Register voor buitenlandse werknemers in België

Iedere werkgever of gebruiker die tijdelijk een beroep doet op een in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige voor de uitvoering van werken in de sectoren bouw, schoonmaak, vleesverwerking, land- en tuinbouw in België, moet een register bijhouden. Dit vanaf aanvang van de werkzaamheden tot en met 14 dagen na de beëindiging van de samenwerking. Deze registratieplicht telt niet voor grensarbeiders of buitenlandse werknemers met een verblijf in België van minder dan 48 uren. Deze verplichting is van belang voor de contact-tracing en is in voege sedert 24.08.2020.

Het register moet volgende gegevens bevatten: identificatiegegevens van de in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige (naam, voornaam, geboortedatum, rijksregisternummer of bisnummer), de verblijfplaats in België en diens telefoonnummer. In voorkomend geval, dient eveneens opgenomen te worden met wie de werknemer of zelfstandige tijdens zijn werkzaamheden in België samenwerkt.

Dit register moet ter beschikking worden gesteld van de diensten die instaan voor de bestrijding van het virus of het toezicht op de naleving van de opgelegde maatregelen. Vanaf de 15e dag na beëindiging van de samenwerking moet dit register vernietigd worden.