Steunmaatregelen betreffende het Coronavirus

De regering nam recent enkele maatregelen om de impact van het Coronavirus op de economie en werking van ondernemingen te beperken. De maatregelen hebben onder andere betrekking op tijdelijke werkloosheid (procedure en uitkeringen), uitstel of afbetalingsplan bij de betaling van RSZ-bijdragen en een betalingsplan voor BV en andere belastingen. Ook voor zelfstandigen werden maatregelen genomen, o.a. vermindering voor de sociale bijdragen voor het jaar 2020.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wegens het Coronavirus was in oorsprong voorzien tot 31.03.2020. Dit is recentelijk verlengd tot 30.06.2020. Eveneens wordt voorzien in de mogelijkheid om beroep te kunnen doen op tijdelijk werkloosheid wegens overmacht voor de bedienden in afwachting van een lopende aanvraag voor erkenning als onderneming in moeilijkheden bij de minister van werk omwille van onvoorziene omstandigheden gelinkt aan het Coronavirus.

Een werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld ontvangt normaalgezien een uitkering ten belope van 65% van zijn gemiddeld geplafonneerd loon. Tot en met 30.06.2020 wordt het percentage verhoogd tot 70% van het gemiddeld geplafonneerd loon.

Werkgevers die ingevolge het Coronavirus met betalingsproblemen kampen voor de RSZ-bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2020 kunnen uitstel van betaling of een afbetalingsplan bekomen. Het Coronavirus zal worden aanvaard als factor om een schikking te kunnen treffen.

Ook voor de BV en andere belastingen zijn er maatregelen voorzien. Iedere werkgever of onderneming die BV-plichtig is kan tijdelijk genieten van maatregelen indien deze omwille van het Coronavirus moeilijkheden ondervindt. Ook voor BTW, personen-, rechtspersonen- en vennootschapsbelasting is uitstel mogelijk. Deze maatregel kan bestaan uit een afbetalingsplan, vrijstelling van nalatigheidsintresten of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling. Het verzoek dient steeds van de belastingplichtige zelf uit te gaan. De beslissing over de steunmaatregel wordt genomen door het bevoegde ontvangkantoor en moet gebeuren via een specifiek aanvraagformulier.