Sector PC111.01
Weergave Blokken Lijsten

PC 111.00 - Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand oktober 2020 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de arbeiders uit PC 111 ten belope van € 250,00 per voltijdse arbeider, tenzij werd geopteerd voor een alternatieve invulling. De procedure verloopt identiek als vorig jaar. Net zoals de voorgaande jaren verzorgt SALAR de bestelling van uw ecocheques tenzij andere afspraken werden gemaakt.

PC 111 – Verhoging mobiliteitsvergoeding

Sedert 01.04.2012 is in PC 111 een mobiliteitsvergoeding van toepassing. Deze mobiliteitsvergoeding is vanaf 01.05.2020 opgetrokken van € 0,1316/kilometer naar € 0,1429/km. Deze mobiliteitsvergoeding is toepasselijk op werknemers die die geen vaste werkplaats hebben, maar waarbij de werf wijzigt van opdracht tot opdracht. De uren onderweg van de woonplaats of ophaalplaats naar de werf en omgekeerd voor het begin en na het einde van de werkdag, worden in die situatie niet als arbeidstijd beschouwd. Een werknemer heeft hiervoor recht op een mobiliteitsvergoeding.

PC 111.00 - Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand oktober 2018 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de arbeiders uit PC 111 ten belope van € 250,00 per voltijdse arbeider, tenzij werd geopteerd voor een alternatieve invulling. De procedure verloopt identiek als vorig jaar. Net zoals de voorgaande jaren verzorgt SALAR de bestelling van uw ecocheques tenzij andere afspraken werden gemaakt.

PC 111 – Vereenvoudigde werkwijze tijdelijke werkloosheid

Vanaf 01.01.2018 dienen aan het FBZMN geen kaarten van rechthebbenden bij tijdelijke werkloosheid meer aangevraagd te worden voor werkgevers die behoren onder PC 111. Het recht op de aanvullende vergoedingen van het fonds bij tijdelijke werkloosheid blijft bestaan maar zal automatisch verlopen op basis van de Aangifte Sociaal Risico (ASR). Dit geldt ook voor de voorgaande jaren.

PC 111.01 en PC 111.02 – Opleidingsplannen

Iedere onderneming die een Ondernemingsraad of Comité Preventie en Bescherming op het Werk heeft opgericht, stelt jaarlijks (uiterlijk 31 maart) een globaal opleidingsplan op waarin de opleidingsbehoeften in alle opleidingen en afdelingen worden onderzocht. Dit opleidingsplan moet voor advies worden voorgelegd aan de Ondernemingsraad of syndicale delegatie. Bij aanvragen tot financiële tussenkomst bij een sectoraal vormingsfonds dient vanaf 01.07.2017 geattesteerd te worden dat het opleidingsplan voor advies werd voorgelegd.

Lees meer

PC 111.00 - Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand oktober 2017 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de arbeiders uit PC 111 ten belope van € 250,00 per voltijdse arbeider, tenzij werd geopteerd voor een alternatieve invulling. De procedure verloopt identiek als vorig jaar. Net zoals de voorgaande jaren verzorgt SALAR de bestelling van uw ecocheques tenzij andere afspraken werden gemaakt.

PC 111.01 en 111.02 – verhoging bruto lonen 01.07.2017

Het nationaal akkoord 2017-2018 voorziet een verhoging van de bruto lonen met 1,1% per 01.07.2017 tenzij een specifieke procedure wordt gevolgd voor een alternatieve invulling. Indien wordt geopteerd voor een alternatieve invulling van deze verhoging, dient in samenspraak met de vakbond een cao afgesloten te worden. Behoudens tegenbericht voor 30.06.2017 gaan wij ervan uit dat er geen alternatieve invulling gebeurde en worden de bruto lonen verhoogd met 1,1% per 01.07.2017. Daarenboven is er ook een indexverhoging per 01.07.2017.

PC 111.00 – Jeugd- en seniorvakantie

Het FBZMN heeft beslist hun tussenkomst voor jeugd- en seniorvakantie-uitkeringen vanaf 01.01.2017 stop te zetten. Vanaf 01.01.2017 zullen geen kaarten FM01/VJ (jeugdvakantie-uitkeringen) en FM01/SV (seniorvakantie-uitkeringen) meer worden uitgegeven.

PC 111.00 – Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand oktober 2016 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de arbeiders uit PC 111 ten belope van € 250,00 per voltijdse arbeider, tenzij werd geopteerd voor een alternatieve invulling. De procedure verloopt identiek als vorig jaar. Net zoals de voorgaande jaren verzorgt SALAR de bestelling van uw ecocheques tenzij andere afspraken werden gemaakt.

PC 111.01 en 111.02 – Loopbaanverlof

Vanaf 01.01.2016 hebben arbeiders die de leeftijd van 50 jaar bereikt hebben jaarlijks recht op 1 betaalde dag loopbaanverlof op voorwaarde dat ze beschikken over 6 maanden anciënniteit in de onderneming. Het loopbaanverlof kan opgenomen worden vanaf de eerste dag van de maand waarin men de leeftijd van 50 jaar bereikt heeft. Voor een deeltijdse arbeider dient dit pro rata toegekend worden.

Lees meer