Weergave Blokken Lijsten

Berekening vakantiedagen

Het recht op vakantie wordt opgebouwd tijdens het vakantiedienstjaar. Dit is het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarin de vakantie wordt opgenomen. Het aantal vakantiedagen dat een werknemer in 2018 mag opnemen, is aldus gebaseerd op de prestaties van 2017. Wie het volledig vakantiedienstjaar 2017 heeft gewerkt (of via gelijkgestelde periodes), heeft in 2018 aldus recht op 4 weken vakantie. Deze vakantiedagen moeten worden opgenomen tijdens het lopende vakantiejaar. Het is niet toegelaten vakantiedagen over te dragen.

Lees meer

PC 124.00 – Arbeidskledij

In de bouwsector heeft de werkgever de verplichting te voorzien in de levering en het onderhoud van de arbeidskledij van zijn werknemers. Wanneer uit een risicoanalyse blijkt dat de arbeidskledij geen risico vormt voor de gezondheid van de werknemer en zijn omgeving mag de arbeider zelf instaan voor de reiniging en het onderhoud ervan. Indien de werknemer zelf instaat voor de reiniging en het onderhoud van zijn arbeidskledij, dient de werkgever een vergoeding te betalen van € 0,50/arbeidsdag. Gelieve aan onze diensten de situatie binnen uw onderneming door te geven.

Mobiliteitsvergoeding

De ‘cash for car’-regeling die al geruime tijd werd aangekondigd, is met terugwerkende kracht vanaf 01.01.2018 in voege (B.S. 07.05.2018). Het principe is dat de werknemer die al enige tijd een bedrijfswagen heeft deze kan inruilen voor een som geld, de mobiliteitsvergoeding, die op fiscaal en sociaal vlak op een gelijkaardige manier als de bedrijfswagen behandeld wordt. De keuze om de mobiliteitsvergoeding in te voeren ligt bij de werkgever.

Lees meer

Schoolverlater als jobstudent?

Een student die in juni zijn studies beëindigt en zijn diploma behaalt, kan nog tot en met 30 september van datzelfde jaar van de verminderde bijdragen i.k.v. studentenarbeid genieten. De RSZ is immers van mening dat de student tot dan alsnog kan beslissen om verder te gaan studeren tijdens het volgende academiejaar. De periode van studentenarbeid mag echter geen verdoken proefperiode zijn voor de latere arbeidsovereenkomst van (on)bepaalde duur. Een rechtzetting zal gebeuren indien blijkt dat de jongere zonder ruime onderbreking wordt aangeworven voor dezelfde functie die hij tijdens zijn tewerkstelling als student reeds uitoefende.

Ontslagbescherming zwangerschap

Een zwangere werkneemster is beschermd tegen ontslag vanaf het ogenblik dat de werkgever van de zwangerschap op de hoogte is gebracht. De werkgever mag vanaf dat ogenblik geen handeling meer stellen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen omwille van de zwangerschap. Deze ontslagbescherming loopt tot een maand na het postnataal verlof. Indien de werkgever deze ontslagbescherming niet respecteert, is er een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van het brutoloon voor 6 maanden.

Lees meer

Kantoorsluiting 10 en 11 mei 2018

Op vrijdag 11 mei zal Salar gesloten zijn en maken wij de brug met donderdag 10 mei. Graag helpen we u verder maandag 14 mei vanaf 8u30.

Eenzijdig vakantie vastleggen

Als algemene richtlijn geldt dat vakantie in onderling overleg moet worden vastgelegd. Noch de werkgever, noch de werknemer mag eenzijdig vakantie vastleggen. Vakantiedagen kunnen echter wel collectief vastgelegd worden en dit op sector- of ondernemingsniveau. Indien een jaarlijkse collectieve vakantie wordt ingevoerd op ondernemingsniveau, moet deze worden opgenomen in het arbeidsreglement. Indien er geen collectieve vakantie is vastgelegd, dient vakantie genomen te worden in gemeenschappelijk overleg tussen werknemer en werkgever.

PC 145.00 – Forfaitaire premie

Sedert 2016 is er binnen PC 145.00 de verplichting om een jaarlijkse premie toe te kennen tezamen met de lonen van de maand juli. Het maximumbedrag van de premie voor een voltijdse arbeider bedraagt bruto € 57,12. In de referteperiode (01.07 – 30.06) wordt rekening gehouden met de tewerkstellingsbreuk en de periode dat de werknemer in dienst is geweest in de onderneming.

PC 144.00 – Forfaitaire premie

Sedert 2016 is er binnen PC 144.00 de verplichting om een jaarlijkse premie toe te kennen tezamen met de lonen van de maand juli. Het maximumbedrag van de premie voor een voltijdse arbeider bedraagt bruto € 57,12. In de referteperiode (01.07 – 30.06) wordt rekening gehouden met de tewerkstellingsbreuk en de periode dat de werknemer in dienst is geweest in de onderneming.

PC 313.00 - Jaarlijkse premie

Sedert 2016 bestaat op sectorniveau een jaarlijkse bruto premie t.b.v. € 250,00 per voltijdse werknemer. Deze bruto premie wordt vanaf 2018 verhoogd met € 352,00 waardoor deze bruto premie in totaliteit € 602,00 bedraagt. De helft van deze premie wordt toegekend met de loonverwerking van juli, de andere helft met deze van december. Voor deeltijdse werknemers of werknemers die niet de gehele referteperiode gewerkt hebben, wordt dit bedrag pro rata aangepast.