Weergave Blokken Lijsten

Doktersbezoek tijdens de werkuren

Een werknemer moet afspraken voor een controle, onderzoek of medische behandeling buiten de werkuren inplannen. Indien dat om praktische redenen niet mogelijk is, ontvangt de werknemer voor deze niet gewerkte uren geen loon omdat hij niet arbeidsongeschikt is. In sommige gevallen brengt de werknemer een doktersattest binnen ter staving van diens afwezigheid. Dergelijk doktersattest mag enkel melding maken van een controle/onderzoek/… en aldus niet van een arbeidsongeschiktheid.

Lees meer

Vrijstelling BV jonge werknemers

Voor een jongere werknemer/schoolverlater die niet meer leerplichtig is en iedere studie heeft beëindigd, is onder bepaalde voorwaarden geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd op de bezoldigingen tijdens de maanden oktober, november en december 2016. De arbeidsovereenkomst moet in dat geval aanvangen tijdens het 4e kwartaal en de bezoldiging mag € 2.950,00 bruto belastbaar per maand niet overschrijden, waardoor de belastingvrije som niet overschreden wordt. Deze vrijstelling wordt niet automatisch toegepast aangezien wij niet kunnen nagaan of deze voorwaarden vervuld zijn. Gelieve ons te contacteren indien dit van toepassing is, zodat wij hier rekening mee kunnen houden.

Lees meer

Betaling loon per overschrijving vanaf 01.10.2016

Vanaf 01.10.2016 wordt betaling van het loon via overschrijving de regel. Afwijken op deze regel is mogelijk, maar niet op ondernemingsniveau of in akkoord met de werknemer. Een contante betaling van het loon zal enkel nog mogelijk zijn wanneer de sector hierover een cao of impliciet akkoord heeft gesloten of dit gebruik toestaat via een strikte procedure. De procedure hiervoor dient voor 30.09.2016 opgestart te worden.

Lees meer

Doorgeven gegevens nieuwe werknemer

Wij verzoeken u minimaal 2 werkdagen op voorhand alle noodzakelijke gegevens van een nieuwe werknemer aan onze diensten door te geven. Dit om alle administratieve formaliteiten tijdig te kunnen vervullen (o.a. dimona-melding en opmaak arbeidsovereenkomst). Hiervoor dient het inlichtingenblad volledig te worden ingevuld. Het inlichtingenblad kan u terugvinden via http://info.salar.be onder de rubriek ‘Sjablonen’. Een laattijdige dimona-melding of ontbrekende arbeidsovereenkomst kan immers aanzienlijke sancties met zich meebrengen.

Lees meer

PC 116.00 / PC 207.00 – aanvullend pensioen chemie

In de cao-onderhandelingen 2015-2016 werd de pensioentoelage van het sectoraal aanvullend pensioenplan verhoogd vanaf 01.01.2016. De nieuwe sectorale pensioentoelage bedraagt vanaf 2016 per kwartaal 0,85% van het aan de RSZ onderworpen loon met een minimum van € 57,41. Ondernemingen die het sectoraal aanvullend pensioenplan volgen, dienen geen verdere actie te ondernemen omdat dit automatisch verloopt via de RSZ-bijdragen. Ondernemingen die thans niet deelnemen aan het sectoraal aanvullend pensioenplan (omdat ze voorzien in een minstens gelijkwaardig systeem) dienen gelijkwaardigheid aan te tonen en dit uiterlijk 31.10.2016. De concrete richtlijnen staan toegelicht in het schrijven dat vanuit het Fonds werd verzonden.  

Lees meer

Spitsuur HR 11.10.2016

Op dinsdag 11 oktober 2016 organiseert Salar, in samenwerking met advocatenkantoor Vermeulen – Heylen – Michiels, een ontbijtseminarie. Tijdens dit Spitsuur HR brengen wij u graag op de hoogte over de tendensen in alternatieve loonvormen en de stand van zaken betreffende flexibele werktijden. Het ontbijtseminarie gaat door op dinsdag 11 oktober in 4Wings te Oevel. Inschrijven is mogelijk tot 7 oktober en dit via http://www.spitsuurhr.be/.

Lees meer

Een nieuw kader voor alternerend leren/werken in Vlaanderen

De Vlaamse Regering maakt t.g.v. de zesde staatshervorming ervan gebruik om een harmonisatie van de bestaande statuten en overeenkomsten door te voeren en te komen tot een eenvormig/eenduidig statuut voor het stelsel leren en werken. Met ingang van 01.09.2016 bestaan hierdoor in Vlaanderen nog slechts 2 soorten overeenkomsten voor leerlingen in het systeem van deeltijds of alternerend leren en werken, nl. de (bezoldigde) overeenkomst van alternerende opleiding (OAO) en de (onbezoldigde) stageovereenkomst alternerende opleiding (SAO).

Lees meer

PC 320.00 – Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand oktober 2016 zullen ecocheques worden verwerkt voor de werknemers uit PC 320.00 ten belope van € 250,00 per voltijdse werknemer. De procedure verloopt identiek als vorig jaar. Net zoals de voorgaande jaren verzorgt SALAR de bestelling van uw ecocheques, tenzij andere afspraken werden gemaakt.

Lees meer

De toekenning van een bedrijfsfiets

Naar analogie met een bedrijfswagen kan een werkgever een bedrijfsfiets toekennen aan zijn werknemers. Onder bepaalde voorwaarden is deze fiets fiscaal vrijgesteld en dienen er (gedeeltelijk) geen sociale bijdragen op betaald te worden. Deze voordelen gelden enkel voor een (elektrische) stadsfiets of hybride fiets. Een mountainbike en een koersfiets komen hiervoor niet in aanmerking. Een elektrische fiets komt enkel in aanmerking indien de ondersteuning van een motor maximum tot 25 km/u kan waarbij het geleverde vermogen maximum 250 Watt bedraagt.

Lees meer

PC 149.01 – Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand oktober 2016 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de arbeiders uit PC 149.01 ten belope van € 250,00 per voltijdse arbeider, tenzij werd geopteerd voor een alternatieve invulling. De procedure verloopt identiek als vorig jaar. Net zoals de voorgaande jaren verzorgt SALAR de bestelling van uw ecocheques, tenzij andere afspraken werden gemaakt.

Lees meer