Re-integratie langdurig zieke werknemers in de onderneming

Op 01.12.2016 is een nieuwe regeling in voege getreden om langdurig zieke werknemers te integreren in de onderneming. Een belangrijk verschil met voordien is dat nu ook de werkgever het initiatief kan nemen om de werknemer te onderwerpen aan een gezondheidsbeoordeling. Dit zowel i.k.v. een definitieve ongeschiktheid, alsook om wedertewerkstellingsmogelijkheden te beoordelen. Het nieuwe re-integratietraject vervangt de vroegere procedure die gevolgd kon worden met het oog op medische overmacht.

De werkgever kan een re-integratietraject opstarten ten vroegste vanaf 4 maanden arbeidsongeschiktheid van de werknemer of eerder wanneer een attest een definitieve ongeschiktheid vermeldt. Voor werknemers die reeds arbeidsongeschikt zijn van vóór 01.01.2016, kan dit re-integratietraject ten vroegste opgestart worden vanaf 01.01.2018. De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer begeleidt de werkgever in het gehele proces en wordt aldus de spilfiguur in dit nieuwe traject.

Ook de werknemer kan het re-integratietraject opstarten en dit kan met ingang van 01.01.2017 ongeacht de aanvangsdatum van de arbeidsongeschiktheid.