Weergave Blokken Lijsten

De inzetbaarheidsbevorderende maatregelen

De maatregelen ter bevordering van de inzetbaarheid van ontslagen werknemers met een opzeggingstermijn of verbrekingsvergoeding van minstens 30 weken, zijn gewijzigd en treden uiterlijk 01.04.2025 in werking. De omschrijving van inzetbaarheidsbevorderende maatregelen werd uitgewerkt en er is voortaan sprake van een forfaitair budget t.b.v. € 1.800,00 dat hiervoor aangewend kan worden. De financiering van dat budget en de aanvraagprocedure tot terugbetaling bij RVA werden ook verder uitgewerkt. Deze aanpassingen brengen geen extra kosten voor de werkgever met zich mee.

Wijzigingen flexi-jobs 01.07.2024

Bepaalde sectoren hebben ervoor gekozen vanaf 01.07.2024 het gebruik van flexi-jobs te beperken (gedeeltelijke opt-out) of in te voeren (opt-in). In PC 320.00 kunnen flexi-jobs vanaf 01.07.2024 enkel nog voor functies waarvoor ook een EXT mogelijk is. In PC 331 (afdeling kinderopvang) worden flexi-jobs vanaf 01.07.2024 beperkt tot maximum 20% van het totale arbeidsvolume op jaarbasis. In PC 139.00 geldt vanaf 01.07.2024 een opt-in. In PC 132.00 werd de vraag tot opt-out ingediend via cao, maar wegens het ontbreken van een KB treedt deze cao momenteel nog niet in werking. In PC 132.00 blijven flexi’s momenteel bijgevolg nog wel mogelijk. 

Lees meer

Controlekaart eC3.2 vanaf 2025 verplicht digitaal

Sedert 01.09.2023 is het gebruik van de elektronische controlekaart ‘eC3.2’ al mogelijk, maar vanaf 01.01.2025 wordt dit verplicht. De elektronische eC3.2 vervangt de papieren controlekaart, waardoor er een vlottere verwerking is. Bovendien brengt dit minder administratie met zich mee (o.m. geen validatieboek meer). Het gebruik van de eC3.2 wordt nu al aangemoedigd. Hiervoor moet er een akkoord zijn binnen de onderneming (via een ondernemings-cao, het arbeidsreglement of individueel akkoord met werknemers). Vanaf 01.01.2025 moet er geen akkoord meer zijn en wordt de digitale eC3.2 verplicht.  

Lees meer

PC 201.00 - Bruto premie of maaltijdcheques

Sedert 2016 hebben voltijdse bedienden met een volledige referteperiode tezamen met het loon van augustus recht op een jaarlijkse bruto premie van € 188,00. Voor deeltijdse bedienden geldt een pro rata berekening. Er kon geopteerd worden voor een alternatieve invulling, m.n. een verhoging van het werkgeversgedeelte van de maaltijdcheques met € 1,00 per dag vanaf 01.01.2016. Behoudens tegenbericht voor 31.07.2024 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor de bruto premie mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

Lees meer

PC 320.00 – Beperking flexi-jobs vanaf 01.07.2024

In PC 320.00 is het sinds 01.01.2024 mogelijk om flexi-job-werknemers tewerk te stellen. Met ingang vanaf 01.07.2024 blijft een flexi-job in de begrafenissector PC 320.00 nog wel mogelijk, maar enkel nog voor functies die ook onder het stelsel van gelegenheidswerknemer (EXT) zouden kunnen. Dit gaat meer bepaald over een occasionele tewerkstelling bij het uitvoeren van verschillende taken ter gelegenheid van een overlijden.

PC 331 – Beperking flexi-jobs vanaf 01.07.2024

In PC 331 met als hoofdactiviteit kinderopvang (NACE 88.91) is het sinds 01.04.2024 mogelijk om flexi-job-werknemers tewerk te stellen. Vanaf 01.07.2024 geldt er een beperking op het aantal flexi-jobs dat tewerkgesteld wordt in de onderneming. Vanaf 01.07.2024 mag het jaarlijks totaal arbeidsvolume aan flexi-jobtewerkstelling maximaal 20% bedragen van het totaal arbeidsvolume gepresteerd door alle werknemers bij de werkgever.

Schoolverlater als jobstudent?

Een student die in juni zijn studies beëindigt en zijn diploma behaalt, kan nog tot en met 30 september van datzelfde jaar van de verminderde bijdragen i.k.v. studentenarbeid genieten. De RSZ is immers van mening dat de student tot dan alsnog kan beslissen om verder te gaan studeren tijdens het volgende academiejaar. De periode van studentenarbeid mag echter geen verdoken proefperiode zijn voor de latere arbeidsovereenkomst van (on)bepaalde duur. Een rechtzetting zal gebeuren indien blijkt dat de jongere zonder ruime onderbreking wordt aangeworven voor dezelfde functie die hij tijdens zijn tewerkstelling als student reeds uitoefende.

Vermijd laattijdige betalingen – check e-Box Enterprise

E-Box is een persoonlijke elektronische mailbox die elke burger en onderneming ontvangt en waar de overheid officiële documenten digitaal naartoe kan sturen. Steeds meer federale en regionale overheidsinstellingen gebruiken e-Box Enterprise om ondernemingen documenten te sturen. Dit houdt ook de documenten inzake RSZ en BV betalingen in. Ondernemingen die gebruik maken van de digitale brievenbus maken er dan ook best een gewoonte van om e-Box Enterprise regelmatige te checken. 

Lees meer

Mobiliteitsenquête

Ondernemingen met meer dan 100 werknemers moeten dit jaar opnieuw de mobiliteitsenquête invullen. Elke betrokken onderneming ontvangt normaalgezien in de maand juni een brief en e-mail met het verzoek de enquête uit te voeren voor 31.01.2025, de uiterste indieningsdatum bij de FOD Mobiliteit. Het formulier is uitsluitend online in te vullen via een webapplicatie van FOD Mobiliteit.

Lees meer

Sociale verkiezingen – ontslagbescherming (niet-)verkozene

De procedure van de sociale verkiezingen is ondertussen afgerond. Hierdoor zal de samenstelling van de overlegorganen veranderen. Dit impliceert zowel een ontslagbescherming voor de verkozenen als voor de niet-verkozenen. Voor de verkozen werknemers, gewone en plaatsvervangende leden in de ondernemingsraad en comité voor preventie en bescherming op het werk, loopt de ontslagbescherming tot aan de installatie van hun opvolgers bij de volgende sociale verkiezingen (in 2028). Ook de niet-verkozen werknemers genieten een bescherming, de duurtijd is verschillend al naargelang de situatie. 

Lees meer