Sector PC124
Weergave Blokken Lijsten

PC 124.00 – Terugbetaling gewaarborgd loon

Werkgevers in PC 124.00 met gemiddeld minder dan 20 werknemers kunnen een terugbetaling van het gewaarborgd loon bekomen dat aan de arbeiders werd uitbetaald bij een arbeidsongeschiktheid. Hiervoor is een gratis aansluiting bij een patronale vereveningsdienst vereist. In het verleden kon de terugbetaling enkel gebeuren aan de hand van een origineel medisch attest, doch sedert geruime tijd is terugbetaling tevens mogelijk indien het attest per mail wordt bezorgd . Enkel duidelijk leesbare en correcte attesten zullen worden aanvaard. Deze moeten binnen 5 werkdagen worden ingediend. Originele attesten dienen zelf bewaard te worden.

PC 124.00 - Vervoerskosten en mobiliteit 02/2021

Voor de verplaatsingen in de bouwsector zijn er 2 tussenkomsten voorzien, m.n. een verplaatsingsvergoeding en een mobiliteitsvergoeding. De bedragen voor de tussenkomst in de verplaatsingsvergoeding (sociaal abonnement) zijn gewijzigd sedert 01.02.2021. Afhankelijk van de situatie en het gebruikte vervoermiddel zijn er verschillende mogelijkheden die in de nota uiteengezet worden. 

PC 124.00 – Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand april 2021 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de arbeiders uit PC 124.00 ten belope van € 100,00 per voltijdse arbeider, tenzij werd geopteerd voor een alternatieve invulling. Behoudens tegenbericht voor 31.03.2021 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor ecocheques mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

PC 124.00 – Mobiliteitsdag

Sedert  2020 werd een mobiliteitsdag ingevoerd in PC 124.00 voor werknemers die op jaarbasis (januari – december) een mobiliteitsvergoeding ontvangen voor minstens 43.000 kilometer. Deze mobiliteitsdag is te betalen door de werkgever en dient in onderling akkoord opgenomen te worden voor 31.03 van het jaar volgend op het referentiekalenderjaar (i.c. 31.03.2021).

PC 124.00 - Winteropleiding

In de periode van 1 december tot en met 31 maart hebben ondernemingen uit de bouwsector de mogelijkheid om gebruik te maken van het opleidingsstelsel van de winteropleidingen. Om van dit opleidingssysteem gebruik te kunnen maken, moeten een aantal voorwaarden voldaan zijn. Voor deze dagen dient de gewone procedure voor invoering van tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer te worden gevolgd. Om hiervan gebruik te kunnen maken, is het aangewezen contact op te nemen met het regionaal FVB-kantoor dat tevens in een tussenkomst en premie voorziet.

PC 124.00 – Dimona geen C3.2A-kaartnummers

Vanaf 01.10.2020 t.e.m. 31.03.2021 is de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid Corona-overmacht weer opengesteld voor alle ondernemingen die hiervan gebruik dienen te maken. Tijdens deze periode moet de werkgever geen formulier C3.2A afleveren en hierdoor zijn ook de C3.2A-kaartnummers opnieuw niet meer verplicht om te vermelden bij een Dimona-aangifte (RSZ) tijdens de eerste twee maanden van tewerkstelling.

Bouwvakantie 2021

In bijlage vindt u een overzicht van de bouwvakantie 2021. Deze nota wordt bijgewerkt a.d.h.v. actuele gegevens.

PC 124.00 – C3.2A-kaartnummers bouw

Vanaf 01.09.2020 zijn de C3.2A-kaartnummers terug verplicht in te geven bij een Dimona-aangifte (RSZ) voor de eerste twee maanden van tewerkstelling. Voor de aangifte van de dagen tijdelijke werkloosheid-Corona voor een onderneming die bijzonder hard getroffen is (HGO) en die bijgevolg nog gebruik kan maken van de versoepelde procedure voor tijdelijke werkloosheid Corona-overmacht tot 31.12.2020, dienen deze controlekaarten (voor RVA) niet ingevuld te worden. Voor een onderneming die niet onder HGO valt, dienen de controlekaarten wel terug ingevuld te worden vanaf 01.09.2020.

PC 124.00 – Wijzigingen mobiliteit chauffeur 01.05.2020

Vanaf 01.05.2020 verhoogt de mobiliteitsvergoeding in PC 124.00 voor de chauffeurs met passagiers van € 0,1316 per km naar € 0,1579 per km. Dit bedrag werd eerder in het sectorakkoord al opgetrokken, maar kon nog niet toegepast worden omdat hiervoor eerst een KB diende te verschijnen dat dit verhoogde bedrag toestaat. Het KB van 26.03.2020 dat voorziet in deze verhoging werd op 06.04.2020 gepubliceerd en treedt in werking vanaf 01.05.2020.  Afhankelijk van de situatie zijn er verschillende mogelijkheden die in de nota uiteengezet worden. 

PC 124.00 - Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand april 2020 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de arbeiders uit PC 124.00 ten belope van € 100,00 per voltijdse arbeider, tenzij werd geopteerd voor een alternatieve invulling. Behoudens tegenbericht voor 31.03.2020 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor ecocheques mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.