Weergave Blokken Lijsten

PC 220.00 – loonsverhoging

Het protocolakkoord 2017-2018 voorziet een verhoging van de bruto lonen met 0,9% per 01.07.2017. Door middel van het sluiten van een ondernemingscao voor 30.06.2017 kan voor een alternatieve verhoging gekozen worden. Behoudens tegenbericht voor 30.06.2017 gaan wij ervan uit dat er geen alternatieve invulling gebeurde.

Mobiliteitsenquête

Ondernemingen met meer dan 100 werknemers moeten dit jaar opnieuw de mobiliteitsenquête invullen. De enquête gaat van start op 01.07.2017 en eindigt op 31.01.2018, de uiterste indieningsdatum bij de FOD Mobiliteit. Alle betrokken werkgevers ontvangen een bericht vanuit de FOD Mobiliteit met de vraag deze enquête in te vullen. Indien men geen bericht ontvangt terwijl men wel aan de voorwaarden voldoet, dient men contact op te nemen met de FOD Mobiliteit (enquetewwv@mobilit.fgov.be).

Lees meer

PC 209.00 – verhoging bruto lonen 01.07.2017

Het nationaal akkoord 2017-2018 voorziet een verhoging van de bruto lonen met 1,1% per 01.07.2017 tenzij een specifieke procedure wordt gevolgd voor een alternatieve invulling. Indien wordt geopteerd voor een alternatieve invulling van deze verhoging, dient in samenspraak met de vakbond een cao afgesloten te worden. Behoudens tegenbericht voor 30.06.2017 gaan wij ervan uit dat er geen alternatieve invulling gebeurde en worden de bruto lonen verhoogd met 1,1% per 01.07.2017.    

Fiscaal voordeel nacht- en ploegenarbeid

De werkgever wordt vrijgesteld van het doorstorten van een gedeelte van de bedrijfsvoorheffing dat wordt ingehouden op het loon van de werknemers die ploegen- of nachtarbeid verrichten en daarvoor een premie ontvangen. Het percentage voor deze vrijstelling bedraagt 22,8% (25% in volcontinu systeem) van de belastbare bezoldigingen. Hieraan zijn diverse voorwaarden gekoppeld. Zo moet onder andere 1/3e van de arbeidstijd van de werknemer in ploegen- of nachtarbeid worden gepresteerd. De bewijslast ligt bij de werkgever. Bij een controle moet de werkgever een stevig onderbouwd dossier kunnen voorleggen.

Lees meer

Schoolverlater als jobstudent?

Een student die in juni zijn studies beëindigt en zijn diploma behaalt, kan nog tot en met 30 september van datzelfde jaar van de verminderde bijdragen i.k.v. studentenarbeid genieten. De RSZ is immers van mening dat de student tot dan alsnog kan beslissen om verder te gaan studeren tijdens het volgende academiejaar. De periode van studentenarbeid mag echter geen verdoken proefperiode zijn voor de latere arbeidsovereenkomst van (on)bepaalde duur. Een rechtzetting zal gebeuren indien blijkt dat de jongere zonder ruime onderbreking wordt aangeworven voor dezelfde functie die hij tijdens zijn tewerkstelling als student reeds uitoefende.

Recht op uitkeringen tijdskrediet met motief

Verschillende jaren bestond er een verschil tussen het recht op tijdskrediet met motief en het recht op uitkeringen bij tijdskrediet met motief. Vanaf 01.06.2017 werd dit op elkaar afgestemd. Een werknemer heeft recht op 51 maanden tijdskrediet met een zorgmotief  (bv. zorgen voor een kind tot de leeftijd van 8 jaar) en kan hiervoor voortaan ook voor 51 maanden een onderbrekingsuitkering van RVA ontvangen. Het recht op tijdskrediet met motief en bijgevolg ook het recht op uitkeringen voor het volgen van een opleiding blijft vastgelegd op maximaal 36 maanden. Wij kunnen u begeleiden bij het nakijken van de mogelijkheden, toelichten van de voorwaarden en vervullen van de nodige formaliteiten.  

PC 118.00 – loonsverhoging en jaarlijkse premie

Het sectorakkoord 2017-2018 voorziet een verhoging van de bruto lonen met 0,9 % per 01.07.2017 en verhoging van de jaarlijkse premie met € 55,00. Door middel van het sluiten van een ondernemingscao voor 30.06.2017 kan voor een alternatieve verhoging gekozen worden. Behoudens tegenbericht voor 30.06.2017 gaan wij ervan uit dat er geen alternatieve invulling gebeurde. In PC 118.11 (i.c. vleesconserven) is de loonsverhoging met 0,9% mogelijk niet van toepassing indien er tijdig een nieuwe sectorale functieclassificatie voor deze subsector wordt afgesloten.

Verhoging werkbonus vanaf 01.06.2017

Vanaf 01.06.2017 is de werkbonus aangepast om het nettoresultaat van de werknemer te verhogen. Het maximumbedrag van de werkbonus bedraagt vanaf 01.06.2017 € 197,67 voor bedienden en € 213,48 voor arbeiders. Dankzij de werkbonus wordt het bedrag van de persoonlijke socialezekerheidsbijdragen (13,07%) forfaitair verminderd wanneer het brutoloon van de werknemer zich in bepaalde loonschijven bevindt. De verhoging van de werkbonus heeft belang voor werknemers met een laag loon tot een refertemaandloon van maximum € 2.510,47.

Lees meer

PC 111.01 en 111.02 – verhoging bruto lonen 01.07.2017

Het nationaal akkoord 2017-2018 voorziet een verhoging van de bruto lonen met 1,1% per 01.07.2017 tenzij een specifieke procedure wordt gevolgd voor een alternatieve invulling. Indien wordt geopteerd voor een alternatieve invulling van deze verhoging, dient in samenspraak met de vakbond een cao afgesloten te worden. Behoudens tegenbericht voor 30.06.2017 gaan wij ervan uit dat er geen alternatieve invulling gebeurde en worden de bruto lonen verhoogd met 1,1% per 01.07.2017. Daarenboven is er ook een indexverhoging per 01.07.2017.

PC 200.00 - Jaarlijkse premie

Met de loonverwerking van de maand juni 2017 zal wederom de verplichte sectorpremie worden verwerkt voor de bedienden uit PC 200.00 t.b.v. € 252,83 bruto per voltijdse werknemer, tenzij andere afspraken werden gemaakt.