Weergave Blokken Lijsten

Inlichtingenblad firmawagen

Indien een firmawagen toegekend wordt, dient u verschillende gegevens aan onze diensten te bevestigen opdat een correcte verwerking kan gebeuren. Voortaan dient u het inlichtingenblad voor de firmawagen online in te vullen en aan ons te verzenden zonder dit af te drukken. Het inlichtingenblad kan wel digitaal bewaard worden (knop “bewaar”) of kan rechtstreeks naar onze diensten verstuurd worden (knop “verzend”), maar kan niet meer afgedrukt worden.

Lees meer

PC 313.00 - Jaarlijkse premie

Sedert 2016 bestaat op sectorniveau een jaarlijkse bruto premie t.b.v. € 250,00 per voltijdse werknemer. Deze bruto premie werd vanaf 2018 verhoogd met € 352,00 waardoor deze bruto premie in totaliteit € 602,00 bedraagt. De helft van deze premie wordt toegekend met de loonverwerking van juli, de andere helft met deze van december. Voor deeltijdse werknemers of werknemers die niet de gehele referteperiode gewerkt hebben, wordt dit bedrag pro rata aangepast.

Lees meer

Outplacement na medische overmacht

Met ingang van 29.04.2019 is een nieuwe vorm van outplacement in werking getreden wanneer een medische overmacht wordt ingeroepen door de werkgever. De werkgever moet het outplacementaanbod doen binnen de 15 dagen na uitdiensttreding. Deze begeleiding heeft een waarde van € 1.800,00 voor 30 uren.

PC 127.00 - Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand juli 2019 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de werknemers uit PC 127.00. De procedure verloopt identiek als de voorbije jaren. Behoudens tegenbericht voor 30.06.2019 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor ecocheques mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

PC 145.00 – Forfaitaire premie

Sedert 2016 is er binnen PC 145.00 de verplichting om een jaarlijkse premie toe te kennen tezamen met de lonen van de maand juli. Het maximumbedrag van de premie voor een voltijdse arbeider bedraagt bruto € 58,32. In de referteperiode (01.07 – 30.06) wordt rekening gehouden met de tewerkstellingsbreuk en de periode dat de werknemer in dienst is geweest in de onderneming.

PC 144.00 – Forfaitaire premie

Sedert 2016 is er binnen PC 144.00 de verplichting om een jaarlijkse premie toe te kennen tezamen met de lonen van de maand juli. Het maximumbedrag van de premie voor een voltijdse arbeider bedraagt bruto € 58,32. In de referteperiode (01.07 – 30.06) wordt rekening gehouden met de tewerkstellingsbreuk en de periode dat de werknemer in dienst is geweest in de onderneming.

PC 125.03 - Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand juli 2019 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de arbeiders uit PC 125.03 en dit t.b.v. € 250,00 per voltijdse arbeider. Behoudens tegenbericht voor 30.06.2019 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor ecocheques mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

PC 125.02 - Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand juli 2019 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de arbeiders uit PC 125.02 en dit t.b.v. € 250,00 per voltijdse arbeider. Behoudens tegenbericht voor 30.06.2019 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor ecocheques mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

Sociale verkiezingen 2020: wet is gepubliceerd

De wet m.b.t. de sociale verkiezingen van 2020 is gepubliceerd op 30.04.2019. De sociale verkiezingen zullen plaatsvinden van 11.05.2020 tot en met 24.05.2020. Door de publicatie van de wet ligt de referteperiode voor de berekening van het aantal werknemers officieel vast van 01.10.2018 tot en met 30.09.2019. Voor de berekening van het aantal uitzendkrachten zal gekeken worden naar de tewerkstelling van 01.04.2019 tot en met 30.06.2019 (het tweede kwartaal van 2019). Nieuw is bovendien dat uitzendkrachten onder bepaalde voorwaarden stemrecht hebben.

Lees meer

Betaling dubbel vakantiegeld bedienden

Het vakantiegeld voor bedienden bestaat uit twee delen: het enkel en het dubbel vakantiegeld. Het enkel vakantiegeld is het loon dat tijdens de periode van vakantie doorbetaald wordt. Het dubbel vakantiegeld bedraagt 92% van het bruto maandloon en is in principe verschuldigd op het moment dat de bediende zijn hoofdvakantie opneemt. In de praktijk vindt de betaling van het dubbel vakantiegeld plaats in mei of juni van het vakantiejaar, ongeacht wanneer de bediende zijn hoofdvakantie opneemt.