Weergave Blokken Lijsten

Functiecategorie werknemer

Om de lonen correct op te volgen, is het van uiterst belang aan onze diensten voor iedere werknemer de exacte functiecategorie door te geven. In vele sectoren worden de baremalonen immers mede bepaald door de functie die de werknemer uitoefent. Uiteraard kan u bij onze diensten de functieclassificatie voor uw sector(en) opvragen.

Verlenging innovatiepremie

De wet van 30.08.2017 voorziet in de verlenging van de innovatiepremie voor 2017 en 2018. Een innovatiepremie is een premie voor werknemers die een innoverend idee hebben gelanceerd binnen een onderneming, wat een meerwaarde biedt aan de onderneming voor wat betreft de werking, productie of activiteiten. De innovatiepremie is een voordelige beloning die onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld is van RSZ en belastingen. De verschillende voorwaarden en aanvraagprocedure worden uiteengezet op de website van RSZ, meer bepaald onder de administratieve instructies http://www.onssrszlss.fgov.be/nl.

Omschakeling zomeruur naar winteruur

In de nacht van 28 op 29 oktober zetten we om 3 uur de klok 1 uur achteruit en wordt het 2 uur. De werknemers die in ploegen werken en bij de omschakeling van zowel het winter- als het zomeruur in de nacht werken, krijgen telkens loon voor 8 uren. Voor de werknemers die niet in ploegen werken of zij die niet tijdens beide omschakelingen werken, geldt een andere regeling.

Opleiding betaald educatief verlof

Een werknemer mag betaald educatief verlof aanvragen voor het volgen van een opleiding die niets te maken heeft met de onderneming of functie die hij uitoefent. Het kan zowel een beroepsopleiding als algemene opleiding zijn. Dit wil niet zeggen dat iedere opleiding voldoet. De opleiding dient wel voor te komen op de officiële lijst. In geval van twijfel of een opleiding in aanmerking komt, kan navraag gedaan worden bij de gewestelijke dienst voor betaald educatief verlof.

Verblijfsvergoeding buitenlandse dienstreizen vanaf 01.10.2017

Jaarlijks worden de bedragen voor de verblijfsvergoeding voor buitenlandse dienstreizen aangepast. Het Ministerieel Besluit van 15.09.2017 (B.S. 03.10.2017) bevat de nieuwe bedragen die met ingang van 01.10.2017 van toepassing zijn. De forfaitaire dagvergoeding dekt de maaltijdkosten en kleine uitgaven ter plaatse. De reiskosten naar de bestemming en terug worden hierdoor niet gedekt, evenmin als de overnachtingskosten. Deze regeling geldt voor werknemers en bedrijfsleiders voor wie verplaatsingen van en naar het buitenland eenmalig, occasioneel of regelmatig voorkomen.

Lees meer

Mobiliteitsbudget

Reeds geruime tijd werd een maatregel aangekondigd die de werknemers de mogelijkheid zal geven om een firmawagen om te ruilen naar cash geld. Het voorontwerp van wet dat dit mogelijk maakt, werd 29.09.2017 goedgekeurd door de Ministerraad en wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. Enkele details zullen mogelijk nog wijzigen, doch als streefdatum voor de inwerkingtreding geldt 01.01.2018. Wij brengen u op de hoogte van zodra alle details gekend zijn.

Uitbreiding tijdelijke werkloosheid medische redenen

In bepaalde situaties kan een arbeidsongeschikte werknemer een vergoeding krijgen omwille van tijdelijke werkloosheid wegens medische redenen. Er bestonden reeds twee situaties waarvoor dit mogelijk was en RVA voegt hier nog een derde situatie aan toe, namelijk voor een werknemer die arbeidsgeschikt is in de zin van de ziekteverzekering, maar ongeschikt is om het overeengekomen werk uit te voeren en waarvoor het re-integratietraject lopende is.

Feestdagen 2018

Voor de feestdagen in 2018 die vallen op een inactiviteitsdag van de onderneming en die collectief verplaatst worden, bent u verplicht voor 15.12.2017 de vervangingsdatum kenbaar te maken in de lokalen van de onderneming. Dit dient te gebeuren door een ondertekend en gedagtekend bericht aan te plakken in de onderneming. Een kopie van dit bericht moet aan het arbeidsreglement worden gehecht en aan de inspectie worden overgemaakt.

Lees meer

PC 302.00 - Flexi-jobs en netto overuren blijven mogelijk

De wettelijke bepalingen over de flexijobs en de netto-overuren in de horecasector zijn niet in strijd met de Grondwet en blijven bestaan. Dat heeft het Grondwettelijk Hof recent beslist. Het systeem van de flexi-jobs en de netto-overuren kunnen bijgevolg gewoon verder toegepast worden in PC 302.00.

Lees meer

PC 149.01 – wijziging Dimona-aangifte

De verplichte Dimona-aangifte wijzigt vanaf 01.10.2017 in PC 149.01. Vanaf 01.10.2017 moeten de arbeiders van PC 149.01 verplicht aangegeven worden in Dimona onder het paritair comité “Elektriciens – 149”. Het type werknemer blijft “Andere – OTH”. De Dimona-aangiftes voor werknemers in dienst voor die datum worden door RSZ aangepast in de loop van november.