Weergave Blokken Lijsten

Voorschot loon arbeiders

Het tijdstip en de frequentie van betaling van het loon zijn afhankelijk van het statuut van de werknemer. Voor arbeiders moet het loon op gezette tijdstippen, m.n. minstens 2 keer in de maand met een tussenpoos van maximum 16 dagen, worden uitbetaald. Voor arbeiders moet er aldus steeds een voorschot worden betaald. Het bedrag moet bij benadering overeenstemmen met het verschuldigde nettoloon voor de reeds gewerkte periode. De tweede betaling moet een definitieve betaling uitmaken van het loon van die maand. Voor bedienden moet het loon maandelijks worden betaald en is er aldus geen verplicht voorschot.

Alternerend leren – studentenovereenkomst

Tot en met 30.06.2017 waren studenten die alternerend leren uitgesloten uit het begrip studentenarbeid. Het KB van 10.07.2017 heeft dit met terugwerkende kracht gewijzigd. Vanaf 01.07.2017 kunnen jongeren die alternerend leren onder bepaalde voorwaarden werken op basis van een studentenovereenkomst. De andere uitsluitingen blijven behouden. Studenten die enkel avondonderwijs of een beperkt leerplan volgen buiten het systeem van alternerend leren zijn dus nog steeds uitgesloten uit het studentenbegrip.

Lees meer

Renteloze en goedkope leningen aan werknemers

Werkgevers verstrekken soms voordelig leningen aan hun werknemers. Dit zijn leningen zonder interest of met een interestpercentage dat ver onder de normaal geldende rente ligt. Het voordeel van alle aard dat bestaat uit deze renteloze lening of lening tegen een lage rentevoet is belastbaar en onderworpen aan RSZ. Het bedrag van het voordeel schommelt naargelang van de aard van de lening en is in principe gelijk aan het verschil tussen de normale rentevoet en de toegepaste rentevoet voor werknemers. De referterente wordt jaarlijks bij KB vastgesteld.

PC 119.00 – éénmalige bruto premie

Aan iedere voltijdse werknemer die op 30.11.2017 gebonden is door een arbeidsovereenkomst zal een éénmalige premie toegekend worden tezamen met de eindejaarspremie. Voor voltijdse werknemers zal deze € 70,00 bedragen. Voor deeltijdse werknemers wordt dit bedrag pro rata aangepast. Deze premie kan via een ondernemingscao gesloten voor 15.10.2017 worden omgezet in één van volgende voordelen: € 100,00 ecocheques of een combinatie van cadeaucheques en bruto premie. Behoudens tegenbericht voor 15.10.2017 gaan wij ervan uit dat er geen ondernemingscao werd gesloten.

PC 118 – Eindeloopbaandagen

Sedert 01.07.2017 wijzigde het systeem van eindeloopbaandagen in PC 118 (m.u.v. PC 118.03). De loopbaanvoorwaarde van 35 jaar werd afgeschaft. Voortaan hebben arbeiders met 10 jaar anciënniteit bij de huidige werkgever recht op eindeloopbaandagen. Vanaf 56 jaar heeft men recht op 3 eindeloopbaandagen, vanaf 58 jaar zijn dit 6 eindeloopbaandagen en vanaf 60 jaar 9 eindeloopbaandagen. In bepaalde situaties worden deze dagen pro rata toegekend.

Carpolicy

Wanneer een werkgever een bedrijfswagen aan een werknemer ter beschikking stelt, kan dat gebeuren onder uiteenlopende modaliteiten en voorwaarden. Het is daarom aangewezen om de verschillende modaliteiten tussen werkgever en werknemer vast te leggen in een carpolicy. Dit kan gaan over zeer uiteenlopende elementen zoals afspraken omtrent de bestuurders, mogelijkheden tot intrekking van de wagen, onderhoud van de wagen, … Bij onze diensten kan u een op maat gemaakte carpolicy opvragen.

Scholingsbeding

Indien een werknemer een opleiding geniet in het kader van zijn arbeidsovereenkomst vallen de kosten van deze opleiding volledig of grotendeels ten laste van de werkgever. Door het afsluiten van een scholingsbeding verbindt de werknemer zich ertoe om een gedeelte van de opleidingskosten terug te betalen aan de werkgever indien hij de onderneming verlaat voor het einde van de overeengekomen periode, die maximaal 3 jaar bedraagt. Aan het scholingsbeding en aan de opleiding zijn diverse voorwaarden verbonden (o.a. minimum brutoloon werknemer € 33.472,00/jaar) waardoor niet iedere opleiding hiervoor in aanmerking komt.

Is 11 juli een feestdag?

Er zijn in België 10 wettelijke feestdagen. Het feest van de Vlaamse Gemeenschap op 11 juli behoort niet tot deze 10 feestdagen en is dus geen wettelijke feestdag. Dezelfde regel geldt voor het feest van de Franse Gemeenschap en dat van de Duitstalige Gemeenschap.  In enkele paritaire comités werd hiervoor door middel van een sectorale cao een bijkomende (regionale) feestdag ingevoerd.

PC 201.00 - Bruto premie of maaltijdcheques

Sedert 2016 hebben voltijdse bedienden met een volledige referteperiode tezamen met het loon van augustus recht op een jaarlijkse bruto premie van € 188,00. Voor deeltijdse bedienden geldt een pro rata berekening. Er kon geopteerd worden voor een alternatieve invulling, m.n. een verhoging van het werkgeversgedeelte van de maaltijdcheques met € 1,00 per dag vanaf 01.01.2016. Behoudens tegenbericht voor 31.07.2017 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor de bruto premie mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

Lees meer

Overhandiging arbeidsreglement

De werkgever is verplicht aan iedere werknemer een exemplaar van het arbeidsreglement te overhandigen. Indien dit nalaat, is het arbeidsreglement niet tegenstelbaar aan deze werknemers. De werknemers kunnen wel de bepalingen ervan inroepen tegen de werkgever. Op uw verzoek kan Salar voor uw onderneming een arbeidsreglement op maat opmaken en de nodige exemplaren bezorgen om aan uw personeel te overhandigen.