Weergave Blokken Lijsten

Tijdelijke werkloosheid tijdens de paasvakantie

In principe is het niet mogelijk om tijdelijke werkloosheid wegens corona tijdens de paasvakantie toe te passen omwille van een opvangprobleem. Indien een vakantiekamp of buitenschoolse opvang gedeeltelijk of volledig wordt geannuleerd n.a.v. een beslissing van het Overlegcomité van 19.03.2021 is het echter wel mogelijk om tijdelijke werkloosheid wegens corona in te roepen. De werknemer moet de werkgever hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen en een bewijs afleveren van de annulatie van het kamp. Indien beide ouders van het kind samenwonen, kan slechts één ouder gebruik maken van dit recht.

RSZ - Registratietool telewerk

Na het overlegcomité van 24.03.2021 werd beslist om de controles op het verplichte telewerk te verscherpen. De werkgever dient maandelijks uiterlijk de 6de kalenderdag van de betrokken maand het aantal personen en niet-telewerkbare personen te registreren o.b.v. de situatie op de 1ste kalenderdag en dit voor iedere vestigingseenheid. De registratietool met bijhorende instructies staat op de portaalsite van de RSZ (www.socialsecurity.be). Deze tool kan een inspecteur als hulpmiddel gebruiken om de controle op het verplichte telewerk te vergemakkelijken.

Lees meer

Stand van zaken klein verlet COVID-vaccin

Er is al geruime tijd sprake van het recht op klein verlet voor een werknemer die tijdens de uren wordt opgeroepen om het COVID-vaccin te bekomen. Het wetsontwerp werd ondertussen goedgekeurd in de Kamer, doch is pas in voege na publicatie in het B.S. De werknemer zal recht hebben op klein verlet voor de tijd die nodig is om zich te laten vaccineren. De werknemer zal de werkgever op voorhand moeten verwittigen van zijn afwezigheid en op vraag van de werkgever een bevestiging van de afspraak/uitnodiging voorleggen. In het kader van de privacy wetgeving mag de werkgever geen kopie van deze bevestiging of uitnodiging nemen.

Lees meer

Sluitingsdagen bankinstellingen

Gelieve er rekening mee te houden dat de bankinstellingen gesloten zijn op vrijdag 2 april en maandag 5 april. Neem uw voorzorgen opdat de betalingen tijdig uitgevoerd kunnen worden.

Privégebruik firmawagens 2021

Bij de berekeningswijze van het voordeel alle aard van een firmawagen houdt men onder meer rekening met de CO2-uitstoot. De referentie CO2-uitstoot wordt ieder jaar aangepast. Voor 2021 is deze waarde voor dieselvoertuigen aangepast naar 84 gr/km en voor voertuigen met benzine-, LPG- of gasmotor naar 102 gr/km. Hierdoor is er een lichte aanpassing van het voordeel alle aard. Het bekomen forfaitaire voordeel alle aard mag voor inkomstenjaar 2021 niet minder bedragen dan € 1.370,00 per jaar.  

Loon voor stakende/werkwillige werknemers

Op maandag 29.03.2021 kondigen de vakbonden een nationale staking aan. Een werknemer is nooit verplicht om mee te staken. Indien hij beslist om te staken, wordt zijn arbeidsovereenkomst die dag geschorst zonder recht op loon. Eventueel kan hij een stakingsvergoeding bekomen via zijn vakbond. Een werknemer die wel werkwillig is, maar die dag verhinderd wordt om te werken, heeft eveneens geen recht op loon als de hinder te wijten is aan een stakingsactie waaraan ze niet deelnemen (en geen vervangend werk krijgen), een stakingspost aan de ingang van de onderneming of door een staking in een andere onderneming (bv. leverancier, klant).

Lees meer

Uitstel vakantiebijdragen horeca en andere gesloten sectoren

De ministerraad heeft het uitstel van de vakantiebijdragen in de horecasector en de andere gesloten sectoren goedgekeurd. Voor de horecasector zal een uitstel met 6 maanden voorzien worden. De werkgevers van de andere gesloten sectoren zullen een afbetalingsplan kunnen aanvragen. De RSZ is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit besluit. De nodige aanpassingen van de regelgeving moeten nog worden doorgevoerd door de minister van Werk, waardoor dit momenteel nog onder voorbehoud is.

Lees meer

Omschakeling winteruur naar zomeruur

In de nacht van 27 op 28 maart zetten we om 2 uur de klok 1 uur vooruit en wordt het 3 uur. De werknemers die in ploegen werken en bij de omschakeling van zowel het winter- als het zomeruur in de nacht werken, krijgen telkens loon voor 8 uren. Voor de werknemers die niet in ploegen werken, geldt een andere regeling.

Tijdelijke werkloosheid Corona-overmacht t.e.m. 30.06.2021

Minister De Croo heeft op 12.02.2021 de verlenging van Corona-overmacht tot 30.06.2021 reeds aangekondigd. Hoewel dit tot op heden nog steeds onder voorbehoud van publicatie is, heeft ook RVA de richtlijnen reeds aangepast en wordt de verlenging tot en met 30.06.2021 al vermeld. De toepassing van tijdelijke werkloosheid Corona-overmacht volgens de versoepelde procedure (geen C3.2A, …) wordt nog opengesteld voor alle werkgevers tot en met 30.06.2021. De toepassing hiervan moet uiteraard wel terecht zijn. RVA controleert op regelmatige basis de correcte toepassing hiervan.

Werkgelegenheidsplan oudere werknemers

Sedert 2013 moeten werkgevers met meer dan 20 werknemers jaarlijks een werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers opmaken. In dit plan worden de specifieke maatregelen toegelicht die de werkgever genomen of gepland heeft om het aantal werknemers van 45 jaar en ouder te behouden en/of te vermeerderen. De werkgever zal dit plan moeten voorleggen aan het personeel en hen na afloop van het plan informeren over de resultaten.