Weergave Blokken Lijsten

PC 124.00 – Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand april 2017 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de arbeiders uit PC 124.00 ten belope van € 100,00 per voltijdse arbeider, tenzij werd geopteerd voor een alternatieve invulling. Behoudens tegenbericht voor 31.03.2017 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor ecocheques mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

PC 201.00 – Ecocheques of bruto premie

Met de loonverwerking van de maand april 2017 zullen wederom ecocheques of een bruto premie worden verwerkt voor de bedienden uit PC 201.00, naargelang de eerder gemaakte afspraken. De procedure verloopt identiek als in het verleden. Net zoals voordien verzorgen onze diensten de bestelling van uw ecocheques of verwerking van de bruto premie, tenzij andere afspraken werden gemaakt.

Lees meer

Trillium – jaaroverzicht tewerkstellingsmaatregelen

In februari stuurt RSZ aan alle werkgevers een overzicht van de toegepaste tewerkstellingsmaatrelen, Trillium genaamd. Deze gegevensoverdracht gebeurt via de e-Box (beveiligde elektronische brievenbus via de portaalsite van de sociale zekerheid) of via de gewone post (indien de e-Box niet actief is). Dit jaarlijks overzicht moet binnen de maand volgend op de ontvangst schriftelijk worden meegedeeld aan de werknemers (eventueel via de vakbondsafvaardiging of ondernemingsraad). Dit overzicht houdt rekening met de regionalisering van bepaalde doelgroepverminderingen.

Een bonusplan voor 2017? De deadline nadert

Een werkgever kan aan zijn werknemers een niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel toekennen, beter bekend als een bonusplan. De werkgever kan hiermee zijn personeel belonen voor het behalen van een onzekere doelstelling. Een goedgekeurd bonusplan is zowel sociaal als fiscaal voordelig, maar is aan strikte voorwaarden gebonden. Een bonusplan met als referteperiode kalenderjaar 2017 dient uiterlijk 30.04.2017 volledig afgerond te zijn.

Lees meer

Jaarverslag interne dienst preventie en bescherming op het werk

Uiterlijk op 31.03.2017 moeten alle werkgevers het verslag over de werking van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPBW) aan de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk bezorgen. Dit jaarverslag moet worden opgemaakt door de preventieadviseur en bevat een samenvatting van de preventiemaatregelen die in 2016 door de onderneming werden toegepast. De nodige formulieren hiertoe zijn beschikbaar op www.werk.belgie.be.

PC 209.00 – Sectoraal pensioenfonds

Sedert 2002 dient elke werkgever met bedienden ressorterende onder PC 209.00 verplicht over een aanvullend pensioenplan voor zijn bedienden te beschikken dat aan bepaalde voorwaarden voldoet. De meeste ondernemingen zijn hiervoor aangesloten bij het sectorale pensioenfonds (Integrale). Indien u twijfelt of u hierbij bent aangesloten of hierover vragen heeft, adviseren wij contact op te nemen met Integrale (www.integrale.be).

Tweejaarlijks analyseverslag loonkloofwetgeving

In ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld ten minste 50 werknemers tewerkstellen, moet de werkgever elke 2 jaar een analyseverslag van de bezoldigingsstructuur van de werknemers opmaken en overmaken aan de ondernemingsraad of, bij ontstentenis ervan aan de vakbondsafvaardiging. Het eerste analyseverslag handelde over het boekjaar dat in 2014 werd afgesloten. Het tweede verslag heeft betrekking op de boekjaren afgesloten in 2015 en 2016. Indien het boekjaar is afgesloten op 31.12.2016 moet voor eind maart 2017 het nodige worden ondernomen.

Lees meer

Spitsuur HR 07.03.2017

Op dinsdag 7 maart 2017 organiseert Salar, in samenwerking met advocatenkantoor Vermeulen – Heylen – Michiels, een ontbijtseminarie. Tijdens dit Spitsuur HR brengen wij u graag op de hoogte over de langverwachte nieuwe regels rond flexibiliteit, overuren, ... en de ontslagbescherming van zieke werknemers. Het ontbijtseminarie gaat door op dinsdag 7 maart 2017 in 4Wings te Oevel. Inschrijven is mogelijk tot 3 maart 2017 en dit via http://www.spitsuurhr.be/.

Is het te koud om te werken?

De extreme koude buiten kan een invloed hebben op de uitoefening van het werk. Wanneer de temperaturen op het werk onder bepaalde grenswaarden dalen, dient de werkgever bepaalde maatregelen te nemen (o.a. beschermingskledij, extra rustpauzes). Voor bepaalde werkzaamheden kan tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer worden aangevraagd.

Lees meer

Voordelen alle aard en fiscale fiches

In de loop van februari zullen wij de jaarlijkse fiscale fiches voorbereiden. Indien u nog zaken wenst te corrigeren of aan te vullen, in het bijzonder wat voordelen alle aard betreft, verzoeken wij u met aandrang om deze uiterlijk 10 februari te bevestigen. Aangiften die we na deze datum nog dienen te wijzigen, zullen aangerekend worden.