Weergave Blokken Lijsten

Gebruik e-Box

De e-Box is een persoonlijke elektronische mailbox die elke burger en onderneming ontvangt en waar de overheid officiële documenten digitaal naartoe kan sturen. De e-Box werd aanvankelijk gebruikt door de instellingen van de sociale zekerheid, doch dit werd de laatste jaren uitgebreid. In die zin is het aangewezen de stappen te volgen om de e-Box voor uw onderneming te activeren (via www.samendigitaal.be).  

Lees meer

Eindejaarspremie

Doorgaans heeft de werkgever de verplichting om een eindejaarspremie toe te kennen aan zijn werknemers. De algemene wetgeving voorziet echter geen verplichting tot toekenning van een eindejaarspremie, maar dit vloeit meestal voort uit een sector-cao. Ook door een ondernemings-cao, een individuele overeenkomst, het arbeidsreglement of een bestaand gebruik, kan het recht op een eindejaarspremie ontstaan. Desgevallend zal het nodige door onze diensten verwerkt worden.

Bouwvakantie 2020

In bijlage vindt u een overzicht van de bouwvakantie 2020. Deze nota wordt bijgewerkt a.d.h.v. actuele gegevens.

Niet-opgenomen vakantiedagen

Een werknemer dient zijn wettelijke vakantiedagen op te nemen binnen de 12 maanden volgend op het einde van het vakantiedienstjaar. Alle wettelijke vakantiedagen dienen aldus te worden opgenomen tussen 1 januari en 31 december van het vakantiejaar. Hieruit volgt dat de wettelijke vakantiedagen waarop een werknemer recht heeft, niet mogen worden overgedragen naar het volgende kalenderjaar. Voor vakantiedagen die het bedrijf zelf toekent, zijn andere bepalingen van toepassing.

Lees meer

PC 307.00 – Verhoging zichtwaarde ecocheques

Met de loonverwerking van de maand december 2019 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de werknemers uit PC 307.00. Met ingang van de huidige referteperiode is de zichtwaarde van de ecocheques voor een voltijdse werknemer met volledige prestaties in de referteperiode opgetrokken tot € 250,00 (voorheen € 215,00). De procedure verloopt identiek als de voorbije jaren. Tenzij andere afspraken werden gemaakt, verzorgt Salar de bestelling van uw ecocheques.

Vrijstelling BV werken in onroerende staat

Indien er werken in onroerende staat worden uitgevoerd op locatie waarbij de werknemers voor minstens 1/3e van hun arbeidstijd steeds in ploeg (minstens 2 personen) werken en waarbij het uurloon van alle werknemers in dezelfde ploeg aan een minimum voldoet, kan er een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing worden toegepast. Voor kalenderjaar 2018 zijn de termijnen reeds verstreken, maar voor 2019 e.v. kan dit nog wel worden toegepast indien u ons de nodige gegevens bezorgt.

Lees meer

PC 124.00 – Anciënniteitsverlof

Recent werd in PC 124.00 een cao afgesloten waardoor met ingang van 01.09.2019 arbeiders recht hebben op één dag anciënniteitsverlof vanaf 15 jaar anciënniteit in de onderneming en twee dagen vanaf 25 jaar anciënniteit in de onderneming. Voorheen was dit één dag na 18 jaar anciënniteit. Dit anciënniteitsverlof wordt toegekend vanaf de datum waarop de vereiste anciënniteit bereikt wordt. Het opgebouwde anciënniteitsverlof blijft tijdens de daaropvolgende jaren behouden tot het jaar waarin er eventueel een nieuwe anciënniteit bereikt wordt.

Lees meer

PC 140.03 - Ecocheques niet-rijdend personeel

Met de loonverwerking van de maand december 2019 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor het niet-rijdend personeel uit PC 140.03. Sedert 2016 bedraagt de zichtwaarde voor een voltijdse werknemer met volledige prestaties in de referteperiode € 200,00. De procedure verloopt identiek als de voorbije jaren. Tenzij andere afspraken werden gemaakt, verzorgt Salar de bestelling van uw ecocheques.

PC 140.00 en PC 140.02 - Geschenkcheques

In PC 140.00 en PC 140.02 hebben werknemers die aan een aantal voorwaarden voldoen recht op geschenkcheques van € 35,00 of € 17,50. Samen met de loonverwerking van december 2019 zal hiervoor het nodige gedaan worden voor kalenderjaar 2019. De nominale waarde van de toegekende geschenkcheques kan u vervolgens terugvorderen bij het Sociaal Fonds a.h.v. het voorbestemde formulier.

Vakantieregeling OAO

Vanaf 1 september 2019 geldt er een nieuwe vakantieregeling voor leerlingen met een overeenkomst alternerende opleiding (OAO). Voortaan mogen deze leerlingen niet meer werken tijdens schoolvakanties en zijn zij aldus vrij, ongeacht de lesplaats van de leerling en ongeacht de begindatum van de overeenkomst (voor of na 1 september 2019). De schoolvakanties zijn onbetaald, uitgezonderd de betaalde wettelijke vakantiedagen die de leerling heeft opgebouwd.

Lees meer