Recent nieuws

Vrijstelling BV jonge werknemers

17 september 2014

Voor een jongere werknemer/schoolverlater die niet meer leerplichtig is en iedere studie heeft beëindigd, is onder bepaalde voorwaarden geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd op de bezoldigingen tijdens de maanden oktober, november en december 2014. De arbeidsovereenkomst moet in dat geval aanvangen tijdens het 4e kwartaal en de bezoldiging mag € 2.700,00 bruto belastbaar per maand niet overschrijden, waardoor de belastingvrije som niet overschreden wordt. Deze vrijstelling wordt niet automatisch toegepast aangezien wij niet kunnen nagaan of deze voorwaarden vervuld zijn. Gelieve ons te contacteren indien dit van toepassing is, zodat wij hier rekening mee kunnen houden.

Lees meer

Educatief verlof schooljaar 2014–2015

15 september 2014

Betaald educatief verlof stelt voltijdse werknemers en sommige deeltijdse werknemers in staat om bepaalde opleidingen te volgen met behoud van hun loon (weliswaar begrensd). Voor het schooljaar 2014–2015 wordt het terugbetaalbaar bruto maandloon begrensd op € 2.760,00. De werkgevers kunnen, indien alle voorwaarden worden voldaan, een forfaitaire terugbetaling verkrijgen van de uren educatief verlof. Dit forfait bedraagt € 22,08 bruto per uur educatief verlof voor huidig schooljaar. Vanuit onze diensten kunnen wij u begeleiden bij de administratieve formaliteiten.

Medisch onderzoek voorafgaand werkhervatting

12 september 2014

Sinds kort hebben ook werknemers die minder dan 4 weken ziek zijn het recht om de arbeidsgeneesheer te raadplegen om hun werkhervatting voor te bereiden. Elke werknemer die arbeidsongeschikt is, kan zich rechtstreeks tot de arbeidsgeneesheer wenden om een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting aan te vragen. Een aanvraag via de werkgever is niet noodzakelijk. Mits toestemming van de werknemer kan de arbeidsgeneesheer overleg plegen met de behandelende geneesheer en/of adviserend geneesheer. Het is de verplichting van de werkgever om de werknemer op dit recht op medisch onderzoek te wijzen. 

Lees meer

PC 226.00 – Mogelijkheid omzetting ecocheques

10 september 2014

Voor de ecocheques die worden toegekend vanaf 2015 kan er uiterlijk 31.10.2014, via een schriftelijk ondernemingsakkoord, worden geopteerd voor een alternatief. De totale kost van dit alternatief (met inbegrip van eventuele lasten) mag per werknemer € 250,00 per kalenderjaar niet overschrijden. Het ondernemingsakkoord moet worden afgesloten met de geëigende overlegorganen. Bij gebrek aan dergelijke overlegorganen, wordt het akkoord ter goedkeuring voorgelegd aan de werkgroep algemene zaken van het paritair comité. Behoudens tegenbericht voor 20.10.2014 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor de ecocheques mogen verder zetten zoals de geldende afspraken in het verleden.

PC 209.00 – Sectoraal pensioenfonds

08 september 2014

Sedert 2002 dient elke werkgever met bedienden ressorterende onder PC 209.00 over een aanvullend pensioenplan voor zijn bedienden te beschikken dat aan bepaalde voorwaarden voldoet. De meeste ondernemingen zijn hiervoor aangesloten bij het sectorale pensioenfonds (Integrale). Indien u twijfelt of u hierbij bent aangesloten of hierover vragen heeft, adviseren wij contact op te nemen met Integrale (www.integrale.be).