Weergave Blokken Lijsten

Verlenging crisismaatregelen

De verlenging van de 4 crisismaatregelen tot en met 31.12.2010 werd op 05.10.2010 in het B.S. gepubliceerd. Dit impliceert een verlenging van de collectieve crisisarbeidsduurvermindering, crisistijdskrediet, tijdelijke werkloosheid voor bedienden en crisispremie arbeiders.

Feestdagen 2011

Voor de feestdagen in 2011 die vallen op een inactiviteitsdag van de onderneming en die collectief verplaatst worden, bent u verplicht vóór 15.12.2010 de vervangingsdagen kenbaar te maken in de lokalen van de onderneming. Dit dient te gebeuren door een ondertekend en gedagtekend bericht aan te plakken in de onderneming.

Lees meer

KMO-portefeuille (vervanger BEA)

De KMO-portfeuille is een webtoepassing waarlangs zelfstandigen en KMO's jaarlijks subsidies kunnen bekomen voor ondersteuning van diverse processen. Hieraan zijn echter diverse voorwaarden gekoppeld. Bovendien dient de ondernemer hiervoor een aantal stappen op de website van de KMO-portefeuille te doorlopen.

Opleidingsgegevens in de sociale balans - Sancties!

Drie types van opleidingen moeten geregistreerd worden in de sociale balans, m.n. de formele opleiding, de informele (of minder formele) opleidingen en de initiële beroepsopleiding. Het nieuwe Sociaal Strafwetboek voorziet sancties indien men het nalaat deze gegevens in te vullen. Vergeet aldus niet de sociale balans correct in te vullen om sancties te vermijden!

Lees meer

Tewerkstellingspremie 50+

Bij de aanwerving van een werkloze 50-plusser kan u genieten van een tewerkstellingspremie, mits voldaan is aan een aantal voorwaarden. Vergeet aldus niet uw aanvraag in te dienen via de website van VDAB (www.vdab.be).

Lees meer

Federale Jobkorting 2010

Na de Vlaamse jobkorting eerder dit jaar wordt ook dit jaar op de lonen van mei 2010 de federale jobkorting toegepast. De federale jobkorting wordt éénmalig verrekend met de bedrijfsvoorheffing, waardoor het nettoloon in de maand mei verhoogt. Het bedrag van de jobkorting is afhankelijk van bruto inkomen, d.i. het brutoloon verminderd met de RSZ-bijdragen.

Lees meer

Vlaamse Jobkorting 2010

In 2009 werd een eenmalige Vlaamse Jobkorting toegekend in februari. Voor de inkomsten van 2010 wordt deze vermindering opnieuw maandelijks verrekend in de bedrijfsvoorheffing. De Vlaamse Jobkorting is van toepassing voor elke inwoner van het Vlaamse Gewest, die een beroepsactiviteit uitoefent en waarvan het inkomen valt onder een vastgestelde loongrens.

Collectieve vakantie- en feestdagen

Indien in 2010 feestdagen, vakantiedagen, ADV-dagen e.d. collectief worden vastgelegd en/of verplaatst, vragen wij u vriendelijk om deze gegevens zo spoedig mogelijk te bevestigen via info@salar.be. Bijkomende informatie omtrent de feestdagen 2010 vindt u op www.salar.be onder de rubriek 'dossiers'.

Toegelaten arbeid gepensioneerden 2008

Gepensioneerden die een rust- of overlevingspensioen genieten, mogen onder bepaalde voorwaarden hun pensioen cumuleren met inkomsten uit arbeid. Men dient enerzijds een aangifteverplichting na te leven en anderzijds de grensbedragen van inkomsten uit arbeid te respecteren. Bijkomende informatie vindt u in de infonota in bijlage.