Weergave Blokken Lijsten

PC 201.00 - Bruto premie of maaltijdcheques

Sedert 2016 hebben voltijdse bedienden met een volledige referteperiode tezamen met het loon van augustus recht op een jaarlijkse bruto premie van € 188,00. Voor deeltijdse bedienden geldt een pro rata berekening. Er kon geopteerd worden voor een alternatieve invulling, m.n. een verhoging van het werkgeversgedeelte van de maaltijdcheques met € 1,00 per dag vanaf 01.01.2016. Behoudens tegenbericht voor 31.07.2020 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor de bruto premie mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

Lees meer

Wijziging kilometervergoeding dienstverplaatsingen eigen wagen

Met ingang van 01.07.2020 mag voor het gebruik van de eigen wagen voor rekening van de onderneming aan de werknemer maximaal € 0,3542/km betaald worden. Tot en met 30.06.2020 mocht maximaal € 0,3653/km betaald worden voor dergelijke verplaatsingen.

Wijziging overdraagbaarheid prenataal verlof

De wet van 12.06.2020 (B.S. 18.06.2020) bracht enkele wijzigingen aan in de regelgeving over moederschapsverlof en dit met terugwerkende kracht vanaf 01.03.2020. De limitatieve lijst van afwezigheden die worden gelijkgesteld met effectieve prestaties waardoor ze overgedragen kunnen worden naar het postnataal verlof, wordt aangevuld met ziekte of ongeval, tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen voor bedienden en profylactisch verlof.

Lees meer

Tewerkstelling bij hoge temperaturen

Vanaf de temperatuur een bepaald maximum overschrijdt, dient de werkgever een aantal maatregelen te treffen (o.a. aangepaste frisdrank en beschermingsmiddelen tegen de zon voorzien). Het gaat om de temperatuur op de effectieve werkplaats en niet de buitentemperatuur, tenzij voor werknemers die buiten werken. De temperatuur moet worden gemeten met een vochtige globethermometer (dewelke doorgaans 5°C lager aangeeft dan een gewone thermometer). Afhankelijk van de aard van het werk wordt de temperatuur als overmatig beschouwd vanaf 30°C (licht werk), 26,7°C (halfzwaar werk) of 25°C (zwaar werk).

Tijdelijke werkloosheid overmacht Corona schorst de opzeg

Maandag 22.06.2020 is de wet gepubliceerd die bepaalt dat tijdelijke werkloosheid overmacht Corona de opzeg schorst. Bij een opzegging door de werkgever gegeven, schorsen de dagen tijdelijke werkloosheid overmacht Corona deze opzeg vanaf 22.06.2020. Indien de opzeg al lopende was vóór 01.03.2020 schorsen deze de opzeg niet. Opzeggingstermijnen die reeds afgelopen zijn voor datum van publicatie (uiterlijk 21.06.2020) komen hiervoor niet in aanmerking en schorsen de opzeg niet.

Lees meer

Gelijkstelling tijdelijke werkloosheid overmacht vakantierechten

In principe is er in de wetgeving van jaarlijkse vakantie geen gelijkstelling voorzien voor tijdelijke werkloosheid overmacht. Om de impact op de vakantierechten in 2021 te beperken, werd hiervoor op 05.06.2020 een KB in het B.S. gepubliceerd dat voorziet in een beperkte gelijkstelling. De dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht i.k.v. Corona in de periode van 01.02.2020 tot 30.06.2020 worden met effectief gewerkte dagen gelijkgesteld voor het bepalen van de vakantierechten van de werknemers in 2021.

Break@Work – attest tijdskrediet

Wanneer een werknemer een vorm van loopbaanonderbreking aanvraagt, dient deze aan zijn werkgever te bewijzen dat er voldoende rechten zijn. Hiervoor kan door de werknemer een attest worden aangevraagd via www.breakatwork.be. Dit attest komt terecht in de eBox van de werknemer.

Tijdelijke wijziging kinderbijslag voor studenten

Voor de periode van 01.04.2020 - 30.06.2020 wordt het contingent van 475 uren waarbij studenten met verminderde RSZ-bijdragen kunnen werken geneutraliseerd. Het recht op kinderbijslag is in het Vlaamse Gewest ook gekoppeld aan deze 475 uren en zou hierdoor verloren kunnen gaan. Voor 2020 hebben de gewesten in een afwijkende regeling voorzien. In principe mag de student in het Vlaamse Gewest niet meer dan 475 uren per jaar werken als student om het recht op kinderbijslag te behouden. In 2020 zullen de gewerkte uren tijdens het 2e kwartaal uitzonderlijk ook voor kinderbijslag niet meetellen voor dit contingent van 475 uren.

Update: Schorst werkloosheid overmacht de opzegtermijn?

Indien het ontslag uitgaat van de werkgever schorsen bepaalde afwezigheidsperiodes van de werknemer de opzegperiode. Dit houdt in dat de schorsingen de opzegtermijn na afloop zullen verlengen. Hoewel tijdelijke werkloosheid wegens overmacht normaal gezien de opzegtermijn niet schorst, werd enige tijd geleden een wetsvoorstel ingediend waardoor deze situatie de opzegtermijn wel zou schorsen. De Raad van State heeft zich hierover recent uitgesproken en gaat niet akkoord met de retroactiviteit die in het wetsvoorstel opgenomen is. Voorlopig is hierover aldus nog steeds geen wetswijziging en schorst tijdelijke werkloosheid wegens overmacht de opzegtermijn voorlopig niet.

Lees meer

Verlenging geldigheidsduur diverse soorten cheques

De geldigheidsduur van de maaltijdcheques, ecocheques en geschenkcheques die vervallen in de maanden 03.2020 t.e.m. 06.2020 werd verlengd met 6 maanden vanaf de vervaldatum van de betrokken cheques. De geldigheidsduur van de sport- en cultuurcheques, waarvan de einddatum normaalgezien vastligt op 30.09.2020, werd eveneens verlengd tot 31.12.2020.