Sector PC116
Weergave Blokken Lijsten

PC 116.00 / PC 207.00 – aanvullend pensioen chemie

In de cao-onderhandelingen 2015-2016 werd de pensioentoelage van het sectoraal aanvullend pensioenplan verhoogd vanaf 01.01.2016. De nieuwe sectorale pensioentoelage bedraagt vanaf 2016 per kwartaal 0,85% van het aan de RSZ onderworpen loon met een minimum van € 57,41. Ondernemingen die het sectoraal aanvullend pensioenplan volgen, dienen geen verdere actie te ondernemen omdat dit automatisch verloopt via de RSZ-bijdragen. Ondernemingen die thans niet deelnemen aan het sectoraal aanvullend pensioenplan (omdat ze voorzien in een minstens gelijkwaardig systeem) dienen gelijkwaardigheid aan te tonen en dit uiterlijk 31.10.2016. De concrete richtlijnen staan toegelicht in het schrijven dat vanuit het Fonds werd verzonden.  

PC 116.00 / PC 207.00 – aanvullend pensioen chemie

In de CAO-onderhandelingen 2009-2010 werd een akkoord gesloten omtrent de invoering van een sectoraal aanvullend pensioenplan. Alle arbeiders en bedienden ressorterende tot de chemiesector zullen vanaf 01.01.2011 worden aangesloten bij het sectoraal aanvullend pensioenstelsel. Indien uw onderneming voor 01.11.2010 is aangesloten bij een eigen ondernemingspensioenplan dat vanaf 01.01.2011 gelijkwaardige pensioenrechten toekent als het sectoraal stelsel, dient u hieraan niet deel te nemen. Hiervoor dienen echter wel de nodige administratieve formaliteiten te worden vervuld. De concrete richtlijnen staan toegelicht in het schrijven dat jullie vanuit het Fonds mochten ontvangen.