Sector PC140.03
Weergave Blokken Lijsten

PC 140.03 - Ecocheques niet-rijdend personeel

Met de loonverwerking van de maand december 2020 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor het niet-rijdend personeel uit PC 140.03. Sedert 2016 bedraagt de zichtwaarde voor een voltijdse werknemer met volledige prestaties in de referteperiode € 200,00. De procedure verloopt identiek als de voorbije jaren. Tenzij andere afspraken werden gemaakt, verzorgt Salar de bestelling van uw ecocheques.

PC 140.03 – Eenmalig geschenk in speciën

Op sectorniveau werd de verplichting opgelegd om met de loonverwerking van december 2019 alle arbeiders die 6 maanden ononderbroken in dienst zijn van de onderneming een eenmalig geschenk in speciën (via overschrijving) of geschenkcheque toe te kennen ten belope van € 25,00 netto. Aangezien geschenkcheques administratieve formaliteiten met zich meebrengen, verwerken wij dit bedrag mee op de loonbrief (aldus geschenk in speciën i.p.v. geschenkcheques) van december.

PC 140.03 - Ecocheques niet-rijdend personeel

Met de loonverwerking van de maand december 2019 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor het niet-rijdend personeel uit PC 140.03. Sedert 2016 bedraagt de zichtwaarde voor een voltijdse werknemer met volledige prestaties in de referteperiode € 200,00. De procedure verloopt identiek als de voorbije jaren. Tenzij andere afspraken werden gemaakt, verzorgt Salar de bestelling van uw ecocheques.

PC 140.03 – Ecocheques niet-rijdend personeel

Met de loonverwerking van de maand december 2018 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor het niet-rijdend personeel uit PC 140.03. Sedert 2016 bedraagt de zichtwaarde voor een voltijdse werknemer met volledige prestaties in de referteperiode € 200,00. De procedure verloopt identiek als de voorbije jaren. Tenzij andere afspraken werden gemaakt, verzorgt Salar de bestelling van uw ecocheques.

PC 140.03 – Ecocheques niet-rijdend personeel

Met de loonverwerking van de maand december 2017 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor het niet-rijdend personeel uit PC 140.03. Sedert 2016 bedraagt de zichtwaarde voor een voltijdse werknemer met volledige prestaties in de referteperiode € 200,00. De procedure verloopt identiek als de voorbije jaren. Tenzij andere afspraken werden gemaakt, verzorgt Salar de bestelling van uw ecocheques.

PC 140.03 – Ecocheques niet-rijdend personeel

Met ingang van 01.01.2016 diende er op basis van het sectorakkoord 2015-2016 een voordeel toegekend te worden aan de arbeiders van het rijdend personeel (verhoging ARAB-vergoeding per 01.01.2016) en het niet-rijdend personeel en het garagepersoneel (verhoging maaltijdcheques of toekenning ecocheques). Bepaalde arbeiders van het niet-rijdend personeel dienen aldus tezamen met de loonverwerking van december ecocheques te ontvangen. Tenzij hierover andere afspraken werden gemaakt, verloopt de bestelling van de ecocheques via onze diensten.

PC 140.03 – wijziging bevoegdheidsgebied

PC 140.03 is voortaan enkel nog van toepassing voor vervoer van zaken. Tot voor kort kon PC 140.03 ook personenvervoer (andere dan met taxi, autobus of autocar) omvatten. Personenvervoer dat niet onder PC 140.01 (autobus of autocar) of PC 140.02 (taxi’s) valt, ressorteert vanaf nu onder het overkoepelend PC 140.00. Graag een seintje indien u meent dat dit op uw onderneming van toepassing is.

Hoofdelijke aansprakelijkheid lonen transportsector

Sedert 16.05.2014 is de regeling rond de hoofdelijke aansprakelijkheid voor lonen ook van toepassing op de transportsector (PC 140.03). Wanneer een onderaannemer geen of te lage lonen uitbetaalt, wordt de opdrachtgever of aannemer van de werken hiervoor aansprakelijk gesteld. Zowel de betrokken werknemers als sociale inspectiediensten kunnen zich wenden tot de opdrachtgever van de werken om deze loontekorten aan te vechten. De hoofdelijke aansprakelijkheid geldt pas na een verwittiging door de inspectie, en geldt alleen voor de prestaties en uitbetaling van lonen vanaf 16.05.2014.

Lees meer

PC 140.03 – tweede pensioenpijler

Vanaf 01.07.2011 wordt een sectoraal pensioenplan ingevoerd voor de arbeiders in RSZ-categorie 083. De werkgeversbijdrage van € 50,00 per kwartaal per werknemer zal via RSZ worden geïnd. Dit bedrag wordt geproratiseerd in functie van de geleverde prestaties en de effectieve arbeidsduur. Bedrijven die ten laatste op 30.06.2011 al een gelijkwaardig aanvullend pensioen hebben, moeten niet aansluiten bij de sectorale regeling. Voor hen is een mogelijkheid tot opting-out voorzien. 

PC 140.03 (voorheen PC 140.04) – ecocheques

Met de lonen van de maand december dienen wederom ecocheques verwerkt te worden voor bepaalde arbeiders van het niet-rijdend personeel uit PC 140.03 (voorheen PC 140.04). Net zoals vorig jaar verzorgt SALAR de bestelling van uw ecocheques voor deze arbeiders, tenzij andere afspraken werden gemaakt.