Weergave Blokken Lijsten

Gunsttarieven bedrijfsgoederen aan personeel

Werkgevers kunnen hun werknemers de mogelijkheid bieden om producten of diensten aan een voordelige prijs te bekomen. Deze korting maakt een voordeel uit waarop in principe belastingen en RSZ betaald moeten worden. Onder bepaalde voorwaarden is dit voordeel vrijgesteld. Het dient te gaan om kortingen op door de onderneming gefabriceerde of verkochte goederen of verleende diensten.

Lees meer

Ontslagbescherming educatief verlof

Een werknemer die educatief verlof geniet, is beschermd tegen ontslag. Deze ontslagbescherming loopt vanaf het indienen van de aanvraag tot educatief verlof en loopt tot het einde van de opleiding. Er is tijdens deze periode geen eenzijdig ontslag door de werkgever mogelijk tenzij men duidelijk kan aantonen dat het ontslag vreemd is aan het educatief verlof. De eventuele sanctie hierbij bedraagt 3 maanden loon.

Omschakeling winteruur naar zomeruur

In de nacht van 25 op 26 maart zetten we om 2 uur de klok 1 uur vooruit en wordt het 3 uur. De werknemers die in ploegen werken en bij de omschakeling van zowel het winter- als het zomeruur in de nacht werken, krijgen telkens loon voor 8 uren. Voor de werknemers die niet in ploegen werken, geldt een andere regeling.

Werkgelegenheidsplan oudere werknemers

Zodra een onderneming meer dan 20 werknemers telt, moet een werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers opgemaakt worden. De telling vindt plaats op de eerste werkdag van het kalenderjaar en telt voor een periode van 4 jaar. De eerste telling gebeurde in januari 2013 (periode 2013 – 2016). Voor de tweede telling dient gekeken te worden naar de situatie van januari 2017 (periode 2017 – 2020). In dit plan worden de specifieke maatregelen toegelicht die de werkgever genomen of gepland heeft om het aantal werknemers van 45 jaar en ouder te behouden en/of te vermeerderen. De werkgever zal dit plan moeten voorleggen aan het personeel en hen na afloop van het plan informeren over de resultaten.

Aanwervingsincentives langdurig werkzoekenden Vlaanderen

Op 01.03.2017 is een maatregel in werking getreden, met terugwerkende kracht voor aanwervingen vanaf 01.01.2017, die werkgevers wil stimuleren om langdurig werkzoekenden aan te werven. De aangeworven werknemer moet onder andere minstens 2 jaar ingeschreven zijn bij de VDAB als niet werkende werkzoekende en moet tussen 25 en 55 jaar zijn op het einde van het kwartaal van indiensttreding. Bovendien moet hij een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur hebben (of daarmee gelijkgesteld). Wanneer de werknemer gedurende drie maanden bij de onderneming is tewerkgesteld, bedraagt de premie € 1.250,00. Een tweede schijf van € 3.000,00 zal uitbetaald worden na een tewerkstelling van 12 maanden.

Lees meer

Rustpauze werknemer

Zodra er meer dan 6 uur wordt gewerkt, is een werknemer wettelijk verplicht pauze te nemen. De duur van deze pauze wordt vastgelegd bij cao. Bij gebrek aan enige cao hieromtrent duurt de pauze minimum 15 minuten. Voor jeugdige werknemers bedraagt de pauze minimum 30 minuten en moet deze al na 4,5 uur werken worden toegekend. Indien een jeugdige werknemer meer dan 6 uur werkt, is deze verplicht om 1 uur pauze te nemen, waarvan 30 minuten aaneensluitend moeten opgenomen worden. Het tijdstip en de duur van de pauze moeten verplicht worden opgenomen in het arbeidsreglement.

Lees meer

Gewaarborgd loon bij ski-ongeval?

Indien een werknemer arbeidsongeschikt is naar aanleiding van een ski-ongeval dient de werkgever in de meeste gevallen gewaarborgd loon te betalen. Uiteraard moeten de algemene voorwaarden om recht te hebben op gewaarborgd loon voldaan zijn. Indien het gaat om een zware fout van de werknemer of een ongeval dat zich heeft voorgedaan tijdens een sportcompetitie of –exhibitie waarvoor er toegangsgeld betaald moest worden en waarvoor de sporter zelf een vergoeding heeft ontvangen, is geen gewaarborgd loon verschuldigd.

PC 124.00 – Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand april 2017 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de arbeiders uit PC 124.00 ten belope van € 100,00 per voltijdse arbeider, tenzij werd geopteerd voor een alternatieve invulling. Behoudens tegenbericht voor 31.03.2017 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor ecocheques mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

PC 201.00 – Ecocheques of bruto premie

Met de loonverwerking van de maand april 2017 zullen wederom ecocheques of een bruto premie worden verwerkt voor de bedienden uit PC 201.00, naargelang de eerder gemaakte afspraken. De procedure verloopt identiek als in het verleden. Net zoals voordien verzorgen onze diensten de bestelling van uw ecocheques of verwerking van de bruto premie, tenzij andere afspraken werden gemaakt.

Lees meer

Trillium – jaaroverzicht tewerkstellingsmaatregelen

In februari stuurt RSZ aan alle werkgevers een overzicht van de toegepaste tewerkstellingsmaatrelen, Trillium genaamd. Deze gegevensoverdracht gebeurt via de e-Box (beveiligde elektronische brievenbus via de portaalsite van de sociale zekerheid) of via de gewone post (indien de e-Box niet actief is). Dit jaarlijks overzicht moet binnen de maand volgend op de ontvangst schriftelijk worden meegedeeld aan de werknemers (eventueel via de vakbondsafvaardiging of ondernemingsraad). Dit overzicht houdt rekening met de regionalisering van bepaalde doelgroepverminderingen.