Weergave Blokken Lijsten

PC 302.00 – Betaling loon per overschrijving

Sedert 01.10.2016 is betaling van het loon via overschrijving de regel. In PC 302.00 was er in oorsprong een uitzondering op deze regel voorzien voor occasionele werknemers (studenten, extra’s en flexi-job-werknemers). Deze tijdelijke uitzondering loopt echter kortelings af waardoor ook voor deze occasionele werknemers vanaf begin februari 2017 het loon via overschrijving moet worden betaald.

Lees meer

PC 201.00 – Betaling loon per overschrijving

Sedert 01.10.2016 is betaling van het loon via overschrijving de regel. In PC 201.00 was er in oorsprong een uitzondering op deze regel voorzien voor studenten werkzaam in banketbakkerijen voor onmiddellijke consumptie. Deze tijdelijke uitzondering loopt echter kortelings af waardoor ook voor deze studenten vanaf eind januari 2017 het loon via overschrijving moet worden betaald.

Lees meer

Niet-opgenomen vakantiedagen

Een werknemer dient zijn wettelijke vakantiedagen op te nemen binnen de 12 maanden volgend op het einde van het vakantiedienstjaar. Alle wettelijke vakantiedagen dienen aldus te worden opgenomen tussen 1 januari en 31 december van het vakantiejaar. Hieruit volgt dat de wettelijke vakantiedagen waarop een werknemer recht heeft, niet mogen worden overgedragen naar het volgende kalenderjaar. Voor vakantiedagen die het bedrijf zelf toekent, zijn andere bepalingen van toepassing.

Lees meer

PC 140.03 – Ecocheques niet-rijdend personeel

Met ingang van 01.01.2016 diende er op basis van het sectorakkoord 2015-2016 een voordeel toegekend te worden aan de arbeiders van het rijdend personeel (verhoging ARAB-vergoeding per 01.01.2016) en het niet-rijdend personeel en het garagepersoneel (verhoging maaltijdcheques of toekenning ecocheques). Bepaalde arbeiders van het niet-rijdend personeel dienen aldus tezamen met de loonverwerking van december ecocheques te ontvangen. Tenzij hierover andere afspraken werden gemaakt, verloopt de bestelling van de ecocheques via onze diensten.

Lees meer

PC 145.00 - Ecocheques

Eind 2016 dienen wederom ecocheques te worden toegekend aan de arbeiders uit PC 145.00. De procedure verloopt identiek als vorig jaar. Net zoals vorig jaar verloopt de volledige verwerking, levering en betaling via het Fonds. Gelieve de lijsten vanuit het Fonds aan onze diensten te bezorgen zodat wij deze bedragen kunnen opnemen op de loonstrook/individuele rekening.

Lees meer

PC 144.00 - Ecocheques

Eind 2016 dienen wederom ecocheques te worden toegekend aan de arbeiders uit PC 144.00. De procedure verloopt identiek als vorig jaar. Net zoals vorig jaar verloopt de volledige verwerking, levering en betaling via het Fonds. Gelieve de lijsten vanuit het Fonds aan onze diensten te bezorgen zodat wij deze bedragen kunnen opnemen op de loonstrook/individuele rekening.

Lees meer

Supplement economische werkloosheid

Sedert 01.01.2012 is er, bovenop de werkloosheidsuitkering, een supplement verschuldigd bij enkele vormen van tijdelijke werkloosheid (o.a. economische werkloosheid). Tenzij de sector of onderneming een hoger supplement voorziet, bedraagt dit € 2,00/dag. Vanaf 01.10.2016 werd een wachttijd voor economische werkloosheid ingevoerd om uitkeringen te kunnen ontvangen waardoor sommige werknemers geen recht op werkloosheidsuitkeringen zullen ontvangen voor deze dagen. Het supplement (€ 2,00/dag of hoger) is gekoppeld aan het recht op werkloosheidsuitkeringen. Tenzij expliciet wordt doorgegeven dat dit voor bepaalde werknemers niet moet, berekenen onze diensten automatisch het supplement voor alle dagen economische werkloosheid.

Lees meer

Toegelaten arbeid gepensioneerden 2016

Gepensioneerden die een rust- of overlevingspensioen genieten, mogen onder bepaalde voorwaarden hun pensioen cumuleren met arbeid. Gepensioneerden mogen onbeperkt bijverdienen vanaf het jaar waarin ze 65 jaar worden. Voor gepensioneerden die jonger zijn dan 65 daarentegen mogen de beroepsinkomsten, behoudens enkele uitzonderingen, bepaalde jaarlijkse bedragen niet overschrijden. Aangezien het jaar bijna ten einde loopt, is het aangewezen de beroepsinkomsten te evalueren om te vermijden dat deze grensbedragen worden overschreden.

Lees meer

Eindejaarspremie

Doorgaans heeft de werkgever de verplichting om een eindejaarspremie toe te kennen aan zijn werknemers. De algemene wetgeving voorziet echter geen verplichting tot toekenning van een eindejaarspremie, maar dit vloeit meestal voort uit een sector-cao. Ook door een ondernemings-cao, een individuele overeenkomst, het arbeidsreglement of een bestaand gebruik, kan het recht op een eindejaarspremie ontstaan. Desgevallend zal het nodige door onze diensten verwerkt worden.

Lees meer

PC 124.00 – Winteropleidingen

In de periode van 1 december tot en met 31 maart hebben ondernemingen uit de bouwsector de mogelijkheid om gebruik te maken van het opleidingsstelsel van de winteropleidingen. Om van dit opleidingssysteem gebruik te kunnen maken, moeten een aantal voorwaarden voldaan zijn. Voor deze dagen dient de gewone procedure voor invoering van tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer te worden gevolgd. Om hiervan gebruik te kunnen maken, is het aangewezen contact op te nemen met het regionaal FVB-kantoor dat tevens in een tussenkomst en premie voorziet.

Lees meer