Recent nieuws

Kostenforfait telewerk

25 september 2014

Begin 2014 bepaalde een fiscale circulaire dat werkgevers belastingvrij een vergoeding van € 40,00/maand kunnen toekennen aan werknemers die in het kader van telewerk gebruik maken van hun eigen computer en/of internetaansluiting. De RSZ accepteert deze bedragen sinds kort ook en bevestigde dat deze onder bepaalde voorwaarden gecombineerd kunnen worden met andere onkostenvergoedingen.

Lees meer

Loonbeslag werknemer

22 september 2014

Bij loonbeslag beschikt de schuldeiser over een uitvoerende titel (bv. vonnis) die hem toelaat om het beslag uit te voeren. De akte van beslag wordt in de regel aan de werkgever betekend bij deurwaardersexploot. Indien het gaat over fiscale schulden kan de akte per aangetekende brief verzonden worden. Er rusten een aantal verplichtingen op de werkgever die in kennis wordt gesteld. De naleving hiervan is essentieel want bij ontstentenis is men mogelijk mee aansprakelijk voor de schulden van de werknemer. Indien u documenten in dit kader ontvangt, verzoeken wij u deze ten spoedigste aan onze diensten over te maken.

Lees meer

PC 218.00 - Ecocheques of alternatieve invulling

19 september 2014

De ecocheques werden in PC 218.00 voor onbepaalde duur ingevoerd, doch er wordt opnieuw de mogelijkheid geboden om voor 31.10.2014 de ecocheques vanaf 2015 om te zetten naar een gelijkwaardig voordeel. Voor nieuwe ondernemingen moet dit gebeuren voor 31.05.2015. In ondernemingen zonder syndicale vertegenwoordiging van bedienden gebeurt dit via een voorafgaandelijke informatie aan de bedienden. In ondernemingen met een syndicale vertegenwoordiging van bedienden, moet een akkoord met hen worden gemaakt. Behoudens tegenbericht voor 31.10.2014 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor ecocheques mogen verderzetten conform de geldende afspraken in het verleden.

Lees meer

Vrijstelling BV jonge werknemers

17 september 2014

Voor een jongere werknemer/schoolverlater die niet meer leerplichtig is en iedere studie heeft beëindigd, is onder bepaalde voorwaarden geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd op de bezoldigingen tijdens de maanden oktober, november en december 2014. De arbeidsovereenkomst moet in dat geval aanvangen tijdens het 4e kwartaal en de bezoldiging mag € 2.700,00 bruto belastbaar per maand niet overschrijden, waardoor de belastingvrije som niet overschreden wordt. Deze vrijstelling wordt niet automatisch toegepast aangezien wij niet kunnen nagaan of deze voorwaarden vervuld zijn. Gelieve ons te contacteren indien dit van toepassing is, zodat wij hier rekening mee kunnen houden.

Lees meer

Educatief verlof schooljaar 2014–2015

15 september 2014

Betaald educatief verlof stelt voltijdse werknemers en sommige deeltijdse werknemers in staat om bepaalde opleidingen te volgen met behoud van hun loon (weliswaar begrensd). Voor het schooljaar 2014–2015 wordt het terugbetaalbaar bruto maandloon begrensd op € 2.760,00. De werkgevers kunnen, indien alle voorwaarden worden voldaan, een forfaitaire terugbetaling verkrijgen van de uren educatief verlof. Dit forfait bedraagt € 22,08 bruto per uur educatief verlof voor huidig schooljaar. Vanuit onze diensten kunnen wij u begeleiden bij de administratieve formaliteiten.