Weergave Blokken Lijsten

PC 220.00 - Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand december 2023 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de bedienden uit PC 220.00, telkens t.b.v. € 250,00 per voltijdse bediende, tenzij eerder werd geopteerd voor een alternatieve invulling. De procedure verloopt identiek als vorig jaar. Behoudens tegenbericht voor 15.11.2023 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor de ecocheques mogen verder zetten zoals de geldende afspraken in het verleden.

PC 226.00 - Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand december 2023 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de bedienden uit PC 226.00 t.b.v. € 250,00 per bediende met volledige prestaties, tenzij werd geopteerd voor een alternatieve invulling. De procedure verloopt identiek als vorig jaar. Net zoals vorig jaar verzorgt Salar de bestelling van uw ecocheques, tenzij andere afspraken werden gemaakt.

PC 112.00 - Ecocheques

Tenzij werd geopteerd voor een gelijkwaardige alternatieve besteding worden er tezamen met de loonverwerking van de maanden juni en december 2023 wederom ecocheques verwerkt voor de arbeiders uit PC 112.00 t.b.v. € 125,00 per voltijdse arbeider. Behoudens tegenbericht voor 15.11.2023 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor ecocheques mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

Aansprakelijkheid verkeersboete

Wanneer een werknemer een overtreding begaat en daardoor een verkeersboete oploopt, is deze hiervoor zelf strafrechtelijk aansprakelijk. Dit geldt zowel bij een eigen wagen als firmawagen. Het maakt geen verschil of de overtreding al dan niet plaatsvindt tijdens de arbeidstijd. De werkgever kan voor dergelijke inbreuken wel mee burgerrechtelijk aansprakelijk gesteld worden. Hierdoor kan de werkgever verplicht worden om de boete in plaats van de werknemer te betalen, doch dit bedrag kan volledig teruggevorderd worden van de werknemer. 

Niet-opgenomen vakantiedagen

Een werknemer dient zijn wettelijke vakantiedagen op te nemen binnen de 12 maanden volgend op het einde van het vakantiedienstjaar. Alle wettelijke vakantiedagen dienen aldus te worden opgenomen tussen 1 januari en 31 december van het vakantiejaar. Hieruit volgt dat de wettelijke vakantiedagen waarop een werknemer recht heeft, niet mogen worden overgedragen naar het volgende kalenderjaar. Voor vakantiedagen die het bedrijf zelf toekent, zijn andere bepalingen van toepassing.

Lees meer

Feestdagen 2024

Voor de feestdagen in 2024 die vallen op een zondag of een inactiviteitsdag van de onderneming en die collectief verplaatst worden, bent u verplicht voor 15.12.2023 de vervangingsdatum kenbaar te maken in de lokalen van de onderneming. Dit dient te gebeuren door een ondertekend en gedagtekend bericht aan te plakken in de onderneming. Een kopie van dit bericht moet aan het arbeidsreglement worden gehecht en aan de inspectie worden overgemaakt.

Lees meer

Kilometervergoeding dienstverplaatsingen eigen wagen Q4/2023

Met ingang van 01.10.2023 mag voor het gebruik van de eigen wagen voor rekening van de onderneming aan de werknemer maximaal € 0,4259/km betaald worden (bedrag Q4/2023). Voor Q3/2023 mocht maximaal € 0,4237/km betaald worden voor dergelijke verplaatsingen.

Omschakeling zomeruur naar winteruur

In de nacht van 28 op 29 oktober zetten we om 3 uur de klok 1 uur achteruit en wordt het 2 uur. De werknemers die in ploegen werken en bij de omschakeling van zowel het winter- als het zomeruur in de nacht werken, krijgen telkens loon voor 8 uren. Voor de werknemers die niet in ploegen werken of zij die niet tijdens beide omschakelingen werken, geldt een andere regeling.

Jaarlijks actieplan welzijn

Jaarlijks dient de werkgever werk te maken van zijn wettelijke verplichtingen rond veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk en dient een jaarlijks actieplan opgemaakt te worden dat actiepunten op korte termijn bevat. Dit actieplan dient uiterlijk voor 01.11 ter advies voorgelegd te worden aan het CPBW. Deze verplichting geldt ook voor bedrijven die geen CPBW hebben. De preventieadviseur wordt betrokken bij de opmaak van dit actieplan. Het is aangewezen hiervoor contact op te nemen met uw externe preventiedienst.

Lees meer

Sociale verkiezingen – stemrecht uitzendkrachten

In mei 2024 vinden opnieuw sociale verkiezingen plaats. Uitzendkrachten hebben onder bepaalde voorwaarden ook recht om te stemmen bij de gebruiker. Als een uitzendkracht van 01.11.2023 tot en met 31.01.2024 minstens 32 daadwerkelijke arbeidsdagen bij een gebruiker heeft, heeft hij stemrecht voor de sociale verkiezingen bij de gebruiker waar hij deze arbeidsdagen behaald heeft. Het is geen voorwaarde dat de uitzendkracht tewerkgesteld wordt op de dag van de verkiezingen.