Weergave Blokken Lijsten

Personeel tewerkstellen op Open Bedrijvendag

Zondag 01.10.2017 is het Open Bedrijvendag in Vlaanderen en Brussel. Bedrijven die hieraan meedoen, dienen zich in regel te stellen voor de tewerkstelling van hun werknemers op die dag. Standaard bestaat er immers een verbod op zondagarbeid. Voor uitzonderlijke situaties zoals een Open Bedrijvendag is er echter wel een uitzondering op dit verbod voorzien. De uurroosters van de werknemers voor de voorgaande week dienen nagekeken te worden en er is mogelijk een zondagtoeslag of overurentoeslag verschuldigd. Indien u hieraan deelneemt, neem dan contact op met onze diensten.

Herinnering: PC 200.00 – Loonsverhoging 01.10.2017

Het sectorakkoord 2017-2018 voorziet een verhoging van de minimumlonen en reële bruto lonen met 1,1% per 01.10.2017. De werkgever kan opteren voor een alternatieve gelijkwaardige koopkrachtsverhoging of de verhoging doorvoeren op een ander tijdstip. Ondernemingen met een syndicale delegatie dienen hierover een ondernemingscao te sluiten voor 30.09.2017. Ondernemingen zonder syndicale delegatie dienen iedere bediende individueel schriftelijk op de hoogte te brengen van het alternatief. Behoudens tegenbericht voor 30.09.2017 gaan wij ervan uit dat er geen alternatieve invulling gebeurde en passen wij de verhoging van 1,1% toe per 01.10.2017.

Mycareer.be

Sinds kort ontwikkelde de federale overheid een nieuwe databank opdat burgers hun loopbaan- en loongegevens veilig kunnen raadplegen via één centrale databank: http://mycareer.be. In de vorm van een tijdlijn worden alle periodes van activiteit (als werknemer, zelfstandige of ambtenaar) en inactiviteit (bv. tijdskrediet, werkloosheid) weergegeven. Er wordt ook een overzicht gegeven van het loon en het aantal gewerkte dagen.

Lees meer

Vrijstelling BV jonge werknemers

Voor een jongere werknemer/schoolverlater die niet meer leerplichtig is en iedere studie heeft beëindigd, is onder bepaalde voorwaarden geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd op de bezoldigingen tijdens de maanden oktober, november en december 2017. De arbeidsovereenkomst moet in dat geval aanvangen tijdens het 4e kwartaal en de bezoldiging mag € 3.025,00 bruto belastbaar per maand niet overschrijden, waardoor de belastingvrije som niet overschreden wordt. Deze vrijstelling wordt niet automatisch toegepast aangezien wij niet kunnen nagaan of deze voorwaarden vervuld zijn. Gelieve Salar te contacteren indien dit van toepassing is, zodat wij hier rekening mee kunnen houden.

Lees meer

PC 119.00 – Eindeloopbaandagen

Met terugwerkende kracht vanaf 01.01.2017 is het systeem van eindeloopbaandagen in PC 119 gewijzigd. Vanaf 01.01.2017 heeft de arbeider die 58 jaar of ouder is en waarvan de arbeidsovereenkomst niet is opgezegd jaarlijks recht op 3 eindeloopbaandagen. De voorwaarde uit het verleden om in aanmerking te komen voor werkloosheid met bedrijfstoeslag is aldus niet langer van toepassing. Arbeiders vanaf 60 jaar met minimum 10 jaar anciënniteit in de onderneming en waarvan de arbeidsovereenkomst niet is opgezegd, hebben jaarlijks recht op 5 eindeloopbaandagen.

Lees meer

PC 111.01 en PC 111.02 – Opleidingsplannen

Iedere onderneming die een Ondernemingsraad of Comité Preventie en Bescherming op het Werk heeft opgericht, stelt jaarlijks (uiterlijk 31 maart) een globaal opleidingsplan op waarin de opleidingsbehoeften in alle opleidingen en afdelingen worden onderzocht. Dit opleidingsplan moet voor advies worden voorgelegd aan de Ondernemingsraad of syndicale delegatie. Bij aanvragen tot financiële tussenkomst bij een sectoraal vormingsfonds dient vanaf 01.07.2017 geattesteerd te worden dat het opleidingsplan voor advies werd voorgelegd.

Lees meer

PC 320.00 – Afschaffing ecocheques

Reeds verschillende jaren werden er met de loonverwerking van de maand oktober ecocheques verwerkt voor de werknemers uit PC 320.00. Deze regelgeving is niet langer van toepassing omdat er een cao werd afgesloten over de invoering van een aanvullend pensioen ter compensatie hiervan. De werknemers van PC 320.00 zullen aldus geen ecocheques meer ontvangen.  

Toegelaten arbeid gepensioneerden 2017

Gepensioneerden die een rust- of overlevingspensioen genieten, mogen onder bepaalde voorwaarden hun pensioen cumuleren met arbeid. Gepensioneerden mogen onbeperkt bijverdienen vanaf het jaar waarin ze 65 jaar worden. Voor gepensioneerden die jonger zijn dan 65 daarentegen mogen de beroepsinkomsten, behoudens enkele uitzonderingen, bepaalde jaarlijkse bedragen niet overschrijden. Aangezien het jaar bijna ten einde loopt, is het aangewezen de beroepsinkomsten te evalueren om te vermijden dat deze grensbedragen worden overschreden.

Lees meer

PC 149.01 - Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand oktober 2017 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de arbeiders uit PC 149.01 ten belope van € 250,00 per voltijdse arbeider, tenzij werd geopteerd voor een alternatieve invulling. De procedure verloopt identiek als vorig jaar. Net zoals de voorgaande jaren verzorgt SALAR de bestelling van uw ecocheques, tenzij andere afspraken werden gemaakt.

PC 111.00 - Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand oktober 2017 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de arbeiders uit PC 111 ten belope van € 250,00 per voltijdse arbeider, tenzij werd geopteerd voor een alternatieve invulling. De procedure verloopt identiek als vorig jaar. Net zoals de voorgaande jaren verzorgt SALAR de bestelling van uw ecocheques tenzij andere afspraken werden gemaakt.