Weergave Blokken Lijsten

PC 313.00 - Jaarlijkse premie

Sedert 2016 bestaat op sectorniveau een jaarlijkse bruto premie t.b.v. € 250,00 per voltijdse werknemer. Deze bruto premie wordt vanaf 2018 verhoogd met € 352,00 waardoor deze bruto premie in totaliteit € 602,00 bedraagt. De helft van deze premie wordt toegekend met de loonverwerking van juli, de andere helft met deze van december. Voor deeltijdse werknemers of werknemers die niet de gehele referteperiode gewerkt hebben, wordt dit bedrag pro rata aangepast.

PC 127.00 - Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand juli 2018 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de werknemers uit PC 127.00. De procedure verloopt identiek als de voorbije jaren. Behoudens tegenbericht voor 30.06.2018 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor ecocheques mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

PC 125.03 - Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand juli 2018 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de arbeiders uit PC 125.03 en dit t.b.v. € 250,00 per voltijdse arbeider. Behoudens tegenbericht voor 30.06.2018 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor ecocheques mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

PC 125.02 - Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand juli 2018 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de arbeiders uit PC 125.02 en dit t.b.v. € 250,00 per voltijdse arbeider. Behoudens tegenbericht voor 30.06.2018 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor ecocheques mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

Betaling dubbel vakantiegeld bedienden

Het vakantiegeld voor bedienden bestaat uit twee delen: het enkel en het dubbel vakantiegeld. Het enkel vakantiegeld is het loon dat tijdens de periode van vakantie doorbetaald wordt. Het dubbel vakantiegeld bedraagt 92% van het bruto maandloon en is in principe verschuldigd op het moment dat de bediende zijn hoofdvakantie opneemt. In de praktijk vindt de betaling van het dubbel vakantiegeld plaats in mei of juni van het vakantiejaar, ongeacht wanneer de bediende zijn hoofdvakantie opneemt.

Aanwezigheidsattesten educatief verlof

Wij raden u aan de trimestriële aanwezigheidsattesten voor educatief verlof op te vragen bij uw werknemers, zodat we tijdig kunnen vaststellen of hun rechten behouden blijven. Graag originele attesten aan onze diensten overmaken.

PC 124.00 - Vervoerskosten en mobiliteit 02/2018

Voor de verplaatsingen in de bouwsector zijn er 2 tussenkomsten voorzien, m.n. een verplaatsingsvergoeding en een mobiliteitsvergoeding. De bedragen voor de tussenkomst in de verplaatsingsvergoeding (sociaal abonnement) zijn gewijzigd sedert 01.02.2018. Afhankelijk van de situatie en het gebruikte vervoermiddel zijn er verschillende mogelijkheden die in de nota uiteengezet worden. 

PC 200.00 - Jaarlijkse premie

Met de loonverwerking van de maand juni 2018 zal wederom de verplichte sectorpremie worden verwerkt voor de bedienden uit PC 200.00 t.b.v. € 257,46 per voltijdse werknemer, tenzij andere afspraken werden gemaakt. Behoudens tegenbericht voor 31.05.2018 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor deze bruto premie mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

Bezorgen vakantieattest en vakantiecheque

De vakantierechten van een werknemer worden opgebouwd in het vakantiedienstjaar (bv. in 2017 voor vakantiejaar 2018). Om de vakantiedagen correct te kunnen opvolgen, vragen wij om het vakantieattest (bedienden) en de vakantiecheque (arbeiders) aan onze diensten te bezorgen voor de werknemers die sinds 01.01.2017 in dienst zijn getreden.

Verkorte opzeggingstermijnen – wijziging arbeidsreglement

Door een wijziging van de opzeggingstermijnen bij ontslagen voor werknemers met minder dan 6 maanden anciënniteit moet het arbeidsreglement dat de exacte opzeggingstermijnen bevat, aangepast worden voor opzeggingen die ingaan vanaf 01.05.2018. De normale procedure tot wijziging van het arbeidsreglement dient hiervoor niet gevolgd te worden. Het toevoegen van een bijlage aan het bestaande arbeidsreglement volstaat, zonder dat dit uitgehangen dient te worden. U kan hiervoor het voorstel in bijlage gebruiken en u dient dit ondertekend over te maken aan FOD WASO, uiterlijk 30.04.2018.

Lees meer