Weergave Blokken Lijsten

Studentencontingent van 475 uren tijdelijk geneutraliseerd

Voor de periode 01.04.2020 tot en met 30.06.2020 werd beslist om het contingent van 475 uur waarbij studenten met verminderde RSZ-bijdragen kunnen werken, te neutraliseren. Concreet betekent dit dat de prestaties van studenten in die periode niet van het contingent van 475 uur zullen worden afgetrokken en dat de inkomsten hieruit niet mee tellen als beroepsinkomsten om fiscaal ten laste te blijven. Studenten zullen door deze maatregel in 2020 dus meer dan 475 uur met verminderde RSZ-bijdragen kunnen werken.

Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten bepaalde duur tijdens Corona

Voor de periode 01.04.2020 tot en met 30.06.2020 wordt voorzien in een versoepeling van de regels voor opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur voor ondernemingen in essentiële sectoren. Deze ondernemingen kunnen gedurende drie maanden gebruik maken van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur waarbij elke overeenkomst een minimale duur moet hebben van 7 kalenderdagen (en niet de minimum duur van 3 maanden). Door de versoepeling kunnen de werkgevers uit de essentiële sectoren op een flexibele wijze extra werknemers aanwerven.

Lees meer

120 voordelige overuren in essentiële sectoren

Voor de periode 01.04.2020 tot en met 30.06.2020 worden voor de essentiële sectoren het aantal vrijwillige overuren opgetrokken van 120 naar 220 uren, waarvan er 120 voordelig kunnen worden uitbetaald. Er is geen toeslag verschuldigd voor deze 120 voordelige vrijwillige overuren. Ze zijn vrijgesteld van RSZ en BV (bruto is netto) en er moet geen inhaalrust worden toegekend. Deze 120 voordelige overuren kunnen bovendien bij voorrang worden toegepast.

Lees meer

Eenzijdig vakantie vastleggen

Als algemene richtlijn geldt dat vakantie in onderling overleg moet worden vastgelegd. Noch de werkgever, noch de werknemer mag eenzijdig vakantie vastleggen. Vakantiedagen kunnen echter wel collectief vastgelegd worden en dit op sector- of ondernemingsniveau. Indien een jaarlijkse collectieve vakantie wordt ingevoerd op ondernemingsniveau, moet deze worden opgenomen in het arbeidsreglement. Indien er geen collectieve vakantie is vastgelegd, dient vakantie genomen te worden in gemeenschappelijk overleg tussen werknemer en werkgever.

Generieke gids om verspreiding COVID-19 tegen te gaan

Om de ondernemingen bij te staan bij de stapsgewijze heropbouw van de economische activiteiten hebben diverse instanties samen een generieke gids uitgewerkt. Deze gids reikt een kader met maatregelen aan die op maat moeten worden ingekleurd door de sectoren en iedere werkgever. Deze gids biedt tegelijk ook ondersteuning aan ondernemingen en/of sectoren die geen onderbreking van hun activiteiten hebben gekend, om hun genomen maatregelen hiermee af te toetsen. Deze gids wordt steeds bijgewerkt aan nieuwe richtlijnen. Via de website van FOD WASO (www.werk.belgie.be) kan u de meest actuele gids consulteren (onder ‘Thema’s – Coronavirus – Generieke gids’).

Lees meer

PC 200.00 - Jaarlijkse premie

Met de loonverwerking van de maand juni 2020 zal wederom de verplichte sectorpremie worden verwerkt voor de bedienden uit PC 200.00 t.b.v. € 265,12 per voltijdse werknemer, tenzij andere afspraken werden gemaakt. Behoudens tegenbericht voor 31.05.2020 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor deze bruto premie mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

PC 200.00 - Ecocheques

Tenzij werd geopteerd voor een gelijkwaardige alternatieve besteding, worden er tezamen met de loonverwerking van de maand juni 2020 wederom ecocheques verwerkt voor de bedienden uit PC 200.00 t.b.v. € 250,00 per voltijdse bediende. Behoudens tegenbericht voor 31.05.2020 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor ecocheques mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

Bezorgen vakantieattest en vakantiecheque

De vakantierechten van een werknemer worden opgebouwd in het vakantiedienstjaar (bv. in 2019 voor vakantiejaar 2020). Om de vakantiedagen correct te kunnen opvolgen, vragen wij om het vakantieattest (bedienden) en de vakantiecheque (arbeiders) aan onze diensten te bezorgen voor de werknemers die sinds 01.01.2019 in dienst zijn getreden.

PC 341.00 - Ecocheques

Tenzij werd geopteerd voor een gelijkwaardige alternatieve besteding, worden er tezamen met de loonverwerking van de maand juni 2020 wederom ecocheques verwerkt voor de werknemers uit PC 341.00 t.b.v. € 250,00 per voltijdse werknemer. Behoudens tegenbericht voor 31.05.2020 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor ecocheques mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

PC 149.04 - Ecocheques

Tenzij werd geopteerd voor een gelijkwaardige alternatieve besteding, worden er tezamen met de loonverwerking van de maand juni 2020 wederom ecocheques verwerkt voor de arbeiders uit PC 149.04. Sinds 2018 verloopt dit in 1 schijf van € 250,00 per voltijdse arbeider en niet langer in 2 schijven van € 125,00. Behoudens tegenbericht voor 31.05.2020 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor ecocheques mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.