Weergave Blokken Lijsten

PC 201.00 - Bruto premie of maaltijdcheques

Sedert 2016 hebben voltijdse bedienden met een volledige referteperiode tezamen met het loon van augustus recht op een jaarlijkse bruto premie van € 188,00. Voor deeltijdse bedienden geldt een pro rata berekening. Er kon geopteerd worden voor een alternatieve invulling, m.n. een verhoging van het werkgeversgedeelte van de maaltijdcheques met € 1,00 per dag vanaf 01.01.2016. Behoudens tegenbericht voor 31.07.2017 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor de bruto premie mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

Lees meer

Overhandiging arbeidsreglement

De werkgever is verplicht aan iedere werknemer een exemplaar van het arbeidsreglement te overhandigen. Indien dit nalaat, is het arbeidsreglement niet tegenstelbaar aan deze werknemers. De werknemers kunnen wel de bepalingen ervan inroepen tegen de werkgever. Op uw verzoek kan Salar voor uw onderneming een arbeidsreglement op maat opmaken en de nodige exemplaren bezorgen om aan uw personeel te overhandigen.

Arbeidsduur jeugdige werknemers

Normaal gezien wordt de arbeidsduur per werkgever bekeken. Voor jeugdige werknemers (- 18 jaar) wordt afgeweken van deze regel en worden de arbeidsperiodes bij verschillende werkgevers samengeteld om na te gaan of de arbeidsduurgrenzen gerespecteerd worden.

Wijziging kilometervergoeding dienstverplaatsingen eigen wagen

Met ingang van 01.07.2017 mag voor het gebruik van de eigen wagen voor rekening van de onderneming aan de werknemer maximaal € 0,3460/km betaald worden. Tot en met 30.06.2017 mocht maximaal € 0,3363/km betaald worden voor dergelijke verplaatsingen.

PC 200.00 – Loonsverhoging 01.10.2017

Het sectorakkoord 2017-2018 voorziet een verhoging van de minimumlonen en reële bruto lonen met 1,1% per 01.10.2017. De werkgever kan opteren voor een alternatieve gelijkwaardige koopkrachtsverhoging. Ondernemingen met een syndicale delegatie dienen hierover een ondernemingscao te sluiten voor 30.09.2017. Ondernemingen zonder syndicale delegatie dienen iedere bediende individueel schriftelijk op de hoogte te brengen van het alternatief met de loonverwerking van oktober. Behoudens tegenbericht voor 15.09.2017 gaan wij ervan uit dat er geen alternatieve invulling gebeurde.

Telefonische bereikbaarheid juli 2017

Naar analogie met voorgaande jaren, is Salar in de maand JULI enkel in de voormiddag telefonisch bereikbaar. Uiteraard blijven we bereikbaar voor dringende of algemene zaken op info@salar.be.

PC 220.00 – loonsverhoging

Het protocolakkoord 2017-2018 voorziet een verhoging van de bruto lonen met 0,9% per 01.07.2017. Door middel van het sluiten van een ondernemingscao voor 30.06.2017 kan voor een alternatieve verhoging gekozen worden. Behoudens tegenbericht voor 30.06.2017 gaan wij ervan uit dat er geen alternatieve invulling gebeurde.

Mobiliteitsenquête

Ondernemingen met meer dan 100 werknemers moeten dit jaar opnieuw de mobiliteitsenquête invullen. De enquête gaat van start op 01.07.2017 en eindigt op 31.01.2018, de uiterste indieningsdatum bij de FOD Mobiliteit. Alle betrokken werkgevers ontvangen een bericht vanuit de FOD Mobiliteit met de vraag deze enquête in te vullen. Indien men geen bericht ontvangt terwijl men wel aan de voorwaarden voldoet, dient men contact op te nemen met de FOD Mobiliteit (enquetewwv@mobilit.fgov.be).

Lees meer

PC 209.00 – verhoging bruto lonen 01.07.2017

Het nationaal akkoord 2017-2018 voorziet een verhoging van de bruto lonen met 1,1% per 01.07.2017 tenzij een specifieke procedure wordt gevolgd voor een alternatieve invulling. Indien wordt geopteerd voor een alternatieve invulling van deze verhoging, dient in samenspraak met de vakbond een cao afgesloten te worden. Behoudens tegenbericht voor 30.06.2017 gaan wij ervan uit dat er geen alternatieve invulling gebeurde en worden de bruto lonen verhoogd met 1,1% per 01.07.2017.    

Fiscaal voordeel nacht- en ploegenarbeid

De werkgever wordt vrijgesteld van het doorstorten van een gedeelte van de bedrijfsvoorheffing dat wordt ingehouden op het loon van de werknemers die ploegen- of nachtarbeid verrichten en daarvoor een premie ontvangen. Het percentage voor deze vrijstelling bedraagt 22,8% (25% in volcontinu systeem) van de belastbare bezoldigingen. Hieraan zijn diverse voorwaarden gekoppeld. Zo moet onder andere 1/3e van de arbeidstijd van de werknemer in ploegen- of nachtarbeid worden gepresteerd. De bewijslast ligt bij de werkgever. Bij een controle moet de werkgever een stevig onderbouwd dossier kunnen voorleggen.

Lees meer