Weergave Blokken Lijsten

Bewijs van onkostenvergoedingen

Indien een werknemer kosten maakt voor de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst, kan u als werkgever deze kosten terugbetalen. De werkgever dient de echtheid en het beroepsmatige karakter van de onkosten aan te tonen, dit bij voorkeur aan de hand van bewijsstukken zoals afschriften, BTW-bonnen of een onkostenstaat. Bij een RSZ-controle worden de onkostenvergoedingen immers steeds overlopen. Voor bepaalde onkosten hanteert RSZ een forfaitair bedrag, maar ook daarbij rust de bewijslast bij de werkgever. Bij gebrek aan bewijs bestaat het risico dat de onkostenvergoeding verworpen wordt en aldus geherwaardeerd wordt als loon.

Lees meer

Gerichte controles op het gebruik van het GKS

Het Nationaal Centrum Opsporingen van de FOD Financiën zal proactief controles uitvoeren op het gebruik van het GKS in de horecasector. De controles zullen zich focussen op horeca-ondernemingen die zowel onder de oude als de nieuwe regeling verplicht een GKS moeten installeren en die dit nog niet in orde hebben gebracht. Uiteraard zijn controles bij ondernemingen die wel in orde zijn ook mogelijk.

Lees meer

Sanctie onvoldoende opleidingsinspanningen

De wetgever voorziet al jaren dat alle werkgevers van de privésector opleidingsinspanningen moeten doen die samen 1,9% van de loonmassa bedragen. Indien deze collectieve doelstelling niet wordt gehaald, moesten de werkgevers die behoren tot een sector die onvoldoende opleidingsinspanningen deed een bijkomende bijdrage betalen. Het Grondwettelijk Hof oordeelde echter dat deze maatregel ongrondwettig en discriminerend was. Er werd beslist alle debetberichten naar aanleiding van onvoldoende opleidingsinspanningen voor de refertejaren 2008, 2009, 2010 en 2011 te annuleren. Werkgevers uit de betrokken sectoren zullen hun betaalde bijdragen teruggestort krijgen.

Lees meer

Ontslagbescherming zwangerschap

Een zwangere werkneemster is beschermd tegen ontslag vanaf het ogenblik dat de werkgever van de zwangerschap op de hoogte is gebracht. De werkgever mag vanaf dat ogenblik geen handeling meer stellen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen omwille van de zwangerschap. Deze ontslagbescherming loopt tot een maand na het postnataal verlof. Indien de werkgever deze ontslagbescherming niet respecteert, is er een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van het brutoloon voor 6 maanden.

Lees meer

Sancties bij laattijdige (of geen) dimona-melding

Voor elke werknemer dient er uiterlijk voor aanvang en bij het einde van de arbeid een dimona-melding aan de RSZ te gebeuren. Indien deze melding niet of laattijdig gebeurt, kan de werkgever hiervoor gesanctioneerd worden. Er is een burgerlijke sanctie die bestaat uit het betalen van een solidariteitsbijdrage aan de RSZ. Daarnaast kunnen er zware strafsancties worden opgelegd: ofwel een administratieve geldboete (gaande van € 1.800,00 tot € 18.000,00 per betrokken werknemer), ofwel een strafrechtelijke geldboete (gaande van € 3.600,00 tot € 36.000,00 per betrokken werknemer) en/of een gevangenisstraf van 6 maanden tot 3 jaar voor de werkgever.

Lees meer

Regels opname vakantiedagen

Alle vakantiedagen moeten tussen 1 januari en 31 december van het vakantiejaar genomen worden. Het is aldus verboden om vakantiedagen over te dragen naar een volgend jaar of afstand te doen van vakantiedagen. Wanneer een werknemer schoolgaande kinderen heeft, krijgt hij zijn vakantiedagen bij voorkeur tijdens de schoolvakanties. Iedere werknemer heeft recht op 2 weken aaneensluitende vakantie tussen 1 mei en 31 oktober, tenzij hij dit niet wenst. Voor werknemers jonger dan 18 jaar op het einde van het vakantiedienstjaar zijn dit 3 weken. De werknemer moet minstens 1 week ononderbroken vakantie nemen.

Lees meer

PC 140.02 – Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand juli 2016 worden voor de eerste keer ecocheques verwerkt voor de arbeiders uit PC 140.02. Werknemers die aan een aantal voorwaarden voldoen, openen het recht op ecocheques voor maximaal € 120,00. Wij gaan vanuit onze diensten na of de werknemers aan de nodige voorwaarden voldoen en doen de verdere berekening en de bestelling van de ecocheques. De nominale waarde van de ecocheques kan u terugvorderen bij het fonds.

Lees meer

Nieuwe procedure Vlaamse ondersteuningspremie (VOP)

Werkgevers die een persoon met een arbeidshandicap aanwerven, kunnen van de Vlaamse Gemeenschap een tussenkomst in de loonkost krijgen. Deze VOP diende tot voor kort bij de VDAB aangevraagd te worden. Voor aanwervingen vanaf 01.07.2016 gebeuren deze aanvragen bij het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse Gemeenschap. Er is geen termijn voorzien waarbinnen de aanvraag dient te gebeuren, maar de premie wordt niet met terugwerkende kracht toegekend. Bestaande dossiers (die werden goedgekeurd voor 01.07.2016) lopen nog door tot 31.12.2018 volgens de goedgekeurde regeling.

Lees meer

Studentenarbeid: Contingent van 50 dagen niet meer prioritair

RSZ aanvaardt met ingang van 01.07.2016 dat er geen prioriteit meer moet worden gegeven aan het studentencontingent van 50 dagen. Voordien moest eerst het studentencontingent van 50 dagen opgebruikt worden en kon de student nadien pas als gelegenheidswerknemer of via andere tewerkstelling tewerkgesteld worden.

Lees meer

Pokémon op de werkvloer

De nieuwe app Pokémon Go is een echte rage. Als werkgever is het daarom belangrijk om tijdig en consequent te reageren om misbruiken op de werkvloer te voorkomen. Indien een werknemer tijdens de arbeidstijd het spel speelt, is het aangewezen om de werknemer schriftelijk in gebreke te stellen en hem te wijzen op zijn verplichtingen als werknemer. Arbeidstijd moet immers gebruikt worden om arbeid te verrichten. Privégebruik van de smartphone is in principe verboden. Tijdens een pauze daarentegen kan een werknemer vrij zijn tijd invullen en aldus Pokémon vangen. Duidelijke afspraken over de arbeidstijd en de pauzes zijn dus een must.

Lees meer