Weergave Blokken Lijsten

Vrijwillige overuren van 100 naar 120

Vanaf 23.04.2019 werd d.m.v. cao nr. 129 het krediet van vrijwillige overuren opgetrokken tot 120 vrijwillige overuren op jaarbasis. Voordien was het krediet van vrijwillige overuren vastgesteld op 100. Deze verhoging tot 120 vrijwillige overuren doet geen afbreuk aan de mogelijkheid dat de sector deze grens nog kan optrekken via een sector-cao (vb. tot 360 vrijwillige overuren in PC 302.00).

Educatief verlof schooljaar 2018-2019

Betaald educatief verlof stelt voltijdse werknemers en sommige deeltijdse werknemers in staat om bepaalde opleidingen te volgen met behoud van hun loon (weliswaar begrensd). Voor het schooljaar 2018-2019 werd het terugbetaalbaar bruto maandloon recent (met terugwerkende kracht vanaf 01.09.2018) begrensd op € 2.928,00. Dit bedrag geldt voor de periode van 01.09.2018 tot en met 31.08.2019. De werkgevers kunnen, indien alle voorwaarden worden voldaan, een forfaitaire terugbetaling verkrijgen van de uren educatief verlof. Vanuit onze diensten kunnen wij u begeleiden bij de administratieve formaliteiten.

Loonnorm 1,1%

De loonnorm of loonmarge bepaalt hoeveel de gemiddelde loonkost per werknemer gedurende twee jaar maximaal mag stijgen. Normaal leggen de sociale partners deze norm vast. Wegens gebrek aan een akkoord werd de loonnorm per K.B. vastgelegd (B.S. 24.04.2019). De maximale marge voor de loonkostontwikkeling voor 2019–2020 bedraagt 1,1%. De loonkost mag aldus maximum 1,1% stijgen opzichtens de loonkost voor 2017-2018. Indexeringen en baremieke verhogingen worden niet in de marge meegerekend. Bepaalde loonelementen (bv. bonus cao 90 en winstpremie) worden eveneens uitgesloten.

Lees meer

PC 223.00 - Loongrens betaalde sportbeoefenaar

Om als betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd, moet de persoon in kwestie een jaarlijks minimum inkomen genieten. Voor de periode van 01.07.2019 tot en met 30.06.2020 bedraagt dit € 10.612,00. 

Sluitingsdagen bankinstellingen mei

Gelieve er rekening mee te houden dat de bankinstellingen gesloten zijn op woensdag 1 mei, donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei. Neem uw voorzorgen opdat de betalingen tijdig uitgevoerd kunnen worden.

Bezorgen vakantieattest en vakantiecheque

De vakantierechten van een werknemer worden opgebouwd in het vakantiedienstjaar (bv. in 2018 voor vakantiejaar 2019). Om de vakantiedagen correct te kunnen opvolgen, vragen wij om het vakantieattest (bedienden) en de vakantiecheque (arbeiders) aan onze diensten te bezorgen voor de werknemers die sinds 01.01.2018 in dienst zijn getreden.

Aanwezigheidsattesten educatief verlof

Wij raden u aan de trimestriële aanwezigheidsattesten voor educatief verlof op te vragen bij uw werknemers, zodat we tijdig kunnen vaststellen of hun rechten behouden blijven. Graag originele attesten aan onze diensten overmaken.

Bijzonder register uitzendkrachten

Hoewel de Wet sociale verkiezingen nog niet werd gepubliceerd in het B.S., is het zo goed als zeker dat de referteperiode voor de telling van de uitzendkrachten 01.04.2019 gestart is (en loopt tot en met 30.06.2019). Elke gebruiker van uitzendkrachten moet voortaan in het 2e kwartaal van het jaar dat aan de sociale verkiezingen voorafgaat een bijzonder register voor uitzendkrachten bijhouden. Aangezien in mei 2020 sociale verkiezingen worden georganiseerd, dient het bijzonder register voor uitzendkrachten in het 2e kwartaal van 2019 bijgehouden te worden. Dit is nieuw ten opzichte van de vorige sociale verkiezingen waar deze telling in het 4e kwartaal diende te gebeuren.

Lees meer

Nieuw vennootschapsrecht vanaf 1 mei 2019

 Begin 2019 werd het nieuwe Wetboek van vennootschappen goedgekeurd. Wie na 01.05.2019 een vennootschap opricht, valt meteen onder de nieuwe wetgeving. Het aantal vennootschapsvormen wordt aanzienlijk verminderd. Van de huidige 17 vennootschapsvormen blijven er 4 over: bv, nv, coöperatieve vennootschap en maatschap. Vanaf 01.01.2020 zijn vennootschappen verplicht om bij de eerstvolgende statutenwijziging hun statuten te laten aanpassen aan de nieuwe wet. De dwingende bepalingen treden vanaf die datum ook al in werking. Bestaande vennootschappen hebben tot 01.01.2024 om hun statuten aan te passen.

PC 200.00 - Jaarlijkse premie

Met de loonverwerking van de maand juni 2019 zal wederom de verplichte sectorpremie worden verwerkt voor de bedienden uit PC 200.00 t.b.v. € 263,02 per voltijdse werknemer, tenzij andere afspraken werden gemaakt. Behoudens tegenbericht voor 31.05.2019 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor deze bruto premie mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.