Recent nieuws

Startbaanverplichting

03 november 2014

Werkgevers uit de privésector die op 30 juni ten minste 50 werknemers in dienst hebben, zijn verplicht om in 2015 jongeren onder de 26 tewerk te stellen ten belope van 3% van hun personeelsbestand. Aan sommige sectoren (bv. PC 126.00) wordt echter een vrijstelling toegekend. Werkgevers die op 30 juni minder dan 50 werknemers in dienst hebben, zijn vrijgesteld van deze startbaanverplichting.

Terbeschikkingstelling internet en PC

30 oktober 2014

Wanneer een werkgever aan zijn werknemer voor privégebruik gratis een internetaansluiting en –abonnement ter beschikking stelt, ramen zowel fiscus als RSZ dit voordeel op € 60,00 per jaar. Indien ook gratis een PC (laptop of desktop) ter beschikking wordt gesteld, ontstaat hierdoor ook een voordeel in hoofde van de werknemer dat forfaitair geraamd wordt op € 180,00 per jaar. Indien deze voordelen niet kosteloos worden verstrekt, moet het in aanmerking genomen voordeel worden verminderd met de bijdrage van de werknemer.

PC 302.00 – Register voor werktijdregeling

24 oktober 2014

Het register voor werktijdregeling is een sociaal document dat moet worden ingevuld door de werkgever die gekozen heeft voor het dagforfait (dus zonder vermelding van het einduur) en dus een Dimona-aangifte in dagen indient. Het register bestaat uit 2 delen: een eerste deel dat roze identificatieformulieren van de gelegenheidswerknemer bevat, en een tweede deel met de gele werktijdregelingsformulieren. In het register worden onder meer het begin en einde van elke werkdag genoteerd, en het tijdstip en de duur van de rustpauzes in de loop van de dag. De werkgever moet dit register bijhouden op elke plaats waar hij gelegenheidswerknemers tewerkstelt.

Lees meer

Vereenvoudiging decemberafrekening vakantiegeld bedienden

21 oktober 2014

Met ingang van 01.01.2014 werd de decemberafrekening voor vakantiegeld van bedienden vereenvoudigd. De voorafbetaling van het vertrekvakantiegeld in december van het jaar waarin een bediende een arbeidsduurvermindering had, werd afgeschaft. Voortaan wordt er gewoon tweemaal een saldo vakantiegeld berekend, m.n. in het jaar van de arbeidsduurvermindering en in het daaropvolgende jaar.

Download pdf

Lees meer

Aanwezigheidsregistratie bouwwerven: sancties vanaf 01.01.2015

20 oktober 2014

Sinds 01.04.2014 bestaat de verplichting voor de elektronische aanwezigheidsregistratie voor tijdelijke of mobiele bouwwerven voor werken in onroerende staat van € 800.000,00 of meer (exclusief BTW). Het niet-uitvoeren van deze verplichte aanwezigheidsregistratie is strafbaar. Om iedereen vertrouwd te maken met deze verplichting werd een begeleidende fase van 6 maanden voorzien. Vanaf 01.10.2014 zou aldus effectief gesanctioneerd worden wanneer de aanwezigheidsregistratie niet correct werd uitgevoerd. Recent publiceerde RSZ een bericht om te melden dat de inspectiediensten tot en met 31.12.2014 een tolerantiebeleid zullen voeren inzake sancties.

Lees meer