Weergave Blokken Lijsten

Privégebruik firmawagens 2018

Bij de berekeningswijze van het voordeel alle aard van een firmawagen houdt men onder meer rekening met de CO2-uitstoot. De referentie CO2-uitstoot wordt ieder jaar aangepast. Voor 2018 is deze waarde voor dieselvoertuigen verlaagd tot 86 gr/km en voor voertuigen met benzine-, LPG- of gasmotor blijft dit 105 gr/km. Hierdoor is er een lichte aanpassing van het voordeel alle aard. Het bekomen forfaitaire voordeel alle aard mag voor inkomstenjaar 2018 niet minder bedragen dan € 1.310,00 per jaar.  

Nieuwe verplichting tijdelijke werkloosheid staking/lock-out

Een werkgever moet op verzoek van de werknemer bepaalde stappen ondernemen wanneer een werknemer tijdelijk werkloos is omwille van een staking of een lock-out. Hij moet een controleformulier C3.2A afleveren aan de werknemer. Daarnaast moet hij een eerste digitale aangifte doen uiterlijk op de eerste effectieve werkloosheidsdag van de maand (ASR scenario 2) en een tweede op het einde van elke maand waarin er tijdelijke werkloosheid is geweest (ASR scenario 5). Beide aangiftes kunnen via de portaalsite van de RSZ ingediend worden (www.socialsecurity.be – tijdelijke werkloosheid).

Lees meer

Fiscale vrijstelling woon-werkverkeer

Elke werkgeverstussenkomst voor het woon-werkverkeer met een ander vervoermiddel dan het openbaar vervoer of het georganiseerd gemeenschappelijk vervoer, wordt voor € 400,00 vrijgesteld van belastingen voor inkomstenjaar 2018 (vorig jaar € 390,00), tenzij de werknemer zijn werkelijke beroepskosten bewijst in de aangifte in de personenbelasting. In de bedrijfsvoorheffing komt dit neer op een maandelijkse vrijstelling van € 33,30 (vorig jaar € 32,50).

Uitbreiding flexi-jobs naar enkele sectoren

Het systeem van flexi-jobs dat oorspronkelijk enkel mogelijk was in de horeca (PC 302.00) is uitgebreid naar meerdere sectoren. Vanaf 01.01.2018 is een flexi-job mogelijk in volgende sectoren: PC 118.03, PC 119.00, PC 201.00, PC 202.00, PC 202.01, PC 302.00, PC 311.00, PC 312.00, PC 314.00 en uitzendkrachten waarvan de gebruiker onder één van bovenstaande sectoren ressorteert. Naast werknemers kunnen ook gepensioneerden vanaf 01.01.2018 een flexi-job uitvoeren indien aan bepaalde voorwaarden voldaan is.

Lees meer

PC 317.00 – Ecocheques

In het sectorakkoord 2017-2018 werd de verplichting opgenomen om in januari 2018 eenmalig ecocheques toe te kennen van € 100,00 aan iedere voltijdse arbeider of bediende met volledige prestaties tijdens de referteperiode van 01.01.2017 tot 30.06.2017. Er wordt een pro rata berekening gemaakt voor deeltijdsen en werknemers met onvolledige prestaties.

Scholingsbeding

Indien een werknemer een opleiding geniet in het kader van zijn arbeidsovereenkomst vallen de kosten van deze opleiding volledig of grotendeels ten laste van de werkgever. Door het afsluiten van een scholingsbeding verbindt de werknemer zich ertoe om een gedeelte van de opleidingskosten terug te betalen aan de werkgever indien hij de onderneming verlaat voor het einde van de overeengekomen periode, die maximaal 3 jaar bedraagt. Aan het scholingsbeding en aan de opleiding zijn diverse voorwaarden verbonden (o.a. minimum brutoloon werknemer € 34.180,00/jaar) waardoor niet iedere opleiding hiervoor in aanmerking komt.

Loongrenzen 2018

De loongrenzen in de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd. Deze grensbedragen zijn o.m. bepalend voor de geldigheid van een scholingsbeding en concurrentiebeding. De grensbedragen van 2013 blijven nog wel van toepassing bij het vastklikken van de opzeggingstermijnen van de bedienden die voor 01.01.2014 in dienst waren.    

PC 200.00 – Tussenkomst woon-werkverkeer eigen vervoer

In PC 200.00 hebben niet alle werknemers die met eigen vervoer naar de onderneming komen, recht op een tussenkomst in de kost van het woon-werkverkeer. Het jaarlijkse bruto loon is hiervoor mede bepalend. Eens een bepaalde grens overschreden, is er geen tussenkomst verplicht. Vanaf 01.01.2018 wordt deze jaarlijkse bruto grens opgetrokken tot € 27.750,00 (tot en met 31.12.2017 was dit € 26.250,00). Voor deeltijdse werknemers wordt geen pro rata omrekening gemaakt. Wij kijken dit na en voeren eventuele aanpassingen door.

Aansprakelijkheid eindejaarsfeest of nieuwjaarsreceptie

Vaak organiseren werkgevers een eindejaarsfeest of nieuwjaarsreceptie zonder stil te staan bij eventuele aansprakelijkheid. Indien een werknemer tijdens een bedrijfsfeest een ongeval heeft, wordt dit mogelijk beschouwd als een arbeidsongeval. Tijdens een bedrijfsfeest worden werknemers geacht onder het gezag van de werkgever te staan. Een ongeval op weg naar en van het feest wordt mogelijk eveneens als een arbeidsongeval beschouwd. Het maakt hierbij geen verschil of dergelijk feest tijdens de werkuren of buiten de onderneming wordt georganiseerd.

Lees meer

Conversie VAA IT-tools vanaf 01.01.2018

Vanaf 01.01.2018 wijzigen de forfaits voor ter beschikking gestelde IT-tools. Op basis van de gegevens in ons bezit, deden wij een automatische conversie. De door ons gehanteerde werkwijze wordt verder in dit artikel uiteen gezet. Gelieve deze na te kijken en eventuele correcties aan onze diensten door te geven. In HrmsWeb kan u de toegepaste waarde vanaf 01.01.2018 reeds consulteren bij de verloning van de betrokken werknemer.

Lees meer