Weergave Blokken Lijsten

Wachttijd voor economische werkloosheid

Sedert 01.10.2016 werd de wachttijd voor economische werkloosheid (arbeiders en bedienden) opnieuw ingevoerd waardoor niet iedereen uitkeringen zal ontvangen. Om uitkeringen te ontvangen, moeten de werknemers voldoen aan dezelfde toelaatbaarheidsvoorwaarden als deze die van toepassing zijn op de volledig werklozen. Deze regel geldt niet ingeval van werkloosheid om andere redenen (bv. overmacht, slecht weer, sluiting vakantie).

Lees meer

Voordelen alle aard en fiscale fiches

In de loop van februari zullen wij de jaarlijkse fiscale fiches voorbereiden. Indien u nog zaken wenst te corrigeren of aan te vullen, in het bijzonder wat voordelen alle aard betreft, verzoeken wij u met aandrang om deze uiterlijk 9 februari te bevestigen. Aangiften die we na deze datum nog dienen te wijzigen, zullen aangerekend worden.

PC 317.00 – Eindeloopbaandagen

Vanaf 01.01.2018 hebben werknemers van PC 317.00 die 55 jaar zijn of ouder en minimaal 10 jaar ononderbroken anciënniteit in de sector hebben, recht op 1 eindeloopbaandag per kalenderjaar. Voor voltijdse werknemers wordt deze dag uitbetaald ten belope van 7,4 uur (5 dagen/week) of 6,17 uur (6 dagen/week). Voor deeltijdse werknemers gebeurt de uitbetaling pro rata hun arbeidsregeling.

PC 149.04 – anciënniteitsverlof / eindeloopbaandagen

Met ingang van 01.01.2018 wijzigt de reglementering betreffende het anciënniteitsverlof en eindeloopbaandagen. De algemene bepalingen blijven ongewijzigd, maar voor deeltijdse arbeiders wordt dit recht voortaan toegekend in verhouding tot het arbeidsstelsel op het ogenblik van opname van het verlof.

Lees meer

Educatief verlof schooljaar 2017-2018

Betaald educatief verlof stelt voltijdse werknemers en sommige deeltijdse werknemers in staat om bepaalde opleidingen te volgen met behoud van hun loon (weliswaar begrensd). Voor het schooljaar 2017-2018 werd het terugbetaalbaar bruto maandloon recent (met terugwerkende kracht vanaf 01.09.2017) begrensd op € 2.871,00. Dit bedrag geldt voor de periode van 01.09.2017 tot en met 31.08.2018. De werkgevers kunnen, indien alle voorwaarden worden voldaan, een forfaitaire terugbetaling verkrijgen van de uren educatief verlof. Vanuit onze diensten kunnen wij u begeleiden bij de administratieve formaliteiten.

PC 149.01 – Eindeloopbaandagen

Het systeem van eindeloopbaandagen is gewijzigd. Voortaan hebben arbeiders vanaf het kalenderjaar waarin zij de leeftijd van 58 jaar bereiken, recht op 2 dagen loopbaanverlof per jaar. Vanaf het kalenderjaar waarin de arbeiders de leeftijd van 60 jaar bereiken, is er recht op 3 dagen loopbaanverlof per jaar.

PC 112.00 – anciënniteitsverlof / eindeloopbaandagen

Met ingang van 01.01.2018 wijzigt de reglementering betreffende het anciënniteitsverlof en eindeloopbaandagen. De algemene bepalingen blijven ongewijzigd, maar voor deeltijdse arbeiders wordt dit recht voortaan toegekend in verhouding tot het arbeidsstelsel op het ogenblik van opname van het verlof.

Lees meer

PC 149.02 – anciënniteitsverlof / eindeloopbaandagen

Met ingang van 01.01.2018 wijzigt de reglementering betreffende het anciënniteitsverlof en eindeloopbaandagen. De algemene bepalingen blijven ongewijzigd, maar voor deeltijdse arbeiders wordt dit recht voortaan toegekend in verhouding tot het arbeidsstelsel op het ogenblik van opname van het verlof.

Lees meer

Toegelaten arbeid gepensioneerden 2018

Gepensioneerden die een rust- of overlevingspensioen genieten, mogen onder bepaalde voorwaarden hun pensioen cumuleren met arbeid. Gepensioneerden mogen onbeperkt bijverdienen vanaf het jaar waarin ze 65 jaar worden. Voor gepensioneerden die jonger zijn dan 65 daarentegen mogen de beroepsinkomsten, behoudens enkele uitzonderingen, bepaalde jaarlijkse bedragen niet overschrijden. Deze grensbedragen worden jaarlijks per 01.01 geïndexeerd.  

PC 215.00 – Tussenkomst woon-werkverkeer eigen vervoer

In PC 215.00 hebben niet alle werknemers die met eigen vervoer naar de onderneming komen, recht op een algemene tussenkomst in de kost van het woon-werkverkeer. Het jaarlijkse bruto loon is hiervoor mede bepalend. Eens een bepaalde grens overschreden, is er geen algemene tussenkomst verplicht. Vanaf 01.01.2018 wordt deze jaarlijkse bruto grens opgetrokken tot € 36.300,00 (voordien € 33.000,00). Wij kijken dit na en voeren eventuele aanpassingen door. Het dagforfait van € 0,2479 blijft ongewijzigd.