderweg van de woonplaats of ophaalplaats naar de werf en omgekeerd voor het begin en na het einde van de werkdag, worden in die situatie niet als arbeidstijd beschouwd. Een werknemer heeft hiervoor recht op een mobiliteitsvergoeding.

Berekening vakantiedagen

Het recht op vakantie wordt opgebouwd tijdens het vakantiedienstjaar. Dit is het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarin de vakantie wordt opgenomen. Het aantal vakantiedagen dat een werknemer in 2020 mag opnemen, is aldus gebaseerd op de prestaties van 2019. Wie het volledig vakantiedienstjaar 2019 heeft gewerkt (of via gelijkgestelde periodes), heeft in 2020 aldus recht op 4 weken vakantie. Deze vakantiedagen moeten worden opgenomen tijdens het lopende vakantiejaar. Het is niet toegelaten vakantiedagen over te dragen.

Lees meer

Corona-ouderschapsverlof

Op 14.05.2020 werd in het B.S. het KB gepubliceerd waardoor het Corona-ouderschapsverlof met terugwerkende kracht vanaf 01.05.2020 (tot en met 30.06.2020) kan worden genomen. Mits toestemming van de werkgever kan de werknemer met minstens 1 maand anciënniteit opteren voor een 1/2e of 1/5e onderbreking. De aanvraag dient te gebeuren voor een kind jonger dan 12 jaar (of 21 jaar bij een kind met een handicap). Op de website van RVA (www.rva.be) kan u de procedure voor de aanvraag en formulieren terugvinden.

Lees meer

Sluitingsdagen bankinstellingen

Gelieve er rekening mee te houden dat de bankinstellingen gesloten zijn op donderdag 21 mei, vrijdag 22 mei en maandag 1 juni. Neem uw voorzorgen opdat de betalingen tijdig uitgevoerd kunnen worden.

Opschorting procedure sociale verkiezingen 2020

De wet die de opschorting van de procedure van de sociale verkiezingen vastlegt, werd 13.05.2020 in het B.S. gepubliceerd. Deze wet heeft een retroactieve werking vanaf 17.03.2020. De opschorting van de verkiezingsprocedure is aldus officieel. De nieuwe data van de sociale verkiezingen dienen nog in een KB vastgelegd te worden. De eerdere vooropgestelde periode voor de uitgestelde sociale verkiezingen (16.11.2020 – 29.11.2020) is nog niet definitief waardoor er nog geen nieuwe verkiezingskalender vastgelegd kan worden.