Recent nieuws

Wanneer is het te warm om te werken?

06 juni 2014

Bij blootstelling aan warmte op de werkplaats worden de temperaturen vastgesteld op basis van de WBGT-index en de fysieke werkbelasting. De WBGT-index houdt rekening met de temperatuur, vochtigheid, thermische straling en luchtsnelheid. De gemeten waarden zijn ongeveer 5°C lager dan de temperatuur op een gewone thermometer. De maximale waarde is verschillend bij zeer zwaar werk (18), zwaar werk (22), halfzwaar werk (26) of licht/zeer licht werk (29). Bij overschrijding van deze waarden moet de werkgever een programma opstellen met technische en organisatorische maatregelen om het werk draaglijk te maken (bv. kosteloos frisdrank ter beschikking stellen).

PC 125.02 – Ecocheques

06 juni 2014

Met de loonverwerking van de maand juli 2014 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de arbeiders uit PC 125.02 en dit t.b.v. € 250,00 per voltijdse arbeider. Net zoals de voorgaande jaren verzorgt SALAR de bestelling van uw ecocheques, tenzij andere afspraken werden gemaakt.

PC 149.02 – OpleidingsCV

03 juni 2014

Met ingang van 01.07.2014 dient de werkgever een opleidingsCV op te maken voor elke arbeider ressorterend onder PC 149.02. Een opleidingsCV is een inventaris van de door de arbeider uitgeoefende functies, de door hem gevolgde opleidingen en behaalde certificaten en erkenningen tijdens de tewerkstelling in de onderneming. Educam (www.educam.be) heeft een elektronisch registratiesysteem ontwikkeld om het opleidingsCV op te stellen en te bewaren.

Lees meer

Bekendmaking uurroosters deeltijdse arbeid

02 juni 2014

Wanneer een deeltijdse werknemer wordt tewerkgesteld met een variabel uurrooster is de werkgever verplicht de uurroosters minstens 5 werkdagen vooraf uit te hangen op een voor de werknemers toegankelijke plaats (bv. keuken). Voor deeltijdse werknemers die werken met een vast uurrooster is dergelijke uithanging van uurrooster niet verplicht, maar moet dit uurrooster worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Indien wordt afgeweken van het overeengekomen vaste of geplande variabele uurrooster, moeten deze afwijkingen bijkomend genoteerd worden in een afwijkingsdocument. Dit afwijkingsdocument moet door de werkgever gedurende 5 jaar worden bijgehouden.

Lees meer

Verplichte verzekering tegen arbeidsongevallen

26 mei 2014

Iedere werkgever (natuurlijk persoon, vennootschap, vzw, …) die personeel tewerkstelt, is wettelijk verplicht een arbeidsongevallenverzekering aan te gaan bij een in België toegelaten verzekeringsonderneming. Deze verplichting geldt vanaf de eerste dag van tewerkstelling van de eerste werknemer. Een retroactieve dekking is niet toegestaan. Bij niet-verzekering stelt men zich bloot aan strafsancties en loopt men zware financiële risico’s. Gelieve de gegevens van de arbeidsongevallenverzekeraar van uw onderneming door te geven aan onze diensten.