Recent nieuws

Doorgeven gegevens nieuwe werknemer

04 augustus 2014

Wij verzoeken u minimaal 2 werkdagen op voorhand alle noodzakelijke gegevens van een nieuwe werknemer aan onze diensten door te geven, om zo alle administratieve formaliteiten tijdig te kunnen vervullen (o.a. DIMONA-melding en opmaak arbeidsovereenkomst). Hiervoor dient het inlichtingenblad volledig te worden ingevuld, dat u kan terugvinden via http://info.salar.be onder de rubriek ‘Sjablonen’. Een laattijdige DIMONA-melding of ontbrekende arbeidsovereenkomst kan immers aanzienlijke sancties met zich meebrengen.

Nieuwe verplichting loonkloofwetgeving

30 juli 2014

In ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld ten minste 50 werknemers tewerkstellen, moet de werkgever voortaan elke 2 jaar een analyseverslag van de bezoldigingsstructuur van de werknemers opmaken en overmaken aan de ondernemingsraad of, bij ontstentenis ervan aan de vakbondsafvaardiging. Al naargelang er meer of minder dan 100 werknemers zijn, moet hiervoor een volledig of beknopt verslag opgemaakt worden. Als uit deze analyse een ongelijkheid tussen mannen en vrouwen zou blijken, moet een actieplan worden opgesteld om deze ongelijkheid op te lossen.

Download pdf

Lees meer

Overgang van papieren naar elektronische maaltijdcheques

28 juli 2014

Indien u nog papieren maaltijdcheques heeft binnen de onderneming, gelieve contact op te nemen met onze diensten, zodat wij u hierbij kunnen begeleiden. Uiterlijk op 01.10.2015 moeten de papieren maaltijdcheques omgezet worden naar elektronische maaltijdcheques en zullen de papieren maaltijdcheques verdwijnen.

Lees meer

PC 302.00 – Beter OTH dan laattijdig EXT

25 juli 2014

Indien u een gelegenheidswerknemer laattijdig meldt onder EXT, zal u hiervan onmiddellijk een melding krijgen. Indien u deze melding negeert en de melding toch onder EXT doorvoert, zal er enerzijds een dag van het contingent in mindering worden gebracht en anderzijds zal u hiervoor de normale bijdragen betalen. In deze situatie is het aangewezen deze gelegenheidswerknemer onmiddellijk als OTH te melden. U bent in dat geval ook de gewone bijdragen verschuldigd, maar u bent geen dag van het contingent kwijt.

Ziekte tijdens vakantie

22 juli 2014

Als een werknemer tijdens zijn vakantie ziek wordt, blijft de vakantieperiode doorlopen. De ‘verloren’ vakantiedagen kunnen nadien niet gerecupereerd worden. De reden is dat een arbeidsovereenkomst maar om één reden tegelijk geschorst kan worden en de eerste schorsing die aanvangt (vakantie) hierbij primeert. Ondanks een arrest van het Europees Hof van Justitie enige tijd geleden aangaf dat deze regel diende te wijzigen, werd in de Belgische wetgeving nog geen wijziging doorgevoerd en blijft deze regel voorlopig ongewijzigd.