Weergave Blokken Lijsten

Provisie vakantiegeld 2021

De percentages voor de provisie van het vakantiegeld 2021 zijn ongewijzigd, nl. 18,20% van de bezoldigingen die in 2020 zijn toegekend aan bedienden en 10,27% van 108% van de lonen toegekend aan arbeiders en leerlingen. Bij deze provisie wordt geen rekening gehouden met de dagen Corona-overmacht, hoewel die wel gelijkgesteld zijn voor de berekening van het vakantiegeld en dit voor bedienden aldus een meerkost betekent voor de werkgever. Werkgevers die in Q2/2020 te maken hadden met gemiddeld minstens 10% Corona-werkloosheid voor bedienden, ontvangen daarom een compensatie dewelke in Q2/2021 berekend wordt door de RSZ en aangerekend wordt op de RSZ-bijdragen.

PC 201.00 - Ecocheques of bruto premie

Met de loonverwerking van de maand april 2021 zullen wederom ecocheques of een bruto premie worden verwerkt voor de bedienden uit PC 201.00, naargelang de eerder gemaakte afspraken. De procedure verloopt identiek als in het verleden. Net zoals voordien verzorgen onze diensten de bestelling van uw ecocheques of verwerking van de bruto premie, tenzij andere afspraken werden gemaakt.

Vergoeding voor thuiswerk Q2/2021

Een werkgever kan aan een werknemer die structureel en op regelmatige basis een deel van de arbeidstijd aan thuiswerk/telewerk doet (nl. een equivalent van gemiddeld 1 werkdag per week), een forfaitaire onkostenvergoeding van maximum € 129,48 per maand toekennen. Voor de maanden april, mei en juni 2021 (Q2/2021) mag dit tijdelijk verhoogd worden tot maximum € 144,31 per maand. Dit geldt zowel voor de deeltijdse als voor voltijdse werknemers, waarbij een pro rata omrekening niet verplicht is.

Lees meer

PC 124.00 - Vervoerskosten en mobiliteit 02/2021

Voor de verplaatsingen in de bouwsector zijn er 2 tussenkomsten voorzien, m.n. een verplaatsingsvergoeding en een mobiliteitsvergoeding. De bedragen voor de tussenkomst in de verplaatsingsvergoeding (sociaal abonnement) zijn gewijzigd sedert 01.02.2021. Afhankelijk van de situatie en het gebruikte vervoermiddel zijn er verschillende mogelijkheden die in de nota uiteengezet worden. 

Renteloze en goedkope leningen aan werknemers

Werkgevers verstrekken soms voordelig leningen aan hun werknemers. Dit zijn leningen zonder interest of met een interestpercentage dat onder de normaal geldende rente ligt. Het voordeel alle aard dat hierdoor ontstaat is belastbaar en onderworpen aan RSZ. Het bedrag van het voordeel schommelt naargelang van de aard van de lening en is in principe gelijk aan het verschil tussen de normale rentevoet en de toegepaste rentevoet voor werknemers. De referterente wordt jaarlijks bij KB vastgesteld. In het B.S. van 01.03.2021 werd deze van 2020 gepubliceerd.

Spitsuur HR 09.03.2021

Op dinsdag 09.03.2021 organiseert Salar, in samenwerking met Mploy advocaten, een seminarie. Deze editie zal eveneens online gebeuren, waarbij u ook de mogelijkheid heeft om al uw vragen te stellen aan de experten van Mploy en Salar. Tijdens dit Spitsuur HR wordt gesproken over de goede en slechte praktijken van telewerk, het effect van de corona-werkloosheid één jaar later en tot slot bespreken we actuele onderwerpen binnen het HR-gebied (bijv. mag een werkgever een premie uitkeren aan werknemers die zich laten vaccineren). Inschrijven is mogelijk via http://www.spitsuurhr.be/.

Uitbreiding adoptieverlof

In 2019 is de regelgeving omtrent het adoptieverlof uitgebreid en werd een stelselmatige verhoging van het aantal weken ingevoerd. Voor iedere minderjarig kind dat geadopteerd wordt, heeft elke adoptieouder recht op 6 weken adoptieverlof. Daarenboven is er ook voor beide ouders samen nog recht op een aantal weken adoptieverlof die onderling verdeeld worden tussen beide adoptieouders. Vanaf 01.01.2019 was dit 1 week en vanaf 01.01.2021 zijn dit 2 weken. De volgende uitbreiding vindt plaats vanaf 01.01.2023.

Jaarverslag interne dienst preventie en bescherming op het werk

Uiterlijk op 31.03.2021 moeten alle werkgevers het jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPBW) opmaken. Het opgestelde plan dient in de onderneming beschikbaar te liggen voor de FOD WASO. Dit jaarverslag moet worden opgemaakt door de interne preventieadviseur en bevat een samenvatting van de preventiemaatregelen die in 2020 door de onderneming werden toegepast, alsook enkele statistische gegevens. De nodige formulieren hiertoe zijn beschikbaar op www.werk.belgie.be onder het thema ‘Welzijn op het werk’.

COVID-19 Telewerk - Cao 149

De sociale partners hebben op 26.01.2021 cao 149 over telewerk afgesloten. Deze cao is van toepassing op het door de overheid verplicht of aanbevolen telewerk in de strijd tegen de opmars van het coronavirus, en enkel voor zover er binnen uw onderneming nog geen akkoord over het telewerk bestaat. Op grond van de cao moeten de principes en het referentiekader rond dit telewerk binnen de onderneming worden verduidelijkt en vastgelegd. Tevens dient het beleid inzake welzijn op het werk te worden uitgewerkt. De regels inzake sociaal overleg dienen hierbij te worden gerespecteerd. De cao is gesloten voor bepaalde duur en treedt buiten werking op 31.12.2021.

PC 124.00 – Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand april 2021 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de arbeiders uit PC 124.00 ten belope van € 100,00 per voltijdse arbeider, tenzij werd geopteerd voor een alternatieve invulling. Behoudens tegenbericht voor 31.03.2021 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor ecocheques mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.