Weergave Blokken Lijsten

PC 111.00 - Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand oktober 2018 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de arbeiders uit PC 111 ten belope van € 250,00 per voltijdse arbeider, tenzij werd geopteerd voor een alternatieve invulling. De procedure verloopt identiek als vorig jaar. Net zoals de voorgaande jaren verzorgt SALAR de bestelling van uw ecocheques tenzij andere afspraken werden gemaakt.

PC 149.01 - Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand oktober 2018 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de arbeiders uit PC 149.01 ten belope van € 250,00 per voltijdse arbeider, tenzij werd geopteerd voor een alternatieve invulling. De procedure verloopt identiek als vorig jaar. Net zoals de voorgaande jaren verzorgt SALAR de bestelling van uw ecocheques, tenzij andere afspraken werden gemaakt.

Gunsttarieven bedrijfsgoederen aan personeel

Werkgevers kunnen hun werknemers de mogelijkheid bieden om producten of diensten aan een voordelige prijs te bekomen. Deze korting maakt een voordeel uit waarop in principe belastingen en RSZ betaald moeten worden. Onder bepaalde voorwaarden is dit voordeel vrijgesteld. Het dient te gaan om kortingen op door de onderneming gefabriceerde of verkochte goederen of verleende diensten.

Lees meer

Winstpremie

Sinds 01.01.2018 kunnen werkgevers op een relatief eenvoudige manier een fiscaal en sociaal voordelige winstpremie uitkeren aan hun personeel. Hierbij wordt een deel van de winst van de onderneming als bonus toegekend aan de werknemers. De winstpremie vervangt het bestaande en zeer ingewikkelde systeem van winstparticipatie en is niet te verwarren met de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (bonusplan) in het kader van CAO 90.

Lees meer

Voorschot loon arbeiders

Het tijdstip en de frequentie van betaling van het loon zijn afhankelijk van het statuut van de werknemer. Voor arbeiders moet het loon op gezette tijdstippen, m.n. minstens 2 keer in de maand met een tussenpoos van maximum 16 dagen, worden uitbetaald. Voor arbeiders moet er aldus steeds een voorschot worden betaald. Het bedrag moet bij benadering overeenstemmen met het verschuldigde nettoloon voor de reeds gewerkte periode. De tweede betaling moet een definitieve betaling uitmaken van het loon van die maand. Voor bedienden moet het loon maandelijks worden betaald en is er aldus geen verplicht voorschot.

Tankkaart

Indien een werknemer met een firmawagen een tankkaart ter beschikking krijgt, zit het voordeel hiervan mee vervat in het voordeel alle aard dat wordt aangerekend voor de firmawagen. Een tankkaart ter beschikking stellen aan een werknemer zonder firmawagen is minder evident aangezien hiervoor een afzonderlijk voordeel aangegeven moet worden. Het aan te geven voordeel is verschillend voor RSZ en de fiscus. Om dit voordeel te berekenen dient een opsplitsing gemaakt te worden tussen woon- werkverkeer, zuivere privéverplaatsingen en beroepsverplaatsingen.

Lees meer

Overhandiging arbeidsreglement

De werkgever is verplicht aan iedere werknemer een exemplaar van het arbeidsreglement te overhandigen. Indien dit nalaat, is het arbeidsreglement niet tegenstelbaar aan deze werknemers. De werknemers kunnen wel de bepalingen ervan inroepen tegen de werkgever. Op uw verzoek kan Salar voor uw onderneming een arbeidsreglement op maat opmaken en de nodige exemplaren bezorgen om aan uw personeel te overhandigen.

Ontslagbescherming ouderschapsverlof

Voor ieder kind jonger dan 12 jaar heeft een werknemer die aan bepaalde voorwaarden voldoet het recht om ouderschapsverlof op te nemen. De werknemer die ouderschapsverlof aanvraagt, is beschermd tegen ontslag. De ontslagbescherming loopt vanaf de datum van schriftelijke aanvraag en eindigt 3 maanden na de einddatum of 3 maanden na de kennisgeving van niet-instemming en ook tijdens de periode van uitstel. Er is tijdens deze periode geen eenzijdig ontslag door de werkgever mogelijk tenzij men duidelijk kan aantonen dat het ontslag vreemd is aan het ouderschapsverlof. De eventuele sanctie hierbij bedraagt 6 maanden loon.

Financiële steun voor burn-out preventie

Meer en meer werknemers hebben te kampen met stress en/of een burn-out. Als werkgever is het aangewezen preventief op te treden. De sociale partners beslisten om pilootprojecten voor primaire preventie van burn-out financieel te ondersteunen indien deze aan bepaalde kwaliteitsvereisten voldoen. De subsidieaanvraag moet uiterlijk 15.09.2018 ingediend worden via elektronische weg door middel van een formulier op de website van de NAR of FOD WASO.

Lees meer

Maatregelen werkgever omwille van hitte

Afhankelijk van de gemeten temperatuur en de aard van het verrichte werk dient de werkgever bij hitte bepaalde maatregelen te nemen.  De gemeten warmte wordt uitgedrukt in de WBGT-index, dewelke rekening houdt met de temperatuur en vochtigheid. De arbeidsgeneesheer stelt vast hoeveel fysieke inspanning een bepaald soort werk vraagt. Zodra bepaalde waarden zijn overschreden, moet de werkgever beschermingsmiddelen ter beschikking stellen van werknemers die aan rechtstreekse zonnestraling worden blootgesteld (bv. hoofddeksel), aangepaste verfrissende dranken verstrekken en/of een verluchtingsysteem in werklokalen instaleren. Indien dit niet volstaat, dient de werkgever extra rusttijden toe te staan.