Weergave Blokken Lijsten

Verlenging innovatiepremie

Recent werd de innovatiepremie verlengd voor 2019 en 2020, dit retroactief vanaf 01.01.2019. Een innovatiepremie is een premie voor werknemers die een innoverend idee hebben gelanceerd binnen een onderneming, wat een meerwaarde biedt aan de onderneming voor wat betreft de werking, productie of activiteiten. De innovatiepremie is een voordelige beloning die onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld is van RSZ en belastingen.

Lees meer

Is 11 juli een feestdag?

Er zijn in België 10 wettelijke feestdagen. Het feest van de Vlaamse Gemeenschap op 11 juli behoort niet tot deze 10 feestdagen en is dus geen wettelijke feestdag. Dezelfde regel geldt voor het Feest van de Franse Gemeenschap en dat van de Duitstalige Gemeenschap. In enkele paritaire comités werd hiervoor door middel van een sectorale cao een bijkomende (regionale) feestdag ingevoerd.

Flexi-jobs onderwijzend personeel

Sinds 01.01.2018 wordt de zomervakantie voor onderwijzend personeel gelijkgesteld om i.k.v. flexi-jobs te voldoen aan de tewerkstellingsvoorwaarde in kwartaal T-3. Voordien bestond deze gelijkstelling enkel voor vastbenoemd onderwijzend personeel, doch sedert vorig jaar aldus ook voor tijdelijke leerkrachten die in de zomermaanden een tijdelijke bezoldiging of werkloosheidsuitkering ontvangen die wordt gelijkgesteld met gewerkte dagen.

Lees meer

RVA richtlijnen loopbaanonderbreking en arbeidsduur

RVA heeft begin 2019 nieuwe richtlijnen verspreid over de toepasselijke regels bij bijkomende uren of overuren tijdens een periode van loopbaanonderbreking. Voortaan beschouwen zij loopbaanonderbreking onverenigbaar met het presteren van overuren. Het presteren van bijkomende uren is enkel nog toegestaan indien dit niet systematisch voorkomt, mits instemming van de werknemer en mits inhalen van de bijkomende uren tijdens de referteperiode (en uiterlijk voor het einde van de loopbaanonderbreking). Het respecteren van de tewerkstellingsbreuk is aldus zeer belangrijk.

Lees meer

Wijziging kilometervergoeding dienstverplaatsingen eigen wagen

Met ingang van 01.07.2019 mag voor het gebruik van de eigen wagen voor rekening van de onderneming aan de werknemer maximaal € 0,3653/km betaald worden. Tot en met 30.06.2019 mocht maximaal € 0,3573/km betaald worden voor dergelijke verplaatsingen.

Tewerkstelling bij hoge temperaturen

Vanaf de temperatuur een bepaald maximum overschrijdt, dient de werkgever een aantal maatregelen te treffen (o.a. aangepaste frisdrank en beschermingsmiddelen tegen de zon voorzien). Het gaat om de temperatuur op de effectieve werkplaats en niet de buitentemperatuur, tenzij voor werknemers die buiten werken. De temperatuur moet worden gemeten met een vochtige globethermometer (dewelke doorgaans 5°C lager aangeeft dan een gewone thermometer). Afhankelijk van de aard van het werk wordt de temperatuur als overmatig beschouwd vanaf 30°C (licht werk), 26,7°C (halfzwaar werk) of 25°C (zwaar werk).

Bewijs van onkostenvergoedingen

Indien een werknemer kosten maakt voor de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst, kan u als werkgever deze kosten terugbetalen. De werkgever dient de echtheid en het beroepsmatige karakter van de onkosten aan te tonen, dit bij voorkeur aan de hand van bewijsstukken zoals afschriften, BTW-bonnen of een onkostenstaat. Bij een RSZ-controle worden de onkostenvergoedingen immers steeds overlopen. Voor bepaalde onkosten hanteert RSZ een forfaitair bedrag, maar ook daarbij rust de bewijslast bij de werkgever. Bij gebrek aan bewijs bestaat het risico dat de onkostenvergoeding verworpen wordt en aldus geherwaardeerd wordt als loon.

Break@Work – attest tijdskrediet

Wanneer een werknemer gemotiveerd tijdskrediet aanvraagt, dient deze aan zijn werkgever te bewijzen dat er voldoende rechten zijn. Hiervoor kan voortaan door de werknemer een attest worden aangevraagd via www.breakatwork.be. Dit attest komt terecht in de eBox van de werknemer.

Aanwerving/ontslag in afwezigheid van de werkgever

De bevoegdheid om aan te werven of te ontslaan ligt doorgaans (enkel) bij de werkgever. In geval van afwezigheid van de werkgever zijn er in principe geen ontslagen of aanwervingen mogelijk. Wel heeft de werkgever de mogelijkheid om een andere persoon het mandaat te geven om in zijn naam en voor zijn rekening over te gaan tot het aanwerven en of ontslagen van werknemers.

Lees meer

PC 201.00 - Bruto premie of maaltijdcheques

Sedert 2016 hebben voltijdse bedienden met een volledige referteperiode tezamen met het loon van augustus recht op een jaarlijkse bruto premie van € 188,00. Voor deeltijdse bedienden geldt een pro rata berekening. Er kon geopteerd worden voor een alternatieve invulling, m.n. een verhoging van het werkgeversgedeelte van de maaltijdcheques met € 1,00 per dag vanaf 01.01.2016. Behoudens tegenbericht voor 31.07.2019 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor de bruto premie mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

Lees meer