Weergave Blokken Lijsten

Gewaarborgd loon studenten

Voor werknemers verbonden door een arbeidsovereenkomst voor studenten gelden bij ziekte dezelfde regels voor gewaarborgd loon als bij gewone werknemers. Omwille van de anciënniteitsvoorwaarde van 1 maand die in bepaalde situaties van toepassing is, is er vaak geen gewaarborgd loon van toepassing bij studenten-arbeiders en studenten-bedienden met een arbeidsovereenkomst van minder dan 3 maanden. Voor studenten-bedienden met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur langer dan 3 maanden is onmiddellijk gewaarborgd loon verschuldigd.

Lees meer

Tijdelijke werkloosheid na 31.08.2020

Tot en met 31.08.2020 kan iedere werkgever nog beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht i.k.v. Corona. Vanaf 01.09.2020 is deze mogelijkheid enkel nog voorzien voor sectoren en werkgevers die hard getroffen zijn. Dit zijn enerzijds werkgevers die minstens 20% tijdelijke werkloosheid kenden tijdens het 2e kwartaal 2020 en anderzijds sectoren die aangeduid worden door de minister van Werk. Werkgevers die niet komen tot deze 20% dienen vanaf 01.09.2020 terug beroep te doen op tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen (met enkele versoepelingen).

Lees meer

Taalgebruik in sociale documenten tussen werkgever en werknemer

Het taalgebruik in België is een complexe materie. België is onderverdeeld in vier taalgebieden, iedere gemeente behoort tot één taalgebied. De toepasselijke taalregeling is afhankelijk van het gebied waarin de exploitatiezetel van de onderneming ligt. De partijen kunnen hier onderling niet van afwijken. Het gaat hier over de sociale contacten tussen de werkgever en werknemer, dit gaat aldus o.a. over arbeidsovereenkomsten, ontslagdocumenten en loonafrekeningen. Een foutieve taal hanteren, kan ernstige gevolgen hebben.

Lees meer

Maatregelen werkgever omwille van hitte

Afhankelijk van de gemeten temperatuur en de aard van het verrichte werk dient de werkgever bij hitte bepaalde maatregelen te nemen.  De gemeten warmte wordt uitgedrukt in de WBGT-index, dewelke rekening houdt met de temperatuur en vochtigheid. De arbeidsgeneesheer stelt vast hoeveel fysieke inspanning een bepaald soort werk vraagt. Zodra bepaalde waarden zijn overschreden, moet de werkgever beschermingsmiddelen ter beschikking stellen van werknemers die aan rechtstreekse zonnestraling worden blootgesteld (bv. hoofddeksel), aangepaste verfrissende dranken verstrekken en/of een verluchtingsysteem in werklokalen instaleren. Indien dit niet volstaat, dient de werkgever extra rusttijden toe te staan.

Vrijstelling BV Corona

Indien werknemers tijdelijk werkloos werden gesteld in de periode tussen 12.03.2020 en 31.05.2020 kan er mogelijk een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing toegepast worden en dit voor een periode van 3 maanden (juni, juli en augustus 2020). Dit geldt voor ondernemingen die gedurende minstens 30 opeenvolgende kalenderdagen een beroep gedaan hebben op tijdelijke werkloosheid omwille van Corona. Het volstaat dat er op elke dag van de voornoemde periode minstens 1 werknemer in tijdelijke werkloosheid werd geplaatst. Onze diensten volgen dit uiteraard mee op.

Lees meer

PC 302.00 – samenloop betaling facturen

In PC 302.00 (horeca) was er een automatisch betalingsuitstel van RSZ-bijdragen voor het eerste en het tweede kwartaal van 2020. Deze facturen dienen echter ten laatste op 15.12.2020 betaald te worden. Bovendien werd door het Fonds ook een betalingsuitstel toegekend voor de voorschotten van de eindejaarspremie van januari t.e.m. juni 2020. Deze bijdrage dient zo snel mogelijk betaald te worden. Tot slot is het ook mogelijk dat er te weinig voorschot werd betaald voor de eindejaarspremie en hieruit dus nog een hogere afrekening volgt.

Lees meer

Flexi-jobs onderwijzend personeel

Sinds 01.01.2018 wordt de zomervakantie voor onderwijzend personeel gelijkgesteld om i.k.v. flexi-jobs te voldoen aan de tewerkstellingsvoorwaarde in kwartaal T-3. Voordien bestond deze gelijkstelling enkel voor vastbenoemd onderwijzend personeel, doch sedert vorig jaar aldus ook voor tijdelijke leerkrachten die in de zomermaanden een tijdelijke bezoldiging of werkloosheidsuitkering ontvangen die wordt gelijkgesteld met gewerkte dagen.

Herneming procedure sociale verkiezingen 2020

N.a.v. de Corona-crisis werd eerder dit jaar beslist om de procedure voor de sociale verkiezingen 2020 tijdelijk op te schorten. Op 01.08.2020 treedt het Koninklijk Besluit in werking dat de nieuwe verkiezingsperiode vastlegt van 16.11.2020 t.e.m. 29.11.2020. In principe bepaalt de oorspronkelijke verkiezingsdag wanneer de nieuwe verkiezingsdag valt en blijft de oorspronkelijke uurregeling behouden. Als men bijvoorbeeld beslist had om te stemmen op 13.05.2020 (woensdag in de eerste week), dan zal de nieuwe verkiezingsdatum ook de woensdag in de eerste week zijn, nl. 18.11.2020.

Lees meer

Vlaamse aanmoedigingspremie 1/10e ouderschapsverlof

Vanaf 01.09.2020 kunnen werknemers die een 1/10e ouderschapsverlof nemen onder bepaalde voorwaarden ook en Vlaamse aanmoedigingspremie voor zorgkrediet ontvangen. De Vlaamse aanmoedigingspremie is een aanvullende premie vanuit de Vlaamse overheid bovenop de onderbrekingsuitkering die de werknemer van RVA kan ontvangen. Eén van de voorwaarden is uiteraard dat men tewerkgesteld dient te zijn in het Vlaams Gewest. Ook werknemers die nu reeds een 1/10e ouderschapsverlof genieten, kunnen vanaf 01.09.2020 van deze aanmoedigingspremie genieten.

Lees meer

Corona vs. toegelaten arbeid gepensioneerden

Voor een gepensioneerde werknemer tellen onder bepaalde voorwaarden de beroepsinkomsten in de periode van 01.03.2020 tot 30.06.2020 niet mee om na te gaan of de maximumgrenzen inzake cumul met pensioen gerespecteerd worden. De tewerkstelling moet hierbij wel aangevat of uitgebreid zijn in het kader van de strijd tegen het coronavirus en deze moet bovendien uitgeoefend worden in één van de essentiële sectoren. De einddatum van deze maatregel werd door het KB van 06.07.2020 verlengd tot 31.08.2020. 

Lees meer