Weergave Blokken Lijsten

Gewijzigde openingsuren eindejaarsperiode

In de eindejaarsperiode zal Salar dinsdag 24 december en 31 december 2019 geopend zijn tot 16u00. De feestdagen zijn onze kantoren gesloten. De overige dagen zijn onze openingsuren ongewijzigd en staan wij graag tot uw beschikking.

Wachttijd voor uitkeringen economische werkloosheid

Sedert 01.10.2016 werd de wachttijd voor economische werkloosheid (arbeiders en bedienden) opnieuw ingevoerd waardoor niet iedereen uitkeringen zal ontvangen. Om uitkeringen te ontvangen, moeten de werknemers voldoen aan dezelfde toelaatbaarheidsvoorwaarden als deze die van toepassing zijn op de volledig werklozen. Dit neemt niet weg dat deze werknemers wel tijdelijk werkloos gesteld kunnen worden. Deze regel geldt niet ingeval van tijdelijke werkloosheid om andere redenen (bv. overmacht, slecht weer, sluiting vakantie).  

Lees meer

Wijziging richtlijnen RVA arbeidsregeling loopbaanonderbreking

Begin 2019 publiceerde RVA zijn standpunt inzake de naleving van de arbeidsregeling tijdens loopbaanonderbreking. Omdat dit in de praktijk zorgde voor toepassingsproblemen, werd recent dit standpunt bijgesteld. In tegenstelling tot eerder zijn overuren en bijkomende uren met toeslag wel toegestaan, weliswaar onder strikte voorwaarden (op vraag van werkgever, recuperatie en per uitzondering). Tevens wijzigt het standpunt inzake ADV-dagen waardoor deze mogelijk zijn mits opname tijdens wettelijk voorziene periode en uiterlijk binnen de periode van loopbaanvermindering.

Lees meer

PC 330.04 - Stijging barema en invoering toeslagen 01.12.2019

Op de valreep werden in PC 330.04 met ingang van 01.12.2019 de baremalonen verhoogd en werd er een loontoeslag van 20% ingevoerd voor werken op zaterdag en feestdagen. Onze diensten houden hier bijgevolg rekening mee vanaf 01.12.2019.

Bescherming arbeidsongevallen ‘kleine statuten’

Het toepassingsgebied van de arbeidsongevallenwet werd uitgebreid tot de ‘kleine statuten’, dit zijn personen die arbeid verrichten (al dan niet betaald) in het kader van een opleiding om te leiden tot betaalde arbeid (bv. IBO en alternerend leren en werken). Wie verzekeringsplichtige is voor de arbeidsongevallen zal vanaf 2020 ook de Dimona-aangifte moeten verrichten. Vanuit Salar ondernemen wij het nodige voor de lopende overeenkomsten. Het is aangewezen hieromtrent tevens contact op te nemen met de verzekeringsmakelaar.

Vlaams opleidingsverlof schooljaar 2019 – 2020

Vlaams opleidingsverlof (voorheen betaald educatief verlof) stelt voltijdse werknemers en sommige deeltijdse werknemers in staat om bepaalde opleidingen te volgen met behoud van hun loon (begrensd). Voor schooljaar 2019-2020 wordt het terugbetaalbaar bruto maandloon behouden op hetzelfde grensbedrag als het voorgaande schooljaar, i.c. € 2.928,00. De werkgevers kunnen, indien alle aan voorwaarden wordt voldaan, een forfaitaire terugbetaling krijgen van de uren Vlaams opleidingsverlof / educatief verlof. Vanuit onze diensten kunnen wij u begeleiden bij de administratieve formaliteiten.

Doorgeven gegevens studenten 2020

Onder bepaalde voorwaarden kunnen studenten gedurende 475 uren per jaar op een voordelige wijze worden tewerkgesteld. Eén van deze voorwaarden is dat zij verbonden dienen te zijn door een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur, vaak loopt deze tot het einde van het kalenderjaar. Gelieve ons tijdig door te geven indien wij voor uw studenten een nieuwe studentenovereenkomst dienen op te maken voor 2020 zodat ook de DIMONA-melding tijdig gedaan kan worden.

Eigen ontslag bij tijdelijke werkloosheid

Een werknemer heeft de mogelijkheid om ontslag te nemen zonder opzegging gedurende de periode van economische werkloosheid en van werkloosheid wegens slecht weer als deze periode langer dan één maand duurt. Dit kan zonder dat de werknemer een opzeggingstermijn moet respecteren of een verbrekingsvergoeding moet betalen.

Sluitingsdagen bankinstellingen

Gelieve er rekening mee te houden dat de bankinstellingen gesloten zijn op donderdag 26 december 2019. Neem uw voorzorgen opdat de betalingen tijdig uitgevoerd kunnen worden.

PC 313.00 - éénmalige bruto premie

Er werd binnen de sector beslist om uiterlijk 31.12.2019 een éénmalige bruto premie toe te kennen. Voor voltijdse arbeiders zal deze € 70,00 bedragen. Voor deeltijdse werknemers en werknemer met een onvolledige referteperiode gelden dezelfde modaliteiten zoals bij de andere sectorpremies. Deze premie zal verwerkt worden met de lonen van december 2019.