Weergave Blokken Lijsten

Procedure Vlaams opleidingsverlof

Voor opleidingen vanaf 01.09.2019 dient voor de terugvordering de procedure van het Vlaams opleidingsverlof gevolgd te worden. Deze wijkt af van de procedure van het betaald educatief verlof. Het volledige dossier (aanvraag, attest van inschrijving en bankrekeningnummer werkgever) dient uiterlijk 3 maanden na de start van de opleiding ingediend te worden (vaak aldus 30.11). Vanuit onze diensten kunnen wij u begeleiden bij de administratieve formaliteiten.

Vlaams opleidingsverlof vanaf september 2019

Werknemers tewerkgesteld in het Vlaams Gewest die vanaf 01.09.2019 een erkende opleiding volgen, kunnen gebruik maken van het Vlaams opleidingsverlof (VOV). Zij hebben het recht om mits behoud van loon afwezig te zijn van het werk om bepaalde opleidingen te volgen. De werkgever betaalt dit loon en krijgt hiervoor een forfaitaire tegemoetkoming in de loonkost van de Vlaamse Overheid terug. Vanuit onze diensten kunnen wij u begeleiden bij de administratieve formaliteiten.

Lees meer

Vrijstelling BV werken in onroerende staat

Indien er werken in onroerende staat worden uitgevoerd op locatie waarbij de werknemers steeds in ploeg (minstens 2 personen) werken en waarbij het uurloon van alle werknemers in dezelfde ploeg aan een minimum voldoet, kan er een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing worden toegepast. Dit geldt voor iedere werknemer die in de betrokken maand voor minstens 1/3e van zijn arbeidstijd aan voorgaande voorwaarden voldoet. Gelieve aan ons eerstdaags (doch uiterlijk 18.09.2019) op te geven wie aan de voorwaarden voldoet indien wij 2018 nog dienen te corrigeren. De oorspronkelijke indieningstermijn werd immers enkele weken verschoven.

Lees meer

PC 111.00 – Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand oktober 2019 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de arbeiders uit PC 111 ten belope van € 250,00 per voltijdse arbeider, tenzij werd geopteerd voor een alternatieve invulling. De procedure verloopt identiek als vorig jaar. Net zoals de voorgaande jaren verzorgt SALAR de bestelling van uw ecocheques tenzij andere afspraken werden gemaakt.

PC 149.01 – Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand oktober 2019 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de arbeiders uit PC 149.01 ten belope van € 250,00 per voltijdse arbeider, tenzij werd geopteerd voor een alternatieve invulling. De procedure verloopt identiek als vorig jaar. Net zoals de voorgaande jaren verzorgt SALAR de bestelling van uw ecocheques, tenzij andere afspraken werden gemaakt.

Doorgeven gegevens nieuwe werknemer

Wij verzoeken u minimaal 2 werkdagen op voorhand alle noodzakelijke gegevens van een nieuwe werknemer aan onze diensten door te geven. Dit om alle administratieve formaliteiten tijdig te kunnen vervullen (o.a. dimona-melding en opmaak arbeidsovereenkomst). Hiervoor dient het inlichtingenblad volledig te worden ingevuld. Het inlichtingenblad kan u terugvinden via http://info.salar.be onder de rubriek ‘Sjablonen’. Een laattijdige dimona-melding of ontbrekende arbeidsovereenkomst kan immers aanzienlijke sancties met zich meebrengen.

Tankkaart

Indien een werknemer met een firmawagen een tankkaart ter beschikking krijgt, zit het voordeel hiervan mee vervat in het voordeel alle aard dat wordt aangerekend voor de firmawagen. Een tankkaart ter beschikking stellen aan een werknemer zonder firmawagen is minder evident aangezien hiervoor een afzonderlijk voordeel aangegeven moet worden. Het aan te geven voordeel is verschillend voor RSZ en de fiscus. Om dit voordeel te berekenen dient een opsplitsing gemaakt te worden tussen woon- werkverkeer, zuivere privéverplaatsingen en beroepsverplaatsingen.

Lees meer

Voorschot loon arbeiders

Het tijdstip en de frequentie van betaling van het loon zijn afhankelijk van het statuut van de werknemer. Voor arbeiders moet het loon op gezette tijdstippen, m.n. minstens 2 keer in de maand met een tussenpoos van maximum 16 dagen, worden uitbetaald. Voor arbeiders moet er aldus steeds een voorschot worden betaald. Het bedrag moet bij benadering overeenstemmen met het verschuldigde nettoloon voor de reeds gewerkte periode. De tweede betaling moet een definitieve betaling uitmaken van het loon van die maand. Voor bedienden moet het loon maandelijks worden betaald en is er aldus geen verplicht voorschot.

Spitsuur HR 12.09.2019 – Sociale verkiezingen

Op donderdag 12 september 2019 organiseert Salar, in samenwerking met Mploy advocaten, een ontbijtseminarie. Dit SpitsuurHR staat volledig in het teken van de nakende sociale verkiezingen. Er wordt o.a. gesproken over de samenstelling van de technische bedrijfseenheid. Tevens komen enkele tips & tricks aan bod. Het ontbijtseminarie gaat door in 4Wings te Westerlo. Inschrijven is mogelijk voor maandag 9 september 2019 via http://www.spitsuurhr.be/.

Kantoorsluiting 15 en 16 augustus 2019

Op donderdag 15 en vrijdag 16 augustus zal Salar gesloten zijn. Graag helpen wij u verder vanaf maandag 19 augustus.