Sector PC118.03
Weergave Blokken Lijsten

PC 118.00 – loonsverhoging en jaarlijkse premie

Het sectorakkoord 2017-2018 voorziet een verhoging van de bruto lonen met 0,9 % per 01.07.2017 en verhoging van de jaarlijkse premie met € 55,00. Door middel van het sluiten van een ondernemingscao voor 30.06.2017 kan voor een alternatieve verhoging gekozen worden. Behoudens tegenbericht voor 30.06.2017 gaan wij ervan uit dat er geen alternatieve invulling gebeurde. In PC 118.11 (i.c. vleesconserven) is de loonsverhoging met 0,9% mogelijk niet van toepassing indien er tijdig een nieuwe sectorale functieclassificatie voor deze subsector wordt afgesloten.

PC 118.03 – Bruto premie

Vanaf 2016 hebben voltijdse arbeiders van PC 118.03 (m.u.v. bepaalde grote bakkerijen) met een volledige referteperiode recht op een jaarlijkse bruto premie van € 80,00. Door middel van het afsluiten van een ondernemingscao voor 31.12.2015 kon worden gekozen voor een alternatieve invulling. Behoudens tegenbericht voor 25.01.2016 gaan wij ervan uit dat wij de bruto premie dienen te verwerken.

Aanwezigheidsregistratie in de vleessector

De Programmawet van 10.08.2015 heeft een elektronische aanwezigheidsregistratie voor de vleessector ingevoerd met terugwerkende kracht vanaf 01.07.2015. Die geldt voor alle werknemers en zelfstandigen die de werkvloer betreden van slachthuizen, uitsnijderijen en vleesverwerkende bedrijven, waar aangifte van werken cfr. artikel 30 ter van toepassing is. Voor de praktische toepassing ervan moeten nog verdere uitvoeringsbepalingen verschijnen, waardoor er nog een gedoogbeleid geldt gedurende minstens 6 maanden. De bevoegde instanties zullen ook nog de nodige informatiesessies organiseren.

Lees meer

Sectoraal model opleidingsplan voedingsnijverheid

Vanaf 2014 moeten ondernemingen uit de voedingsnijverheid (PC 118 en PC 220) met 20 werknemers of meer beschikken over een opleidingsplan. Het opleidingsplan dient minimaal de elementen van het sectormodel te omvatten met daarin bijzondere aandacht voor de risicogroepen. Om beroep te kunnen doen op de financiële tussenkomst van het IPV (sectorale opleidingsorganisatie voedingsnijverheid) is een opleidingsplan bijgevolg verplicht.

Lees meer

PC 118.03 – onderscheid grote en kleine bakkerijen

Vanaf 01.01.2012 wordt voor het onderscheid tussen grote en kleine bakkerijen enkel nog rekening gehouden met de gemiddelde tewerkstelling van 20 arbeiders of meer (uitgedrukt in voltijdse equivalenten). Het gemiddeld aantal arbeiders wordt jaarlijks op 30.09 bepaald en dit op basis van de tewerkstelling van arbeiders en uitzendkrachten in de referteperiode (01.09 – 31.08).

PC 118.03 – loonsverhoging 01.01.2012

Op sectorniveau werd beslist dat alle ondernemingen per 01.01.2012 een overdraagbaar budget van 0,3 % van de loonmassa moeten besteden. Tenzij een CAO op ondernemingsniveau wordt gesloten voor 31.10.2011, zullen de effectieve uurlonen per 01.01.2012 verhogen met 0,3 %. Behoudens tegenbericht voor 05.11.2011 veronderstellen wij dat er geen CAO werd gesloten en verhogen wij de lonen per 01.01.2012 met 0,3 %.