Weergave Blokken Lijsten

Fiscale vrijstelling woon-werkverkeer

Elke werkgeverstussenkomst voor het woon-werkverkeer met een ander vervoermiddel dan het openbaar vervoer of het georganiseerd gemeenschappelijk vervoer, wordt voor € 410,00 vrijgesteld van belastingen voor inkomstenjaar 2019 (vorig jaar € 400,00), tenzij de werknemer zijn werkelijke beroepskosten bewijst in de aangifte in de personenbelasting. In de bedrijfsvoorheffing komt dit neer op een maandelijkse vrijstelling van € 34,20 (vorig jaar € 33,30).

Fietsvergoeding

Het maximaal vrijgestelde bedrag in het kader van de fietsvergoeding bedraagt sedert 01.01.2019 zowel voor RSZ als fiscus € 0,24 per afgelegde kilometer. Dit bedrag bedroeg reeds enkele jaren € 0,23 per afgelegde kilometer.

Is het te koud om te werken?

De extreme koude buiten kan een invloed hebben op de uitoefening van het werk. Wanneer de temperaturen op het werk onder bepaalde grenswaarden dalen, dient de werkgever bepaalde maatregelen te nemen (o.a. beschermingskledij, extra rustpauzes). Voor bepaalde werkzaamheden kan tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer worden aangevraagd.

Lees meer

Wijziging procedure RSZ-attesten vanaf 01.02.2019

Bij RSZ kunnen verschillende attesten (bv. openbare aanbesteding, aantal werknemers) worden opgevraagd. Tot en met 31.01.2019 worden deze attesten voorzien van een droogstempel en per post aan de werkgever verzonden. Vanaf 01.02.2019 wijzigt RSZ hun werkwijze. Het afgeleverde document wordt vervangen door een PDF-document dat geauthenticeerd wordt met een digitale ondertekening. De attesten worden vanaf 01.02.2019 zowel elektronisch verzonden via de e-box van werkgever als op papier met als doel deze op termijn enkel nog elektronisch af te leveren.

Lees meer

Uitbreiding pleegzorgverlof

Met ingang vanaf 01.01.2019 werd de mogelijkheid om afwezig te zijn in het kader van pleegouderschap uitgebreid. Naast pleegzorgverlof voor niet-langdurige opvang werd een pleegouderverlof voor langdurige opvang ingevoerd. Bij een opvang van langer dan zes maanden is voortaan pleegouderverlof mogelijk gedurende zes weken per pleegouder en één week die verdeeld kan worden tussen beide pleegouders. Dit recht wordt de komende jaren stelselmatig uitgebreid.

Lees meer

Raming VAA Woning: factor vanaf inkomstenjaar 2019

In het verleden werd er een verschillende factor genomen voor de berekening van het voordeel alle aard voor de woning naargelang het KI. Dit kwam ter discussie en om die reden werd de factor afgeschaft vanaf inkomstenjaar 2017. Vanaf inkomstenjaar 2019 is er opnieuw een factor ingevoerd, ongeacht de situatie. Voor de raming van het voordeel alle aard voor de woning geldt met ingang van inkomstenjaar 2019 volgende formule:  100/60 van het geïndexeerde KI x 2. Indien de woning gemeubeld is, dient dit voordeel net zoals voordien nog verhoogd te worden met 2/3.

Outplacement

Er zijn 2 stelsels inzake outplacement. Het algemene stelsel is van toepassing voor iedere werknemer die wordt ontslagen door de werkgever mits een opzegging of verbreking van ten minste 30 weken. Het bijzondere outplacementstelsel conform cao 82bis is ondergeschikt aan het algemene stelsel en is voor ontslagen werknemers (met minder dan 30 weken opzeg) die ouder zijn dan 45 en minstens 1 jaar anciënniteit in de onderneming hebben.

Lees meer

Uitbreiding adoptieverlof

Met ingang van 01.01.2019 wordt de mogelijkheid om adoptieverlof te nemen uitgebreid en verdwijnt de maximumleeftijd van 8 jaar voor de opname hiervan. Het recht wordt hetzelfde voor ieder minderjarig kind en bedraagt standaard 6 weken voor iedere adoptieouder. Daarenboven komen er vanaf 2019 stelselmatig 1 of meerdere weken bij die onderling verdeeld worden tussen beide adoptieouders.

Scholingsbeding 2019

Indien een werknemer een opleiding geniet in het kader van zijn arbeidsovereenkomst vallen de kosten van deze opleiding volledig of grotendeels ten laste van de werkgever. Door het afsluiten van een scholingsbeding verbindt de werknemer zich ertoe om een gedeelte van de opleidingskosten terug te betalen aan de werkgever indien hij de onderneming verlaat voor het einde van de overeengekomen periode, die maximaal 3 jaar bedraagt. Aan het scholingsbeding en aan de opleiding zijn diverse voorwaarden verbonden (o.a. minimum brutoloon werknemer € 34.819,00/jaar, tenzij het een opleiding voor een knelpuntberoep betreft) waardoor niet iedere opleiding hiervoor in aanmerking komt.

Loongrenzen 2019

De loongrenzen in de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd. Deze grensbedragen zijn o.m. bepalend voor de geldigheid van een scholingsbeding en concurrentiebeding. De grensbedragen van 2013 blijven nog wel van toepassing bij het vastklikken van de opzeggingstermijnen van de bedienden die voor 01.01.2014 in dienst waren.