Weergave Blokken Lijsten

PC 149.04 – anciënniteitsverlof / eindeloopbaandagen

Met ingang van 01.01.2018 wijzigt de reglementering betreffende het anciënniteitsverlof en eindeloopbaandagen. De algemene bepalingen blijven ongewijzigd, maar voor deeltijdse arbeiders wordt dit recht voortaan toegekend in verhouding tot het arbeidsstelsel op het ogenblik van opname van het verlof.

Lees meer

Educatief verlof schooljaar 2017-2018

Betaald educatief verlof stelt voltijdse werknemers en sommige deeltijdse werknemers in staat om bepaalde opleidingen te volgen met behoud van hun loon (weliswaar begrensd). Voor het schooljaar 2017-2018 werd het terugbetaalbaar bruto maandloon recent (met terugwerkende kracht vanaf 01.09.2017) begrensd op € 2.871,00. Dit bedrag geldt voor de periode van 01.09.2017 tot en met 31.08.2018. De werkgevers kunnen, indien alle voorwaarden worden voldaan, een forfaitaire terugbetaling verkrijgen van de uren educatief verlof. Vanuit onze diensten kunnen wij u begeleiden bij de administratieve formaliteiten.

PC 149.01 – Eindeloopbaandagen

Het systeem van eindeloopbaandagen is gewijzigd. Voortaan hebben arbeiders vanaf het kalenderjaar waarin zij de leeftijd van 58 jaar bereiken, recht op 2 dagen loopbaanverlof per jaar. Vanaf het kalenderjaar waarin de arbeiders de leeftijd van 60 jaar bereiken, is er recht op 3 dagen loopbaanverlof per jaar.

PC 112.00 – anciënniteitsverlof / eindeloopbaandagen

Met ingang van 01.01.2018 wijzigt de reglementering betreffende het anciënniteitsverlof en eindeloopbaandagen. De algemene bepalingen blijven ongewijzigd, maar voor deeltijdse arbeiders wordt dit recht voortaan toegekend in verhouding tot het arbeidsstelsel op het ogenblik van opname van het verlof.

Lees meer

PC 149.02 – anciënniteitsverlof / eindeloopbaandagen

Met ingang van 01.01.2018 wijzigt de reglementering betreffende het anciënniteitsverlof en eindeloopbaandagen. De algemene bepalingen blijven ongewijzigd, maar voor deeltijdse arbeiders wordt dit recht voortaan toegekend in verhouding tot het arbeidsstelsel op het ogenblik van opname van het verlof.

Lees meer

Toegelaten arbeid gepensioneerden 2018

Gepensioneerden die een rust- of overlevingspensioen genieten, mogen onder bepaalde voorwaarden hun pensioen cumuleren met arbeid. Gepensioneerden mogen onbeperkt bijverdienen vanaf het jaar waarin ze 65 jaar worden. Voor gepensioneerden die jonger zijn dan 65 daarentegen mogen de beroepsinkomsten, behoudens enkele uitzonderingen, bepaalde jaarlijkse bedragen niet overschrijden. Deze grensbedragen worden jaarlijks per 01.01 geïndexeerd.  

PC 215.00 – Tussenkomst woon-werkverkeer eigen vervoer

In PC 215.00 hebben niet alle werknemers die met eigen vervoer naar de onderneming komen, recht op een algemene tussenkomst in de kost van het woon-werkverkeer. Het jaarlijkse bruto loon is hiervoor mede bepalend. Eens een bepaalde grens overschreden, is er geen algemene tussenkomst verplicht. Vanaf 01.01.2018 wordt deze jaarlijkse bruto grens opgetrokken tot € 36.300,00 (voordien € 33.000,00). Wij kijken dit na en voeren eventuele aanpassingen door. Het dagforfait van € 0,2479 blijft ongewijzigd.

Privégebruik firmawagens 2018

Bij de berekeningswijze van het voordeel alle aard van een firmawagen houdt men onder meer rekening met de CO2-uitstoot. De referentie CO2-uitstoot wordt ieder jaar aangepast. Voor 2018 is deze waarde voor dieselvoertuigen verlaagd tot 86 gr/km en voor voertuigen met benzine-, LPG- of gasmotor blijft dit 105 gr/km. Hierdoor is er een lichte aanpassing van het voordeel alle aard. Het bekomen forfaitaire voordeel alle aard mag voor inkomstenjaar 2018 niet minder bedragen dan € 1.310,00 per jaar.  

Nieuwe verplichting tijdelijke werkloosheid staking/lock-out

Een werkgever moet op verzoek van de werknemer bepaalde stappen ondernemen wanneer een werknemer tijdelijk werkloos is omwille van een staking of een lock-out. Hij moet een controleformulier C3.2A afleveren aan de werknemer. Daarnaast moet hij een eerste digitale aangifte doen uiterlijk op de eerste effectieve werkloosheidsdag van de maand (ASR scenario 2) en een tweede op het einde van elke maand waarin er tijdelijke werkloosheid is geweest (ASR scenario 5). Beide aangiftes kunnen via de portaalsite van de RSZ ingediend worden (www.socialsecurity.be – tijdelijke werkloosheid).

Lees meer

Fiscale vrijstelling woon-werkverkeer

Elke werkgeverstussenkomst voor het woon-werkverkeer met een ander vervoermiddel dan het openbaar vervoer of het georganiseerd gemeenschappelijk vervoer, wordt voor € 400,00 vrijgesteld van belastingen voor inkomstenjaar 2018 (vorig jaar € 390,00), tenzij de werknemer zijn werkelijke beroepskosten bewijst in de aangifte in de personenbelasting. In de bedrijfsvoorheffing komt dit neer op een maandelijkse vrijstelling van € 33,30 (vorig jaar € 32,50).