Weergave Blokken Lijsten

PC 149.01 – Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand oktober 2020 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de arbeiders uit PC 149.01 ten belope van € 250,00 per voltijdse arbeider, tenzij werd geopteerd voor een alternatieve invulling. De procedure verloopt identiek als vorig jaar. Net zoals de voorgaande jaren verzorgt SALAR de bestelling van uw ecocheques, tenzij andere afspraken werden gemaakt.

PC 111.00 - Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand oktober 2020 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de arbeiders uit PC 111 ten belope van € 250,00 per voltijdse arbeider, tenzij werd geopteerd voor een alternatieve invulling. De procedure verloopt identiek als vorig jaar. Net zoals de voorgaande jaren verzorgt SALAR de bestelling van uw ecocheques tenzij andere afspraken werden gemaakt.

Niet-opgenomen vakantiedagen

Een werknemer dient zijn wettelijke vakantiedagen op te nemen binnen de 12 maanden volgend op het einde van het vakantiedienstjaar. Alle wettelijke vakantiedagen dienen aldus te worden opgenomen tussen 1 januari en 31 december van het vakantiejaar. Hieruit volgt dat de wettelijke vakantiedagen waarop een werknemer recht heeft, niet mogen worden overgedragen naar het volgende kalenderjaar. Deze regelgeving telt ook voor werknemers die geruime tijd tijdelijk werkloos zijn (geweest). Ook zij dienen in hun planning voor 2020 hun vakantiedagen op te nemen.

Lees meer

Overmacht quarantaine gelegenheidsarbeid PC 144/145

In het kader van de Corona-maatregelen werd beslist dat gelegenheidswerknemers in de land- en tuinbouwsector (type EXT) ook in aanmerking komen voor tijdelijke werkloosheid overmacht indien zij verplicht in quarantaine moeten. Om deze quarantainedagen te onderscheiden van de dagen die daadwerkelijk als gelegenheidswerknemer worden gewerkt, heeft de RSZ in Dimona een nieuw type arbeider gecreëerd, m.n. Dimona type QUA zonder IN- en OUT-uur. Deze dagen moet u als dusdanig melden. Bovendien dient u steeds het quarantaine-attest te vragen aan de werknemer en aan onze diensten te bezorgen om een goedkeuring van RVA te bekomen voor deze overmacht.

Ontslagbescherming preventieadviseur

In het kader van het welzijn op het werk moet iedere werkgever een interne dienst voor bescherming en preventie op het werk oprichten waarbij een preventieadviseur aangesteld wordt. In ondernemingen met minder dan 20 werknemers mag dit de werkgever zelf zijn. De werknemer die de taak van preventieadviseur bekleedt, is beschermd tegen ontslag. Indien de werkgever een preventieadviseur wenst te ontslaan, is er bovendien een specifieke procedure van toepassing. Gelieve aan onze diensten te bevestigen wie de preventieadviseur is binnen de onderneming.

Lees meer

AO - flexijob - raamovereenkomst

VAA smartphone, tablet, pc en internet

Sedert 2018 zijn de forfaits voor ter beschikking gestelde IT-tools aangepast. Voor een PC of laptop bedraagt het VAA € 6,00 per maand en dit per toestel. Per tablet, GSM of smartphone bedraagt het VAA € 3,00 per maand. Wanneer de werkgever ook het telefoonabonnement van de GSM of smartphone op zich neemt, bedraagt het VAA per toestel daarenboven € 4,00 per maand. Ongeacht het aantal ter beschikking gestelde internetverbindingen en het aantal toestellen waarop de verbinding gebruikt wordt, moet slechts één VAA aangegeven worden van € 5,00 per maand.

Overmacht t.g.v. quarantaine-attest vanaf 01.09.2020

Vanaf 01.09.2020 kunnen de niet hard getroffen ondernemingen geen gebruik meer maken van de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid omwille van corona. Een werknemer die verplicht in quarantaine moet, dient voor zijn afwezigheid een specifiek quarantaine-attest te bezorgen. Op basis van dat quarantaine-attest kan er wel tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht ingeroepen worden waarbij de oorspronkelijke procedure gevolgd moet worden. Dit houdt o.a. in dat er zo snel mogelijk (en liefst de dag zelf) een melding met verantwoording moet gebeuren aan de RVA. Het quarantaine-attest moet daarom zo snel mogelijk aan onze diensten worden bezorgd.

Lees meer

Ontslagbescherming kandidaten sociale verkiezingen

De ontslagbescherming van de kandidaten van de sociale verkiezingen kan, n.a.v. de verplaatsing van de procedure naar november 2020, terug een aanvang nemen vanaf 18.08.2020. Hoewel de kandidaten reeds gekend zijn, kunnen deze in bepaalde omstandigheden nog vervangen worden tot dag X+76. Wij adviseren aldus extra voorzichtigheid aan de dag te leggen bij ontslagen (afhankelijk van de verkiezingsdatum).

Lees meer

Verplichte verzekering tegen arbeidsongevallen

Iedere werkgever (natuurlijk persoon, vennootschap, vzw, …) die personeel tewerkstelt, is wettelijk verplicht een arbeidsongevallenverzekering aan te gaan bij een in België toegelaten verzekeringsonderneming. Deze verplichting geldt vanaf de eerste dag van tewerkstelling van de eerste werknemer. Een retroactieve dekking is niet toegestaan. Bij niet-verzekering stelt men zich bloot aan strafsancties en loopt men zware financiële risico’s. Gelieve de gegevens van de arbeidsongevallenverzekeraar van uw onderneming door te geven aan onze diensten.