Weergave Blokken Lijsten

Steunmaatregelen betreffende het Coronavirus

De regering nam recent enkele maatregelen om de impact van het Coronavirus op de economie en werking van ondernemingen te beperken. De maatregelen hebben onder andere betrekking op tijdelijke werkloosheid (procedure en uitkeringen), uitstel of afbetalingsplan bij de betaling van RSZ-bijdragen en een betalingsplan voor BV en andere belastingen. Ook voor zelfstandigen werden maatregelen genomen, o.a. vermindering voor de sociale bijdragen voor het jaar 2020.

Lees meer

PC 100.00 - Fietsvergoeding verplicht vanaf 01.07.2020

Vanaf 01.07.2020 is de werkgever in PC 100.00 verplicht een fietsvergoeding van 0,10 €/km met een maximum van 4,00 €/dag toe te kennen aan werknemers die zich met de fiets naar het werk verplaatsen. Dit komt neer op een maximum van 40 werkelijk afgelegde km/dag. Voordeligere regelingen die reeds op ondernemingsniveau worden toegepast, blijven bestaan. Indien er werknemers zijn die zich met de fiets naar het werk verplaatsen en waarvoor nu nog geen of een minder voordelige vergoeding wordt toegekend, dient u dit aan onze diensten te melden.

Lees meer

PC 302.00 – Meldingsplicht afwijking minimum arbeidsduur

Graag herinneren we u eraan dat wanneer u als onderneming gebruik maakt of wenst te maken van de afwijking op de arbeidsduur u hiervan melding moet maken aan de voorzitter van het paritair comité a.d.h.v. het formulier in bijlage. Dit formulier moet u invullen en (bij voorkeur aangetekend) per post verzenden. Als de melding werd gedaan, bedraagt de minimum wekelijkse arbeidsduur bij deeltijdse arbeid 10 u/week in een 5 dagen/week bedraagt (of 12 u/week in een 6 dagen/week). Bovendien geldt dan een minimum tewerkstelling van 2 u/dag (i.p.v. 3 u/dag).

Lees meer

PC 201.00 - Ecocheques of bruto premie

Met de loonverwerking van de maand april 2020 zullen wederom ecocheques of een bruto premie worden verwerkt voor de bedienden uit PC 201.00, naargelang de eerder gemaakte afspraken. De procedure verloopt identiek als in het verleden. Net zoals voordien verzorgen onze diensten de bestelling van uw ecocheques of verwerking van de bruto premie, tenzij andere afspraken werden gemaakt.

Detachering naar Nederland

Met ingang van 01.03.2020 legt Nederland een bijkomende verplichting op voor buitenlandse werkgevers die tijdelijk in Nederland zullen werken. Deze zullen voortaan de tijdelijke tewerkstelling moeten melden via een online meldloket, te consulteren via https://www.postedworkers.nl/. Deze meldingsplicht moet Nederland in staat stellen om een betere controle uit te voeren op de naleving van het arbeidsrecht bij buitenlandse detacheringen.

Lees meer

Privégebruik firmawagens 2020

Bij de berekeningswijze van het voordeel alle aard van een firmawagen houdt men onder meer rekening met de CO2-uitstoot. De referentie CO2-uitstoot wordt ieder jaar aangepast. Voor 2020 is deze waarde voor dieselvoertuigen aangepast naar 91 gr/km en voor voertuigen met benzine-, LPG- of gasmotor naar 111 gr/km. Hierdoor is er een lichte aanpassing van het voordeel alle aard. Het bekomen forfaitaire voordeel alle aard mag voor inkomstenjaar 2020 niet minder bedragen dan € 1.360,00 per jaar.  

Spitsuur HR 10.03.2020

Op dinsdag 10 maart 2020 organiseert Salar, in samenwerking met Mploy advocaten, een ontbijtseminarie in 4Wings te Westerlo. Tijdens dit Spitsuur HR wordt gesproken over de (on)mogelijkheid tot ontslag van (langdurig) zieken en de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van leidinggevenden bij ernstige arbeidsongevallen. Tevens komen diverse actualia aan bod, o.a. een extra topic over de impact van het Corona-virus voor ondernemingen. Inschrijven is mogelijk via http://www.spitsuurhr.be/.

PC 200.00 – Fietsvergoeding verplicht vanaf 01.07.2020

Vanaf 01.07.2020 is de werkgever in PC 200.00 verplicht een fietsvergoeding van 0,10 €/km met een maximum van 4,00 €/dag toe te kennen aan werknemers die zich met de fiets naar het werk verplaatsen. Dit komt neer op een maximum van 40 werkelijk afgelegde km/dag. Voordeligere regelingen die reeds op ondernemingsniveau worden toegepast, blijven bestaan. Indien er werknemers zijn die zich met de fiets naar het werk verplaatsen en waarvoor nu nog geen of een minder voordelige vergoeding wordt toegekend, dient u dit aan onze diensten te melden.

Lees meer

Bewijs statuut student

Onder bepaalde voorwaarden kan een student tewerkgesteld worden onder een voordelig studentenstatuut. Vanaf heden moet de werkgever in geval van een discussie met de RSZ kunnen bewijzen dat de persoon ook effectief student is. Een verklaring op eer van de student of een kopie van de studentenkaart zal niet voldoende zijn. Het bewijs kan bijvoorbeeld wel geleverd worden met een kopie van het inschrijvingsbewijs aan een (hoge)school of universiteit voor het lopende academiejaar.

PC 124.00 - Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand april 2020 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de arbeiders uit PC 124.00 ten belope van € 100,00 per voltijdse arbeider, tenzij werd geopteerd voor een alternatieve invulling. Behoudens tegenbericht voor 31.03.2020 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor ecocheques mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.