Weergave Blokken Lijsten

Fietsvergoeding

Het maximaal vrijgestelde bedrag in het kader van de fietsvergoeding bedraagt, net zoals in 2020, zowel voor RSZ als fiscus € 0,24 per afgelegde kilometer.

Voordelen alle aard en fiscale fiches

In de loop van februari zullen wij de jaarlijkse fiscale fiches voorbereiden. Indien u nog zaken wenst te corrigeren of aan te vullen, in het bijzonder wat voordelen alle aard betreft, verzoeken wij u met aandrang om deze uiterlijk 10 februari te bevestigen. Aangiften die we na deze datum nog dienen te wijzigen, zullen aangerekend worden.

Doelgroepvermindering eerste aanwerving verlengd

Een werkgever die een eerste werknemer aanwerft, geniet een volledige vrijstelling van basiswerkgeversbijdragen. Dit voordeel loopt onbeperkt in de tijd, maar werd in oorsprong slechts ingevoerd voor indiensttredingen tot 31.12.2020. Het KB van 05.01.2021 (BS 12.01.2021) heeft deze vrijstelling voor eerste aanwervingen vanaf 01.01.2021 verlengd voor onbepaalde duur.

Lees meer

Register voor buitenlandse werknemers in België – uitbreiding

In bepaalde sectoren bestaat sedert 24.08.2020 de verplichting voor iedere werkgever of gebruiker die tijdelijk een beroep doet op een in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige om een register bij te houden. Deze verplichting is van 12.01.2021 tot 01.03.2021 uitgebreid naar alle werkgevers. Dit register moet worden bijgehouden vanaf aanvang van de werkzaamheden tot 14 dagen na de beëindiging van de samenwerking. Deze registratieplicht telt niet voor grensarbeiders of buitenlandse werknemers met een verblijf in België van minder dan 48 uren.

Lees meer

Forfaitaire waardering energiekosten

Indien de onderneming de energiekosten van een werknemer, bedrijfsleider of leidinggevend personeelslid ten laste neemt, ontstaat er een voordeel. Met ingang van 01.01.2021 bedraagt voor het leidinggevend personeel en de bedrijfsleiders het forfait op jaarbasis € 2.080,00 voor de verwarming en € 1.030,00 voor elektriciteit. Voor de andere begunstigden bedraagt het forfait op jaarbasis € 930,00 voor verwarming en € 470,00 voor elektriciteit.

Fiscale vrijstelling woon-werkverkeer

Elke werkgeverstussenkomst voor het woon-werkverkeer met een ander vervoermiddel dan het openbaar vervoer of het georganiseerd gemeenschappelijk vervoer, wordt voor € 420,00 vrijgesteld van belastingen voor inkomstenjaar 2021 (€ 410,00 in 2020), tenzij de werknemer zijn werkelijke beroepskosten bewijst in de aangifte in de personenbelasting. In de bedrijfsvoorheffing komt dit neer op een maandelijkse vrijstelling van € 35,00.

BTA-formulier voor professionele reizen naar het buitenland

Voor een werknemer die professionele opdrachten in het buitenland dient uit te voeren van minstens 48 uur, moet de werkgever een Business Travel Abroad (BTA) formulier invullen alvorens hij vertrekt. Dit formulier dient online ingevuld te worden via ‘https://bta.belgium.be/nl’ en genereert een code die de werknemer vervolgens invult op het PLF-formulier. Dit formulier geldt enkel voor werknemers die vanuit België naar het buitenland worden uitgezonden om professionele doeleinden. Dit formulier is niet van toepassing voor buitenlandse werknemers die naar België komen.

Lees meer

Toegelaten arbeid gepensioneerden 2021

Gepensioneerden die een rust- of overlevingspensioen genieten, mogen onder bepaalde voorwaarden hun pensioen cumuleren met arbeid. Gepensioneerden mogen onbeperkt bijverdienen vanaf het jaar waarin ze 65 jaar worden. Voor gepensioneerden die jonger zijn dan 65 daarentegen mogen de beroepsinkomsten, behoudens enkele uitzonderingen, bepaalde jaarlijkse bedragen niet overschrijden. Deze grensbedragen worden jaarlijks per 01.01 geïndexeerd.  

Loongrenzen 2021

De loongrenzen in de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd. Deze grensbedragen zijn o.m. bepalend voor de geldigheid van een scholingsbeding en concurrentiebeding. De grensbedragen van 2013 blijven nog wel van toepassing bij het vastklikken van de opzeggingstermijnen van de bedienden die voor 01.01.2014 in dienst waren.  

Overmacht-Corona - gelijkstelling vakantie tot 31.12.2020

Het K.B. dat voorziet in de gelijkstelling van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht-Corona voor de bepaling van de jaarlijkse vakantie tot en met 31.12.2020 (i.p.v. 31.08.2020) werd 31.12.2020 in het B.S. gepubliceerd.