Weergave Blokken Lijsten

1/10e ouderschapsverlof vanaf 01.06.2019

In het B.S. van 22.05.2019 werd het KB gepubliceerd dat vanaf 01.06.2019 de mogelijkheid biedt aan voltijdse werknemers om 1/10e ouderschapsverlof aan te vragen. Deze nieuwe opnamevorm is enkel mogelijk mits akkoord van de werkgever. Dit in tegenstelling tot de andere opnamevormen. Bij weigering moet de werkgever deze beslissing schriftelijk meedelen aan de werknemer binnen de maand na de schriftelijke kennisgeving van het ouderschapsverlof.

Lees meer

Inlichtingenblad voertuig

Om het privégebruik van een firmawagen correct te kunnen verwerken, dienen diverse gegevens bezorgd te worden aan onze diensten. Daarom verzoeken wij u het inlichtingenblad van de firmawagen volledig ingevuld aan ons over te maken uiterlijk 2 werkdagen op voorhand.  

Scholingsbeding – 2e afwijking voor knelpuntberoepen

Indien een werknemer een opleiding geniet in het kader van zijn arbeidsovereenkomst vallen de kosten van deze opleiding ten laste van de werkgever. Door het afsluiten van een scholingsbeding kan de werkgever zich (gedeeltelijk) indekken voor de kosten van deze opleiding wanneer de werknemer vroegtijdig de onderneming zou verlaten. Aan het scholingsbeding en aan de opleiding zijn diverse voorwaarden verbonden waardoor niet iedere opleiding hiervoor in aanmerking komt. Wanneer de opleiding betrekking heeft op een knelpuntberoep zijn de voorwaarden met ingang van 29.04.2019 nog soepeler geworden.

Lees meer

Berekening vakantiedagen

Het recht op vakantie wordt opgebouwd tijdens het vakantiedienstjaar. Dit is het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarin de vakantie wordt opgenomen. Het aantal vakantiedagen dat een werknemer in 2019 mag opnemen, is aldus gebaseerd op de prestaties van 2018. Wie het volledig vakantiedienstjaar 2018 heeft gewerkt (of via gelijkgestelde periodes), heeft in 2019 aldus recht op 4 weken vakantie. Deze vakantiedagen moeten worden opgenomen tijdens het lopende vakantiejaar. Het is niet toegelaten vakantiedagen over te dragen.

Lees meer

Eenzijdig vakantie vastleggen

Als algemene richtlijn geldt dat vakantie in onderling overleg moet worden vastgelegd. Noch de werkgever, noch de werknemer mag eenzijdig vakantie vastleggen. Vakantiedagen kunnen echter wel collectief vastgelegd worden en dit op sector- of ondernemingsniveau. Indien een jaarlijkse collectieve vakantie wordt ingevoerd op ondernemingsniveau, moet deze worden opgenomen in het arbeidsreglement. Indien er geen collectieve vakantie is vastgelegd, dient vakantie genomen te worden in gemeenschappelijk overleg tussen werknemer en werkgever.

Inlichtingenblad firmawagen

Indien een firmawagen toegekend wordt, dient u verschillende gegevens aan onze diensten te bevestigen opdat een correcte verwerking kan gebeuren. Voortaan dient u het inlichtingenblad voor de firmawagen online in te vullen en aan ons te verzenden zonder dit af te drukken. Het inlichtingenblad kan wel digitaal bewaard worden (knop “bewaar”) of kan rechtstreeks naar onze diensten verstuurd worden (knop “verzend”), maar kan niet meer afgedrukt worden.

Lees meer

PC 313.00 - Jaarlijkse premie

Sedert 2016 bestaat op sectorniveau een jaarlijkse bruto premie t.b.v. € 250,00 per voltijdse werknemer. Deze bruto premie werd vanaf 2018 verhoogd met € 352,00 waardoor deze bruto premie in totaliteit € 602,00 bedraagt. De helft van deze premie wordt toegekend met de loonverwerking van juli, de andere helft met deze van december. Voor deeltijdse werknemers of werknemers die niet de gehele referteperiode gewerkt hebben, wordt dit bedrag pro rata aangepast.

Lees meer

Outplacement na medische overmacht

Met ingang van 29.04.2019 is een nieuwe vorm van outplacement in werking getreden wanneer een medische overmacht wordt ingeroepen door de werkgever. De werkgever moet het outplacementaanbod doen binnen de 15 dagen na uitdiensttreding. Deze begeleiding heeft een waarde van € 1.800,00 voor 30 uren.

PC 127.00 - Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand juli 2019 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de werknemers uit PC 127.00. De procedure verloopt identiek als de voorbije jaren. Behoudens tegenbericht voor 30.06.2019 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor ecocheques mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

PC 145.00 – Forfaitaire premie

Sedert 2016 is er binnen PC 145.00 de verplichting om een jaarlijkse premie toe te kennen tezamen met de lonen van de maand juli. Het maximumbedrag van de premie voor een voltijdse arbeider bedraagt bruto € 58,32. In de referteperiode (01.07 – 30.06) wordt rekening gehouden met de tewerkstellingsbreuk en de periode dat de werknemer in dienst is geweest in de onderneming.