Weergave Blokken Lijsten

Gedeeltelijke werkhervatting – praktische aandachtspunten

 Een werknemer kan tijdens zijn arbeidsongeschiktheid de toestemming verkrijgen om deeltijds het werk terug aan te vatten. Voorafgaand aan de opstart dient de werknemer een aanvraagformulier bij de mutualiteit in te dienen. Deze aanvraag dient minstens 1 werkdag voor de start van de werkhervatting ingediend te worden bij de mutualiteit. Geen of laattijdige indiening kan leiden tot een verlaging van de uitkering of zelfs verlies van de uitkering. Eens de aanvraag tijdig is ingediend mag de werknemer meteen aan de slag gaan. Men dient niet te wachten op de goedkeuring van de adviserende arts. 

Lees meer

Omschakeling winteruur naar zomeruur

In de nacht van 30 op 31 maart zetten we om 2 uur de klok 1 uur vooruit en wordt het 3 uur. De werknemers die in ploegen werken en bij de omschakeling van zowel het winter- als het zomeruur in de nacht werken, krijgen telkens loon voor 8 uren. Voor de werknemers die niet in ploegen werken, geldt een andere regeling.

PC 201.00 - Ecocheques of bruto premie

Met de loonverwerking van de maand april 2024 zullen wederom ecocheques of een bruto premie worden verwerkt voor de bedienden uit PC 201.00, naargelang de eerder gemaakte afspraken. De procedure verloopt identiek als in het verleden. Net zoals voordien verzorgen onze diensten de bestelling van uw ecocheques of verwerking van de bruto premie, tenzij andere afspraken werden gemaakt.

Jaarlijks opleidingsplan

Een van de maatregelen i.k.v. de arbeidsdeal is het opmaken van een jaarlijks opleidingsplan. Werkgevers met minstens 20 werknemers moeten één keer per jaar een opleidingsplan opmaken. Dit dient uiterlijk op 31.03.2024 opgesteld zijn. Het opleidingsplan omvat de opleidingsstructuur van de onderneming met daarin alle formele en informele opleidingen. De werkgever is vrij om de opleidingen te bepalen met de nodige aandacht voor genderdimensie en de risicogroepen. Aangezien dit voor iedere onderneming verschillend is, is er geen model beschikbaar.

Lees meer

PC 314.00 - Werkmateriaal kappers

In PC 314.00 bestaat voor de kappers de verplichting om het nodige werkmateriaal ter beschikking te stellen aan de werknemers. Dit materiaal blijft eigendom van de werkgever en dient ook in het kapsalon te blijven. Indien de werkgever dit materiaal niet ter beschikking stelt, hebben de werknemers recht op een forfaitaire vergoeding die € 517,44 netto op jaarbasis bedraagt.     

Lees meer

PC 124.00 - Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand april 2024 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de arbeiders uit PC 124.00 ten belope van € 115,00 per voltijdse arbeider, tenzij werd geopteerd voor een alternatieve invulling. Behoudens tegenbericht voor 31.03.2024 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor ecocheques mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

Plafonds fietsvergoeding vanaf 01.01.2024

Vanaf 01.01.2024 verhoogt de sociale en fiscale vrijstelling van de fietsvergoeding tot maximum € 0,35/km. Er werd bovendien een jaarlijks plafond ingevoerd van € 3.500,00 aan fietsvergoeding per werknemer. Als deze grens wordt overschreden, zal de fietsvergoeding als bruto loon beschouwd worden (met RSZ en BV). 

Lees meer

Arbeidsreglement

De werkgever is verplicht aan iedere werknemer een exemplaar van het arbeidsreglement te overhandigen. Op uw verzoek kan Salar voor uw onderneming een arbeidsreglement op maat opmaken.

Een werknemer in voorlopige hechtenis

Voorlopige hechtenis van een werknemer zorgt er niet voor dat de arbeidsovereenkomst automatisch beëindigd wordt. Aangezien de werknemer geen prestaties kan verrichten, is er geen loon verschuldigd. De werknemer zal echter wel gewettigd afwezig zijn. Na afloop van de voorlopige hechtenis loopt de arbeidsovereenkomst verder. Het is riskant om een ontslag door te voeren. Er moet immers een geldige reden zijn. In geval van voorlopige hechtenis staat de schuld nog niet vast. Bovendien zal voorlopige hechtenis de opzegtermijn schorsen, waardoor deze niet kan aflopen.

Lees meer

Renteloze en goedkope leningen aan werknemers

Werkgevers verstrekken soms voordelig leningen aan hun werknemers. Dit zijn leningen zonder interest of met een interestpercentage dat onder de normaal geldende rente ligt. Het voordeel alle aard dat hierdoor ontstaat is belastbaar en onderworpen aan RSZ. Het bedrag van het voordeel schommelt naargelang van de aard van de lening en is in principe gelijk aan het verschil tussen de normale rentevoet en de toegepaste rentevoet voor werknemers. De referterente wordt jaarlijks bij KB vastgesteld. In het B.S. van 25.01.2024 werd deze van 2023 gepubliceerd.