Weergave Blokken Lijsten

Sanctie niet-organiseren sociale verkiezingen

Tussen 13 en 26 mei 2024 vinden de sociale verkiezingen plaats. Dit betekent dat de procedure in december 2023 moet opgestart worden in ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld 50 (CPBW) of 100 (CPBW en OR) werknemers tewerkstellen. Een onderneming die door de voorwaarden wordt verplicht om sociale verkiezingen te organiseren, kan hiervan niet afwijken. Werkgevers die dit nalaten, kunnen te allen tijde verplicht worden de procedure op te starten en/of een strafsanctie oplopen.

Collectieve sluiting en vervanging feestdagen

Indien er een collectieve sluiting (vakantie, ADV, …) binnen de onderneming van toepassing is, dient deze tijdig kenbaar gemaakt te worden cfr. de richtlijnen in het arbeidsreglement. Voor de vervanging van de feestdagen die op inactiviteitsdagen vallen en die collectief verplaatst worden, dienen de data uiterlijk 15.12.2023 uitgehangen te worden. Doorgaans worden beide samen kenbaar gemaakt zodat dit bericht kan geregistreerd worden bij FOD WASO als bijlage aan het arbeidsreglement.

Lees meer

Eindejaarspremie

Doorgaans heeft de werkgever de verplichting om een eindejaarspremie toe te kennen aan zijn werknemers. De algemene wetgeving voorziet echter geen verplichting tot toekenning van een eindejaarspremie, maar dit vloeit meestal voort uit een sector-cao. Ook door een ondernemings-cao, een individuele overeenkomst, het arbeidsreglement of een bestaand gebruik, kan het recht op een eindejaarspremie ontstaan. Desgevallend zal het nodige door onze diensten verwerkt worden.

Opname inhaalrustdagen

Indien de wekelijkse arbeidsduur in de onderneming op jaarbasis wordt bereikt door de toekenning van inhaalrustdagen, moeten deze voor het einde van het jaar worden opgenomen. Indien de inhaalrustdagen niet binnen het kalenderjaar worden opgenomen, wordt de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur overschreden.

Plusplannen vanaf 01.01.2024

Eerder informeerden we al over de RSZ-verminderingen bij eerste aanwervingen vanaf 01.01.2024. De wet is ondertussen gepubliceerd (BS 02.11.2023), waardoor dit vanaf 01.01.2024 in voege treedt. Enerzijds vermindert het voordeel voor een 1ste werknemer van max. € 4.000,00 naar max. € 3.100,00 per kwartaal en dit zowel voor nieuwe aanwervingen als voor de reeds lopende verminderingen. Anderzijds verdwijnen de verminderingen voor een 4de, 5de en 6de aanwerving. Deze laatste inperking heeft geen impact op de reeds lopende verminderingen die aangevat zijn uiterlijk 31.12.2023. 

PC 140.03 - Ecocheques niet-rijdend personeel

Met de loonverwerking van de maand december 2023 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor het niet-rijdend personeel en garagepersoneel uit PC 140.03. Sedert 2016 bedraagt de zichtwaarde voor een voltijdse werknemer met volledige prestaties in de referteperiode € 200,00. De procedure verloopt identiek als de voorbije jaren. Tenzij andere afspraken werden gemaakt, verzorgt Salar de bestelling van uw ecocheques.

PC 149.02 - Ecocheques

Tenzij werd geopteerd voor een gelijkwaardige alternatieve besteding worden er tezamen met de loonverwerking van de maanden juni en december 2023 wederom ecocheques verwerkt voor de arbeiders uit PC 149.02 t.b.v. € 125,00 per voltijdse arbeider. Behoudens tegenbericht voor 15.11.2023 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor ecocheques mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

PC 302.00 - Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand december 2023 zullen opnieuw ecocheques worden verwerkt voor de werknemers uit PC 302.00. Alle werknemers (vaste of tijdelijke werknemers, oproepkrachten, …) m.u.v. studenten hebben recht op ecocheques. Voor een voltijdse werknemer met een volledige referteperiode bedraagt het totaalbedrag € 250,00. Behoudens tegenbericht voor 30.11.2023 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor de ecocheques mogen verder zetten zoals de geldende afspraken in het verleden.

Lees meer

PC 132.00 - Ecocheques

Tezamen met de loonverwerking van de maand december 2023 worden wederom ecocheques verwerkt voor de arbeiders uit PC 132.00 t.b.v. € 250,00 per voltijdse arbeider, tenzij in het verleden geopteerd werd voor een alternatieve invulling. Behoudens tegenbericht voor 15.11.2023 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor ecocheques mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

PC 307.00 - Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand december 2023 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de werknemers uit PC 307.00. De zichtwaarde voor een voltijdse werknemer met volledige prestaties in de referteperiode bedraagt € 250,00. De procedure verloopt identiek als de voorbije jaren. Tenzij andere afspraken werden gemaakt, verzorgt Salar de bestelling van uw ecocheques.