Weergave Blokken Lijsten

PC 124.00 – Winteropleidingen

In de periode van 1 december tot en met 31 maart hebben ondernemingen uit de bouwsector de mogelijkheid om gebruik te maken van het opleidingsstelsel van de winteropleidingen. Om van dit opleidingssysteem gebruik te kunnen maken, moeten een aantal voorwaarden voldaan zijn. Voor deze dagen dient de gewone procedure voor invoering van tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer te worden gevolgd. Om hiervan gebruik te kunnen maken, is het aangewezen contact op te nemen met het regionaal FVB-kantoor dat tevens in een tussenkomst en premie voorziet.

PC 201.00 – Nieuwe functieclassificatie vanaf 01.01.2018

Vanaf 01.01.2018 gaat zowel het administratief personeel als het verkooppersoneel na 6 maanden tewerkstelling automatisch over van categorie 1 naar categorie 2 en dit ongeacht of ze met meer of minder dan 20 werknemers zijn. Momenteel is dit vaak slechts na 12 maanden. De werknemers gaan vanaf 01.01.2018 dus sneller over naar categorie 2 en ontvangen sneller een hoger loon. Vanuit Salar ondernemen wij het nodige hiertoe.  

PC 145.00 – Ecocheques/premie

Eind 2017 dienen wederom ecocheques te worden toegekend aan de arbeiders uit PC 145.00. Voor werknemers die minder dan 30 gepresteerde dagen hebben, wordt vanaf 2017 een bruto premie berekend. De procedure van de ecocheques verloopt identiek als vorig jaar. Net zoals vorig jaar verloopt de volledige verwerking, levering en betaling via het Fonds. Gelieve de lijsten vanuit het Fonds betreffende deze ecocheques en bruto premie aan onze diensten te bezorgen zodat wij deze bedragen kunnen opnemen op de loonstrook/individuele rekening.

PC 144.00 – Ecocheques/premie

Eind 2017 dienen wederom ecocheques te worden toegekend aan de arbeiders uit PC 144.00. Voor werknemers die minder dan 30 gepresteerde dagen hebben, wordt vanaf 2017 een bruto premie berekend. De procedure van de ecocheques verloopt identiek als vorig jaar. Net zoals vorig jaar verloopt de volledige verwerking, levering en betaling via het Fonds. Gelieve de lijsten vanuit het Fonds betreffende deze ecocheques en bruto premie aan onze diensten te bezorgen zodat wij deze bedragen kunnen opnemen op de loonstrook/individuele rekening.

Eindejaarsgeschenk

Bij specifieke aangelegenheden (bv. Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar) kan de werkgever geschenken in natura, via overschrijving op de rekening of in de vorm van geschenkcheques aanbieden aan de werknemers. Onder bepaalde voorwaarden zijn deze vrij van RSZ en BV. Dit voordeel moet gelden voor alle werknemers van de onderneming en mag maximum € 35,00 per werknemer bedragen (evt. te vermeerderen met € 35,00 per kind ten laste). Meestal is dit een gift van de werkgever, doch in sommige sectoren (bv. PC 140.02) is er zelfs een verplichting om geschenkcheques toe te kennen.

Taxshift – tweede stap vanaf 01.01.2018

In het kader van de taxshift worden enerzijds de patronale RSZ-bijdragen in verschillende stappen verlaagd. Anderzijds wordt de structurele vermindering aangepast zodat enkel nog de werknemers met een laag loon in aanmerking zullen komen hiervoor. De eerste stap gebeurde op 01.04.2016, de tweede stap zal vanaf 01.01.2018 in voege treden en de laatste stap treedt in voege vanaf 01.01.2019. Vanaf 01.01.2018 dalen de basiswerkgeversbijdragen naar 25%, wordt het basisforfait van de structurele vermindering afgeschaft, verhoogt de lageloongrens verder en wordt het hogelooncomponent afgeschaft.

Lees meer

Bouwvakantie 2018

In bijlage vindt u een overzicht van de bouwvakantie 2018. Deze nota wordt bijgewerkt a.d.h.v. actuele gegevens.

PC 126.00 – Nieuwe opzeggingstermijnen vanaf 01.01.2018

De opzeggingstermijnen in PC 126.00 zullen vanaf 01.01.2018 een enorme sprong kennen. De tijdelijke overgangsregeling is dan niet langer van kracht, waardoor de wet betreffende het eenheidsstatuut ook hier zal gelden. Er is geen geleidelijke opbouw, maar 01.01.2018 zal bijgevolg louter een schakeldatum zijn. Het zogenaamde vastklik-principe (de rugzak) treedt in voege en daarbij is 31.12.2013 een belangrijke datum.

Lees meer

PC 124.00 – Nieuwe opzeggingstermijnen vanaf 01.01.2018

De opzeggingstermijnen in PC 124.00 zullen vanaf 01.01.2018 een enorme sprong kennen. De tijdelijke overgangsregeling is dan niet langer van kracht, waardoor de wet betreffende het eenheidsstatuut ook hier zal gelden. Er is geen geleidelijke opbouw, maar 01.01.2018 zal bijgevolg louter een schakeldatum zijn. Het zogenaamde vastklik-principe (de rugzak) treedt in voege en daarbij is 31.12.2013 een belangrijke datum.

Lees meer

PC 140.00 en 140.02 - Geschenkcheques

In PC 140.00 en PC 140.02 is de toekenning van de geschenkcheques verlengd voor 2017 en 2018. Werknemers die aan een aantal voorwaarden voldoen, openen het recht op geschenkcheques van € 35,00 of € 17,50. Samen met de loonverwerking van december 2017 zal hiervoor het nodige gedaan worden voor kalenderjaar 2017. De nominale waarde van de toegekende geschenkcheques kan u vervolgens terugvorderen bij het Sociaal Fonds a.h.v. het voorbestemde formulier.