Sector PC118.12
Weergave Blokken Lijsten

PC 118 – Eindeloopbaandagen

Sedert 01.07.2017 wijzigde het systeem van eindeloopbaandagen in PC 118 (m.u.v. PC 118.03). De loopbaanvoorwaarde van 35 jaar werd afgeschaft. Voortaan hebben arbeiders met 10 jaar anciënniteit bij de huidige werkgever recht op eindeloopbaandagen. Vanaf 56 jaar heeft men recht op 3 eindeloopbaandagen, vanaf 58 jaar zijn dit 6 eindeloopbaandagen en vanaf 60 jaar 9 eindeloopbaandagen. In bepaalde situaties worden deze dagen pro rata toegekend.

PC 118.00 – loonsverhoging en jaarlijkse premie

Het sectorakkoord 2017-2018 voorziet een verhoging van de bruto lonen met 0,9 % per 01.07.2017 en verhoging van de jaarlijkse premie met € 55,00. Door middel van het sluiten van een ondernemingscao voor 30.06.2017 kan voor een alternatieve verhoging gekozen worden. Behoudens tegenbericht voor 30.06.2017 gaan wij ervan uit dat er geen alternatieve invulling gebeurde. In PC 118.11 (i.c. vleesconserven) is de loonsverhoging met 0,9% mogelijk niet van toepassing indien er tijdig een nieuwe sectorale functieclassificatie voor deze subsector wordt afgesloten.

PC 118.00 (m.u.v. 118.03) – Bruto premie

Vanaf 2016 hebben voltijdse arbeiders met een volledige referteperiode recht op een jaarlijkse bruto premie van € 80,00. Er kan gekozen worden voor een alternatieve invulling door afsluiten van een ondernemingscao voor 31.12.2015. Behoudens tegenbericht voor 31.12.2015 gaan wij ervan uit dat wij de bruto premie dienen te verwerken.

PC 118 – Eindeloopbaandagen

Sedert 01.07.2015 wijzigde het systeem van eindeloopbaandagen in PC 118 (m.u.v. PC 118.03). Arbeiders met een loopbaan van 35 jaar en 10 jaar anciënniteit bij de huidige werkgever hebben recht op eindeloopbaandagen. Vanaf 56 jaar heeft men recht op 3 eindeloopbaandagen, vanaf 58 jaar zijn dit 6 eindeloopbaandagen en vanaf 60 jaar 9 eindeloopbaandagen. In bepaalde situaties worden deze dagen pro rata toegekend. Het bewijs dat de loopbaanvoorwaarde vervuld is, moet door de arbeider geleverd worden via een pensioenattest van de RVP of een gelijkwaardig attest.

Aanwezigheidsregistratie in de vleessector

De Programmawet van 10.08.2015 heeft een elektronische aanwezigheidsregistratie voor de vleessector ingevoerd met terugwerkende kracht vanaf 01.07.2015. Die geldt voor alle werknemers en zelfstandigen die de werkvloer betreden van slachthuizen, uitsnijderijen en vleesverwerkende bedrijven, waar aangifte van werken cfr. artikel 30 ter van toepassing is. Voor de praktische toepassing ervan moeten nog verdere uitvoeringsbepalingen verschijnen, waardoor er nog een gedoogbeleid geldt gedurende minstens 6 maanden. De bevoegde instanties zullen ook nog de nodige informatiesessies organiseren.

Lees meer

Sectoraal model opleidingsplan voedingsnijverheid

Vanaf 2014 moeten ondernemingen uit de voedingsnijverheid (PC 118 en PC 220) met 20 werknemers of meer beschikken over een opleidingsplan. Het opleidingsplan dient minimaal de elementen van het sectormodel te omvatten met daarin bijzondere aandacht voor de risicogroepen. Om beroep te kunnen doen op de financiële tussenkomst van het IPV (sectorale opleidingsorganisatie voedingsnijverheid) is een opleidingsplan bijgevolg verplicht.

Lees meer

PC 118.00 – Eindeloopbaandagen

Met ingang van 01.01.2014 hebben arbeiders uit PC 118.00 (m.u.v. PC 118.03) die in aanmerking zouden komen voor werkloosheid met bedrijfstoeslag (voorheen brugpensioen), maar toch blijven werken, jaarlijks recht op enkele eindeloopbaandagen te betalen door de werkgever. Om deze dagen te kunnen genieten, moet de arbeider aan de werkgever een attest C17-Beroepsverleden bezorgen waaruit blijkt dat deze voorwaarden voldaan zijn.  

PC 118.00 (niet .03) – loonsverhoging 01.04.2012

Op sectorniveau werd beslist dat alle ondernemingen per 01.04.2012 een overdraagbaar budget van 0,3 % van de loonmassa moeten besteden. Tenzij een CAO op ondernemingsniveau wordt gesloten voor 31.10.2011, zullen de effectieve uurlonen per 01.04.2012 verhogen met 0,3 %. Behoudens tegenbericht voor 05.11.2011 veronderstellen wij dat er geen CAO werd gesloten en verhogen wij de lonen per 01.04.2012 met 0,3 %.