Weergave Blokken Lijsten

Bonusplan 2018

Een werkgever kan aan zijn werknemers een niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel toekennen, beter bekend als een bonusplan. Hij kan hiermee zijn personeel belonen voor het behalen van een onzekere doelstelling. Een goedgekeurd bonusplan is zowel sociaal als fiscaal voordelig, maar is aan strikte voorwaarden gebonden. Een bonusplan met als referteperiode kalenderjaar 2018 dient uiterlijk 30.04.2018 volledig afgerond te zijn.

Lees meer

Te laat op het werk wegens sneeuw of vrieskou

Indien een werknemer laattijdig op het werk arriveert, krijgt deze geen loon voor de periode van afwezigheid, tenzij hij overmacht op de weg naar het werk kan inroepen. Onverwachte hevige sneeuwval kan in bepaalde situaties als overmacht worden aanschouwd waardoor de werknemer toch gewaarborgd dagloon kan bekomen. Indien de sneeuwval vooraf wordt aangekondigd, kan geen overmacht worden ingeroepen.

Lees meer

PC 124.00 – Verbod tewerkstelling inhaalrustdagen

In PC 124.00 zijn er op jaarbasis 12 vastgelegde inhaalrustdagen. Tijdens deze rustdagen geldt er een principieel verbod van tewerkstelling, behoudens enkele uitzonderingen. Ingeval per uitzondering een tewerkstelling tijdens de rustdagen plaatsvindt, is een melding aan de inspectiediensten verplicht. Deze melding dient voorafgaandelijk te gebeuren en indien dit niet mogelijk is uiterlijk 24 uren na het begin van de werkzaamheden. Vastgestelde inbreuken op dit verbod worden gesanctioneerd.

PC 111 – Vereenvoudigde werkwijze tijdelijke werkloosheid

Vanaf 01.01.2018 dienen aan het FBZMN geen kaarten van rechthebbenden bij tijdelijke werkloosheid meer aangevraagd te worden voor werkgevers die behoren onder PC 111. Het recht op de aanvullende vergoedingen van het fonds bij tijdelijke werkloosheid blijft bestaan maar zal automatisch verlopen op basis van de Aangifte Sociaal Risico (ASR). Dit geldt ook voor de voorgaande jaren.

Eindejaarspremie

Doorgaans heeft de werkgever de verplichting om een eindejaarspremie toe te kennen aan zijn werknemers. De algemene wetgeving voorziet echter geen verplichting tot toekenning van een eindejaarspremie, maar dit vloeit meestal voort uit een sector-cao. Ook door een ondernemings-cao, een individuele overeenkomst, het arbeidsreglement of een bestaand gebruik, kan het recht op een eindejaarspremie ontstaan. Desgevallend zal het nodige door onze diensten verwerkt worden.

Verblijfsvergoeding buitenlandse dienstreizen vanaf 22.11.2017

Jaarlijks worden de bedragen voor de verblijfsvergoeding voor buitenlandse dienstreizen aangepast. In het B.S. van 03.10.2017 werden de nieuwe bedragen met ingang van 01.10.2017 gepubliceerd. Voor bepaalde landen impliceerde dit een aanzienlijke daling. In het B.S. van 22.11.2017 werd een nieuwe lijst gepubliceerd ter vervanging van de vorige. Deze vergoedingen zijn van toepassing vanaf 22.11.2017 en liggen voor de meeste landen iets hoger dan de eerder gepubliceerde landenlijst.

Lees meer

Opname inhaalrustdagen

Indien de wekelijkse arbeidsduur in de onderneming op jaarbasis wordt bereikt door de toekenning van inhaalrustdagen, moeten deze voor het einde van het jaar worden opgenomen. Indien de inhaalrustdagen niet binnen het kalenderjaar worden opgenomen, wordt de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur overschreden.

PC 302.00 – Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand december 2017 zullen opnieuw ecocheques worden verwerkt voor de werknemers uit PC 302.00. Alle werknemers (vaste of tijdelijke werknemers, oproepkrachten, …) m.u.v. studenten hebben recht op ecocheques. Voor een voltijdse werknemer met een volledige referteperiode bedraagt het totaalbedrag € 250,00. Behoudens tegenbericht voor 28.11.2017 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor de ecocheques mogen verder zetten zoals de geldende afspraken in het verleden.  

PC 140.03 – Ecocheques niet-rijdend personeel

Met de loonverwerking van de maand december 2017 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor het niet-rijdend personeel uit PC 140.03. Sedert 2016 bedraagt de zichtwaarde voor een voltijdse werknemer met volledige prestaties in de referteperiode € 200,00. De procedure verloopt identiek als de voorbije jaren. Tenzij andere afspraken werden gemaakt, verzorgt Salar de bestelling van uw ecocheques.

Niet-opgenomen vakantiedagen

Een werknemer dient zijn wettelijke vakantiedagen op te nemen binnen de 12 maanden volgend op het einde van het vakantiedienstjaar. Alle wettelijke vakantiedagen dienen aldus te worden opgenomen tussen 1 januari en 31 december van het vakantiejaar. Hieruit volgt dat de wettelijke vakantiedagen waarop een werknemer recht heeft, niet mogen worden overgedragen naar het volgende kalenderjaar. Voor vakantiedagen die het bedrijf zelf toekent, zijn andere bepalingen van toepassing.

Lees meer