Weergave Blokken Lijsten

Is het te koud om te werken?

De extreme koude buiten kan een invloed hebben op de uitoefening van het werk. Wanneer de temperaturen op het werk onder bepaalde grenswaarden dalen, dient de werkgever bepaalde maatregelen te nemen (o.a. beschermingskledij, extra rustpauzes). Voor bepaalde werkzaamheden kan tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer worden aangevraagd.

Lees meer

Voordelen alle aard en fiscale fiches

In de loop van februari zullen wij de jaarlijkse fiscale fiches voorbereiden. Indien u nog zaken wenst te corrigeren of aan te vullen, in het bijzonder wat voordelen alle aard betreft, verzoeken wij u met aandrang om deze uiterlijk 10 februari te bevestigen. Aangiften die we na deze datum nog dienen te wijzigen, zullen aangerekend worden.

Lees meer

Te laat op het werk wegens sneeuw of vrieskou

Indien een werknemer laattijdig op het werk arriveert, krijgt deze geen loon voor de periode van afwezigheid, tenzij hij overmacht op de weg naar het werk kan inroepen. Onverwachte hevige sneeuwval kan in bepaalde situaties als overmacht worden aanschouwd waardoor de werknemer toch gewaarborgd dagloon kan bekomen. Indien de sneeuwval vooraf wordt aangekondigd, kan geen overmacht worden ingeroepen.

Lees meer

Fiscale vrijstelling woon-werkverkeer

Elke werkgeverstussenkomst voor het woon-werkverkeer met een ander vervoermiddel dan het openbaar vervoer of het georganiseerd gemeenschappelijk vervoer, wordt voor € 390,00 vrijgesteld van belastingen voor inkomstenjaar 2017 (vorig jaar € 380,00), tenzij de werknemer zijn werkelijke beroepskosten bewijst in de aangifte in de personenbelasting. In de bedrijfsvoorheffing komt dit neer op een maandelijkse vrijstelling van € 32,50 (vorig jaar € 31,70).

Lees meer

Fietsvergoeding

Het maximaal vrijgestelde bedrag in het kader van de fietsvergoeding bedraagt sedert 01.01.2017 zowel voor RSZ als fiscus € 0,23 per afgelegde kilometer. Dit bedrag bedroeg reeds verschillende jaren € 0,22 per afgelegde kilometer.

Lees meer

Vermindering vakantiebijdragen arbeiders

Vanaf het tweede kwartaal 2015 tot en met kalenderjaar 2018 verminderen de kwartaalbijdragen ten laste van de werkgever voor het vakantiegeld van de arbeiders. De oude kwartaalbijdrage was vastgesteld op 6%. De vermindering van percentage in kwartaalbijdragen gebeurt in verschillende fases. Vanaf het eerste kwartaal 2017 zal de bijdrage 5,61% bedragen in plaats van 5,65%. De laatste daling zal gebeuren in 2018. De jaarlijkse bijdrage van 10,27% blijft ongewijzigd.

Lees meer

Privégebruik firmawagens 2017

Bij de berekeningswijze van het voordeel alle aard van een firmawagen houdt men onder meer rekening met de CO2-uitstoot. De referentie CO2-uitstoot wordt ieder jaar aangepast. Voor 2017 is deze waarde voor dieselvoertuigen verlaagd tot 87 gr/km en voor voertuigen met benzine-, LPG- of gasmotor tot 105 gr/km. Hierdoor is er een lichte aanpassing van het voordeel alle aard. Het bekomen forfaitaire voordeel alle aard mag voor inkomstenjaar 2017 niet minder bedragen dan € 1.280,00 per jaar.

Lees meer

Studenten voortaan 475 uren aan verminderde bijdragen

Vanaf 01.01.2017 bestaat het studentencontingent aan verminderde bijdragen uit 475 uren op jaarbasis i.p.v. 50 dagen zoals voordien. Voortaan dienen de prestaties van studenten dan ook gereserveerd te worden in uren in plaats van in dagen in Dimona. Een tijdige Dimona-aangifte is noodzakelijk en wordt strenger opgevolgd dan voordien. Wanneer de Dimona-aangifte laattijdig gedaan wordt, worden alle uren beschouwd als zijnde niet gereserveerd en vallen deze aldus buiten het contingent, ook deze die betrekking hebben op een periode na de laattijdige Dimona-aangifte.

Lees meer

Loongrenzen 2017

De loongrenzen in de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd. Deze grensbedragen zijn o.m. bepalend voor de geldigheid van een scholingsbeding en concurrentiebeding. De grensbedragen van 2013 blijven nog wel van toepassing bij het vastklikken van de opzeggingstermijnen van de bedienden die voor 01.01.2014 in dienst waren.

Lees meer

Re-integratie langdurig zieke werknemers in de onderneming

Op 01.12.2016 is een nieuwe regeling in voege getreden om langdurig zieke werknemers te integreren in de onderneming. Een belangrijk verschil met voordien is dat nu ook de werkgever het initiatief kan nemen om de werknemer te onderwerpen aan een gezondheidsbeoordeling. Dit zowel i.k.v. een definitieve ongeschiktheid, alsook om wedertewerkstellingsmogelijkheden te beoordelen. Het nieuwe re-integratietraject vervangt de vroegere procedure die gevolgd kon worden met het oog op medische overmacht.

Lees meer