Weergave Blokken Lijsten

Voorschot loon arbeiders

Het tijdstip en de frequentie van betaling van het loon zijn afhankelijk van het statuut van de werknemer. Voor arbeiders moet het loon op gezette tijdstippen, m.n. minstens 2 keer in de maand met een tussenpoos van maximum 16 dagen, worden uitbetaald. Voor arbeiders moet er aldus steeds een voorschot worden betaald. Het bedrag moet bij benadering overeenstemmen met het verschuldigde nettoloon voor de reeds gewerkte periode. De tweede betaling moet een definitieve betaling uitmaken van het loon van die maand. Voor bedienden moet het loon maandelijks worden betaald en is er aldus geen verplicht voorschot.

Spitsuur HR 12.09.2019 – Sociale verkiezingen

Op donderdag 12 september 2019 organiseert Salar, in samenwerking met Mploy advocaten, een ontbijtseminarie. Dit SpitsuurHR staat volledig in het teken van de nakende sociale verkiezingen. Er wordt o.a. gesproken over de samenstelling van de technische bedrijfseenheid. Tevens komen enkele tips & tricks aan bod. Het ontbijtseminarie gaat door in 4Wings te Westerlo. Inschrijven is mogelijk voor maandag 9 september 2019 via http://www.spitsuurhr.be/.

Kantoorsluiting 15 en 16 augustus 2019

Op donderdag 15 en vrijdag 16 augustus zal Salar gesloten zijn. Graag helpen wij u verder vanaf maandag 19 augustus.

Vrijstelling BV werken in onroerende staat

Indien er werken in onroerende staat worden uitgevoerd op locatie waarbij de werknemers steeds in ploeg (minstens 2 personen) werken en waarbij het uurloon van alle werknemers in dezelfde ploeg aan een minimum voldoet, kan er een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing worden toegepast. Dit geldt voor iedere werknemer die in de betrokken maand voor minstens 1/3e van zijn arbeidstijd aan voorgaande voorwaarden voldoet. Gelieve aan ons eerstdaags (doch uiterlijk 09.08.2019) op te geven wie aan de voorwaarden voldoet indien wij 2018 nog dienen te corrigeren.

Lees meer

Gewaarborgd loon studenten

Voor werknemers verbonden door een arbeidsovereenkomst voor studenten gelden bij ziekte dezelfde regels voor gewaarborgd loon als bij gewone werknemers. Omwille van de anciënniteitsvoorwaarde van 1 maand die in bepaalde situaties van toepassing is, is er vaak geen gewaarborgd loon van toepassing bij studenten-arbeiders en studenten-bedienden met een arbeidsovereenkomst van minder dan 3 maanden. Voor studenten-bedienden met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur langer dan 3 maanden is onmiddellijk gewaarborgd loon verschuldigd.

Lees meer

PC 200.00 – sectorakkoord 2019-2020 aanvullend pensioen

Begin juli werd in PC 200.00 het sectorakkoord gesloten voor 2019-2020. De nadruk in dit akkoord ligt op de gelijkschakeling voor het aanvullend pensioen/groepsverzekering van de arbeiders en bedienden. De actuele situatie binnen de onderneming is bepalend voor eventuele verhogingen (reële lonen, bruto premie, …) in de nabije toekomst. Gelieve aan onze diensten door te geven wat momenteel is voorzien voor het aanvullend pensioen voor de bedienden van PC 200.00.

Lees meer

Studentenarbeid: ook in 2019 475 uren aan verminderde bijdragen

Sedert 01.01.2017 bestaat het studentencontingent aan verminderde bijdragen uit 475 uren op jaarbasis i.p.v. 50 dagen zoals voordien. De prestaties van studenten dienen dan ook gereserveerd te worden in uren in Dimona. Een tijdige Dimona-aangifte is noodzakelijk en wordt streng opgevolgd. Wanneer de Dimona-aangifte laattijdig gedaan wordt, worden alle uren beschouwd als zijnde niet gereserveerd en vallen deze aldus buiten het contingent, ook deze die betrekking hebben op een periode na de laattijdige Dimona-aangifte.

Lees meer

Maatregelen werkgever omwille van hitte

Afhankelijk van de gemeten temperatuur en de aard van het verrichte werk dient de werkgever bij hitte bepaalde maatregelen te nemen.  De gemeten warmte wordt uitgedrukt in de WBGT-index, dewelke rekening houdt met de temperatuur en vochtigheid. De arbeidsgeneesheer stelt vast hoeveel fysieke inspanning een bepaald soort werk vraagt. Zodra bepaalde waarden zijn overschreden, moet de werkgever beschermingsmiddelen ter beschikking stellen van werknemers die aan rechtstreekse zonnestraling worden blootgesteld (bv. hoofddeksel), aangepaste verfrissende dranken verstrekken en/of een verluchtingsysteem in werklokalen instaleren. Indien dit niet volstaat, dient de werkgever extra rusttijden toe te staan.

PC 124.00 – C3.2a-kaart bouw

Bij een dimona-melding voor een werknemer uit de bouwsector moeten de nummers van de C3.2a-kaarten voor de huidige en de volgende maand mee opgegeven worden. Zonder deze nummers is het niet mogelijk om een dimona-melding uit te voeren. Bovendien moet de werknemer de kaart van de huidige maand steeds bij zich hebben op de werf. Deze verplichting geldt ook voor studenten en gepensioneerde werknemers. Blanco kaarten kunnen aangevraagd worden bij het Fonds voor Bestaanszekerheid door te mailen naar C32A@constructiv.be.

Verblijfsvergoeding buitenlandse dienstreizen 2019 ongewijzigd

De bedragen voor de verblijfsvergoeding voor buitenlandse dienstreizen wijzigen in 2019 niet. FOD Financiën heeft bevestigd dat de bedragen van de verblijfsvergoedingen die sedert 06.07.2018 gelden, ongewijzigd blijven.