Weergave Blokken Lijsten

Aanwezigheidsattesten educatief verlof

Wij raden u aan de trimestriële aanwezigheidsattesten voor educatief verlof op te vragen bij uw werknemers, zodat we tijdig kunnen vaststellen of hun rechten behouden blijven. Graag originele attesten aan onze diensten overmaken.

PC 124.00 - Vervoerskosten en mobiliteit 02/2018

Voor de verplaatsingen in de bouwsector zijn er 2 tussenkomsten voorzien, m.n. een verplaatsingsvergoeding en een mobiliteitsvergoeding. De bedragen voor de tussenkomst in de verplaatsingsvergoeding (sociaal abonnement) zijn gewijzigd sedert 01.02.2018. Afhankelijk van de situatie en het gebruikte vervoermiddel zijn er verschillende mogelijkheden die in de nota uiteengezet worden. 

Kantoorsluiting 10 en 11 mei 2018

Op vrijdag 11 mei zal Salar gesloten zijn en maken wij de brug met donderdag 10 mei. Graag helpen we u verder maandag 14 mei vanaf 8u30.

PC 200.00 - Jaarlijkse premie

Met de loonverwerking van de maand juni 2018 zal wederom de verplichte sectorpremie worden verwerkt voor de bedienden uit PC 200.00 t.b.v. € 257,46 per voltijdse werknemer, tenzij andere afspraken werden gemaakt. Behoudens tegenbericht voor 31.05.2018 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor deze bruto premie mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

Bezorgen vakantieattest en vakantiecheque

De vakantierechten van een werknemer worden opgebouwd in het vakantiedienstjaar (bv. in 2017 voor vakantiejaar 2018). Om de vakantiedagen correct te kunnen opvolgen, vragen wij om het vakantieattest (bedienden) en de vakantiecheque (arbeiders) aan onze diensten te bezorgen voor de werknemers die sinds 01.01.2017 in dienst zijn getreden.

Verkorte opzeggingstermijnen – wijziging arbeidsreglement

Door een wijziging van de opzeggingstermijnen bij ontslagen voor werknemers met minder dan 6 maanden anciënniteit moet het arbeidsreglement dat de exacte opzeggingstermijnen bevat, aangepast worden voor opzeggingen die ingaan vanaf 01.05.2018. De normale procedure tot wijziging van het arbeidsreglement dient hiervoor niet gevolgd te worden. Het toevoegen van een bijlage aan het bestaande arbeidsreglement volstaat, zonder dat dit uitgehangen dient te worden. U kan hiervoor het voorstel in bijlage gebruiken en u dient dit ondertekend over te maken aan FOD WASO, uiterlijk 30.04.2018.

Lees meer

PC 200.00 - Ecocheques

Tenzij werd geopteerd voor een gelijkwaardige alternatieve besteding, worden er tezamen met de loonverwerking van de maand juni 2018 wederom ecocheques verwerkt voor de bedienden uit PC 200.00 t.b.v. € 250,00 per voltijdse bediende. Behoudens tegenbericht voor 31.05.2018 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor ecocheques mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

Kortere opzeggingstermijnen bij beperkte anciënniteit

Vanaf 01.05.2018 gelden kortere opzeggingstermijnen bij werknemers met minder dan 6 maanden anciënniteit. Het is de bedoeling om de opzeggingstermijnen op een meer geleidelijke manier te laten stijgen. De termijnen gelden voor opzeggingen betekend vanaf 01.05.2018 en zijn enkel van toepassing in geval van ontslag door de werkgever. Bij ontslag door de werknemer verandert er dus niets. Voor opzeggingen betekend voor 01.05.2018 moeten de huidige opzeggingstermijnen gerespecteerd worden.

Lees meer

PC 341.00 - Ecocheques

Tenzij werd geopteerd voor een gelijkwaardige alternatieve besteding, worden er tezamen met de loonverwerking van de maand juni 2018 wederom ecocheques verwerkt voor de werknemers uit PC 341.00 t.b.v. € 250,00 per voltijdse werknemer. Behoudens tegenbericht voor 31.05.2018 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor ecocheques mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

Klein verlet voor communiefeest

Een werknemer heeft recht om met behoud van loon afwezig te blijven van het werk op de dag van de plechtige communie van één van zijn kinderen. Als de plechtigheid doorgaat op een zondag, feestdag of gewone inactiviteitsdag mag de werknemer afwezig blijven op de activiteitsdag voorafgaand of volgend op de plechtigheid. Indien meerdere kinderen op dezelfde dag hun plechtige communie doen, heeft de werknemer toch slechts recht op één dag klein verlet.