Ontslagmotivering

Sedert 01.04.2014 bestaat er een regelgeving betreffende de motivering van het ontslag. Iedere werknemer heeft het recht om de redenen van zijn ontslag te kennen. Aanvankelijk was deze ontslagmotivering niet van toepassing op de sectoren waarvoor een overgangsregeling gold. Voor de meeste sectoren is dit vanaf 01.01.2016 wel van toepassing. Enkel voor de arbeiders uit PC 124.00 en 126.00 die werken uitvoeren op tijdelijke en mobiele werven is deze regelgeving nog niet van toepassing. Dit zal pas vanaf 01.01.2018 van toepassing worden.

De werkgever kan de ontslagredenen op eigen initiatief schriftelijk meedelen of afwachten tot de werknemer hierachter informeert. De werknemer dient deze vraag via een aangetekende brief aan zijn werkgever te stellen en dit binnen een bepaalde termijn na het einde van de arbeidsovereenkomst of ingang van de opzegperiode. Wanneer blijkt dat het ontslag kennelijk onredelijk is of de werkgever het ontslag niet gemotiveerd heeft, kan de werknemer hiervoor een schadevergoeding eisen.