Weergave Blokken Lijsten

PC 144.00 – Forfaitaire premie

Sedert 2016 is er binnen PC 144.00 de verplichting om een jaarlijkse premie toe te kennen tezamen met de lonen van de maand juli. Het maximumbedrag van de premie voor een voltijdse arbeider bedraagt bruto € 58,32. In de referteperiode (01.07 – 30.06) wordt rekening gehouden met de tewerkstellingsbreuk en de periode dat de werknemer in dienst is geweest in de onderneming.

PC 125.03 - Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand juli 2019 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de arbeiders uit PC 125.03 en dit t.b.v. € 250,00 per voltijdse arbeider. Behoudens tegenbericht voor 30.06.2019 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor ecocheques mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

PC 125.02 - Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand juli 2019 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de arbeiders uit PC 125.02 en dit t.b.v. € 250,00 per voltijdse arbeider. Behoudens tegenbericht voor 30.06.2019 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor ecocheques mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

Sociale verkiezingen 2020: wet is gepubliceerd

De wet m.b.t. de sociale verkiezingen van 2020 is gepubliceerd op 30.04.2019. De sociale verkiezingen zullen plaatsvinden van 11.05.2020 tot en met 24.05.2020. Door de publicatie van de wet ligt de referteperiode voor de berekening van het aantal werknemers officieel vast van 01.10.2018 tot en met 30.09.2019. Voor de berekening van het aantal uitzendkrachten zal gekeken worden naar de tewerkstelling van 01.04.2019 tot en met 30.06.2019 (het tweede kwartaal van 2019). Nieuw is bovendien dat uitzendkrachten onder bepaalde voorwaarden stemrecht hebben.

Lees meer

Betaling dubbel vakantiegeld bedienden

Het vakantiegeld voor bedienden bestaat uit twee delen: het enkel en het dubbel vakantiegeld. Het enkel vakantiegeld is het loon dat tijdens de periode van vakantie doorbetaald wordt. Het dubbel vakantiegeld bedraagt 92% van het bruto maandloon en is in principe verschuldigd op het moment dat de bediende zijn hoofdvakantie opneemt. In de praktijk vindt de betaling van het dubbel vakantiegeld plaats in mei of juni van het vakantiejaar, ongeacht wanneer de bediende zijn hoofdvakantie opneemt.

Vrijwillige overuren van 100 naar 120

Vanaf 23.04.2019 werd d.m.v. cao nr. 129 het krediet van vrijwillige overuren opgetrokken tot 120 vrijwillige overuren op jaarbasis. Voordien was het krediet van vrijwillige overuren vastgesteld op 100. Deze verhoging tot 120 vrijwillige overuren doet geen afbreuk aan de mogelijkheid dat de sector deze grens nog kan optrekken via een sector-cao (vb. tot 360 vrijwillige overuren in PC 302.00).

Educatief verlof schooljaar 2018-2019

Betaald educatief verlof stelt voltijdse werknemers en sommige deeltijdse werknemers in staat om bepaalde opleidingen te volgen met behoud van hun loon (weliswaar begrensd). Voor het schooljaar 2018-2019 werd het terugbetaalbaar bruto maandloon recent (met terugwerkende kracht vanaf 01.09.2018) begrensd op € 2.928,00. Dit bedrag geldt voor de periode van 01.09.2018 tot en met 31.08.2019. De werkgevers kunnen, indien alle voorwaarden worden voldaan, een forfaitaire terugbetaling verkrijgen van de uren educatief verlof. Vanuit onze diensten kunnen wij u begeleiden bij de administratieve formaliteiten.

Loonnorm 1,1%

De loonnorm of loonmarge bepaalt hoeveel de gemiddelde loonkost per werknemer gedurende twee jaar maximaal mag stijgen. Normaal leggen de sociale partners deze norm vast. Wegens gebrek aan een akkoord werd de loonnorm per K.B. vastgelegd (B.S. 24.04.2019). De maximale marge voor de loonkostontwikkeling voor 2019–2020 bedraagt 1,1%. De loonkost mag aldus maximum 1,1% stijgen opzichtens de loonkost voor 2017-2018. Indexeringen en baremieke verhogingen worden niet in de marge meegerekend. Bepaalde loonelementen (bv. bonus cao 90 en winstpremie) worden eveneens uitgesloten.

Lees meer

PC 223.00 - Loongrens betaalde sportbeoefenaar

Om als betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd, moet de persoon in kwestie een jaarlijks minimum inkomen genieten. Voor de periode van 01.07.2019 tot en met 30.06.2020 bedraagt dit € 10.612,00. 

Sluitingsdagen bankinstellingen mei

Gelieve er rekening mee te houden dat de bankinstellingen gesloten zijn op woensdag 1 mei, donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei. Neem uw voorzorgen opdat de betalingen tijdig uitgevoerd kunnen worden.