Weergave Blokken Lijsten

PC 142.01 – Ecocheques

Tenzij werd geopteerd voor een gelijkwaardige alternatieve besteding, worden er tezamen met de loonverwerking van de maanden juni en december 2018 wederom ecocheques verwerkt voor de arbeiders uit PC 142.01 t.b.v. € 125,00 per voltijdse arbeider. Behoudens tegenbericht voor 30.11.2018 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor ecocheques mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

PC 112.00 - Ecocheques

Tenzij werd geopteerd voor een gelijkwaardige alternatieve besteding, worden er tezamen met de loonverwerking van de maanden juni en december 2018 wederom ecocheques verwerkt voor de arbeiders uit PC 112.00 t.b.v. € 125,00 per voltijdse arbeider. Behoudens tegenbericht voor 30.11.2018 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor ecocheques mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

PC 124.00 – Terugbetaling gewaarborgd loon

Werkgevers in PC 124.00 met gemiddeld minder dan 20 werknemers kunnen een terugbetaling van het gewaarborgd loon bekomen dat aan de arbeiders werd uitbetaald bij een arbeidsongeschiktheid. Hiervoor is een gratis aansluiting bij een patronale vereveningsdienst vereist. In het verleden kon de terugbetaling enkel gebeuren aan de hand van een origineel medisch attest, doch sinds 01.04.2017 is terugbetaling tevens mogelijk aan de hand van een scan, foto of fax. Enkel duidelijk leesbare en correcte attesten zullen worden aanvaard. Deze moeten binnen 5 werkdagen worden ingediend. Originele attesten dienen zelf bewaard te worden.

Betaling loon per overschrijving verplicht

Sedert 01.10.2016 is betaling van het loon via overschrijving de regel. Slechts in zeer uitzonderlijke situaties is het nog toegestaan om cash te betalen (m.n. seizoens- en gelegenheidspersoneel PC 144 en 145). Hiervoor dient er dan een sectorcao te zijn of een impliciet akkoord of gebruik. In andere sectoren/situaties is het aldus verboden loon cash te betalen.

Taxshift - Gevolgen vanaf 01.01.2019

Het laatste luik aan maatregelen in het kader van de taxshift gaat in op 01.01.2019. De impact voor werkgevers is eerder gering. Er is immers geen verdere verlaging van de basiswerkgeversbijdragen voorzien. Er wordt wel voorzien in een verhoogde loongrens voor lage lonen. Dit leidt tot een uitbreiding van de groep van werknemers waarvoor werkgevers een structurele lastenvermindering kunnen genieten. De impact van deze maatregelen is vooral voelbaar voor werknemers.

Lees meer

Omschakeling zomeruur naar winteruur

In de nacht van 27 op 28 oktober zetten we om 3 uur de klok 1 uur achteruit en wordt het 2 uur. De werknemers die in ploegen werken en bij de omschakeling van zowel het winter- als het zomeruur in de nacht werken, krijgen telkens loon voor 8 uren. Voor de werknemers die niet in ploegen werken of zij die niet tijdens beide omschakelingen werken, geldt een andere regeling.

Stroomtekort: impact op de werkvloer

In de maanden november, januari en februari kan u als werkgever geconfronteerd worden met stroomtekorten. Door deze stroomtekorten is het mogelijk dat het normale werk niet uitgevoerd kan worden of dat werkzaamheden dienen stopgezet te worden. Er zijn echter enkele maatregelen die genomen kunnen worden om te anticiperen op de gevolgen hiervan, o.a. de aanvraag van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, telewerk of tijdelijke aanpassing van uurroosters.

Lees meer

Wijziging referteperiode sociale verkiezingen

In mei 2020 worden de volgende sociale verkiezingen gehouden. Toch ligt er momenteel een wetswijziging op tafel dat de referteperiode voor de telling van het gemiddeld aantal werknemers wijzigt en daardoor onmiddellijke gevolgen voor werkgevers heeft. De referteperiode zou dan immers al zijn aangevangen op 01.10.2018.

Lees meer

Feestdagen 2019

Voor de feestdagen in 2019 die vallen op een zondag of een inactiviteitsdag van de onderneming en die collectief verplaatst worden, bent u verplicht voor 15.12.2018 de vervangingsdatum kenbaar te maken in de lokalen van de onderneming. Dit dient te gebeuren door een ondertekend en gedagtekend bericht aan te plakken in de onderneming. Een kopie van dit bericht moet aan het arbeidsreglement worden gehecht en aan de inspectie worden overgemaakt.

Lees meer

Functiecategorie werknemer

Om de lonen correct op te volgen, is het van uiterst belang aan onze diensten voor iedere werknemer de exacte functiecategorie door te geven. In vele sectoren worden de baremalonen immers mede bepaald door de functie die de werknemer uitoefent. Uiteraard kan u bij onze diensten de functieclassificatie voor uw sector(en) opvragen.