Weergave Blokken Lijsten

Educatief verlof schooljaar 2016–2017

Betaald educatief verlof stelt voltijdse werknemers en sommige deeltijdse werknemers in staat om bepaalde opleidingen te volgen met behoud van hun loon (weliswaar begrensd). Voor het schooljaar 2016-2017 werd het terugbetaalbaar bruto maandloon recent (met terugwerkende kracht vanaf 01.09.2016) begrensd op € 2.815,00. Dit bedrag geldt voor de periode van 01.09.2016 tot en met 31.08.2017. De werkgevers kunnen, indien alle voorwaarden worden voldaan, een forfaitaire terugbetaling verkrijgen van de uren educatief verlof. Vanuit onze diensten kunnen wij u begeleiden bij de administratieve formaliteiten.

Tewerkstelling bij hoge temperaturen

Vanaf de temperatuur een bepaald maximum overschrijdt, dient de werkgever een aantal maatregelen te treffen (o.a. aangepaste frisdrank en beschermingsmiddelen tegen de zon voorzien). Het gaat om de temperatuur op de effectieve werkplaats en niet de buitentemperatuur, tenzij voor werknemers die buiten werken. De temperatuur moet worden gemeten met een vochtige globethermometer (dewelke doorgaans 5°C lager aangeeft dan een gewone thermometer). Afhankelijk van de aard van het werk wordt de temperatuur als overmatig beschouwd vanaf 30°C (licht werk), 26,7°C (halfzwaar werk) of 25°C (zwaar werk).

PC 124.00 – Terugbetaling gewaarborgd loon

Werkgevers in PC 124.00 met gemiddeld minder dan 20 werknemers kunnen een terugbetaling van het gewaarborgd loon bekomen dat aan de arbeiders werd uitbetaald bij een arbeidsongeschiktheid. Hiervoor is een gratis aansluiting bij een patronale vereveningsdienst vereist. Tot voor 1 april 2017 kon de terugbetaling enkel gebeuren aan de hand van een origineel medisch attest. Voor arbeidsongeschiktheden vanaf 1 april 2017 is terugbetaling mogelijk aan de hand van een scan, foto of fax. Enkel duidelijk leesbare en correcte attesten zullen worden aanvaard. Originele attesten dienen zelf bewaard te worden.

Forfaitaire waardering energiekosten

Indien de onderneming de energiekosten van een werknemer, bedrijfsleider of leidinggevend personeelslid ten laste neemt, ontstaat er een voordeel. Met ingang van 01.01.2017 bedraagt voor het leidinggevend personeel en de bedrijfsleiders het forfait op jaarbasis € 1.950,00 voor de verwarming en € 970,00 voor elektriciteit. Voor de andere begunstigden bedraagt het forfait op jaarbasis € 880,00 voor verwarming en € 440,00 voor elektriciteit.

Kantoorsluiting 25 en 26 mei 2017

Op vrijdag 26 mei zal Salar gesloten zijn en maken wij de brug met donderdag 25 mei. Graag helpen we u verder maandag 29 mei vanaf 8u30.

PC 140.02 en PC 140.00 – Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand juli 2017 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de arbeiders uit PC 140.00 en 140.02. Werknemers die aan een aantal voorwaarden voldoen, openen het recht op ecocheques voor maximaal € 120,00. Wij gaan vanuit onze diensten na of de werknemers aan de nodige voorwaarden voldoen en doen de verdere berekening en de bestelling van de ecocheques. De nominale waarde van de ecocheques kan u terugvorderen bij het fonds.

PC 127.00 – Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand juli 2017 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de werknemers uit PC 127.00. De procedure verloopt identiek als de voorbije jaren. Behoudens tegenbericht voor 30.06.2017 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor ecocheques mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

Eenzijdig vakantie vastleggen

Als algemene richtlijn geldt dat vakantie in onderling overleg moet worden vastgelegd. Noch de werkgever, noch de werknemer mag eenzijdig vakantie vastleggen. Vakantiedagen kunnen echter wel collectief vastgelegd worden en dit op sector- of ondernemingsniveau. Indien een jaarlijkse collectieve vakantie wordt ingevoerd op ondernemingsniveau, moet deze worden opgenomen in het arbeidsreglement. Indien er geen collectieve vakantie is vastgelegd, dient vakantie genomen te worden in gemeenschappelijk overleg tussen werknemer en werkgever.

Berekening vakantiedagen

Het recht op vakantie wordt opgebouwd tijdens het vakantiedienstjaar. Dit is het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarin de vakantie wordt opgenomen. Het aantal vakantiedagen dat een werknemer in 2017 mag opnemen, is aldus gebaseerd op de prestaties van 2016. Wie het volledig vakantiedienstjaar 2016 heeft gewerkt (of via gelijkgestelde periodes), heeft in 2017 aldus recht op 4 weken vakantie. Deze vakantiedagen moeten worden opgenomen tijdens het lopende vakantiejaar. Het is niet toegelaten vakantiedagen over te dragen.

Lees meer

PC 313.00 – Jaarlijkse premie

Sedert 2016 werd op sectorniveau een nieuwe jaarlijkse premie ingevoerd. Een voltijdse werknemer heeft recht op een jaarlijkse bruto premie van € 250,00. De helft van deze premie wordt toegekend op 1 juli, de andere helft op 31 december. Voor deeltijdse werknemers of werknemers die niet de gehele referteperiode hebben gewerkt, wordt dit bedrag pro rata aangepast.

Lees meer