Weergave Blokken Lijsten

Verlenging innovatiepremie

Recent (publicatie B.S. 05.09.2023) werd de innovatiepremie verlengd voor 2023 en 2024, dit retroactief vanaf 01.01.2023. Een innovatiepremie is een premie voor werknemers die een innoverend idee hebben gelanceerd binnen een onderneming, wat een meerwaarde biedt aan de onderneming voor wat betreft de werking, productie of activiteiten. De innovatiepremie geniet een bijzondere fiscale en sociale regeling. 

Lees meer

PC 124.00 – Vervoerskosten en mobiliteit 09/2023

Voor de verplaatsingen in de bouwsector zijn er 2 tussenkomsten, m.n. een verplaatsingsvergoeding voor het woon- werkverkeer en een mobiliteitsvergoeding. Ten gevolge van het sectorakkoord 2023-2024 verhogen enkele vergoedingen vanaf 01.09.2023. De fietsvergoeding stijgt naar € 0,27/km en de mobiliteitsvergoeding voor alleenrijdende chauffeurs neemt met € 0,035/km toe. Bovendien is de mobiliteitsdag vanaf 2023 reeds van toepassing vanaf 30.000 km i.p.v. 43.000 km per jaar.

Lees meer

Feesteditie Spitsuur HR 17.10.2023

Op dinsdag 17 oktober 2023 organiseert Salar, in samenwerking met Mploy advocaten, een ontbijtseminarie in 4Wings te Westerlo. Deze live editie kan ook online gevolgd worden. Aangezien het SpitsuurHR 10 jaar bestaat, wordt dit een feesteditie waarbij wordt afgeweken van het standaard format. Er worden actuele onderwerpen gebracht met 3 gerenommeerde gastsprekers (i.c. Stijn Baert, Robrecht Hendrickx en Bart Teuwen). Inschrijven is mogelijk via www.spitsuurhr.be. 

Premie kwalificerend werkplekleren

Vanaf 01.09.2023 kunnen Vlaamse ondernemingen die een leerwerkplek aanbieden aanspraak maken op de premie kwalificerend werkplekleren voor ondernemingen. Deze premie vervangt de doelgroepverminderingen voor mentors, leerlingen in een alternerende opleiding en deeltijds werkende jongeren uit het beroepssecundair onderwijs, dewelke werden afgeschaft vanaf 01.07.2023. Indien diverse voorwaarden vervuld zijn, kan de onderneming deze premie aanvragen via www.vlaanderen.be (meer bepaald in het digitale loket app.werkplekduaal.be).

Lees meer

Tijdelijke werkloosheid – Elektronische controlekaart 01.09.2023

Elke werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld, ontvangt een papieren controlekaart van de werkgever. De werknemer dient de controlekaart maandelijks in te vullen vanaf de eerste dag tijdelijke werkloosheid en moet die op het einde van de maand aan zijn uitbetalingsinstelling bezorgen. In 2023 heeft de RVA een project gelanceerd voor het gebruik van de elektronische controlekaart ‘eC3.2’ ter vervanging van de papieren versie. Vanaf 01.09.2023 kan de eC3.2 voortaan in alle ondernemingen gebruikt worden, doch dit is (nog) niet verplicht. 

Lees meer

Plusplannen: wijzigingen vanaf 01.01.2024

De RSZ-verminderingen bij eerste aanwervingen zullen vanaf 01.01.2024 sterk ingeperkt worden. Enerzijds wordt het voordeel voor een 1ste werknemer verlaagd van max. € 4.000,00 naar max. € 3.100,00 per kwartaal en dit zowel voor nieuwe aanwervingen als voor de reeds lopende verminderingen. Anderzijds verdwijnen de verminderingen voor een 4de, 5de en 6de aanwerving. Deze laatste inperking heeft geen impact op de reeds lopende verminderingen die aangevat zijn uiterlijk 31.12.2023. 

Lees meer

Break@Work – attest tijdskrediet

Wanneer een werknemer een vorm van loopbaanonderbreking aanvraagt, dient deze aan zijn werkgever te bewijzen dat er voldoende rechten zijn. Hiervoor kan door de werknemer een attest worden aangevraagd via www.breakatwork.be. Dit attest komt terecht in de eBox van de werknemer. 

Gewaarborgd loon studenten

Voor werknemers verbonden door een arbeidsovereenkomst voor studenten gelden bij ziekte dezelfde regels voor gewaarborgd loon als bij gewone werknemers. Omwille van de anciënniteitsvoorwaarde van 1 maand die in bepaalde situaties van toepassing is, is er vaak geen gewaarborgd loon van toepassing bij studenten-arbeiders en studenten-bedienden met een arbeidsovereenkomst van minder dan 3 maanden. Voor studenten-bedienden met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur langer dan 3 maanden is onmiddellijk gewaarborgd loon verschuldigd.

Lees meer

Schoolverlater als jobstudent?

Een student die in juni zijn studies beëindigt en zijn diploma behaalt, kan nog tot en met 30 september van datzelfde jaar van de verminderde bijdragen i.k.v. studentenarbeid genieten. De RSZ is immers van mening dat de student tot dan alsnog kan beslissen om verder te gaan studeren tijdens het volgende academiejaar. De periode van studentenarbeid mag echter geen verdoken proefperiode zijn voor de latere arbeidsovereenkomst van (on)bepaalde duur. Een rechtzetting zal gebeuren indien blijkt dat de jongere zonder ruime onderbreking wordt aangeworven voor dezelfde functie die hij tijdens zijn tewerkstelling als student reeds uitoefende.

Kennisgeving deeltijds variabele uurroosters

De arbeidsdeal wijzigde de minimum voorafgaande kennisgevingstermijn van deeltijds variabele uurroosters van 5 naar 7 werkdagen. De kennisgevingstermijn van 7 werkdagen moet opgenomen worden in het arbeidsreglement. Tot 20.08.2023 geldt een overgangstermijn waarbij de oude termijn van toepassing blijft zoals in het arbeidsreglement staat opgenomen. Als het arbeidsreglement hieraan nog niet werd aangepast, dient dit alsnog aangepast te worden. 

Lees meer