Weergave Blokken Lijsten

Terbeschikkingstelling internet en PC

Wanneer een werkgever aan zijn werknemer voor privégebruik gratis een internetaansluiting en –abonnement ter beschikking stelt, ramen zowel fiscus als RSZ dit voordeel op € 60,00 per jaar. Indien ook gratis een PC (laptop of desktop) ter beschikking wordt gesteld, ontstaat hierdoor ook een voordeel in hoofde van de werknemer dat forfaitair geraamd wordt op € 180,00 per jaar. Indien deze voordelen niet kosteloos worden verstrekt, moet het in aanmerking genomen voordeel worden verminderd met de bijdrage van de werknemer.

Anciënniteit uitzendkracht

Bij een ontslag vanuit de werkgever moet de periode van tewerkstelling als uitzendkracht bij de werkgever (in hoedanigheid van gebruiker) onder bepaalde voorwaarden mee in aanmerking worden genomen voor de berekening van de opzegtermijn of verbrekingsvergoeding. De hierdoor bijkomende anciënniteit wordt begrensd op maximum één jaar. Bij een ontslag vanuit de werknemer moet geen rekening gehouden worden met de verworven anciënniteit als uitzendkracht. Gelieve Salar van de anciënniteit als uitzendkracht op de hoogte te brengen.  

Lees meer

Verlof om dwingende reden

Een werknemer mag van het werk afwezig zijn om dwingende redenen (ook dwingend familiaal verlof genoemd). Een dwingende reden is elke niet te voorziene, los van het werk staande gebeurtenis die de dringende en noodzakelijke tussenkomst van de werknemer vereist en dit voor zover de uitvoering van de arbeidsovereenkomst deze tussenkomst onmogelijk maakt. Deze dagen zijn onbetaald en beperkt tot 10 dagen afwezigheid per jaar. Voor deeltijdse werknemers wordt deze duur herleid in verhouding tot de duur van de arbeidsprestaties.

Lees meer

Schorsingen opzegperiode

Indien het ontslag uitgaat van de werkgever schorsen bepaalde afwezigheidsperiodes van de werknemer (bv. ziekte, vakantie, tijdelijke werkloosheid) de opzegperiode. Dit houdt in dat de schorsingen de opzegtermijn na afloop zullen verlengen. Indien de opzeg wordt gegeven door de werknemer wordt de opzegperiode niet geschorst.

Spitsuur HR 10.10.2017

Op dinsdag 10 oktober 2017 organiseert Salar, in samenwerking met advocatenkantoor Vermeulen – Heylen – Michiels, een ontbijtseminarie. Tijdens dit Spitsuur HR wordt gesproken over het zomerakkoord, over een proactieve aanpak voor ontslagmotivering en concurrentie door ex-werknemers. Het ontbijtseminarie gaat door op dinsdag 10 oktober in 4Wings te Oevel. Inschrijven is mogelijk tot 6 oktober en dit via http://www.spitsuurhr.be/.

Kantoorsluiting 14 en 15 augustus 2017

Op maandag 14 en dinsdag 15 augustus zal Salar gesloten zijn. Graag helpen we u verder woensdag 16 augustus vanaf 8u30.

Ziekte tijdens vakantie

Als een werknemer tijdens zijn vakantie ziek wordt, blijft de vakantieperiode doorlopen. De ‘verloren’ vakantiedagen kunnen nadien niet gerecupereerd worden. De reden is dat een arbeidsovereenkomst maar om één reden tegelijk geschorst kan worden en de eerste schorsing die aanvangt (i.c. vakantie) primeert. Ondanks een arrest van het Europees Hof van Justitie enkele jaren geleden aangaf dat deze regel diende te wijzigen, werd in de Belgische wetgeving nog geen wijziging doorgevoerd en blijft deze regel voorlopig ongewijzigd.

PC 124.00 - Vervoerskosten en mobiliteit - 02/2017

Voor de verplaatsingen in de bouwsector zijn er 2 tussenkomsten voorzien, m.n. een verplaatsingsvergoeding en een mobiliteitsvergoeding. De bedragen voor de tussenkomst in de verplaatsingsvergoeding (sociaal abonnement) zijn gewijzigd sedert 01.02.2017. Afhankelijk van de situatie en het gebruikte vervoermiddel zijn er verschillende mogelijkheden die in de nota uiteengezet worden. 

Ouderschapsverlof

Voor ieder kind jonger dan 12 jaar (of 21 jaar indien het een kind met een handicap betreft) heeft een werknemer die aan bepaalde voorwaarden voldoet de mogelijkheid om ouderschapsverlof op te nemen. Een voltijdse werknemer heeft de keuze om een volledige, halftijdse of 1/5e onderbreking te nemen. Een deeltijdse werknemer kan enkel een voltijdse onderbreking opnemen. Om hiervoor in aanmerking te kunnen komen, dient de werknemer te kunnen bewijzen dat hij ten minste 12 maanden bij dezelfde werkgever heeft gewerkt tijdens een periode van 15 maanden voor de aanvraag.

Lees meer

PC 220.00 – Eindeloopbaandagen

Sedert 01.07.2015 bestaat er een recht op eindeloopbaandagen voor bedienden van PC 220.00. De voorwaarden worden versoepeld vanaf 01.07.2017. Bedienden met 10 jaar anciënniteit bij de huidige werkgever hebben recht op 5 eindeloopbaandagen per kalenderjaar van zodra zij de leeftijd van 60 jaar bereikt hebben. De sectorale anciënniteitsdag die de werknemer ontvangt na 20 jaar anciënniteit in de onderneming moet aangerekend worden op de eindeloopbaandagen. De loopbaanvoorwaarde van 35 jaar is aldus niet langer van toepassing sedert 01.07.2017.

Lees meer