Sector PC145.02
Weergave Blokken Lijsten

Verhoging BV seizoenarbeiders land- en tuinbouw niet-inwoners

Het KB van 21.03.2021 wijzigde het BV-percentage voor niet-inwoners van België die seizoenarbeid doen in de land- en tuinbouw (m.u.v. PC 145.04). Op bepaalde inkomsten van niet-inwonende seizoenarbeiders wordt voortaan 18,725% BV ingehouden i.p.v. 11,11%. Deze regelgeving is van toepassing op de seizoenarbeiders en arbeiders in de land- en tuinbouw die een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van maximum 6 weken afsluiten aansluitend op de seizoenarbeid bij dezelfde werkgever.

Lees meer

PC 145.00 - Ecocheques/premie

Eind 2020 dienen wederom ecocheques te worden toegekend aan de arbeiders uit PC 145.00. Wanneer het totale bedrag aan ecocheques lager dan € 10,00 is, wordt een bruto premie berekend. De procedure van de ecocheques verloopt identiek als vorig jaar. Net zoals vorig jaar verloopt de volledige verwerking, levering en betaling via het Fonds. Gelieve de lijsten vanuit het Fonds betreffende deze ecocheques en bruto premie aan onze diensten te bezorgen zodat wij deze bedragen kunnen opnemen op de loonstrook/individuele rekening.    

Overmacht quarantaine gelegenheidsarbeid PC 144/145

In het kader van de Corona-maatregelen werd beslist dat gelegenheidswerknemers in de land- en tuinbouwsector (type EXT) ook in aanmerking komen voor tijdelijke werkloosheid overmacht indien zij verplicht in quarantaine moeten. Om deze quarantainedagen te onderscheiden van de dagen die daadwerkelijk als gelegenheidswerknemer worden gewerkt, heeft de RSZ in Dimona een nieuw type arbeider gecreëerd, m.n. Dimona type QUA zonder IN- en OUT-uur. Deze dagen moet u als dusdanig melden. Bovendien dient u steeds het quarantaine-attest te vragen aan de werknemer en aan onze diensten te bezorgen om een goedkeuring van RVA te bekomen voor deze overmacht.

PC 145.00 – Forfaitaire premie

Sedert 2016 is er binnen PC 145.00 de verplichting om een jaarlijkse premie toe te kennen tezamen met de lonen van de maand juli. Het maximumbedrag van de premie voor een voltijdse arbeider bedraagt bruto € 59,48. In de referteperiode (01.07 – 30.06) wordt rekening gehouden met de tewerkstellingsbreuk en de periode dat de werknemer in dienst is geweest in de onderneming.

Tewerkstelling van tijdelijk werklozen in een vitale sector

Voor de periode 01.04.2020 tot en met 31.05.2020 mogen werknemers die op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht werden geplaatst op de dagen dat zij tijdelijk werkloos zijn, werken bij een werkgever in de ‘vitale sector’. Deze werknemers behouden tijdens die periode van de tewerkstelling 75% van zijn uitkeringen als tijdelijk werkloze. Voor werklozen met bedrijfstoeslag wordt eenzelfde regeling ingevoerd. Alleen kunnen zij ook tijdelijk aan het werk gaan bij hun vroegere werkgever uit de vitale sector, met behoud van de aanvullende vergoeding.

Lees meer

Tweede plukkaart seizoenarbeiders land- en tuinbouwsector

I.k.v. de Corona-maatregelen werd in de land- en tuinbouwsector beslist om in 2020 de mogelijkheid te voorzien om een tweede plukkaart aan een seizoenarbeider toe te kennen. Voor de bestelling van deze kaart dient dezelfde procedure bij het Fonds gevolgd te worden als voor de eerste plukkaart. Voor deze tweede plukkaart blijven bovendien dezelfde modaliteiten van toepassing (loon, dimona-aangifte, wijze van invullen,…).

PC 145.00 – Ecocheques/premie

Eind 2019 dienen wederom ecocheques te worden toegekend aan de arbeiders uit PC 145.00. Wanneer het totale bedrag aan ecocheques lager dan € 10,00 is, wordt een bruto premie berekend. De procedure van de ecocheques verloopt identiek als vorig jaar. Net zoals vorig jaar verloopt de volledige verwerking, levering en betaling via het Fonds. Gelieve de lijsten vanuit het Fonds betreffende deze ecocheques en bruto premie aan onze diensten te bezorgen zodat wij deze bedragen kunnen opnemen op de loonstrook/individuele rekening.

PC 145.00 – Forfaitaire premie

Sedert 2016 is er binnen PC 145.00 de verplichting om een jaarlijkse premie toe te kennen tezamen met de lonen van de maand juli. Het maximumbedrag van de premie voor een voltijdse arbeider bedraagt bruto € 58,32. In de referteperiode (01.07 – 30.06) wordt rekening gehouden met de tewerkstellingsbreuk en de periode dat de werknemer in dienst is geweest in de onderneming.

PC 145.00 – Ecocheques/premie

Eind 2018 dienen wederom ecocheques te worden toegekend aan de arbeiders uit PC 145.00. Wanneer het totale bedrag aan ecocheques lager dan € 10,00 is, wordt een bruto premie berekend. De procedure van de ecocheques verloopt identiek als vorig jaar. Net zoals vorig jaar verloopt de volledige verwerking, levering en betaling via het Fonds. Gelieve de lijsten vanuit het Fonds betreffende deze ecocheques en bruto premie aan onze diensten te bezorgen zodat wij deze bedragen kunnen opnemen op de loonstrook/individuele rekening.

Green@work voor gelegenheidsarbeiders tuinbouwsector

In de tuinbouwsector kunnen gelegenheidsarbeiders onder bepaalde voorwaarden voordelig worden tewerkgesteld. Green@work is een beveiligde onlinedienst (via website sociale zekerheid) waarop de werkgever kan zien hoeveel dagen van de 65 er voor de gelegenheidsarbeider al gereserveerd zijn, en hoeveel dagen aldus nog over zijn. De werknemer dient zijn uitdrukkelijke toestemming te geven om zijn rijksregisternummer of bis-nummer in te voeren en zo zijn individuele teller te consulteren.

Lees meer